Alföldi Ujság, 1947. november (3. évfolyam, 248-273. szám)

1947-11-01 / 248. szám

in. ÉVFOLYAM 248. SZÁM. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1947 NOVEMBER 1„ SZOMBAT. Sz©£gá§d@Hi©Sgratci pártlcap Megjelenik hétlő kivételével mfeácnaep reggel A Szociáldemokrata Párt november 3-án, hétfőst délután 6 érakor a központi pártház nagytermében összevont pártnapot tart, Tárgy : beszámoló az országos pártválaszt­mány üléséről és határozatáról. Előadó: Fehér Ferenc párttitkár. Az ülésre minden párttagot meghív a pártvezeteség. Kisiparos a bíró előtt Aki Icghlvaiottcbb ennek megállapítására, Bán Antal elitére, iparügyi miniszter megmondotta á Szociálde­mokrata Párt országos párt- YálaeztmáDyi ülésén, bogy az üzemeiben megromlott a munkamorál. Sokan csak immei ám mai dolgoznak. Ép • pen ezért arra gondol a kor­mány, — ami különbé» ben­ne van a programiéban is —, bogy életbe iépietl a tel­jesítménybér!, amit valami­kor akkord-munkabérnek neveztek. Kéíségíeler, hogy rendet keli teremteni ezen a téren, mert csak a termelő munka az, ami az országot állíthatja. gyen belőle. Bizony, nagyon furcsa ál­lapot ez. Mert több benne az éieiiei nem törődő bü­rokratizmus, mint a fajtát fölemelő, igazi ambersíere • tét. Pedig a roppant háború után, amikor „mint oldott kére széthullt nemzetünk“, szükség volna az embereze­­tel összekapcsoló erejére, hogy a eok baji, gondot és keserűséget, amit ceűstül hozott ránk a borzaíutas há­ború — könnyebben elvi seijüt Do így, ha valakit azért büntetnek meg, mert dolgozni akar, holott az kö­telessége volna — csodál­kozva all meg a társadalom és keresi a magyarázatot. Tó, jó, — mondja magában az igaz, hogy tömérdek kell éppen A demokrácia érdeke, Sioggy a kubikosok munkaerejét átmentsük Csongvádmegyel és vásárhelyi munkanélküliek ügy® az országgyűlés előii — Nagyobb közmunkái?® van szükség Vásárhelyen «I kérdés megoldása végeit Megemlékeztünk arról, hagy Csangrád-vdrmegye törvényha­tósági bizottságánál', ülése a ke­rülőt szó ciáldemakrata képvise­lőihez. fordult, hogy közbenjá­rásukat kérj© a .munkanélküli­éig kérdésének- megoldásában. Papdi (György elv társ, képvi­selő a nemzetgyűlésen az qssz­­kormányhoa interpellált a kéqr­— A Csongrad vármegyei mun­kanélküliek a legsötétebb nyo­morúságban tengetik életüket — mondotta Papdi elvtárs. — A Viharsarok népe, a múltban is -°rivedésen ment ke­désben. A szerdai ülésen feltette! a kérdést: van-e tudomása a kormánynak arról, hogy Cson­­grád vármegye területén 600Q munkanélküli nincstelen a leíg­­katasz! rőfá isobb helyzetben van és hajlandó-e a kormány a de1- mekrdeiára káros kirobbanások megelőzésiéi céljából ebben a kérdésben sürgősen intézkedni. Vásárhely a nemzetgyűlés előtt Papdi elvtárs még számos ilyen munkát sorolt fel az or­szág területén, ahol a kubiko­sok munkához juthatnának. Megemii ette végül, hogy Hód­mezővásárhelyen 2000 munka­nélküli kubikos van. Ezek az emberek a mezőgazdaságban nem kapnak munkaalkalmat, sem földhöz nem jutottak. Har­minchatezer kubikos közül tíz­ezer ebben a vármegyében él. A téglagyárak nagyrészei nem dolgozik, onnan is kiszorultak már, úgyhogy ezt a szerencsét­len réteget az éhhalál fenyegeti. Ismételten kérte1 ez összkor­­mányt, tegyen, azonnali intélzk,e*> <xTr>ip'1v7- T-pp»1 -SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL KOSSUTH.TÉR 6. TELEFON: 79. ARA: 40 FILLÉR. .-rstxzius-aiiBCGaBssaműXBMaGm&jjssssaeBiieaBCBSM&szseaSSBaNmm Papdi György: A VifearsBvok népe elengedhetetlen kötelassége ar­ról gondoskodni, hogy ezek az emberek mielőbb munkához jus­sanak. törvényhatósági bizott­sága iá varaidban négymillió fo­rint azonnali kiutalását kérik, hogy foglalkozhatni tudják az. béreiket: és fezzel aka­­x«®k őket..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék