Alföldi Ujság, 1947. szeptember (3. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-02 / 198. szám

HL ÉVFOLYAM 198. SZÁM. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1947. SZEPTEMBER 2, KEDD. SZOCIÁLDiMCIKRATA PÁRTLAP Megjtefenlfe héttő felvételével mln<<nina» réssel Választási eredmények országszerte A Szociáldemokrata Fárt vezetősége rendkívüli ülést tartott A Szociáldemokrata Párt politikai bizottsága és vezetősége a választások napján, valamint az ezt követő éjszaka több órás teljes készültségben volt s folyamatos ülést tartott, amely ülésről a következő hivatalos közleményt adta ki a párt­vezetőség : A Szociáldemokrata Párt vezetősége vasárnap éjszakai ülésén a választás lefolyása körül észlelt, egyelőre tel­jesen nem tisztázott zavaró jelenségekkel foglalkozott, amely jelenségek a névjegyzékkel történt visszaélésekkel kapcsola­tosak. A pártvezetőség alapos vizsgálat alá vette a kérdést és a körülmények végleges tisztázásának időpontjáig elhalasz­totta a határozathozatalt. > A pártvezetőség fenntartja magának a döntési szabadcselekvés jogát a helyzet végleges felderítésének időpontjáig. Válas%iásl eredmények Vásárhelyen Az utolsó UapoR izgalma: után, Vásárhely lakossága nagy ér­deklődéssel járult vasárnap az urnák elé. A szavazói körzetek­ben rendben, nyugodtan egész nap folyt a szavazás és a vá­ros területén seholsem történt rendzavarás. Városszerte feltű­nést keltettek a «kék» szavazó­lapok, amelyekkel egyesek — mint a pártok megállapították s az esetekről jegyzőkönyvet vettek- fel — több helyien is {le­szavazlak. Ezek közül néhányat a rendőrségen is előáll kották, ott igazoltatták őket és elbocsá­tott^. Az ilyen szavazók nem vásárhelyiek voltak, hanem vi­dékiek. Éjszaka minden szavazó­zást és megkezdték a szavuzr­­körzetben befejezték a szavaza­tok összeszámlálásá1. A vásár­helyi 35.292 választóból 24 ezer 242 váasztá élt a szavaza'i jo­gára1. Nem járult az o-rnák été 1050 olyan szavazó, aki fel volt véve a névjegyzékbe. A leadott szavazatokból 204 érvénytelen volt, a megszámlált érvényes szavazat tehát Vásárhelyen 33 ezer 938. Az eredmény pártok szerint Vásárhely politikai pártok sze­rint igy oszlik meg a választás eredménye: Kommunista Párt 7990 (1945-ben 7503). Kisgazda Párt 10.857 (1945 ben 15.895). Szociáldemokrata Fáid 5521 (1945 évben 9521). Nemzeti Parasztpárt 2695 (1945- ben 1546). * B-arankc vics-párt 549 Pfeiffer párt 5464 Radikális párt (Peyer) 169 Balogh-párí 207 Polgári Demokratapárt SS. Nyugodt volt a választás menete Mint ahogy Vásárhelyen, úgy az országban is nyugodt légkörben zajlott le az országos választás. Vasárnap délután a belügyminisz­térium hivatalos jelentést adott ki, amelynek szövege a következő : A belügyminieztétium sajtóosz­tálya jelenti: A belügyminiszté­riumba érkezett jelentések szerint az egész országban rendben folyik a szavazás. Délután 3 óráig egyetlen olyan jelentés nem futott be, hogy a vá­lasztások menetét bármilyen inci­dens megzavarta volna. Egye9 elő­fordult szórványos esetekben a hatóságok azonnal megtették a szükséges intézkedéseket. Budapesten már a kora délelőtti órákban megjelentek a szavazók a szavazóhelyiségekben és teljesítet­ték állampolgári kötelességüket. A jelentősebb személyiségek szintén még a délelőtu órákban adták le szavazataikat. Általában úgy a fő városban, mint a vidéken a délelőtti órákban a szavazatok 40—45 szá­zaléka szavazott, míg a délutáni órákban a többiek nyilvánítottak véleményt a választással kapcso­latban. A fővárosi és vidéki szavazáso­kat 105 külföld; újságíró tekintette meg. Az esti 8 órai lezárás után, azonnal megkezdődött a szavaza­tok összeszámlálá8a, amelyeknek részletes eredményeit alább közöjük. Két vélasKés eredménye Csongrád—Csanádban Ha összehasonlítjuk Csőn­­grád Cs&nád vármegyék két választását, érdekes adato­kat kapunk. Az adatokból kitűnik, hogy az 1945 ös vá­lasztásban részt vett öt poli­tikai párt köpött hogyan oszlottak meg a szavazatok 45-ben és most. Minthogy a két megye most is egy vá­lasztási kerület volt, ismer­tetjük mind a két választás adatait. A szavazatok mostani ■zárna a kommunista párt­nál (zárjelben az 1945 ös) 85 506 (61429), kisgazda­­pártnál 40 440 (140.853) szo­ciáldemokrata pártnál 47.259 (58 244), nemzeti paraszt pártnál 27.328 (14.339) és a polgári demokrata pártnál 2 392 (5.065). A belügyminisztérium köz­vetlenül a választás előtti napokban közölte, hogy az egész ország területén hány választó szerepelt a végle­ges névjegyzékben. Ebből a közlésből kitűntek a követ-Választási eredmények az ország minden részéből Kialakult már a választás képe az egész ország területéről. Alább részletben közöljük egyes városok végleges eredményét. Érdekesen mutatja meg a táblázat, hogy valamennyi budapestkörnyéki ób a nagyobb vidéki városban, ahol tömegesen él a szer­vezett munkásság, nsgy számban szavaztak a szociáldemokrata listára. A táblázat egyébként a következő eredményekről ad számot:-ür^rr, m, , ■ | |||-----|Trr.«roEr.-ara3=pm­­■ ................................................TIHI I Ml i Mkp. | Fkg. Szdp. NPP. Kér. Bar. Pf. Rád. Bal. PDP. Nagy*Budapest {247513 74~60 224298| 13.338 14.292 49.269218088 22.071 49.243 18.749 Pestkörnyék_____ 82 278 25.871 94.784 4.812 4.351 20.652 53.991 3D33 17.435 1.877 Kispest__________' 9.461 3.065 13.197 377 472 2.993 6981__403 4 224 241 Újpest___________ 11,033 2.368 12 200 532 648' 1237 10.381 415 1376 563 Csepel______________9.140 1742 10 502 146 203' 1.420 1.300 325 _ 975 _ _ 76 Rákoskeresztúr 1022 1.061 1676 209___57 135__391___81___255___13 Pestszent’őrinc 6 888 3.077 8 007___316___434 811 6.785___242 1360__^84 Rákosszentmihály 2.345 1602 2.728____77___155___659 2 747____72___340___93 Soroksár____________3197 356 3172 234____51 297 722____46 394____8 Békéit csaba________6 882 5.432 7.197 2.796 — " 936 1.865 — 1.436 — Pécs________8147 1,160 9 605 — — 19.209 —____1.941 — — ~Győr______________6.834________^895 — "l 1.296 — 2.669 — Miskolc ______ 17.001 1640 13 548 328 — 4.801 18 931 1347 746 498 Csongrád—Csanád 85.506 40.459 47 959 27 328 ^7.966133211 9 924 6.343 2.392 Szeged 12 506 3.459 9 256 '3 328 6.966 44.211 ~^824 372 384 Makó ___________ 4.533 3191 2 628 1449_____ 572 1.976 934 _Jt06 192 Caenád megye 28.034 16173 11,350 12 640______6 275 18 003^827 2 451 1027 Hajdú-Bihar 64.684 63.343 22.621 53 597______ 13 739 25.532 4.195 28.230 2.461 Szabolcs-Szatmér 44947 59.513 18 402 49 227_____65 371 23 760 2.713 25 878 2 861 Tolna—Baranya 56 334 53 853 41.361 25 592_____ 83 045 13 447 2.014 2.564 1.577 Nagykanizsa________2.156_____ 3.012___________ 9 366_____,________________Jjj Zalaegerszeg_______1 267 _______1 024____________ 4.778_____ _ Letenyei járás 2 076 1.536~21)30 ^8053______HÍZ____________ Kanizsai járás______2 997 1594 _2.366_____ 9 984_______________________ Veszprém város 1512________1.702____________5.168_______ 677____________ ~Nógrádi~járás 1999 2.070 "1440 2 628 ~4730______________________ Gyula______________3.563 3986 2 827 1.683________301 _ 733____65 612_____ Nyirbogdányi járás _2.256___664 428 2 557_______1.747 1363 131 1.863 _229 Heves ___ 88.742 60.833 36 328128.271 — 77.296 " 6.327 8.761 2 464 Borsod___________ 76 513 22.838 45 735 40 844 — 37.935 87.371 4.915 5 943 1.511 Szolnok 54.157 67.391 21.282 33.343 8.130 32.086 3.311 20.707 3.178 hlRKESZTÖSÉO ÉS KIADÓHIVATAL KOSSUTH-TÉRö. TELEFON: 79. ARA: 40 FILLÉR. kezők: Az idén az egész ország területén a végleges név­jegyzékben 243 ezer 232 választóval több volt, mint 1945 ben. Az ideiglenes név­jegyzékben 5 millió 293 ezer 987 választó neve szerepelt, a végleges névjegyzékben szereplők száma 5,407,893. A választói névjegyzékből való kihagyás elleni felieb bezések során összesen 113 906 választó kapta vissza a választójogot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék