Alföldi Ujság, 1948. április (4. évfolyam, 74-99. szám)

1948-04-01 / 74. szám

IV. évfolyam 74. szám. Hódmezővásárhely I Szociáldemokrata pártlap Szerkesztőség és kiadóhivatal Kossuth-tér 6. szám. 1948 április 1., csütörtök. * _______| Mcgfelcnili hétI6 kivételével Btodenmy reggel | Telefon 79. Ära 60 fillér. A fasiszta Spanyolországot felvették a Marshall-tervbe? Egységfront alakult a Vatikán és az USA között Az államosításokkal megszűnik a GyOSz Szakmánkénti igazgatóság kerül az üzemek fülé A United Press feltűnést keltő Jelentést kőtől arról, hogy Myron Taylor, az Egye­sült Államok vatikáni meg bízottja rövidesen ta'álkozlk Francoval ős Salazarral, akikkel az US^kormány megbízásából megbeszélése két folytat. A bír szerint Myron Taylor és Francota lálkozása „rendkívül nagy fontosságú lesz. Taylort Francóhoz ésSala­­zárboz Pe!l nevű tanácsadója kísért el. Az amerikai meg bízottak érkezését szerdára várták Lisszabonban, ahol Salazarral és Orejeira bí­borossal tanácskoznak. Ma utaznak tovább Madridba, hogy Francóval és a spa nyol bíboros prímással, En rique Pia Dániellel, valamiét a toiedói érsekkel és a mad ridi püspökkel folytassanak megbeszélést A megbeszé lések eredményéről Myron Taylor nemcsak -Washing Az Egyesült Nemzeteiknek az információ és a sajtó sza­badságáról tartott genfi kon­ferenciáján Boldizsár Iván kül­ügyi államtitkár, hosszabb fel­szólalásban vázolta a magyar álláspontot. — A magyar köztársaság kormánya — mondotta — a sajtószabadság elvi alapján áll. A magyar köztársaság az elképzelhető legnagyobb sza­badságot biztosítja a becsüle­tes és haladó sajtónak, de nem hajlandó kiszolgáltatni á tonnák, hanem a pápának is jelentést tesz. Egymásra találtak A Ualted Press tá*iralá bői kltűsik, bogy a Vatikán alighanem egységfrontot lé tesitett Tru manual, Marshal- Inl és BdvinneJ, a fasiszta Spanyolországnak ésfrtota­­litariánus Portugáliának a nyugati tömbbe való bevo nása b a spanyol és portu gál diktátor szalonképessé tétele érdekében. A Vatikán és a trumani külpolitika te hát hosszas alkudozások után most egymásra talált. Franco a Marshall tervben Rövid hír közli, hogy Ion doni spanyol köztársasági körökben nagy megütközést keltett az a hír, amely sie riot az amerikai képviselő ház hozzájárult Franco Spanyolországénak a Mar shall-tervbe va;ó bekapcso lódasához és felvevéeéhez. sajtót, a rádiót és a tájékoz­tatás egyéb eszközeit a nép­szabadság eJletnségeineik. —■ Az ellenforradalmi és ná­­öbarátrendszer sajtóját nyu­gatról sohasem érte bírálat, a demokratikus magyar sajtó azonban állandóan támadások pergőtüzében áll. A magyar sajtószabadság alapvonása az, hogy semmi­féle előzetes, vagy utólagos cenzúra nincs és minden ár­nyalatú véleménynyilvánítás és építő szándékú .kritika sza­badon megjelenik. Válaszolt Boldizsár Iván ál­lamtitkár az «Amerika hang­ja» rágalmaira is. — Meg kell állapitanom — mondotta Boldizsár Iván —, hogy a nlöwyorki rádió egyet­lenegy esetben sem közölte a MTI, vagy a magyar kor­mány cáfolatát, egyetlenegy esetben sem igazította helyre valótlan állításait. A magyar delegáció tehát az «Amerika hangja» című magyarnyelvű adást a békle állandó veszé­lyeztetőjének tekinti és arra kéri a konferenciát, hozzon olyan határozatot, amely kö­telezi ezt a rádióállomást és minden egyéb rádióállomást is, hogy a tények által is bi­zonyított cáfolatoknak helyet adjon. A délkeleteurópai népi de­mokráciák kiküldöttei mele­gen gratuláltak a magyarság bátor szószólójának. Nincs s*6 hármas találkozóról A világpolitikai légkör feszült­ségére és a népek békevágyára jel iemző az, hogy szinte hetenként bukkan fel a világs-j óban a »há­rom nagy«, Sztálin, Attlee és Tru man találkozójának hire, mint olyan jelenség, amely az egyenetlensége­ket feltudná számolni. Legújabban egy berlini találkoz^&l jelent meg hir, amely szerint Sztálin, Attlee é3 Truman értekezleten venne részt. A hirt hétfőn Rons — Tru­man elnök 8ajtótitkára — megcá­folta és kijelentette, az elnök nem szándékszik elhagyni az Egyesült Államokat. Ross kijelentette még, nem tud róla, hogy Truman rövi­desen Törökországba látogatna.--------QOOOOOOi--------Eisenhower - nem politizál Az amerikai hadsereg sajtófőnö­ke kijelentette, hogy Eisenhower tábornok semilyen körülmények között nem hajlandó demokrata­párt jelöltként fellépni az elnökvá lasztáaon. Eisenhower emlékiratain dolgozik és nem óhajt bekspeso lódni a politikai életbe.-----—OOOQOOO!-------­Dolgozik a dollárimperializmus A húsvéti ünnepek alatt ójabb hírek 'érkeztek a dollárimperieliz­­mus expanziós politikájának meaz­­azemenő törekvéseiről. Washing­toni tudósítók jelentése szerint Truman elnök felhatalmazást kért a kongresszustól további honvé­delmi kiadásokra. Az elnök újabb négymilliárd dollárt kér honvédelmi célokra. Reynolds, megbízható forrásból nyert értesülés alapján arról ad hirt, hogy a »nyugati szövetség« államai számára Amerika felújítja a kölcsönbérleti törvényt és fegyvert, valamint hadianyagot szállít. A new­­yorki Daily Mirror ezeknek a fegy­verszállításoknak az értékét több­száz millió dollárra becsüli. Az iparügyi minisztérium­ban Karczag Imre államtit­kár vezetésével lázas munka folyik. Ez a ínunka az álla­mosított vállalatokkal kapcso­latban merült fel. A legköze­lebbi megoldásra váró kérdés az ipari igazgatóságok megalakítása. Ezeknek az igazgatóságloknak az lesz a hivatásuk, hogy az egyes ipari szakmákat irányít­sa, anélkül, hogy az egyes iparvállalatok vezetőinek mun­­kákörébe beavatkoznék. Min­dlen. fontosabb ipari szakma élére állítanak! ilyen igazga­tóságot, amelyeknek tagjai az illető szakmák legkitűnőbb szakértői lesznek1. Az orsiágos műnk »ver­senyek hatalmas lendületet adtak a dolgozóknak, akik az élet minden területén számollak a többtermelés lehetőségével és a »yomá­­ban járó életszínvonal fo kozódásával. Ez a nemes verseny nemcsak az Ipari munkások, hanem a mező­gazdasági munkások közt is tért hódított. A legszebb példát ebben a gorzsai új­­gazdák mutatták: a Lázár Dezső, a Lázár Lajos és a Keleti Imre féle föld új bir­tokosai húsvét vasárnapján sitásának következményeként megszűnik a Gyáriparo­sok Országost Szövetsége. A GyOSz nagyhatalom volt a Horthy-kOrszakban és min­denkor előljárt a munkaválla­lók kiuzsorázásában. A fel­­szabadulás után is több esetben megkísérelte a GyOSz a népi demo­krácia rendelkezésének1 ke­resztezését és szabotálá­­sát. Az államosítás következmé­nyeként hatásköre most telje­sen megszűnt, amit a GyOSz vezetői is beláttak és hozzá­­kezdtek a GyOSz leépítésé­hez azzal, hogy kedden a GyOSz mindlen alkalmazottjá­nak felmondottak1. megbeszélést tartottak és egymást versenyre hívták. Az újgazdák 800—400 öles parcellákon keltek versenyre a len, napraforgó, mák ős egyéb ipari növények ter­melése tekintetében. A ver­seny célja : minőségileg és mennyiségileg többet és jobbat termelni. A verseny nyerteiét természetesen ja tatomban részesítik.. „ Nemes kezdeményezés a gorzsai új birtokosoké. Pél­dát szó’gáltattak — köves ifik őket... i ------^poCMoia—----- ;; . A* angolszászok fővára Kém sí er vezet dolgozott a németországi szovjet zónában A moszkvai „Pravda“ cik­ket közöl a szovjet zóná­ban nemrégiben leleplezett kémszervezet működéséről. A szervezet elfogott veze tője Geihardt Pinkert volt német ezredes, egy külön leges alakulat volt parancs noke, bevallóit», bogy a nyugati zónában működő volt német tisztekből álló illegális fasiszta szervezet tagja. Ezt a szervezetet az amerikai Intelligence Ser­vice kémkedésre használta fel a szovjet zónában. Pin kert 1946 nyarán lépett be a volt német vezérkari tisz tek titkos szervezetébe. Ve zetőjük a német szárazföldi csapatok egykori vezérkari főnöke, Haider vezérezre­des. A szervezet feladata katonai, politikai és gazda­sági kémkedés. Pinkert azt vallja, hogy az illegális fa­siszta szeivezetet az ameri­kai Intelligence Service tá mog&tja és német nagyipa­rosok péns e'lk. A szervezet érintkezésben van a háború folyamán k üiönböző orszá gokban elhelyezett német Ügynökökkel. Pinkert maga is többször utazott a szovjet zónába, hogy ott volt német tiszteket szervezzen meg a kémhálózat munkájába és hogy az amerikai Intelii gence Service részére ada tokát szerezzen a szovjet hadseregről, valamint Szász­ország iparvállalatairól.-----------OOÓQOOOi-----------­Az amerikai magyar adás rágalmait tette szóvá Boldizsár államtitkár Az ipari vállalatók államo-Száinlalan hírlapi közlés és más hivatalos felhívás ellenére sem tettek sokan eleget a fejsdagdézsma be­st olgáltatásanak és ez ered­ményezte r zt, hogy a város meglehetős hátralékban van az ebbeli beszolgáltatás te rén. A hátralékosoknak és a késlekedőknek számba kel­lene vennlök azt, hogy az ország ellátatlan lakossága kenyerének biztosítása a kormányzat egyik legfőbb gondja, ezt azonban csak azok segítségével oldhatja meg, akik rendelkeznek még készlettel. Megértésre és áldozatkészségre hívta fel a lakosságot a kormány — a nincstelenek és az ellátat­lanok érdekében. Vásárhe­lyi viszonylatban a felhívás­nak sokan tettek eleget, de nem mindenki. Ez eredmé­nyezte most azt, hogy Vá­sárhelyre érkezeit az ille­tékes minisztérium öt meg­bízottja, akik Pintér Dezső elszámolási miniszteri biztos vezetésével behajtsák a hát­ralékokat. A miniszteri meg­bízottakkal egyidejűleg ér­kezett meg Vásárhelyre a gazdasági rendőrség egy különítménye is. A Közellátéti Felügyelő­ség vásárhelyi kirendeltsége ezúton is felhívja az elma­radottak és hátralékosok fi­gyelmét arra, hogy a fej - adagdézsma beszogáltatásá­­nak a lehető legrövidebb időn belül tegyenek eleget, mert ellenkező esetben keL lemetienségaek teszik ki magukat. A beszolgáltatást elmulasztók elleni türelmi idő lejárt és akik még a mostani közeli napokban sem tesznek eleget kötele­zeti ségüknek, a rendelatér­­t elmében eljárás alá kerül­nek. —«o»— .,jL Versenyre keltek egymással a gorzsai újgazdák Vásárhelyre érkezeit a gazdasági rendőrség egy kiilönítménye

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék