Alföldi Ujság, 1948. március (4. évfolyam, 50-73. szám)

1948-03-02 / 50. szám

IV. évfolyam 50. szám. Hódmezővásárhely Szociáldemokrata pártlap Szerkesztőség és kiadóhivatal Kossuth-tér 6. szám. 1948 március 2., kedd. I Megjelenik hétfő kivételével mindennap reggel j Telefon 79. Ära 60 fillér. Szakosíts elvtárs pénteken este nyitja meg a 36-ik pártkongresszust A belpolitikai érdeklődés homlokterében a Szociálde­mokrata Párt történelmi ne­vezetességűnek ígérkező 36. pártkongresszusa áll. A kon­gresszusi előkészületek nagy­jában már befejeződtek. Már­cius 5-én, pénteken délután fél 6 Órakor az Operaházban lesz a kongresszus ünne­pélyes megnyitása, amelyen valószínűleg részt­­vesz Tildy Zoltán köztársa­sági elnök is. Jelen lesznek az ünnepségen a kormány, a budapesti diplomáciai testüle­tek, a koalíciós pártok veze­tői és tagjai, valamint a kon­gresszusi kiküldöttek'. Az Operaházban tartandó ünnepélyen Szakasits Árpád' elvtárs főtitkár mond ünnepi be­szédet, amely után a külföldi dele­gációk vezetői mondják el üd­vözlő beszédeiket. A kongresszus érdemi mun­kája szombaton - reggel kez­dődik rs,°g az országgyűlés üléstermében. A kongresszus egyetlen referátumát Szakasits Ár­pád elvtárs főtitkár mond­ja el, amelyet háromnapos vita követ. A hétfői náp folyamán vá­lasztották meg a Szociálde­mokrata Párt uj baloldali ve­zetőségét. A kongresszus után sajtófogadás lesz, amelyen a külföldi és belföldi sajtó kép­viselőit tájékoztatják. A Szociáldemokrata Párt háromnapos kongresszusa iránt a külföldi szocialista pártok részéről is. óriási érdeklődés nyilvánul meg. Szombat estig nyolc ország: Lengyelország, Anglia, Olasz­ország, Ausztria, Hollandia, Dánia és Spanyolország szo­cialista pártjai jelentették be, hogy a kongresszuson kép­­\ iseiteti < magukat. Az egyes országok szocialista pártjait a következő delegátusok képvi­selik. Lengyelország: Tad'eusz Cwik képviselő, a párt vég­rehajtóbizottságának titkára, Stanislaw Grosz képiviselő, a párt parlamenti frakciójának' titkára, Jan Rosner, a párt külügyi osztályának vezetője. Janina Maria Korcel, a de­legáció titkárnője, Anglia: J. E. Biniks, az angol munkás­párt végrehajtóbizottságának tagja, a Vasutasok országos szakszervezetének volt elnö­ke, Olaszország: Lina Merlin, Antonio Eorgogni, Eugenia Dugoni, Ausztria: Franz Popp tartomány vezetőhelyettes Ot­to Probst képviselő, Hollan­dia: Richard Jockel, Dánia: Ernst Christiansen képviselő, a Sozialdemokraten főszer­kesztője, Spanyolország: Julio Alba: ez diel Vayo, a köztár­sasági kormány volt külügy­minisztere és Rodolfo Llopis. Svájc: dr. Fritz Oiovanoli ál­­fami tanácsos, egészségügyi miniszter. Szakasits elvtárs cikke a munkásegységről A" hét vége legjelentősebb politikai, történelmi jelentősé­gű eseménye kétségkívül Sza­­kasits Árpád1 miniszterelnök­­helyettes vasárnapi vezércik­ke a Népszavában. A vezér­cikk címe: «A szocializmus fe­lél» •f— Nem tagadhatja senki, — írja a többi között a vezér­cikk, hogy a felszabadulás után a Szociáldemokrata Párt felmérhetetlen szolgálatot tett a: uj magyar demokráciának. f< még mennyivel többet te­hetett volna, ha a peyerizmus mérge nem szívódik be szer­vezetébe. A párt baloldala ir­tózatos küzdelmet folytatott a jobboldal elleni és ereje leg­javát ez a belső harc emész­tette fel. Valljuk be őszintén: a párt baloldala a pártegység illúziójának áldozata lett és ezt a jobboldal becstelenül ki­használta. A baloldal mindig azért kerülte a végső leszá­molást a jobboldallal, mert féltette a párt akcióegységet. A 35. kongresszuson alkalom kínálkozott volna arra, hogy a jobboldallal leszámoljunk. Nem tettük! A «szent párt­­egység» nevében kompro­misszumot kötöttünk Széli­gékkel, Kelemenékkel, Kéthly­­éfckel. — Szeptemberben aztán - írja a továbbiakban a párt főtitkára - a jobboldal döntő rohama indült nemcsak a párt baloldala ellen, hanem a ma­gyar demokrácia ellen is. A külső és belső reakció szen­vedélyt egyetértésben tört a magyar demokrácia ellen, de ők: Kelemenek, Széligék, Kéthlyék nem a reakció ellen szervezkedtek a Bástya-utcá­ban, hanem a párt baloldali ellen.- És a baloldal még min­dig nem vesztette el türelmét velük szemben. Még akkor sem, mikor a hírhedt memo­randum megszületett. De vé­gül betelt a pohár. Megindult az ellentámadás az impe. ializ­­mus 'ugynekei ellen. Meghir­dettük a kongresszust, a leszá­molás kongresszusát, ,abban a reményben, hogy sikerül a jobboldal teljes megsemmisí­tése. De ma már annyiban változott a helyzet, hogy most már «nem állunk meg fél­úton)». — Legyünk méltóak a múlt áldozataihoz és vonjuk la a helyes következtetéseket a dolgozó osztály fejlődése ér­dekében. Szedjük rendbe so­rainkat és zárt egységben együtt induljunk el a munkás­osztály teljes és tökéletes, te­hát szellemi, cselekvésbeli és organikus egysége felé, azon az utón, amelyet 36. kongreísz­­szusunk megszab majd szá­munkra. Ez & kongresszus történelmet fog írni. i Pártunk élő, tiszta, nagy pártként egyesül majd a má­sik nagy munkáspárttal, amely magáénak is vallja pártunk forradalmi hagyományait, amiként mi 'is magunkénak valljuk az igazi szocialista for­radalom uj sztra tégláját, a le­nini, sztálini tanításokat. Ez lesz számunkra a betel­jesülés ideje! Gyilkos a foto 2-ifc fordulójának százezer forintos nyertese Különös módón került rend­őrkézre egy négy év előtti gyilkosság tettese. Néhány nappal ezelőtt egyik sportláp közölte a totó-nyertesek fény­képét, köztük Monori La­josét is, aki a 2-ik forduló­ban 100.000 forintot nyert. A sportláp Dőri Gyula buda­pesti műszerész kezébe került, aki megdöbbenve fedezte fel a nyertesben felesége gyilko­sát. A rendőrségi'nyomozás so­rán csakhamar kiderült, hogy 1944-ben Monori hosszú időn át udvarolt Dőri feleségének, akit kétszer meg is szöktetett. Egy Ízben Dőri katonaszöke­vényként jelentette fel Mo­­norit, aki, mielőtt lakásukon letartóztatták volna, revolve­rével Dőrinére és magára lőtt. Dőriné meghalt, Monori sú­lyos sebesüléssel úszta meg az ügyet. Akkor azt vallotta, hogy közösen akartaik a halál­ba menekülni. Most azonban feltételezik, hogy szóváltás előzte meg a gyilkos fegyver elsütését. Monori a háborús események következtében nyert egérutat. A vizsgálat fo­lyik. Gyönyörű zászlót aratott fel a 111. kerületi pártszerrezet Ahonnan Szántó Koréca Jácosék elindultak a ahol leghamarabb eresztett Vá­­aárhelyen gyökeret a szo­cializmus eszméje: a III. kerületi pártszervezet va­sárnap délután lélekemelő, szép ünnepet tartott. Mint a szocialista hűség jelképét, a Damjanich utcai olvasókör­ben fölavatta a pártszerve­zet gyönyörű zászlaját, ami még jobban összeforrasztja és egységbe tömöríti a ke­rület dolgozó proletárságát. A díszes zászló, amely Fe­jes Ilonka iparművésznő ke­­zemunkája, a párt életere jét is bizonyltja, mert ép­pen most avatták fői, ami­kor sokan a párt megszű nését rebesgetik. Jelkép a zászló Hatalmas érdeklődés nyil­vánult meg az ünnepség iránt s valóban ott volt a kerület apraja nagyja, hogy tanúja legyen a szírét me­legítő zászlóaratásnak. A zászló egyik oldalé pl ros, a másik háromszlnű. A piros oldalon kézben tar­tott fáklya mulatja az útat, a báromszinű oldalon béke­galamb repül, szájában olaj ággal. Ezen az oldalon „Néppel a népért 1948“ jel azó ran klbloiezre, ‘a mási­kon : „Szociáldemokrata Párt hódmezórásárhelyi III. kér. pártszerrezete.“ / A zászló rúdja vörös s tetejé­ben ott dís lik a párt jel vŐBya: a vöröskalapáesos ember. A szükséges anya got a párttagok összeadott filléreiből szerezték be, míg a készítés munkáját min denki díjtalanul végezte. Fölaratják a zászlót Mikor a Munkás Dalárda elénekelte a Himnuszt, ki­fényesedtek a szemek és melegebben tekintettek a zászlóra. Ezután a kerületi pártszervezet alelnöke Dóm­ján Bálint üdvözölte a meg­jelenteket s adott számot a zászló elkészítéséről. Majd Sándor József alkalmi sza­valata után Almássy Sán­dor elrtárs mondotta el az ünnepi beszédet. Beszédé ben méltatta a zászló jelen­tőségét és azt a jelképet, amit a zászló a szociálde mokrata küzdelemben je­lent. Miután rövid áttekin­tést adott a riiágpolitlkai helyzetről, nyomatékosan szólott a kőt munkáspárt szükséges együttműködésé­ről, amelyben együttesen dolgozunk a közös célért: a szocializmusért! A Munkás Dalárda újabb éneke utón Dómján Bálintné eivtárs lépett a zászlóhoz és mint az eszme jelképét, közvetlen szavak kíséreté­ben megkoszorúzta. A központi nőszerrező bizottság hímzett vörös sza­lagjával Héber Ferencnő, a VIII. kerületi pártszervezet ■zalaijával Barna József és az MNDSz kék szalagjával Karácsonyi Jánosáé díszí­tette föl a zászlót. Ezzel fölavatták a díszes zászlót, amely mellett két msgyarruhás leány és két R-gardtsta volt a díszőrség. Üdvözlések A zászlóavatás alkalmá ból a III. kerületet a II. ke rületi párt szer vezet névé ben Greguss István üdvö­zölte, majd Tamás Béla polgármester igen ötletesen beszélt a zászlóról, melyben benne van mind a négy koalíciós párt. Szőke János a központi tiikárság és az intéző bizottság, Tárkány Szűcs Péter a vásárhely kúlaei pártszervezet és az ottani SHM, Gulyás József pedig a Kommunista Párt központi vezetőségének üd vözletét tolmácsolta. Zddori Margit és Sárvári Ica magyar^ tásckettöie és Nagy Rózsa SrIM-tag szóló éneke után Tóth Sándor, a Munkás Dalárda tagja adott elő néhány magyar nótát. A kerületi pártszervezet névé ben Balogh Mihály adta át a zászlót a fiatalságnak, amelyet Dura Sándor vett át azzal a fogadalommal, bogy törhetetlen hittel és vasakarattal viszik győze lemre A Munkás Dalárda éne­kelte még el a „Föl, föl, ti rabjai a főidnek“ kezdetű munkásindulót és a szép ünnep Dómján Bálint záró szavaival véget ért. Este a pártszervezet igen kellemes közös vacsorát rendezett Lelketlen anya kegyetlensége A vásárhelyi rendőrség egy lelketlen anya embertelen ke­gyetlenségét Iepleste !e. Még 1944 december 29-én történt, hogy Gulyás Júlia, Puszta 1253 szim alatti lakosnak gyermeke szüle tett. Hogy a terhétől szabadul jón, a durva, lelketlen anya aam táplálta a csecsemőiét, hogy az elpusztuljon. Mikor a gyermek aztán éhen elpusztult, a holttee tét a trágyába temette el. Gulyás Julia lelketlensége most kiderült s letartóztatása után a rendőrség átkísérte a sze­gedi ügyészségre, ahol eljárás Indul ellene, hogy kiszabják rá a megérdemelt büntetést.-------COOQOOO--------;

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék