Alföldi Ujság, 1947. március (3. évfolyam, 50-73. szám)

1947-03-01 / 50. szám

Hi az egész dolgozó nép pártja vagyunk, — mondotta Bán Antal tagtoborzó beszédében Megkezdődött Budapesten, a pestkörnyéki városokban n általában valamennyi vár­megyében, vidéki városban, nagy- és kis községben a Szociáldemokrata Párt tag­toborzó hónapja. Bán Antal elvtárs, iparügyi miniszter kezdte meg az agítációt, Uj • pesten, a Szociáldemokrata Párt fellegvárában. Bán elv­társ nagy beszédéből idéz­zük az|alábbi, országos ér­dekű részleteket: — Mi az egész dolgozó népnek a pártja vagyunk. Minden egyes probléma meg­oldására meg van a mód­szerünk. Ezért bátran tart­hatunk igényt az egész pa­rasztságra. Közéjük kell mennünk és hívjuk őket, a magunk soraiba. Kötelessé­günk a parasztokkal való szövetségünket szerves egésszé fejleszteni. Mi a pa­raszttömegeknek magántu­lajdonul adtuk oda a föl­det, a telekkönyvben min­denütt az ő nevére írják, övé a föld és ez a demo­kráciának egyik pillére eb­ben az országban! A demo­krácia másik pillére pedig, hogy a bányákat, a nagy energiatelepeket, a nehéz­ipart az állam veszi a ke­zébe. Beigazolódott, hogy a magánkapitalizmus minde­nütt a világon állandóan és erőszakkal terjeszkedett és nem riadt vissza még a há­borúk felidézésétől se. Hogy­ha mi megtörjük a kapita­lizmus erejét, akkor tulaj­donkénen a háború gondo­lata ellen is küzdünk és egyúttal a népünk, valamint a szomszédos népek békés életét építjük. — A Szociáldemokrata Párt vezetősége bírja a tö­megeinek teljes bizalmát, — fejezte be Bán Antal elv­társ. — A pártvezetőség a legmélyebben átérzi a fele­lősségét. Csak előre mehe­tünk a megkezdett úton és minden cselekvésünkkel a demokrácia kiteljesedését szolgáljuk. IM Pártépítés — országépí­tés ! Ebben a szellemben ké­szülnek az ország szociálde­mokrata tömegei a március 1-től 31-ig tervezett orszá­gos tagtoborzásra. A legel­dugottabb kis falutól nagy városainkig lázas és lelkes ütemben folyik a munka: millió új tagot gyűjteni a Szociáldemokrata Párt zász­laja alá. A budapesti főtitkárság épületében nagy a készülő­dés, telefoncsöngés, távira­tok tömege érkezik, vidéki, környéki és helybeli üze­mek, pártszervezetek kül­döttei árasztják el a főtit­kárság valamennyi osztályát, hogy felvilágosítást, útasí­­tást kapjanak. Az országos agitációt a főtitkárság irá­nyítja. Ötös bizottság kezé­be futnak össze a szálak, s ez az ötös bizottság irányítja Már számtalan színes és művészi kivitelű fairagasz hirde tiHódmeaővásárhelyen is a Szociáldemokrata Párt célkitűzéseit a márciusi tag­toborzás alkalmából. Ezek a falragaszok tükrözik azt a szellemet, amelynek je­gyében várunk mindenkit pártunk keretébe. Egy pil­lantás rájuk és mindenki tisztában lehet azzal, hogy egy cél vezet: nemzeti ösz­­szefogás a szocializmus esz­méjén belül, hogy mindenki megtalálja boldogulását egy igazságosabb felépítésű ál­lam keretében. A Szociáldemokrata Párt tagtoborzó hónapja a sza­badság hónapjának, márci­usnak napjait hasznáija fel munkája érdekében. Az or-Pártunk a legjobb erőit latba, vetve,, tervet dolgozott ki Ma­gyarország gazdasági életére vonatkozóan. A tervnek két ré­sze van. Az első1 lrész a háború okozta pusztítások helyreállítá­sát célzó, /hároméves felépítési program, amelynek végrehajtása után az ország túljut az 1938. évi gazdasági szinten. De nem­csak túljut (rajta, hanem olyan változások alapjait rakja le* amelyek azután lehetővé taszik, hogy b terv második szakában előirányzott nagy gazdasági fejlődés vonalai készen álljanak. A terv íhásodik szakasza hosszabb időtartamot lölel fel. Ebben már ia cél a gazdasági életnek olyan rendszerbe fogá­sa, átállítása lés kifejlesztése, amely a dolgozó nép számára kb. 15 év alatt az eddigi élet­szint többszörösét (kívánja biz. tosítani. Az a történelmi felelősség, amelyre a Szociáldemokrata! Pártot múltja és hagyományai szervezi és vezeti a nagy­jelentőségű pártakciót. * * * A vidéki titkárság munka­szobát talán a legzsúfoltab­bak. A vidéki titkárság fel­ügyelete alatt rendeznek március 2 án közel 3000 gyűlést, innen látják el ta­káccsal, utasítással a 100.000 főnyi agitációs kádert. Száz­szágos mozgalom márcins 2-án. holnap, vasárnap kez­dődik, amikor Szakasits Ár­pád elvtárs rádiószózatot intéz az ország népéhez. A vásárhelyi szervezet páríhá­­zának emeleti nagytermé­ben közvetítjük mi is Sza­kasits eivtárs beszédét, majd utána helyi viszonylatban is kibontjuk a toborzás zász­laját. A nagygyűlés előadója Erdei István elvtárs, nem­zetgyűlési képviselő lesz. Erre a gyűlésre nemcsak elvtársainkat hívjuk meg, hanem az egész város la­kosságát pártállásra való te­kintet nélkül. Tárgyilagos ságunk kell serkentse őket megjelenésükre, mert sok­szor elferdített és kicsúfolt eszméinkről közvetlen ta­köteleztk, nyújtott ösztönzést a párt gazdasági tervének, kidol­gozására. A 15 lives, nagyobb távlatú tervnek három alapgondolata van: 1. A mezőgazdaság átállí­tása, amelynek (révén Magyar­­ország kerícrszág desz, amivel együttjár az agrárlakosság élet­­szintjének emelés©. A paraszt­­soxs nemcsak (elviselhetővé, de kívánatossá is válik és a pa­raszt a közlekedés és technika kifejlesztése révén (részese lesz a városi kultúrának. 2. Az ipari termelés legnagyobb ' mértékű kifejlesztése. Ezt két körülmény is biztosítja. rAz egyik, hogy újabb munkáskezek 'tömegét ál­lítjuk az ipar szolgálatába, a másik pádig az, hogy az ipari munkáshadsereg teljesítményét a munkásmódszerek jmegválíaz­­tatásával, új munkagépek beál­lításával, a termelés teljes ra­­cionizálásával az ©gyón kizsák­mányolása nélkül tannak több­szörösére fokozzuk. 3. Nemzet­ezer elvtárs járjajmajd vé­gig az ország valamennyi lakását, hogy a kételkedő­ket meggyőzze, a tudatlano­kat megtanítsa a szocializ­mus igazságára. Hogy fel­ébressze a szunnyadó lelki­ismeretet és harcbabívja a bátortalanokat a félelem­­nélküli, biztos, boldog jövő kivívása érdekében. pasztalatokat szerezhetnek. A tagtoborzó nagygyűlés fél 11 órakor kezdődik, Er­dei István beszédével. Majd fél 12 órakor rádión közve­títjük Szakasits elvtárs he szódét. A Kossuth téren is hallható lesz rádióközvetíté • sünk. A malomüzerni csoportunk a Gazda-malom előtti téren Szakasits Árpád beszédét szintén hangszórón közve títi, mert az a célunk, hogy mindenki hallgassa, gondol­kodjék felette és alapos meggondolás után tagja le­gyen annak a Szociáldemo krata Pártnak, amely benn az országot építi, kinn pedig a világ problémáinak meg­oldásán fáradozik. —«o»— közi együttműködés (a felíoka. zeit termelésből (kikerülő áru felhasználásával. A (magyar ter­melőerők kifejlesztései [megfele­lő külföldi fogyasztást és ugyan, akkor megfelelő külföldről való import-lehetőségeket biztosít. Ä Dunamedence szempontjából Magyarországnak és (Magyaror­szág szempontjából ia Duname­dencs államainak (döntő jelen, tősége van. A 15 éves gazdaságii terv sikerének teltétele a Du­namedence különböző állami gazdasági tervének (összehango­lása, az ország gazdasági éle­tének egymás ifelé való fordu­lása. A nagyszabású 15 éves terv elkészítése a legapróbb részle­tekig kidolgozás alatt áll, de a feltételét jelentő hároméves ter­vet a Szociáldemokrata Párt már kidolgozta. E terv vezérgondo­lata, hegy tt meglévő adottsá­gokkal -kulcsiparunkat az elkö­vetkező három (év alatt úgy fej­lesszük, hogy jaz egyfelől a Az üzem8zervezetet ugyan­csak nagy számban keresik fel az üzemi bizottsági ta­gok. A tagtoborzó az üze­mek szempontjából igen nagyfontosságu. Sok olyan új szakma van, amelynek munkásai még nem vesznek részt a munkásmozgalom­ban. külözheíetlen ipari termékeket kellő mennyiségben llüdja ren­delkezésre bocsátani. Ugyanok* kor teljesíteni kell erre a. három évre ©ső jóvátételi szállításokat A számvetések kiinduló pont­ja mindenütt Magyarország) nemzeti jövedelme !és az abból elérhető megtakarítások ínyomán keletkező beruházás. A terv végrehajtására azonban nem minden téren futja salát erőnk­ből. Olyan importra is szükség Lesz, amellyel is zeniben © há­rom éven belül nem tudunk majd áruexportot állítani. Gondolnunk kell tehát (az import-lehetőség másik formájára:, a kölcsönre is — ©z lehet közvetlen árukölcsön. Kétségtelen, hogy a világpiacon kölcsönigényeink iránt kellő ér­deklődés mutatkozik majd. Mindezen kérdések tengelyébe a dolgoz ók (élet szint jenek emelé­sét állította la Szociáldemokrata? Párt. Megszabta la hároméves terv gerincét alkotó iparfejlesz­tés irányait. Az állam tulajdo­nában, vagy kezelésében lévő iparágak beruházásait (az állam fedezi, a magánipari beruházási tőkét © magánipar bocsátja túl­nyomóan rendelkezésre. Ahol szükség van rá, az állam áll a magángazdaság szolgálatára. Kizárják a terv szempontjából téves beruházások (lehetőségét és kötelezik az iparágakat a szükséges racionalizálási rend­szabályok végrehajtására. (Fej­leszteni kell az adópolitikát, hogy a beruházási terv végre* hajtásának lehetőségeit (megte­­remisek. A hároméves terven belül gon­doskodás történik a termelt ja­vak fogyasztásának lehetővé té­telével a (dolgozó magyar népj életszintje emeléséről. A dol­gozó társadalom vérzett és el­vérzett a háborúban, az inflá­ció alatt és viseli a stabilizá­ció minden terhét. A központi cél szolgálata (mellett is, tehát nemcsak fogyasztóvá Jtad ten­ni a (népet, hanem lakásterme­léssel, kórházzal, iskolával, szo­ciális ellátással (és mindenek előtt magasabb muhkabé;rel emelni a (dolgozók életszínvo­nalát. —«0)1— R vásárhelyi tagtoborzás vasárnapi programja könnyűipar gyors növelésére biztosítson alapot, másfelől a mezőgazdaság átállításához nép** A Szociátdemobrata Páré gazdasági terve HL ÉVFOLYAM 850. SZÁM. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTLAP I SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL KOSSUTH-TÉR 6. 1947 MÁRCIUS 1;, SZOMBAT. I Megjelenik hétfő kivételével mindennap reggel 8 TELEFON: 79. ARA 40 FILLÉR,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék