Alkotmány, 1898. március (3. évfolyam, 51-77. szám)

1898-03-01 / 51. szám

Budapest. IBS8. III. évfolyam. 5­. szám. Kedd, március 11. Előfizetés! ar: E?8h évre . . 14 írt — tt. Félévre ... 7 „ — • Legyenévre . . 3 r 50 , &ny hónapra. 1 » 20 . Egyes szám helyben 4 kr. vidékén 5 kr. E'tfjelflnik naponként r«­£*! kivávs hétfőn. KOTHUNY ■j swU Vili. Uria-atM IV ■Wfltélrt fsl­étetaak t Kr«8| hivatalban, Budapest, Marin d­ea 11. la Priedl Huberts* WMben V/L Mat*laini4edfti 8tza iT. UiAtibt ui itail # fui van e!ado? Budapest, febr. 28. Stom­fai és várnai Szalavszky Gyula valóságos belső titkos tanácsosnak, három törvényhatóság „ méltó “ főispánjának, volt liberális államtitkárnak, a főrendiház életfogytiglan szabadelvű tagjának, a vasko­­ronarend nagykeresztjével való kitüntetését hozhatja javaslatba a Bánffy-kormány a királynál. Barátja, Perczel belügyminiszter a Szalavszky-ügyben kihallgatásra menvén ő Felségéhez, előterjesztését ismert módja szerint megtehette és hit a becsületbiróság­­nál keresett önigazolása a főispán úrnak nem sikerülhetett, egy kitüntetés volna a legalkalmasabb eszköz a Bánffy-kormány szemében arra, hogy Szalavszky tündöklő tisztára mosva jelenjék meg az emberek előtt. Ilyen gondolatok támadtak bennünk, midőn a kormánypárti lapok ítéleteit olvas­tuk a Szalavszky-ügyben a becsületbíróság ellenében. Ezek annyira mentek, hogy az elnök kénytelen volt nyilatkozni és a közzé tett jegyzőkönyvre hivatkozni, melynek hi­telessége minden ferdítő magyarázatot kizár. Ha Dreyfuss volna, akkor sem védelmez­hetnék inkább Szalavszkyt a magyar Zo­­lácskák. Miért és mióta­ zsidókérdés,a Szalavszky ügy? Talán, mert az ő vármegyéjében vá­lasztatta meg Popper Koszival! ? De hisz azóta még egy zsidóképviselő került a megvásárolt Bánffy-parlamentbe. Marsovszkytól a keresztény mandátumát el­rabolták, s Alsó-Lendvát a zsidó Mandel Pálnak eladták. Mert hogy hogy pénzen vásároltatott meg, nem is tagadja senki. Miért is szavaztak volna rá egyébként, ha nem pénzért ? A pénzt adta Mandel, a kor­teseket a kormány hivatalnokai, kik a vá­lasztókat beszerezték és behozták. Szemle­sütve, szégyenkezve jöttek be őrizet alatt, a kormánypárti uraktól és a zsidóktól hitöktől eltántorított szegény parasztok, kik a csá­bításnak nem birtak ellentállai, midőn a ha­tósági urak buzdították őket és adtak rá példát, hogy ne törődjenek keresztény val­lásukkal, adják el szavazataikat ötven, vagy száz forintért a zsidónak. Következőleg nyolcszázezer zsidónak Magyarországon van tizenhárom képviselője az országgyűlésen. Hét és félmillió katho­­likusnak képviselője van csak tizenhét. Ezenkívül a zsidóknak van még kilenc miniszterük és két kanonokjuk — Komlóssy és Roszivál. Mi­ van még eladó? Nagy birtok? Kis birtok? A nagybirtokok kisajátítása régóta folyamatban van, amiről a­ virilisták lisztái tesznek tanúságot mindenütt, de különösen Szabolcsban, Zemplénben és Szatm­­árban, egyebütt is, ahol a szocializmusnak egyik oka az uj földesurak és a nagyság­os nagy­bérlő urak gazdálkodása.­­Ezt adják egyik okul azok, kik a helyi viszonyokat ismerik s azokból következtetnek az általános helgy­­ség gyors terjedésére. Most a liberális írók követelik, hogy a kormány adjon pénzt, vagy alapítson bankot a nagyb­otok további megvásárlására és spekuláns konzorciumok által való elaprózására. Némelyek meggazda­­g­odna­k a telepesek pedig tönkremen­nek, mint ezt számos példa mutatja Temes-, Torontál-, Arad-, Bács- és Pest vármegyében. Ezt Bethlen András volt liberális miniszter konstatálta. S amint a nagybirtok eladó, épugy­­ vált eladóvá a kisbirtok. Kik szedték el az oroszok földjét Beregben, Máramarosban, Ungban ? Kik okozták a kivándorlást Sá­rosban, Szepesben és Zemplénben? Most már, a gazdag bánáti sváb községekből is kivándorolnak az emberek Amerikába. És a kisbirtokosok az Alföldön független szocia­listák lettek, mert­­ boldog a magyar. Ha még nincsenek szocialisták Rózsa­hegyen, Várnán és Alsó-Lendván, majd lesz­nók ezentúl. A szabadelvű miniszterek, főis­pánok, jelöltek, szolgabírák, anyakönyvve­­zetők és regálebérlők gondoskodtak róla, hogy a szocializmus ott is elterjedjen, hol idáig a kereszténység a népet tőle megóvta. Eladóvá tették a hazafiságot és a vallást. Popper, Mandel et Comp, megvették. Roszi­vál a keresztjét is odaadta, s a népnek, melynek immár elveszett hite és bizalma, nyomorúságos állapotában a szocialista ve­­zér lesz tanácsadója a pap helyett, ki­nek tekintélyét a magyar kormány és a megvásárolt parlament szándékosan tönkre­teszik. Azután még mi van eladó ? A sajtó talán ? Azt már régen megvették. A meg­vásárolt közvéleménynyel csinálják a hiva­talos politikát. Büntetlenül kibocsáthatnak bárminő rendeleteket, a szabad Magyaror­szág vele nem törődik. Szolganépnek zsar­nok kell. Kiáltsátok csak : mi van eladó ? Még Magyarország eladó, egészben, mindenestül. A legtöbbet ígérő megveheti. Szindikátust kell csinálni bankárokból, miniszterekből és képviselőkből, az megkapja, ha akarja. BELPOLITIKAI HÍREK. Budapest, február 28. A néppárt a papához. Az orsz. nép­párt ma délután 4 órakor Molnár János pápai prelátus elnöklése mellett tartott értekezletén elhatározta, hogy hódoló fel­iratot intéz az Egyháznak immár húsz év óta dicsőségesen uralkodó látható fejéhez, XII. Leó pápához. Az értekezlet ezután a folyó pártü­gyeket tárgyalta. A képviselőhöz holnap kedden délelőtt tíz órakor folytatja az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalását. Az ülés végén Peresei Dezső belügyminiszter fog válaszolni Molnár János interpellációjára a csacai kör műkedvelő előadásának betiltása tárgyában. Meghívások a királyhoz. Mint a bécsi „N. Fr. Pr.“-nek Budapestről jelentik, a király Bécsbe való elutazása előtt a legkö­zelebbi napokban a magyar politikai vi­ág néhány kiváló személyiségét külön kihallga­táson fogja fogadni. A meghívottak között vannak Tisza Kálmán és Szál Kálmán orsz. képviselők és valószínűleg Szilágyi Dezsői a képviselőház elnöke is, a­kivel a király a szombati udvari ebéd után tartott cercle alkalmával igen hosszasan és beha­tóan társalgott. Ezek a külön kihallgatások a gazdasági kiegyezés további fejleményével függnek össze és beavatott körökben kiváló jelentőséget tulajdonítanak nekik. Még em­lékszik mindenki, hogy a magyar provizó­rium-törvény létrejöttét a parlamenti szemé­lyiségek hasonló meghívásai előzték meg. Akkor csak Tisza Kálmán és Széll Kálmán parancsoltattak a királyhoz. A delegációk összehívása. Ő Felsége a király elnöklése alatt tegnap vasárnap dél­előtt tíz órakor a budai királyi palotában tanácskozást tartottak, melynek tárgya a delegációk összehívása volt. A tanácskozásban résztvettek Golub­ovszki gróf külügyminiszter, Kállay közös pénzügyminiszter, Gautsch báró osztrák és Bánffy báró magyar miniszter­elnök. Elhatározták, hogy a delegációkat április hónap végére hívják össze Buda­pestre. Gautsch báró osztrák miniszterelnök még a délután folyamán elutazott Buda­pestről. A katholikus autonómia. A katholikus autonómia tervezetének előkészítésére kikül­dött 27-es bizottság kilences albizottsága ma délelőtt tanácskozást tartott a főrendi­ház földszinti bizottsági termében. A tanács­kozás, melyen Szapáry Gyula gróf elnökölt, két órán keresztül tartott és arról szólt, hogy a közoktatásügyi minisztérium középiskolai előadója megadta a bizottságnak a kért fel­világosításokat. A legközelebbi ülés csü­törtökön délelőtt 10 órakor lesz.­­ A belügyminiszter a királynál. Percnél Dezső belügyminiszter, mint értesülünk, ma délután 2 órakor kihallgatáson volt a ki­rálynál. A kihallgatás oka az egyik verzió szerint a szocializmus, a másik verzió szerint pedig a Szalavszky-ügyről való jelentéstétel. A képviselőhöz pénzügyi bizottsága az újból megválasztott Széll Kálmán elnöklete alatt ma tárgyalás alá vette a m. kir. postatakarékpénztár kamatozó betétmaximumának és tartalékalapjának felemeléséről szóló törvényjavaslatot. Dániel báró miniszter kiemeli, hogy a postatakarékpénztár óta szerzett tapasztalatok kifolyásai e törvényjavaslat azon rendelkezései, melyek a betét­maximum és a tartalékalap emelésére vonatkoznak. A bizottság ezek után általánosságban s némi szerkezeti módo­sításokkal részleteiben is elfogadta a törvényjavas­latot. Tárgyalás alá került ezután a magyar keleti tengerhajózási részvénytársasággal kötött szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat. A bizottság elfogadta a törvényjavaslatot s maga részéről is javasolja a Háznak a törvényjavaslat indokolásához csatolt egyezmények tudomásul vevését. A magyar általános polgári törvénykönyv elkészítésére szervezett bizottság szombaton, febr. hó 26-án Plósz Sándor dr. államtitkár elnöklésé­vel tartott teljes ülésében folytatta az ági öröklés kérdéséről a múlt ülésen megkezdett vitát. A vita eddigi folyamán Győry Elek, Oberschall Adolf és Kováts Gyula az ágiság teljes eltörlése és a tiszta vérrokonsági öröklési rend behozatala mellett fog­laltak állást. Az ágiságnak mai alakjában való teljes fentartása sőt bizonyos irányban való megerősítése mellett szólalt fel Sághy Gyula. Az ági öröklés feletti vita­­ a következő tel­jes ülésben tovább folyik. —­ A polgári törvény­­könyv szűkebb szerkesztő bizottsága pénteken, február hó 25-én tartott heti ülésében folytatta a birtokról és a birtokvédelemről szóló alapelvek tár­gyalását. A tanácskozás főleg a birtokvédelemben részesülő személyek meghatározása és a jogbirtok kérdése körül forgott.-

Next