Alföldi Ujság, 1947. június (3. évfolyam, 122-145. szám)

1947-06-01 / 122. szám

2 Fórt tagad, de eredmény nélkül A fenti idézetek 'utón még azt jegyezzük meg, hogy Fári Jó­zsef valamennyi vádpontot ta­gadta, azonban nem fogad tök el a védekezését, miután vallo­mások, írásbeli bizonyítékok vannak a Szövetség birtokában, A többszáz tag jelentétében Égető elnök bejelentette, hogy «Fári Józseffel szemben a jelen taggyűlés előtt tartott vezetősé­gi ülés egyhangúlag kizárási javaslatot már hozott» így következett aztán, hogy az elnök föltéve szava zás. a a ki­zárási indítványt azt egyhan­gúlag az egész taggyűlés elfo­gadott, ennek következtében Fá­ri Józsefet a Szövetség tagságá­ból kizárta. íme, nevezett közéleti arcké­pe, minden túlzás, minden »szé­­pf és nélkül. Vagyaráztál©1: íüz­­zünk hozzá? Úgy érezzük, fö­lösleges. Egységes kereskedői érdekképviseletet! Az utóbbi időben sokat beszélnek a kereskedelmi érdekképviselet kérdéseiről. A kereskedők helyzetét megnehezíti, hogy minden szakma önállósítani igyek­szik magát és szervezeteit egységes szervezet helyett szétboncoljs. így aztán nem képea teljesen a kereske­delmi érdekeit képviselni. Mindenütt akadnak kiskirá­lyok, akik azt hiszik, hogy ezzel jót tesznek a keres­kedelemnek. Most, amikor már a ke­reskedelem helyzetének ja­vításáról lehetne szó, amikor a hároméves terv maga is komoly szerepet akar adni a kereskedelem számára, éppen a tervszerű gazdál­kodás előkészítése idején akadnak, akik az eredmé nyékét maguknak vindikál­ják és magukat tartják ille­tékesnek arra, hogy a ke­reskedői réteget képviseljék. A kereskedelem csak ak­kor fogja munkájának gyü­mölcsét élvezni, ha egységes nagy szervezetben marad,­­álláspontjait igyekszik közös nevezőre hozni és a szerve­zeten beiül korrigálják az esetleges hibákat. Tehát job ban tennék a kereskedők érdekeinek védelmét han­­goztatók, ha egységes szer­vezetben maradnának és nem darabolnák el komoly, nagy, meglévő érdekképvi­seletüket. Ezáltal természe­tesen az illető szakma szem­pontjából fontos rendelkezé­sek kiadása is eredménye­sebben sürgethető.. VIRÁG ANDRÁS vendéglőjében kitűnő hideg italok kap­hatók. Minden vasárnap egyedül a városban itt van barna bak-sör csapolás. Szénást Guszti és zenekara muzsikál. Ménjszerű tavaszi és nyári 3zöveiekei, mosókai, divaiteíymekei ízléses választékban ajánlunk. Jóminóségek ! Szolid árak I Konstantin Testvérek Fennáll: 1744 éta. Soha többé bíborul! Nőtestvéreim! Az újságok hasábjain néhány hét óta arról értesítenek bennünket* hogy,jönnek a hadifoglyaink. Most örömrepesve látjuk, hogy az első hadifogoly szál­lítmány megérkezett hatá­runkon belől. Sok asszony testvéremnek össze szorul a szive, vájjon az övé közte van e? Mikor ős hogyan látja viszont? Betegen e, egész­ségesen e, épen-e, nyomo­rékon-e. Ezer kérdés merül fel, vájjon mit vétettünk mi, hogy ennyi szenvedést mér ránk az élet. Vájjon miért kellett a férjeknek, apáknak, fiúknak mások érdekeiért meghalni, vagy fogságba esni és elszakadni a család­tól, a munkahelytől, évekre. Hisz nem bántott ő senkit, nem vétett az-embereknek, békésen szeretne élni, gyer­mekeit nevelni. A szüiö, a férj, a gyermekei szeretető! bírni. E helyett azt Betudja a legtöbb asszony, életben van e a férje, fia? Az apró gyermekeivel itt maradt semmi nélkül, a minden­napi kenyér gondjaival küzd, a segély, amit kap, úgy érzi alamizsna. Ő nem segélyt, nem alamizsnát akar, hanem ,a férjét, a gyermekét akarja. Már elsírta könnyeit. Bi­zalmatlan és türelmetlen lett minden és mindenki iránt. Nem hisz már semminek, mert nagyon sokat szenve­dett. Ezer és ezer jaj, kín­­szenvedés marcangolja a szivét. És mégis keresi a kérdésekre a választ. Igen, asszonytestvéreim, szenvedő társaim, — van felelet a kérdésre és ez: soha többé háborút! Ezt tűzzük ki magunk elé, mert ezt a problémát nekünk asszonyoknak kell megol­dani. Nekünk, akik annyit szenvedtünk, akik a háború minden borzalmait megis­mertük. Tehát elég volt a vórzivatarból, a nyomorból, most sorompóba kell állni, és egy hatalmas békehad­sereget kell szervezni, hogy kiirtsuk az emberi agyból a háború rémét. Hogy soha eszébe ne juthasson senki­nek háborút zúdítani az emberiségre. Ehhez egysé ges akaratra van szükség, összefogó erőre, szervezésre. Ezért küzd a szociáldemo­krácia. Ennek a célnak ér­dekében hív a helyi nőszer­vező bizottság a mai nők napjára minden asszonyt, leányt, aki „soha többé há­borút“ akar kiáltani és meg­valósítani a világ emberisége számára. Posztós Jusztina Függöny, Paplan, Terítő, Szőnyeg Mint mindig, a legjob­bat nyújtja : Novák Szappanfőzést békebeli txódávaí vállatok. Pipere-, házi- és lúgszappan állandóan kapható. Kamocsayná 1 Holló utca 12. Telefon: 6IS m 9RHBW& Napról napra jobban ki­domborodik a hadifoglyok hazaszállításának feladata. Óriási feladat a nagytömegű ember hazatérésének az elő­készítése, továbbá az uta­zásnak, az étkeztetésnek és az egészségügyi eljárásnak a megszervezese. Szeptem­berig ugyanis 100 ezer em­ber -hazatérését kell meg szervezni. A Szovjetunióban -már megkezdték a hadifogoly­csoportok összeállítását és mint jelentették, 35 szerel­vény van útban a* két gyűj­­tóállomás: Foksani és Má­­ramarossziget felé. Az el­­gongolás az, hogy minden­nap indulna egy egy szerel­vény körülbelül 1350 haza­térővel. Most folynak a tár­gyalások arról, hogy a szál­lítás román, vagy magyar szerelvényekkelsörténjek-e? Abban az esetben, ha a ro­mán vasutakkal nem lehelne megegyezni, a Máv. készen áll, hogy saját szerelvényé vei hozza haza a magyar hadifoglyokat. Foksaniban ezidőszerint 73—4—1947. K. sz. *. 213- HIRDETMÉNY a júniusi hatósági kenyér és lisz .fejadagok elosz’á.á-. nak ideiglenes rendsza­bályairól.. A közellátási minisztérium a körülbelül 1300—1400 hadi­fogoly vár hazaszállításra. A Romániában tárgyaló bizott­ság most arra törekszik, hogy ezeket néhány napon belül elindítsa. Újabban je­lentik a Szovjetunióból, hogy nemcsak hadifoglyok, hanem volt munkaszolgálatosok Is hazatérnek. A hazatérők közt sok nő is van, akiket a Vörös Hadsereg szabadí­tott ki a különféle tábo­rokból. Idebent az országban 15 állomást állítottak fel a ha­difoglyok fogadására. Foga­dóállomások vannak Békés­csabán, Debrecenben, Mis­kolcon,. Pécsett, Szombathe­­. íyen, Szegeden és az ország más nagyobb, a határhoz közel eső városokban. Min­den vonaton tíz ápoló és tíz élelmező konyhaszemély­zet áll majd a hazatérők rendelkezésére. A Nemzeti Segély a „Siess? Adj! Se­gíts!“ mozgalom bevételei­nek egyharmad részét a hadifoglyok megsegítésére fordítja. meg önmérsékletét és nyugal­ma. A fejadagok végleges meg­­állapi-ásáról külön hirdetmény­­bán fogok intézkedni I - Kmvhely, 1947, május 30.1. SERES hivatalvezető. --------oooOooa-------­hatósági kenyér alnpfejadagjait leszól Tolta úgy, hogy júniüs ha­vában a napi 20 dg-os alap­­fejadag helyett ngpi 15dg-©t, -a 15 dg-03 napi alapfejadag he­lyeit pedig 10 dg ot leli©': a 'fo­gy orz ók részem kiadni. Ennek megfelelő®i megváltozik a ke­nyér helyeit járó k^nyj ír-üsz: fej­adagja is. A köz.l áá;ügyi minisztérium rendelet® azonban, amely rész­letesen előírná, hogy a hatósági kenyér és 1 szt oézfása milyen kenyér és 1 sztszelvények elle­néből tor énik meg- mindé id g nem érkezett meg. Viszont a a közelid ási hi natal tudatában . van annak, hogy a kenyér és lisz: oszlás emiatt akadályt nem szenvedhet Ezért az alábbi ide­iglenes megoldás véghezvitelét rendelem el: i Minden sütő, vagy kereskedő akiknél a fogyasztó a júniusi jegyeivel kenyér vagy1 liszt vá­sárlása végett jelentkezik^ e i:­­mervény ellenében vegye át a fogyasztó összes kenyér és lisztjegyeit és azokat egyúttal foglalja jegyzékbe. Minden je­gyen rajta legyen a jegytulajdo­nos neve es Ínkása, anélkül a jegy elfogadása tilos. > Ezután a sütő vagy kereskedő a kenyérből, vagy a kenyiérliszt­­bői legfeljebb 8 napi, 'a finom­lisztből pedig legfeljebb 7 napi .előleget adhat a vevőnek, \ ez alól most a tanyaiak sem ki­vételesek, amely előleg mennyi­ségét a kenyér és lisztjegy há­tulján köteles az eladó felje­gyezni és nyilvántartásba is bevezetni. i A szelvényeket 1 svájni újabb rendelkezésemig, — szigorúan tilos. ’> ' I A sütőktől és kereskedőktől a legpnQ'osabb és leg elkiisinee­­tesebb munkát várom el, 1— a . fogyasztó közönséget pedig ké­rem, hogy ezzel az átmeneti ne­héz helyzettel szemben őrizze Meghívó A «Hódmezővásárhelyi Föld­mű vessz Svetkezet» hódmezővá­sárhelyi bejegyzett cég 1947. jú­nius hó 8-án, délelőtt .fél KJ órakor, határozat képtelenség esetén 1947, június hó 15-én, dél­előtt fél 10 órakor a Munkás Otthon Szövetkezet, Szántó Ko­vács János-Utca 29 szám alatti nagytermében tartja rend®s évi közgyűlésé, az alábbi napirend­del, amelyre az igen (tisztelt tag­jait ezúton hívja megiaz igazga­tóság. Napirend: i 1. ) Jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő kijelölés»; 2. ) A forint megnyitó mérleg és az árra vonatkozó igazge^b­­sági és felügyelő bizottsági je­lentések és javaslatok kimuta­tása és jóváhagyása. < 3. ) Á vagyonhiány mikénti fe­dezetéről valói határozathozatal. 4. ) Az alapszabály 9. §-nak módosítása, az üzletrész űj név­értékének megállapítása tárgyá­ban. - ( < 5. ) Három igazgatósági tag választása három évi időtar­tamra. i ó.) öt felügyelő bizottsági,tag választása három évi időtartam­ra. i • . 1 i i, f 7.) Eselsges jelentések és in­dítványok. v Kivonat az alapszabályból: 26 §. szerint minden nem hátra­lékos tag a közgyűlés elé, in­dítvánnyal léphet, ha indítvá­nyát az igazgatóságnak a köz­gyűlés előtt 15 nappal lírásban előterjeszti. A forint megnyitó­mérleg és az arra vonatkozó igazgatósági és felügyelő bi­zottsági jelentések és az alap­szabály modásitott szöveget a szövetkezet Bajcsy Zsilinszky- Utca 42 szám alatti helyiségében van kifüggesztve, amelyeket a szövetkezet tagjai a hivatalos óiák alatt megtekinthetik. . t _ ALFÖLDI ÚJSÁG Tizenöt állómás várja az országban a hadifoglyokat km .a Párt Végrehajtó Bizottsá­ga ^úiasj tolta. 8.) A Magyar Kommunista Párt helyi szervezete Fári Józse­fet a közeimül bon, a fenti pon­tokban foglalt és egyéb cse­lekedetei miatt, a helyi párt­­szsrv^et tagságából kizárta. 7.) Fári József ez év márciusá­ban anélkül, hogy a Magyar Kommunista Póriból ki épeit vol­na, vagy ilyen szándékát beje­lenteti volna, felvételét kérte a Szociáldemokrata Párt vásár­helyi szervezetébe. Ezen. kérel­mét azonban, a Szociáldemo-Fári kilép, de be nem léphet fej Oláh Mirály nemzetgyűlési képviselő elten rágalmat indí­tott, amelynek folyományaként nevezettek személyével kap­csolatban hivatalos szervek er­kölcsi és anyagi vizsgálatot tartoltak. A vizsgálat eredmé­nyeként nevezettekkel sz imbed semmi olyan nem merült fel, ami Fári József rágalmát iga­zolná. j 5. ) A 40-es évek elején, mint csoportvezető az Armentesítő Társulatát dolgozott és munka­társait nagyobb összeggel meg­károsította akként, hogy a vál­lalat által kifizetett munkabért nem a hivatalos gödörcédula, hanem annak egy mégha ni T ot: másodpéldánya alapján osztat a szét. i 6. ) Égető Imre csoportelnök. Karácsonyi Ferenc főispái Még két vádpont több mint 1800 olyan földigéay­­lő szabályszerű igénylése fe­küdt a Földigónylő Bizottság el őt, akiknek az igénylését föld­hiányában a bizottság kielégí­teni nem tudta. i A 4-ik pontot föntebb már idéztük. , s' j. . , J j 3.) 1946. nyarán a Földigénylő Bizottság és a helyi 'Földren­dező Tanács ha.ározata ellené­re, az Országos Földrendező Ta­nácsnál keresztül vitt®, hogy sógora föllju.ta á;ban részesült, akinek pedig igénylés© n©n 'is volt és akkor, amikor előtte Fári és a sógora 2.) Tanács tagsága r érvén őtet faieg nem illető ' földterületju'.ta­­tásban részesült. ’ , i > ján került be azután az Orszá­gos Földbirtokrendező Tanács­bú. *. i ,.i i ív í .í ~

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék