Alföldi Ujság, 1947. június (3. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-01 / 122. szám

ül. ÉVFOLYAM 122. SZÁM. iHÓD MEZÖV AS ARHELY I SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTLAP I | Megjelenik héttő kivételével mindennap reggel I SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL KOSSUTH-TÉR6. 1947. JUNIUS 1 i VASÁRNAP.. TELEFON: 79. ARA 40 FILLÉR, Nagy Ferenc lemondott, az új miniszterelnök Dinnyés Lajos lesz A koalíció mellett tett javaslatot a Szociáldemokrata Párt és ezt a demokratikus pártok helyesléssel' magukévá tették Előző lapszámunkban már célzást tettünk arra, bogy a rendkívüli minisztertanács után előtérbe került az a kérdés, megmarad e Nagy Ferenc miniszterelnöknek? Amint félhivatalosan közöl­ték, Nagy Ferenc megjelent Bernben a magyar követsé­gen és a magyar köztár­sasági elnökhöz való to­vábbítás céljából bejelen­tette Gordon Ferenc ma­gyar követnek a miniszter­­elnökségről való lemondá­sát. Ez a hír Budapesten nem okozott külön szenzációt, írhatjuk azt is, hogy sokan várták Nagy Ferencnek ezt lépését. Egyébként az ame­rikai rádió is leadott ilyen szellemű közlést. Azt is megállapíthatjuk, hogy po­litikai berkekben, de másutt is, nyugodtan Ítélték meg a helyzetet és gyors kibonta­kozást vártak. . A kormópy szombaton is­mét rendkívüli miniszterta­nácsot tartott. Ekkorára mór tudták a miniszterek, hogy a demokratikus pártok ve­zetői a koalíció további fenntartása mellett nyilat­koztak meg. így a két mun* késpárt összekötő bizottsági ülésén kimondották, hogy „a két munkáspárt egységes abban a véleményében,. hogy a koalíció fenntartása és a válság gyors megoldása szükséges a kormányzati feladatok zökkenőmentes el­­látéSB, a hároméves terv megkezdését, szolgáló elő­készületek elvégzése, a dol­gozó nép helyzetének meg­javítása érdekében.“ A szombati rendkívüli mi­nisztertanácson az elnöklő Rákosi Mátyás elvtárs, mi­­niszterelnökhelyettes azt a bejelentést tette, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök a svájci magyar követségi épületből, Gordon Ferenc magyar követ jelenlétében, ' távbeszélőn fölhívta Balogh István államtitkárt és kö zöite vele, hivatalos forrná- ‘ ban, a lemondását. Egyébként Nagy Ferenc Írásban is megismételt le­mondó levelét a svájci ma­gyar követség futárja még a szombati napon elhozta Bern városából, Budapestre. A fentieket a kormány tudomásul vette és elhatá­rozta, hogy amig a köztár­sasági elnök a kormány ré szére a fölmentést meg nem adja, addig a miniszterek, mint kormánytagok ellátják a folyó ügyeket Szombaton délután össze­ült a képviselőház politikai bizottsága is. Javaslatot tett az új miniszterelnök szemé­lyére vonatkozóan. E‘őre­­láthatólsg Dinnyés Lajos, a jelenlegi'honvédelmi minisz­ter lesz az új miniszterel­nök, mig a megüresedő hon­védelmi tárcát ideiglenesen Mihály fi Ernő veszi át, aki tudvalevőleg tájékozíatás­­ü'gyi miniszter. Egyébként a kormány összetétele változatlanul megmarad. Dinnyés Lajos régi kisgaz dapórti politikus. Egész múltja demokratikus volt, Sr kisemberek, a dolgozók ér­dekében évtizedek óta- te­vékenykedett. Mint honvé delmi miniszter is általános bizalomra lett szert. így ke rült előtérbe a személye. Vásárhelyen is védjék meg * a gabonauzsorától a kisembereket Megdöbbenve újságolták szerkesztőségünkbenkis em­berek, hogy nem birjók to­vább tartani a baromfit, a malacot, mert 150 forintot is elkérnek helybeli uzsorások az úgynevezett szabad ku köriedéit. — Ami a legérdekesebb, — mondották — valamennyi eladó a termelőktől szerzett gabonát egységesen ugyan­azon ᣠáron kínálja. Nyil­vánvaló, hogy előzetesen összebeszéltek.- Csodálkozunk, hogy a ha­tóság, holott igen könnyű ellenőriznie a fentieket, a hónapok pta űzött uzsora ellen nem lép föl erélyesen. Legalább Is az államrendőr­ség ilyen értelmű tájékoz­tatót egyáltalán nem ad ki a lapok munkatársai szá­mára. De a panasztevők sze­rint az ismert nevű uzsorá­sok nyíltan, szinte kérkedve „szabad“ kukoricáról és egyéb „szabad“ terményről beszélnek, hozzátéve a gon dolkodó vevőnek, hogy „De csak ma adom ennyiért...“ Olvassuk a makói, a sze gedi és más városokban megjelenő újságokból, hogy itt is, olt is hetekre bezár ták a túlzottan sok pénzt kérő uzsorásokat, hiába re géltek arról, hogy „tudtuk­­kai szabad gabonaár is van.“ Igen, de nem százhúsz, vagy százötven forintért, — tét ték hozzá az ítélkező ható sági személyek. . ^ Nem kell ugyebár külön megértetnünk : a fentiek ér vényeB'ek Hódmezővásár­helyre is. . * Junius 1. Az ifjúság napja A magyar ifjúság harmad­szor készül megünnepelni az ifjúság napját. Az elmúlt két év megmutatta, hogy az ifjúság . felismerte, hogy a szabadság elsősorban is az övé. Elsősorban Is a fiata­loknak keli a szabadságért küzdeni, az eddigi eredmé­nyeket megvédeni. Gyönyörű ünneppé vará­zsolják június 1 ét a fiatalok, amikor megrendezik az ifjú; sóg napját. Száz évvel á szabadságharc uián új fel­adatokra készül a magyar ifjúság és aunak élgárdája a Szociáldemokrata Ifjúság. Minden falu és város ifjú­sága kirándulóhelyeken gyűl össze, hogy számba vegye a rá váró münkát, beszámoljon az eddig végzettekről, majd elpusztíthatatlan életkedvé­ből fakadó vidámságának néhány rövid óráját meg­ossza fiatal társaival. Ezen a megmozdulásén a SzIM is résztvesz tömegeivel. A szó ciaiista ifjúság mindig az' élen járt az építőmunkában s most is oroszlánrészt vál lalt az ország újjáépítésének nagy erőfeszítéseiben. A szocialista ifjúság tisz­tában van a ránehezedő fel­adatok súlyosságával, de bízik fiatal munkásainak erejében, élniakarésában, munkakedvében és szorgal maban, amellyel a jövő Ma­gyarországát felépíti. Ezt 6zímbólizálja június 1., az ifjúság ünnepe, Hódmező­vásárhelyen is. Ma a SzIM tagjainak nagyrésze kirándul Mártélyra, a Népi Kollégium tagjaival együtt. Indulás reg­gel 7 órakor a pártházból, továbbá kerékpáron, külön csoportokban. Este 7-re jön­nek haza, hogy a .Fekete Sasban pont 8 órakor kéz dődő előadáson ott legyenek. Fám József tündöklése és csúfos bukása • Féri az egyik traktort is köve­tel ,e a tulajdonosnak felmutat-: va az Országos Fcldbir.okren­­dező’ Tanács «rendes» tagsági igazolványa. Kérdezték, miért nem veszi tudomásul a .törvényt és a rendelet©': ’és miért «nem érdekli», hogy a kérdeses.szán­tó és vető-gép tulajoönképen 8 tagú szövetkezeté. Azért niem érdekel, — mondottá Fári,- — mert új szövetkezet részére .ve­szem át. Fári egyébként nem­csak a szántás iránt .mutatott intenzív érdeklődést, hanem a, földművelés iránt is annyira, hogy a földosztó törvényen és rendeleiiea túl, a neki került bir­tokon. évek óta1 egy kapavágást se tett, a cséplő munkában pe­dig így -vett részt:, «1945. nyarán Fári József • cséplőgépnél, mint csoport ve­zető dolgozott és az akkor föl­vett jegyzőkönyvek alapján munkatársait nyele mé.ermázsa búzával megkárosf otta». ' Ez idézet a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövet­sége vásárhe'yi csoportjának jegyzőkönyvéből, amit a Fáii­­vigyben egyhangúan hozott, kőt budapesti, központi kiküldött je­lenlétében, alapos vizsgálat után. f ' / ■[ 1 ! A Földmunkásak ér Kish or to­kosok Országos Szövetségének vásá-he'yi csoportja már régebb idő óta tiud Fári József külön­böző cselekvéseiről, amelyeket szinte hivatalos jellegbe öltöz­tetve, a köz rovására elköve­tett. Azonban nem volt könnyű feladat megfogni a minden '.háj­jal megkent Fártt. Ugyanis tan­nak idején amikor az .Országos Földblrtokrendező Tanács meg­írt tatásáról és delegáltak kivá­lasztásáról veit szó, Fári- tör­­téne’eo©! Budapestéi lebzselt és rókaügyességgel úgy jelentke­zett, hogy ő «a vásárhelyiek hivatalos kiküldötte». Ebből egy szó se volt igaz, lazonbfm el­fogadták a személyét és ifgy 6 is egyik tanácstag lett. lÉs —* , milyen véletlen! — a iFilá-ta­­rtácsba osztották be. Hogy ki a Filó Sámuel tanácselnök? A legtöbbet támadott ilyen funkcionárius, akiről a lapok, az élen a Békéscsabán megje­lenő «Viharsarok» cimű kom­munista napilappal, sokszor megírták, hogy ha Filó valami okból úgy látta jónak, akkor még fasisztáknak is juttatott (föl­det, vágy meghagyta 'őket a birtokukban... Egyébként — ne­hogy f ti em agyarázás történjék —, Filó Sámuel volt vegyesbe­­reskedő a Kisgazdapárt dele­gáltja. És ezzel a Fiiéval együtt taaácsha tarozó faktor volt Fiái, Fári Tolt az a galambász... Fári, mint cséplő és mint traktormester szervezett,, vásárhelyi felülvizs­gáló és határozó tanács, Korda Lajos dr. einöklásével úgy dön­tőt*, hogy özv. Nagy Varghán é­­nak a tanyát, az attlévő ártéri kutat és 50 kát. holdat meg­hagyja. Igen ám, de Fári a ma­ga, részére foglalta le iaz ártéri­­kutat és a tanyát, .ő hordta el már két nyáron át ta gyümölcs­­termés':. Fári éktelen dühvei • megjelent a járásbíróság épü, leiében és a bíróságot meg'e­­tíyegette, mondván, sSImmitsö vesz tudomásul. Ahelyett hiogy föllépése nyomán azonnal le­tartóztatták volna, engedték és lö utazva Budapestre, lehozta a Filó féle — tehát részben a sa­­fát — tanácsának a villámgyors döntését, amely Fári mellet szólt. t Lapunk egyik régebbi számá­ban, rovásként említettük azt a helyi kapacitást, aki erőszakos­kodva, " egyéni akciósként el hordja másnak a birtokáról a galxrr.btiólát százait, Feeíké.n', pontos szakírtaláromé!. Hős, ez a rsmsk galambász — egyéb­ként a város rébuszfe.tői i úgyis tudták — Fári József volt. Ab­ban az időben főleg Budapeston mindenki nehezen jutott' éleTmi cikkhez. Most gondoljunk visz­­sza. mit jelentett Fári iszajréja. És özvegy Nagy Vargha Istvámó birtokán intézkedett te’jhatattomma1, mivse törődve, a földhöz juttatott ottani kisem­berek: újgazdák érdekeivel. Mint epizódot, Fári jellemzésére', el­mondjuk az alábbit: Yégső .fó­rumként a kormány által meg-Lássuk Fári laj§tromát Az említett jegyzőkönyv vád­pontjait, amiket a Fekete Sas­ban rendezett taggyűlésein is­mertettek, szóról-szóra idézzük: 1.) 1945-ben Fári Józsefet I a helyi csoport nem delegálta küldöttként a Szövetség küldött közgyűlésére és Fári azon mégis úgy jelent meg, mintha a vásár­helyi csoport küldte volna fel. Azonkívül olyan írást mutatott fel a nevezett küldött a közgyű­lésen, mintha- őtet a vásárhelyi Kommunista Párt szervezete is delegálta volna, azzal a hatá­rozott kívánsággal, hogy Farit a Szövetség közponli vezetősé­ge válassza be a küldött köz­gyűlésbe. Nyilvánvaló, hagy) «in­nék a meg tévesztésnek az alap-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék