Alföldi Ujság, 1947. augusztus (3. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-01 / 173. szám

Nézz utána,hogy ki ne maradj választás SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTLAP MegfefesÜE SsátSS fslvé««fável mtnámmttp trsggs! ül. ÉVFOLYAM 173. SZÁM. 'HÓDMEZŐVÁSÁRHELY J.947, AUGUSZTUS 1, PÉNTEK. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL KOSSUTH-TÉR 4. TELEFON: 79. ARA: 40 FILLÉR. AUGUSZTUS 1. Irta: Tamás Béla Születésnaphoz érkeztünk, a íoriDt születésnapjához. Aki Yissszaemlékszik múlt év júliusára, a forintot meg­előző Időkre, sz infláció zűrzavaros napjaira, arra a kapkodó idegességre, amely teljesen felborított minden tervezést, lehetetlenné tett minden számítást, bkonyta lanságot kellett — az tudja csak megérteni, mit jelen­tett a stabilizáció, az érték­álló pénz, amely lehetővé tette rendszeresség beveze­tését, tervek készítését, ta­karékosság megteremtését, nyugalom biztosítását és mindazokat az életlehetősé­geket, amelyek csakis békés, nyugodt termelőmunkával valósíthatók meg. A stabilizáció időpontja óta, eőí azt megelőzőleg, már az infláció hónapjaiban megindult az újjáépítés, megmutatkozott népünk 61- niakarása. Egymásután iüa tek el a háborús károk, épültek újjá a lerombolt hidak, vasútvonalak, épít­mények. Sok minden hibát javíloi­­tunk ki, sok mulasztást pó­toltunk, de munkánkat a tervszerűtlenség Jellemezte. Érthető ía ez, hiszen adó rendszerünk bizonytalaosá ga miatt, bevételeink mér léke és pénzünk ingadozá­sa következtében annak va­lódi értéke s végül a poli­tikai helyzet tiszta képe — ismeretlen volt előttünk s ebben a helyzetben képié lenség volt részletes, min­denre kiterjedő, alapos és megfontolt terveket készí­teni. Ma már mindez a múlté. Uj, az eddiginél sokkal szó ciálisabb adórendszerünk le • hetővé teszi állami bevéte leink pontos megállapítását. Pénzüák, a forint, kiáltotta a próbát. Ma, egyéves ezü leíésnspján, mi, a forint igazi spjai, a megszületése érdekében oly sok veríiékes áldozatot hozó magyar dől gozók, örömmel állapíthat juk meg, hogy pénzünk egyike a világ legjobb va­lutáinak, amelyet minden országban, de különösen szomszédaink körében szí­vesen fogadnak el értékmő» rőként. Azokat a károkat, amelyek az élet megindu láeái megakadályozták, úgy ahogy, már helyreállítottuk. Mindent összegezve íshái, megteremtettük a feltételeit annak, hogy a jövőben ne hirtelen szült tervekkel, vagy még inkább tervek nélkül folytassuk országunk újjá, szebbé ős jobbá építését. Augusztus 1 fő, a forint első születésnapjára új gyer­mek látott napvilágot: a 3 éves gazdasági terv. Bizal­matlanság, suttogó rémhír, ostoba ellen propaganda előz­te meg a forintot; ez fogad­ja a 3 éves tervet is. Esnek ellenére győzőit a forint, megkedveltedé ma­gát, megszerezte a bizalmat. Győzni fog a 3 éves terv is; megszerzi a magyar nép minden rétegének bizalmát és biztosítani fogja életszín­vonalának emelkedését. A GyOSz és a Szaktanács, kör zö t hosszabb idő óta folynak a tárgyalásaik a kollektiv -.bér-' emeléssel kapcsolatban. Ezen a héten a tárgya'ások a GyOSz makacsságról folytán megsza­kadtak és az (érdekelt if elek nem tudtak megegyezni. A Gazda­sági Főtanács ezek tudtával tar­totta meg legutóbbi ülését, iíchoi elhatározták, hogy az új ikol’lek­­tiv béreket rendeletileg lépte­tik életbe. Ezen az, ülésen dön­tött a GF a közalkalmazottak fizetése ügyében is. ; 40 ezásaSékos béremelés A GF határozata szerint azok, akik a kollektiv szerződésen, fa­­lüli fizetést kapnak, 1500 forintig rendes fizetésükéin, felül 10 .szá­zalékot kapnak. Azok, akiknek a fizetése 1500 forint i felett van, az ideiglenes emelést a kollek­tiv szerződésieken felüli,fizetések ügyében működő döntő bizott­ság állapítja meg. < Addig, amig az új kollektiv szerződést meg nem kötik, . a jelenlegi szerződések maradnak érvényben. Ugyanakkor a leg-* szigorúbban megtiltotta a Gaz­dasági Főtanács, hogy ezek ,a béreemlések az árakban kifeje­­zésre jussanak. (. A közaSkaímaxoéiak fizeiési pótléka A közalkalmazottak fizetés« rendezésének ügyében kimond­ta a GF, hogy amíg ja közal­kalmazotti státust újjá nem szer­vezik, augusztus 1-től a közal­kalmazottak ideiglenesein eddigi javadalmazásukon felül 45 fat­­rinttal megnövelt törzsfizetésük Á dolgosók hadserege megelégelte már a folyto­nos nyomort, aa állandó bi­zonytalanságot, a fenyegető éhséget és munkanélkülisé­get, Ei van szánva arra, hogy végrehajtja a 3 éves tervet a megteremti annak létfeltételét, amelyhez az új adórendszer bevezetése, az értékálló lódat megterem­tése után már csak egy kel­lék hiányzik, a politikai béke és nyugalom. A 3 éves terv megindulásakor, augusztus 1 én, elindulunk a politikai béke és nyugalom felé is, amelyet ennek a hónapnak a végén, az országgyűlési választásokkal fogunk meg teremteni. Ha a választásokból azok 20 százalékának megfelelő fize­tésemelést kapnak. Ez azt je­lenti, hogy például akinek ed-í dig 100 forint volt ;a töírzsíize­­téss és 50 forint különböző pót­lékot kapott, tehát eigy .hónap­ban Összesem 150 forint,-jövedel­me voll, az ezentúl 145 forint 20 százalékával, tehát 29 .forint­tal több fizetést kap (és így jösz­­szesen 179 forrnia: kap ikézhez. A közalkalmazottak helyzet é­­•nek megjavítására kimondotta egyébként a GF, hogy ezentúl a közalkalmazottak biztosítási dijait is az állam fizeti. így ezem a téren is megkapják á köz al­kalmazó tíak azt azl előnyt, axc­­lye’c leidd ig a magánalkalmazot­tak élveztek.' A közalkalmazottakra vanttt-Tegniapi számunkban, közöl­tük, hogy a Magyar (Nemzeti Függetlenségi Front tagjai, a Szociáldemokrata Párt, a Ma­gyar Kommunista Párt, a Füg­getlen; Kisgazdapárt és a Nem­zeti Farasztpárt választási szök vetságisi kötöttek. A szövetség ténye nem új és nem meglepő, hiszen nem most alakult ez a politikái. együtties, hanem sok­kal súlyosabb, sokkal nehezebb időkben, a német megszállás szörnyű hónapjaiban. A szövet­ség célja ma is. .Ugyanaz lénye­gében^ ami veit 'ezelőtt három az erők kerülnek ki győz íesen, amelyek a 3 éves ter­vet kezdeményezték, meg teremtették: békés, nyugodt épíiőmuaka következik. Ha a magyar nép zöme még mindig nem ismémé fel önön érdekeit s a választá­sok ismét a maradi, minden haladástól irtózó rétegek győzelmével végződnének: a 3 éves tervet akkor is végrehajtjuk, de akkor ez csak harc és küzdelem árán volna megvalósítható. Vásárhely népe tehát úgy szavazzon: békét és nyugal­mat akar e, vagy harcot és küzdelmet? Rajta,áll a választás! kozó. intézkedésiek a pedagó­gusokba is vQinatkozlnak. A közüzemi alkalmazottak kö­­^il azok, akik a kollektiv szer­ződés hatálya alá; taráznak, a magánalkaltnazo ttoknak, a töb­biek a közalkalmazottaknak já­ró fizetésemelést kapják. A vég­­legels síá'.Usrendezásről a mos­tani rendezéstől függetlenül foly­jak a tárgyalások. A ,végleges lizelésraadezést az új státus meg ere ütése fogja jelenteni. A közmunkákon foglalkozta^ tóit murikOvállalókat,. akik a kollektiv szerződések hatálya alá tartoznak, augusztus. Tl-tőí a kollektiv szerződésben meg­határozott munkabérek és mel­­lékszclgáü alázok mellett kell foglalkoztatni. esztendővel: közös harc a 're­akció ellen, együttes küzdelem az ország felépítéséért, a’.demo­krácia biztosításáért és első­sorban, ami mindehhez, elenged­hetetlenül szükséges: a három­éves tervért. , A választási szövetség nem jelenti azt, hogy a, Magyar Nem­zeti Függetlenségi Frontba tö­mörült négy párt közös listával indul. Valamennyi párt megőrzi önállóságát. i A függeileínségi front válasz­tási szövetségét alkotói demo­­kralikus pártok közös program-...... Iliim..... iwaflWHB38BMB8W——— A Gazdasági Főtanács döntései Áremelés is esti lesz Javítják a béreket és fizetéseket A GyOSz makacssága folytán megszakadtak a tárgyalások a Szaktanáccsal ü Magyar *Fr©fsS Választási Ssöietsésgénel; nfilatkozata Kérlelhetetlen bare a reakció ellen — Kérlelhetetlen harc a demokráciáért ja: ^ *.*''! ÍV 1 1. Kérlelhetetlen harc a irégi rend, a nagybirtok és nagytőke Uralmának visszaállítására tö­rekvő reakció ellen; bármilyen! köntösben jelentkezzék is a po­litikai életben. A magyar nép felvilágosítása az összeesküvők népelleines, gálád terveiről, azl összeesküvés maradványainak teljes bűnügyi és politikai v fel­számolása. -2. A magyar demokrácia nagy vívmányainak közös védelme. Közösen fejezzük! be, védjük és szilárdítjuk meg a földre'ormot. Közösen védjük és fejlesztjük tovább az üzemi bizottságok in­tézményét, amely biztosította a munkásság számára az, ipari termelés igazgatásában való részvétel jogát. 3. A közösség érdekében szük­séges áHamoisiiás és állami ke­­zelésb'evétel (a szénbányák, az energiaíeiepek, a föld mélyé­ben rejlő kincsek, nehézipari üzemiek) közös védelme. A nagy­bankok államos Fásának közös és (Sürgős végrehajtása. 4. A hároméves tieirv közös végrehajtása. A magyar gazda­sági élet fellendítése, a (dolgo­zók életszínvonalának, kultúrá­jának, anyagi és szellemi 'jólé­tének lepnelésa érdekében.! 5. A közigazgatás demokra­tikus reformja, az önkormány­zatok erőteljes kifejlődésének biztosijára a demokrácia! (elvei­nek és szellemének megfelelően, 6. A mezőgazdasági érdekkép­viselet megvalósítása a dema­­kra i .us a lap elvek a parasztság dolgozó, többségéinek érdekei alapján és érvényesítésével« Injekcióikkal küzdenek a koiorádó­­bogarak ellen Ismeretes az a nagy riadalom, amelyet Győr megyében a burgo­nya legreitegeitebb ellenségének, a kolorádó-bogár felbukkanása oko­zóit. A földművelésügyi miniszté­rium szakembereinek az élő álla­tokat sikerült is 1^pusztítani, de ezzel a veszély még nem múlt el, mert a krumpligyilko* lárvái a föld alatt 7-8 cm mélyen bebábozed­­tak és egy hét alatt a bábokból bogarak lettek. Most szénkéneg­­injekciekat lövelnek a földbe. Ez az erősen mérges anyag elpusztítja a báhokat és petéket, de ártalmat­lan a ha-znos baktériumokra. Hé­­derváron és környékén minden négyzetméternyi föld fél liter szén­­kéneg injekciót kap.--------oooQooq -----­hmxálMíjáU 40 «zása* lékkai a bor és 43-teE a sütemény áráé A Bornagykereskedők Országos Egyesülete bejelentette a gazdasági rendőrségei), hogy a három éve3 terv keretében, augusztus 1 tői 10 százalékkal leszállítják a Bor ára­kat. Hasonlóképpen jelentkezett a Magyar Cukrásziparosok Egyesü­lete is, hogy termelvényeiben ár­csökkenést léptet életbe. A cuk­rásziparban 15 százalékos árcsök­kenés várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék