Alföldi Ujság, 1947. december (3. évfolyam, 274-296. szám)

1947-12-02 / 274. szám

III. ÉVFOLYAM 274. SZÁM. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 1947 DECEMEER 2., KEDD. SsocioideiKißisrate pérllep Megjelenik feéttö kivételével mindennap reggel SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL KOSSUTH-TÉR ó. TELEFON: 79. ARA. 40 FILLÉR, Kéihly Mama: I un p mi mii mm ni Ebben a% országban es iegdemotevaiikusabb páwi a Sxociátdemokvaéa Pávi A REAKCIÓ NEM TÁMAD Föl MÉG EGYSZER - PÁRTUNK GNÁLIG ÉS FÜGGETLEN A MÁSIK MUNKÁSPÁRTTAL NAGYGN SOK A KülöS ILINIÉIHS VALÓNK Déluién 3 óra feló a vá­ros minden részébői érkez­tek párttagok a Fekete Sas­ba. Percről percre újabb sorok teltek meg, hogy vé­gül zsúfolt terem hallgassa meg Kéthly Annát, a Szo­ciáldemokrata Párt egyik kitűnő értőkét, a magyar országgyűlés alelnökét és Hódmezővásárhely ország­­gyűlési képviselőjét. Férfiak, nők vegyesen voltak a te­remben. Számos más párt­beli érdeklődő is eljött, hogy meghallgassa Kéthly elvtérs higgadt, tartalmas és az épitő szocializmust hirdető beszé­dét. A gyűlés az Iparos Dalárda „Fel szocialisták!...“ kez­detű indulóval kezdődött, utána Simon Éva szavalta el Ady „A gróíl szérűn“ cí­mű versét, maid a gyöngéi kedő Posztós Sándor elviárs helyett Fehér Ferenc párt­­titkár üdvözölte a megjelen­teket és a pártgyűlést meg­nyitotta. / A szóra emelkedő Kéthly Annát lelkes tapssal fogadta a folyton szaporodó hallga­tóság, hogy aztán iélekzet­­visszafojtva hallgassa meg azokat a kijelentéseket, ame­lyeket a demokráciáról, a demokratikus nevelésről, a magyar dolgozókról és a Szociáldemokrata Párt né­gyes alapjáról mondott. Egy­szer egyszer, különösen ami­kor a párt önállóságát és függetlenségét hangoztatta, meg a párt tiszta politikájá­ról és célkitűzéséről beszélt: percekig felhangzott a he­lyeslő tapsorkán, ami a párt­tagok felfogását igazolta. Ki­tűnt ekkor, hogy a párttagok felfogása ellen politizálni nem lehet. Pártunk ma már nem ellenzék Kéthly elvtárs emlékezte^ tett arra: az Idén 25 éve annak, hogy a szociáldemo­kraták 1922 ben bejutottak az orazággjűiéíbe. Az el­múlt 25 évben ellenzéki volt a párt, de most hatalmon van és nem az ellen a rend szer ellen küzd, amely há­borúba vitte az országot, hanem a demokrácia éa,min­den magyar dolgozó érde­kében új országot épít. A lakosság nagyresze a múlt­ban nem volt demokrata és egy két év alatt sem lehe­tett azzá, a párinak tehát előbb demokraiává s azután szocialistává kell nevelnie a népet, hogy annak több­sége megértse a szociálde­mokrácia törekvését. — Minket nem ejt két­ségbe a választás eredménye — mondotta a hallgatóság tetszésétől kísérve —, mert mi nem tettünk lehetet­len ígéreteket és az élet iskolájában felnőtt dol­gozó nép meg tudta hí rálni, hogy ki ígér és ki beszél komolyan. Mi tovább sem a hatalom­ért,hanem az értelemért harcolunk, mert amit csinálunk, azzal az or­­szág minden dolgozójá­nak az érdekét szolgál­juk. Érért kapott a Szociáldemo­krata Párt 800 ezer főnyi tiszta és megiám&dhai&iign szavazatot, ami nemcsak a tiszta emberek tiszta politi­káját igazolta, de bizonyíték amellett I», hogy ht a reak­ció még egyszer nem tá­madhat föl, bármennyire szeretne is. Ebben egyek vagyunk a másik munkás­párttal és a koalícióban tö­mörült többi demokratikus pártokkal is. Négy alapon nyugszik a párt A párt további munkáját, magatartását és célját, a kővetkező négy pontban foglalta össze Kéthly Anna: 1. Pártunk koalícióban van a magyar demokratikus pártokkal. A demokrácia még nem épült ki, még sok hibája van, de az új ország különb lesz, mint a régi volt. A második világháború nemcsak a régi rendszert döntötte meg, de sok romot is hagyott maga után; tehát az új építésbe belső tartal­mat, politikai irányt és gaz­dasági célt kell belevinni a koalíciónak. Ebből a mun­kából a Szociáldemokrata Párt is kiveszi a részét, mert ez programja és kötelessége. 2. Pártunk cselekvő egy­ségben van a másik mun­­eáspárttal. Ezt — mondotta Kéthly elvtárs — sokan főire magyarázzák és máskéat értelmezik. Pedig a Szociáldemo­krata Párt gondosan vigyáz a maga önálló­ságára és egységére. A másik munkáspárttal való cselekvő egységre szüksé­günk van, mert nekünk — két munkáspártnak — van legtöbb félteni valónk az ellenforradalomtól, azért va­gyunk együtt a reakció el­leni harcban. Az évszázado­kig elnyomott népből most lett először nemzet és ezért vannak sokan, akik siettet­nék a demokratikus átala­kulást, de amint a természet munkáját sem lehet három­négy hónappal előbbre hoz­ni, a történelem munkáját sem lehet sürgetni. Mi nem parancsszóval akarunk de­mokráciát építeni, mert az emberek közömbös félre­­állása gazdasági veszedelem volna. MI nem akarjuk a munkát senkire ráparan­csolni, mi azt akarjuk, hogy az emberek önkéntesen vé­gezzék el azt a munkát, ami rájuk húrul. így hamaroaab­­ban elérjük azt, amit elérni akarunk. 3. Külpolitikánk az, hogy pártunk minden erejével a béke melleit van. Nemcsak bent akarunk békét és nyu galmst, hanem kint ie. A Szo­ciáldemokrata Párt mindig azt tanította, hogy a háború nem jelent előnyt a doigo* sókra, mert a háborút a dolgozók fizetik meg.'" 4. Ebben az országban pártunk a legdemokrafiku ssbb pórt s ezért vigyáz az önállóságára és független­ségére. Nem érezzük azt, mivel 75 éves párt vagyunk, hogy már túlhaladtuk volna magunkat. Tudjuk azt is, hogy a két párt egye­sülése nem jelentene nagyobb erőt, mint most a keltő külön­­külön. Minthogy a párt nem adja fel az önállóságát, különö­sen a tisztviselőket teszik li idegháborúnak, de állni kell az idegMborúi minden­kinek, mert a Szociáldemo­krata Párt áll a maga he­lyén öntudattá?, biztonság­gal és elvégzi a munkáját. A hallgatóság ismét sokáig tapsolt, amikor Kéíhy elv­­társ elmondotta, hogy mi sem jobbra, sem balra nem sodródunk, de követeljük az egyen - joguságot és azt a részt a hatalomhói, amely minket megillet, hogy együtt védekezzünk a reakció ellen. Az országban rengeteg a szociális, a politikai ős a gaz­dasági kérdés, amit közösen kell elvégeznünk. A föld­birtok elosztása után a nem­zeti jövedelem új elosztását is végre kell hajtani és ezért foiyik az államosítás. Ezzel a nagytőke kezéből kivesszük a hatalmat, amellyel rab' szolgaságban tartotta a dol­gozókat, Ebben a harcban elől van a Szociáldemokrata Párt, amely 75 évig az or­szágban, 25 évig a parla­mentben volt ellenzék. If j omág épül A hároméves terv lehető­vé teszi a több fogyasztást és a dolgozók érdekében új országot építünk. Ehhez jkelí a dolgozók segítsége s az épitő munkához béke és belső nyugalom kell, mert a munkának ez az alapja. Az újjáépítés munkájában a Szociáldemokrata Párt a leg­több erkölcsi és belső erőt jelenti, amit a párt cselek­vő munkája igazol. Mi azt akarjuk, hogy a munka dicsérje az embert és ne az em­ber a munkát. Aki em - bernek érzi magát, jöj­jön velünk és gondolja végig, arait hirdetünk. Halaim? s taps követte a beszédét, ami után Kiss Jo­lán eiszavalta Ady: „Dózsa György unokája« című köl­teményét. Fehér Ferenc párttitkár záró szavai uiáa, melyben Kéthly Anna figyel­mét felhívta a kettős ár­rendszer és a íuxusadó ren­deletek fonákságára, a mindvégig komoly, tartalmas népgyűlós végeiért. Sorsdöntő érákat él Franciaarsxág A francia nép nagyhord­erejű fordulóponthoz érke­zett. A nemzetgyűlés vasár­nap délelőtt óta állandóan ülésezik, hogy döntsön a Schuman kormány által be­terjesztett rendszabályokról, amelyek intézkedéseket tar­talmaznak a sztrájkolok el­len. A tárgyalást verekedő­­eek tarkították. Több kép­viselő megsérült. A sérültek beköiözésa után a nemzet­gyűlés folytatta megbeszélé­seit közbekiáltások, viharos jelenetek és botrányok kö­zepette. Meyer munkaügyi miniszter a szakszervezetek követelését elutasította. Erek: a bérek emelése, a pénz stabilizálása és & sztrájk letörésére irányuló kor­mányjavaslatok visszavo­nása. A Humanité komraunist* lap éles támadásokat Intéz a kormány ellen. Igen sok helységben a katonaság be avatkozása vált szükségessé. Párizsba csapaterődtések jöttek vidékről. Sokan úgy vélik, hogy a véres össze­csapások elkerülhetetlenek. Ä kormány viszont ©1 vau szánva arra, hogy a tör­vényjavaslatokat, ha kell, rendeleti úton lépted ér vénybe. Felhívás A hódmezővásárhelyi Terme­lők Szövetkezetéhez beérkezett burgonyából a. kiskereskedők a meghirdetett Jegyekre való szét­osztás, végett bármilyen mennyi­séget átvehetnek. Felhívja a közellátási hivatal a város közönségét, hogy fejenként a 4 kg burgonyát a mai naptól kezdve az újságokban Is meg­hirdetett decemberi ellátási je­gyek „C“ (nagy C) szelvényére a kiskereskedőknél is megvásárol hatják. Kisiparosok tiltakozása a sérelmes intézkedések ellen Az IPOK és a KIOSz va sárnap hatalmas tömeg je­lenlétében közös tiltakozó nagygyűlést rendezett Bu­dapesten a Sportcsarnokban. A gyűlés első felszólalója az IPOK részéről Dávid János országgyűlési képviselő volt, aki részleteién ismertette azokat a sérelmeket, ame­lyek a legújabb intézkedé­sek során értők a kisipa­rosságot. — Elfogadjuk azt az el­vet, — mosdotta — hogy „fizessenek a gazdagok“, de nem fogadjuk el azt az esz tályozást, amely 200 —300— 400 forintos keresetű kis iparosokat a gazdagok közé sorol, A többi felszólalók is rá mutattak a legégetőbb kér déeekre, sz snyageiosztá9ra, & hitelek kérdése.- KlpstSengéeexiU as úv­­dvágHókai. Szokatlan eszköz­zel küzdenek Romániában az ár­drágítók ellen : a gazdasági rendőr­ség minden árdrágító nyakába táb­lát akaszt és azon öles betűkkel tünteti fel vétségét. A szégyen táb­lával sétáltatják körül a városban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék