Alföldi Ujság, 1948. február (4. évfolyam, 27-49. szám)

1948-02-04 / 27. szám

Szociáldemokrata pártlap Megjelenik hétfő kivételével mindennap reggel Szerkesztőség és kiadóhivatal Kossuth-tér 6. szám. Telefoni 79. Ára 60 fillér. lakács Ferenc nyilatkozata az árvizhelyzetröl Takács Ferenc elvtárs, földművelésügyi államtitkár, árvízvédelmi kormánybiztos, visszatért az árvízterületen tartott ellenőrző szemleútjá­­ról és a következőket mon dotta: — A szántóföldekről és a falvakból majdnem teljesen eltűnt a víz. A mélyebb ré székről a belvizeket szi­vattyúk segítségével vezet jük le. Az eddigi megálla­pítások szerint az őszi bú­zavetésben nincs kór, az ál latok takarmányozásáról mindenütt gondoskodtak. A gátakon mindenütt foly­nak a munkálatok. A tiva­­dari gátszakadást ezen a héten csütörtökig helyreál­lítják. Itt írjuk meg, hogy a bel ügyi kormányzat sz 1124 teljes újjáépítésre szorult ház k özüt 330 at a saját költ­ségén építtet újjá.------------COOQOOO-----------­Román kormánykiildoltség Moszkvában Groza román miniszterel­nök vezetésével román kor mányküldőttség érkezett a szovjet fővárosba. A kül döttséget Molotov külűgymi niszter és a kormány több tagja fogadta. Az üdvözlé­sek utón Groza miniszter­elnök nyilatkozott a két or szág között fennálló baráti kapcsolatokról és kifejezte abbeli reményét, hogy az eddigi kapcsolatokat ezután is fenntartják) s amennyiben lehet, azt elmélyítik. -------cooo°o°-------.13 napos gyász Indiában Gandhi életét kioltotta a gyilkos golyó. A merénylőt elfogták. Neve: Vlnyak Gode és szélsőséges nacionalista. A gyász híre mély megdöb­ben tést váltott ki egész In­diában. #Az indiai kormány 13 napos gyászt rendelt el. A világ valamennyi nemze­tének vezető államférfin! Gandhi nagyságát emelik ki. A merénylet mögött or­szágos összeesküvő mozgal­mat sejtenek. Indiában attól tartanak, hogy Gandhi ha­lála szakadást hoz létre a kongresszusi párt és a kor­mány között. A merénylet hírére szá­mos városban zavargások robbantak ki. A legsúlyo sabb tüntetésekre Bombay­­ben került sor, ahol az ed­digi jelentések szerint 11 halálos áldozatról és 50 sebesültről számolnak be. --------oooOooc--------Nagy ünnepség keretében Gerő miniszter átadta a tótkomlós-békéssámsoní gazdasági vasutat a forgalomnak Hódmezővásárhely és Békéssámson nem mond le a gazdasági kisvasainak a Tiszáig való meghosszabbításáról Tótkomlós és Békéssámson népének 'örömünnepe volt a hétfői nap. Beteljesült 50 éves álmuk: megépült e két hely­ség közt a gazdasági vasút. Ez a tény azonban sokkal töb­bet mond: ünnepe volt ez az egész Viharsaroknak, az egész országnak, mert akkor épült még ez a vasútvonal, amikor Európában sók helyen még a romok az utcán hevernek, a földek bevetetlenek és ágyuk szólnak a "szabad népek eltip­­rására. Három évvel ezelőtt még baráti és ellenségles tan­kok száguldoztak át Tótkom­lós és Békéssámson határán s ime maf 50 éves álom be­teljesülését ünnepeltük ... így épül az ország ... Beteljesült álom A tóíkomlósi állomás zász­­lódiszben pompázik. Mint egy kis miaiatür-iátékvonat, feldí­szítve pöfög az uj pályán a békéssamsoni uj szerelvény. Olyan, hogy az embernek kedve volna megsimogatni, kksit becézgetni és cukrot nyújtani feléje, mint égy kis csikónak', amelyik most látja először az áldott napfényt. A mozdcnyocska h om Fókán, mint útmutató csillag>djszlik a köztársasági elmer, körötte ezzel a szöveggel «Gerő valórá váltotta a bé­késsámsoniak 50 éves álmát.» Minden a legpontosabban elő van készítve. A kisvasút érj pályatestét egyszerű dísz­kapu zárja el. Nemzetiszinü szalag az „egyetlen akadály: Kattognak a fényképezőgé­pek, berreg a filmfelvevő.- El­mondhatjuk: beteljesülj álmot rögzítenek az utókor számá­ra a pusztító világháború utáni harmadik évből... „ÖRÖMMEL TESZEK ELEGET KÖTELESSÉGEMNEK“ Halkan suhan át az oros­házi sínpáron a miniszteri ko­csi. A felhangzó éljenzés adja tudtul, hogy megérkezett Ge­rő Ernő miniszter. Amint ki­száll kocsijából, egyszerűen fogadja az üdvözléseket. Min­denkihez va i néhány meghitt szava, egy pár szakszerű kér­dése. Ai tótkomlós) ünnepség menetrendje rövid. Amint a többi fővárosi vendégek meg­érkeznek, megkezdődik a pá­lyanyitási ünnepség. A sze­gedi MÁV üzletigazgatósága nevében Gyöngyösi József helyettes igazgató kérte fel Gerő minisztert a nemzetiszi­nü szalag elvágására, ami a vasútvonal jelképes megnyi­tását jelenti. Gerőelvtárs egyszerű, csak­nem halk szavakkal mondotta: Mélységes örömmel te­szek eleget ennek a köteles­ségemnek. Megnyitom a de­mokratikus Magyarország teljes egészében most kiépült első vasútvonalát. Dörgő éljenzés közben hul­lott kétfelé a piros-fehér-zöld1 szalag és indult meg' a sze­relvény az uj pályatesten, Bé­késsámson felé ... A fiát üdvözli a megye Megelőzve a vidáman pö­fögő vonatot, gépkocsink be­futott a békéssámsoni állo­másra, ahol talán még na­gyobb, még mélységesebb volt az öröm. Hiszen tulaj­donképen az ő örömük volt ez a nap. A község apraja­­nagyja ott volt az állomáson, amelyet elborított a nemzeti­szinü és a vörös zászlók ren­gelpa!-1. A szerelvény füstje alig­hogy feltűnt az alföldi rnesz- Szetegben, máris ott gördült előttünk. Egyik kocsiban meg­jelenik a vendégsereg élén Gerő miniszter. Magyar ru­hás leányok üdvözlik piros­­szegfű csokorral. Az emel­vényre lépő vasútépítőt Mol­nár Jenő, Békés-vármegye! al­ispánja üdvözli és tolmácsolja előtte a lakosság mélységles köszönetét a megépült vasút­vonalért. A vármegye, mint fiát üdvözli azt, aki megvaló­sította 50 éves álmukat. Az üdvözlések során a munkás­ság s a dolgozó parasztság képviselői egyaránt méltatják a vasút (jelen tőségét és annak alkotóját. Mibe kerül a vasútvonal? Marton Imre MÁV helyet­tes igazgató visszapillantást vet a , 12 kilóméteres vasútvo­nal megépítésének történeté­re, _ amely a hároméves terv kelétében készült el. Pál jel­lemző adat: 1946 februárjá­ban kértek az építést. Pár hét­ié rá bizottság szállt ki és je’e.rtésük alapján november­ben az építési engedélyt ki­adták. A közlekedés és az építésügyi minisztérium azon­nal folyósította a szükséges összegeket és a munka meg­kezdődött. Az összes kiadás 1,172.000 forint összeget tett ki, átlag 270 munkás dolgo­zott rajta naponta és az össz­munkaórák száma 300.000 volt. Az alkotás ma már kész... A közönség éljenzése köz­ben emelkedett szólásra Gerő elvtárs: A magyar vasúthálózat ma 9000 km. Mi ünnepelni való varr azon, hogy megépí­tettük a 12 kilóméter hosszú kisvasutat ezen az istenháta­­megötti vidéken.? Építettek vasutat már régebben is és fogunk még ezután is sok száz és ezer kilométer hosszúság­ban építeni, ünnepelni váló az, hogy a szörnyű és nem­zetellenes háborít után az .ed­dig elhagyatott viharsarokban felépülhetett ez az uj vasút­vonal. Megvalósult az, amit a letűnt nagybirtokrendszer urai évtizedeken keresztül nem voltak képesek, nem voltak­­hajlandók megvalósítani, mert nem láttak kellő hasznot be­lőle -ymásnap. Ez az eredmény magá­ban • is bizonyítja demokráci­ánk alkotóképességét és ma­­gasabbrendüségéta régi rend­szerrel szemben. Csak az őrül­tek és javíthatatlan reakció­sok gondlolhatták azt, hogy népünket a régi szolgaságba, ismét bilincsbe lehet verni. Ilyen őrültek, reakciósok van­nak, akiknek nem volt elég a légibombázás és a hadifog­lyok szomorú soia, akik uj háborútól várják a régi világi visszatérését. Hiába spekulál­nak. mondbtta Gerő Ernő a pusztulásra, háborúra, magyar vérre, hiába próbál-' já'c a magyar függet'enséget, a magyar népet és máglyái* demokráciát hátbatámádni, résen leszünk és jaj annak, aki- kezet emel a nép szabad­ságára, a falusi nép földjeire és kís vagyonára. Nagyot fordultja világ Magyarországön és a világon egyaránt. A föld a parasztság Kezében várj,-a bányák és a bankok a nép tulajdönába mentek át s hogy 'ez a vasuí_ megépülhetett: a népi díemo­­krácia erejének eredménye. Nem. tagadhatjuk, hogy sok még a baj, a hiba, die a kor­mány már a nép érdekeit tart­ja szem előtt s azokat szol­gálja. A mi népünk békét akar és munkát. Ennék érdekében szükséges a parasztság' és a munkásság összefogása és ha" ez meg van: népi díemokráci­ánk erős és alkotásokban gaz­dag lesz, — fejezte be nagy­hatású beszédét Gerő elvtárs. A végső álmunk H ódimező vásárhely város törvényhatósága részéről Karácsonyi Ferenc főispán és Tamás Béla polgármester kül­döttséget vezetett Gerő mi­niszter elé s átadták neki a városi tanács memorandumát a gazdásági kisvasúinak a ti­szai kikötőig való kiépítése érdekében. Gerő miniszter fi­gyelemmel hallgatta meg a bizottság által előadott érve­ket, a térképen nyomon kö­vette nem csak Vásárhely, de Békéssámson .község kí­vánságát is. — Ttt a térképen mutatjuk meg végső álmunkat, — mon­dotta a küldöttség egyik tag­ja ez pedig a tiszai kikötő. — Erre egyelőre nem tu­dok válaszolni mondotta Gerő miniszter, de látszott rajta, hogy az előadott okok megfogták s >aki ismeri egyé­niségét, tudja, hogy távol áll tőle a 4aqesithetetleni Ígéret, de annál több a valóság-' iránti' érték. Azivolt az érzésünk: a kisvasút hamarosan megépül a tiszai kikötőig. Egy kenyér és egy torta A különböző küldöttségek fogadása után közebéd zárta be a lasutavatási ünnepséget. Az üdvözlő beszédek közül Annus István békéssámsoni főjegyző és Karácsonyi Fe­renc főispán emlékeztették a tiszai kikötőre a minisztert és a földmunkák megkezdésére af engedély mielőbbi meg­adását kérték. Nagyobb be­szédben válaszolt ismét Ge­rő miniszter a felszólalások­ra, majd1 átvette Varga Sán­dor békéssámsoni biró kezé­ből a nép ajándékát: -egy fe­hér kenyeret és a pusztaföld­vár iák ajándékát: egy telefon­­készüléket tortából, mert a mi­niszter egyetlen szavukra te­lefont ad'ott a községnek. Ezzel véget ért a felavatási ünnep, amely felejthetetlen él­ménye marad a Viharsarok szorgalmas és dolgos népé­nek. Tíz százalékkal emelték a MÁV víteldijakat Az elmúlt ér augusztus 1 én az őszi és téli bevá sáriások megkönnyítésére a MÁV körülbelül 10 száza­lékkal csökkentette tarifáját. A Közlekedési Közlöny arról ad hírt, bogy a minisztérium rendeletére február 1-től visszaállítják a régi tarifád ami egységesen körülbelül 10 százalékos viteldíjemelést jelent. HIRP az „Alföldi 1 IV. évfolyam 27. szám. Hódmezővásárhely 1248. február 4., szerda. MOST EGY HÁBORÚBAN ELVÉRZETT ORSZÁG ÉPÍTETT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék