Alföldi Ujság, 1947. július (3. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-01 / 146. szám

HL ÉVFOLYAM 146. SZÁM. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1947 JULIUS 1, KEDD. i SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTLAP Megjelenik hétSS Mvéftíévd o*íuuI««mu.ic reggel SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL KOSSUTH-TÉ2 fi. TELEFON: 79. ÁRA 40 FILUBC, Az országos választáson külön listával indul a Szociáldemokrata Párt Az országos pártválasztmány két napos tárgyalása felölelte az összes időszerű kérdéseket — Ez a választás a demokratikus pártok közös harca lesz a reakció ellen — A uiBgyar Szociáldemo­krata Párt központi főtitkár­sága gondosan előkészítette az országos pártválasztmány kétnapos ülését. Az orszá­gos pártszervezetek elkiil­­dötték vezetőiket, összesen 285 szociáldemokrata párt­­funkcionáriust és közéleti szereplőt. A legnagyobb érdeklődés mellett nyitotta meg az ülést Szakasits Árpád főtitkár elv­társ, majd az elnökké vá­lasztott Kéthly Anna emel­kedett szólásra. Kifejtette, hogy a demokratikus aiiam­­forma és berendezkedés ed­digi két etapját — első volt a rendcsinálás, a második a stabilizáció kivívása — követi augusztusban a há­roméves beruházási terv el­kezdése és teljes megoldá­sa. Fölhívta a párivólaszt­­mányt, hogy a közös, szo­cialista világszemléletből ki­indulva, tárgyalja meg va­lamennyi kérdést, amely most döntésre vár. Külön felhívta a figyelmet arra a fontos újításra, hogy a kor­rupció leküzdésére a párton belül megvalósítunk anti­­korrupciós bizottságot, mely Budapesten, a pestkörnyéki és vidéki városokban, a vár­megyei központokban és a nagyobb községekben is kü­lön-külön megvizsgálja va­lamennyi közéleti, illetve pártszervezeti ember anyagi vonatkozású működését és helyzetét. — Szükséges ez és ez a felülvizsgálat, illetve ellen­őrzés is a tiszta demokra­tikus, szociális célt szolgálja, — mondotta Kéthly Anna elvtárs, általános helyeslés közben. Általános várakozás kö­zepette Szélig Imre elvtárs szólalt fel és a Szociálde­mokrata Pártnak a közigaz­gatási kérdésekben elfoglalt szilárd álláspontját fejteget­te, egyúttal közigazgatási reformterveket sorakozta­tott. Mindenek előtt hang­súlyozta, milyen sok vonat­kozásban saját, diszkrécio­­nális jogának tekinti né­melyik vidéki korifeus is a közigazgatás személyi kér­déseinek intézését. Szélig Imre elvtárs ismertető elő­adásában helytelenítette az autonómiák (önkormányza­tok) megszűkítéeét és hogy a rendőrséget már kivonták az önkormányzatok hatáskö­re alól. De a költségvetési jog is teljesen klcsúszóban van a városok és községek kezéből. Mi, szociáldemo­kraták, ha vállaljuk a kor­mányzással járó terheket és felelősséget, akkor nem ad­hatjuk a kormányzással já­ró hatalmat senkinek albér­letbe. (Taps.) A párt közigazgatási pro­gramjának alaptétele — foly­tatta Szélig elvtárs —, hogy egyensúlyi helyzetet kell teremteni az autonómiák és a központi (budapesti) szer­vek között. Lehetetlen az, hogy legyenek vármegyék és járási hatóságok, ame­lyeknek tulajdonképen sem­mi jogkörük nincs, ugyan­akkor a belügyminisztérium, amelynek politikai irányí­tást és ellenőrzést kellene végeznie — ügyeket intéz, az ügyek nagyszáma miatt lassan. Az autonómia érvé­nyesüljön az alsóbb fokon, a centralitás a felsőn, de semmiesetre sem egy kéz-’ ben. A közigazgatási refor­munk három alaptétele : le - kötjük magukat az autonó­mia mellett, az ideiglenes­séget meg kell szüntetni, végül szét kell választani a közigazgatást az adó igaz­gatástól. egyszer annyi traktorhoz jutnunk, mint amennyi ma van. A mezőgazdasági lakosság megsegítésére szolgál az a százmillió forintos befekte-, tős, melynek segítségével' 250.000 új fogyasztó számá­ra termelünk elektromos áramot. 1400 küóméíernyi új bekötőutat építünk, mely­nek során 650 községet kap­csolunk a nagy országutak­­hoz. — Most megyünk át — fejezte be beszédét Bán elv­iére — az ötletszerűségből a tervszerűségbe. Az inflá­cióban már megvoltak a stabilizáció kezdetei és a stabilizációban megvannak a tervszerűség kezdetei is. Szükséges, hogy ezt a terv­­szerűséget nemzeti viszony­latok mellett nemzetközi vi­szonylatokban is érvénye­sítsük. Ezért szervezte meg a Szociáldemokrata Párt a dunavölgyi konferenciát, amely az első lépés ezen a téren. Pártunk a hároméves terv és általában a gazda­sági tervszerűség során min­den erejével az ország dol­gozó népének fölemelését szolgálja. Szab ásíts Árpád: „Egészséges koalíció ipiatt is szükség Tan választásra“ Szakasits Árpád “ elv­­tára szólalt fel ez után, ál­talános figyelem közben. A káoszból, a zűrzavarból jöt tünk és a szocialista rend felé megyünk, — kezdte. — Végleg föl akarjuk sza haditan! a magyar munkás­osztályt, a dolgozó réteget a bilincsei alól. A külpolitikai helyzetet érintve, kiemelte, hogy vi­lágszerte küzdelem folyik a kapitalizmus és a szocializ­mus közt. Mi természetesen a szocializmus oldalán ál­lunk és ezzel együtíjár a legőszintébb barátság a Szovjet Unió iránt. Ez nem politikai taktika, nem is abból folyik, hogy határosak vagyunk a Szovjettel, ha­nem abból, hogy a Szovjet- Unió felé vonz bennünket szocialista meggyőződésűnk és a Szovjet Unió az egész világ munkásmozgalmainak hatalmas erőtartaiéka. (Hosszantartó, lelkes taps.) A legerélyesebben szembe fordulunk a reakció minden megnyilvánulásával. A világpolitikai helyzet vázolása után a belpolitikai kérdésekre tért át. Hangsú­lyozta, hogy attól a katasz­trófától, amelybe ezek az összeesküvők és bűntársaik majdnem bslesodorták az országot, csak a két mun­káspárt együttműködése mentette meg a magyar né­pet. (Általános helyeslés.) Jelenleg az a helyzet, hogy a Kisgazdapárt volt vezetőinek árulása követ­keztében meggyengült és korántsem egységes. Ez ne­künk nem öröm, hiszen nem célunk a Kisgazdapárt tönkretétele, mi továbbra is koalíciót akarunk,amely­ben bent kell lennie a Kis­gazdapártnak is, egy koalí­cióra képes és ha jlandó Kis­gazdapártnak. Ha lehet, még feszültebb lett a figyelem, amikor Szakasits elvtára a választások kérdésére tért át. Mi, szociáldemokraták — mondotta, — amikor az ösz­­szeeeküvés fölfedezése után a válság egyre súlyosabbá lett, azonnal fölvetettük és sürgettük a választások ki­írását. — Szükségesnek látjuk a választásokat, hogy véget lehessen vetni egy alapjai­ban elhibázott politikai kon­strukciónak és egészséges koalíciót lehessen íeremieni. Reménykedéssel tekint ránk az egész ország Bán Antal: „A termelésben az ötletszerűséget felváltja a tervszerűség“ Bán Antal elvtárs, ipar­­ügyi miniszter részletesen Ismertette a hároméves be •ruházáei programot. Ezúttal főleg a mezőgazdasági vo­natkozásokat ismertetjük. Döntő fontosságú lesz, hogy olyan gépek kerüljenek ki a gyárakból, mégpedig men­nél nagyobb mennyiségben, amelyek segítségével a me­zőgazdasági termelés min­den ágát felvirágoztatjuk s a többtermelést elérjük. így például sikerül majd a há­roméves terv végén még — A választások kérdését alaposan és minden részletre kiterjedően megtárgyaltuk a politikai bizottságban, azu­tán a pártvezetőségben. Arra a megállapításra jutottunk, hogy választanunk kell és a választásokon a Szociálde­mokrata Párt külön listán indul. A külön lista egy pillanatig se jelenti azt, hogy lazítani akarunk a két mun­káspárt együttműködésén. Ez a választás nem egymás ellen megy, hanem közös erővel a reakció ellen. — Mi, szociáldemokraták, töretlen és konzekvens po­­politikát folytattunk az el­múlt két évben is, nincs okunk félni a választásoktól! (Nagy taps.) Ez a párt na­gyon megerősödött az el­múlt két, de különösen az elmúlt fél év óta. Nemcsak számszerűen erősödtünk, de lélekben, szocialista meg­győződésben is erősödtek kádereink. Nagy presztí­zsünk van, a dolgozó nép legjobbjai tartoznak soraink- . ba és reménykedéssel tekint reánk az egész ország. Nem­csak nálunk, de az egész világon a szociáldemokrá­ciába vetik bizodalmukat a népek. (Általános taps.) Szakasits elvtára beszéde végén nagyobb kezdemé - nyezésre és precízebb vég rehajiásra hívta fel a szo­­ciáldemokratákát. Legyetek öntudatosak és kemények. Ha vaiaM támad, üssetek vissza! Érezze minden szó ciáldemokrata, hogy mögötte ott áií egy hatalmas, erős párt minden erej8. Megvéd­­jük az elvtársainkat bárki ellen, ha szociáldemokratá­hoz illően viselkednek. Szakasits elvtárs szavait percekig tartó, dübörgő taps, hatalmas és szűnni nem akaró éljenzés fogadta. (Az országos pártválaszt­­mányi ülésről szóló beszá­molónkat szerdai lapunk­ban folytatjuk.) Bárányos Károly les* a Szövetkezeti Központ elnöke A külügyi tárca, valamint a külföldi diplomáciai állá sok betöltésére vonatkozó­lag a héten tesznek javas­latot a politikai pártok. Bi­zonyos azonban az, hogy Bárányos Károly a közei jövőben megválik a földmű­velésügyi miniszterségtől. Minthogy a Szövetkezeti Központ ma választja meg az elnökét, ez a tisztség pedig a Kisgazdapárté, a pártvezetőség a Szövetke­zeti Központ elnöki székébe Bárányos Károlyt jelöli. Szakértelménél fogva ugyan­is, érdemesnek tartja arra, hogy az ország mezőgazda, sági érdekét itt is tovább fogja szolgálni. —-----oooOooo--------— Várható idő: Mér sékelt szél, változó felhőzet, több helyen záporeső, ziva tar. Nyugaton a hőmérsék­let csökken, keleten alig változik. A vidéki városok és a vidéki közigazgatás önkormányzata

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék