Alkotmány, 1901. augusztus (6. évfolyam, 182-207. szám)

1901-08-04 / 185. szám

ALKOTMÁNY. 185. szám. 13 Vasárnap, 1901. augusztus 4. közszolgálat érdekében, a szentgotthárdi állami gimná­ziumhoz, végre Mátrai Vilmos miskolci kir. kath. főgim­názium r. rajztanárt, jelenlegi minőségében, saját ké­relmére, a szolnoki állami főgimnáziumhoz helyezte át. Megbizás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Ko­vács Sándor mezőtelegdi áll.­­elemi iskolai tanítót a szilágy-sámsoni áll. elemi iskolához áthelyezte és Tőkés Gyula s Steiger Margit okleveles tanítót, illetve tanító­nőt, ugyancsak a szilágy-sámsoni állami elemi népisko­lához rendes tanítóvá, illetve tanítónővé kinevezte és az igazgatói teendők ellátásával Kovács Sándort bízta meg. Kardos Ignác szegzárdi államilag segélyezett községi polg.­iskolai rendes tanítót jelenlegi minőségben áthe­lyezte a német-palánkai állami polgári fiú- és leány­iskolához és egyszersmind az igazgatói teendőkkel megbízta. Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisztérium ideig­lenes vezetésével megbízott miniszterelnök Gömör- Kishont vármegyében az alsó-szkálnoki anyakönyvi kerületbe Bodnár Zoltán körjegyzőt, a harmad anya­könyvi kerületbe Motyvai János körjegyzőt anyakönyv­­vezetőkké, a serkei anyakönyvi kerületbe pedig Glück Jenő segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél­ való közreműködéssel is megbízta. Pályázatok. A földmivelésügyi minisztérium szám­vevősége erdészeti csoportjánál, továbbá a kolozsvári és máramaros-szigeti erdőigazgatóságok mellé rendelt erdőszámvevőségeknél számtiszti állásra augusztus 31-ig; —­ az iloki, mitrovicai és a rumai adóhivatalnál hivatal­szolgai állásra szeptember 10-ig. Napirend 1901. augusztus 4. Naptár: Vasárnap, augusztus 4. Római katholikus: F.10. Domonk. — Protestáns: F. 9. Domonkos. — Görög­orosz (julius 22.) G. 9. M. Magd. A nap kel. 4 óra 26 perckor, nyugszik 7 óra­ 12 perckor. A hold kel, este 8 óra 52 perckor, nyugszik reggel 9 óra 12 perckor. A Szent Imre Önképző­ Egyesület (IV. Irányi-utca 18. II. em.) nyitva reggel 8 órától este 9 óráig. Budapesti Katholikus Kör (IV. ker. Molnár-utca 11.) nyitva reggel 9 órától este 10 óráig. A miniszterek nem fogadnak. Nemzeti Múzeum, Képtár 9—1-ig. Országos képtár és metszetkiállitás 9—1-ig. Iparművészeti múzeum 9-től 1-ig. Természetrajzi gyűjtemények múzeuma nyitva 10— 12 óráig. Mezőgazdasági museum (Kerepesi­ ut 72. sz.) nyitva 9—1 -ig. Közlekedési museum nyitva 9—12-ig. Magyar kir. Kereskedelmi Múzeum. Igazgatóság: V. Váci­ körut 32. szám. Hivatalos órák 9—2-ig. Tudakozó osztály, kereskedelmi szakkönyvtár és keleti mintatér: Ugyanott. Hivatalos órák 9—12-ig és 3—6-ig. — A hazai termékek állandó kiállítása, a Kereskedelemtörténeti gyűjtemény és Háziipari kiállítás (melyben az üzlet­­vezetőség árusításokat is eszközöl) a Városligeti ipar­csarnokban nyitva : d. e. 9-től 12-ig, d. u. 3-tól 6-ig. Állóikért nyitva egész nap. Napirend: 1901. augusztus 5-én. Naptár: Hétfő, augusztus 5. — Római katholikus: Havi Boldogasszony. — Protestáns: Ozvald. — Görög­orosz. (júl. 23.) Jokasz. A nap kel. 4 óra 28 perckor, nyugszik 7 óra 10 perckor. A hold kel: délután 9 óra 24 perckor, nyugszik: 10 óra 27 perckor délelőtt. Pénzügyi államtitkár fogad 4 órakor. A főváros magánépítési bizottságának ülése 5 órakor az uj városházán. Nemzeti Muzeum. Természetrajzi tár 9—1-ig. Technológiai iparmuzeum nyitva 9—1-ig. Állatkert nyitva egész nap. _ VÍZÁLLÁS. aug.3. aug. 2. aug.3. aug. 2. Inn Schärding m o t c r. 2.— 1.08 Tis­a M.-Sziget méter. 0.48 0.40 Dana Passau 2.81 2.61« Tekeháza 0.— 0.18« Linz 0.15 0.16« V.­Namény 0.24 0.01« Bécs 0.82 0.34« Tokaj 0.06 0.12« Pozsony 1.67 1.76« Tisza-11­űröd 0.08 0.02» Komárom 2.22 2.32a 8­zdl nők 0/9 0.—« Budapest 1.86 1.9?a Csongrád 0.14 0.—« Paks 1.42 1.44a Szeged 0.59 0.71 Mohács 2.38 2.48« T.-Becse 0.36 0.42« Gombos 2.90 2.96« Tirol 1.91 0.—« Újvidék 2.236.ppOndóvá Bártfa 0.32 0.—« Pancsova 1.20 1.12Tand­y Hoór 1.10 1.04« Orsvova 0.1­0— Bodrog Zemplén 0.32 0.37 Morva Magyarfalva 0.80 0.34Sajó Zsolcza 1.45 1.44 Vág Zsolna 0.20 0.19Hernád H.-Németi 0.10 0.10« Trencsén 0.25 0.23Berettyó Margita 0.10 0.14« Szered 0.40 0.50« B.-Ujfalu 0.38 0.36 Bába Sz.-Gotthárd 0._ 0.— Körös Csúcsa 0.—0.—a Sárvár 0.05 0.08 cc N.-Várad 0.01 0.05« Győr 1.98 2.01« Belényes 0.38 0.— Dráva Pottau 1.35 1.25c Tenke 0.11 0.10« Zákány 0.— 0.—« Gurahonc 0.—0.—« Barcs 0.61 0.67« Borosjenő 0.­0.169 Eszék 0.— 1.61 cc Békés 0.14 o.h­ Mura M.-tízerdah.0.40 0.40« Gyoma Gy.-Fehérv. 0.04 0.02 Száva Zágráb 0.32 0.32 Maros 0.32 0.16« Sziszek 0.48 0.40« Branyicska 0.32 0.68« Mitrovica 1.41 1.45« Soborsin 0.— 0.— Szamos Deés 0.16 0.16« Arad 0.58 0.401 Szatmár 0.68 0.—« Makó 0.41 0.73 Krasina N.-Majtény Munkács 0.— 0— Temes K.-Kastély 0.64 0.— Latorca 0.066.oeBéga Kiszelő 0.87 0.70 Laborca Homonna 0.10 0.05­ Temesvár 0.-0.54 Dug Ungvár 0.—0.02a Becskerek 0.09 0.58 Felelős szerkesztő: BONITZ FERENC. Kiadó- és laptulajdonos: MOLNÁR JÁNOS orsz. képv. Vasárnap, 1901 augusztus 4-én, Városligeti színkör. Németh József ur, a Népszínház tagjának vendég­felléptével. D. u. A peleskei nótárius. Eredeti énekes bohózat 3 szakaszban.. Este Svihákok. Víg operette táncokkal. 3 felvonásban. Zenéjét szerző Zieher L. M. Magyarosították Feld Aurél és Mérey Adolf. Fővárosi nyári színház. D. u. Trilby. Színmű 4 felvonásban. Este Budapest szépe. Látványos operette 6 képben. lilák Faragó Jenő és Márkus Géza. Zenéjét szerzette Barna Izsó. Kezdete 7 órakor. A többi színház zárva. A­­ MAROSY MÁTYÁS templomi műfestő TEMESVÁROTT. Erzsébetváros, Kisfaludy-tér 3. szám, (saját házában). A­ főtisztelendő Clems, magas nemesség s. t. kegy­­uraságoknak szives figyelmébe ajánlani bátorkodom tem­­plomfestészeti műtermemet. Művelem és elvállalom templomok festését minden szylben a beadott, vagy általam tervezett rajz után a legegyszerűbbtől a legdí­szesebb kivitelig, melyekről több bizonyítvány áll ren­delkezésre az általam elvégzett templomi festésekért költségelőirányzatokat és terveket kívánatra bementve küldők. Szegényes községek e egyházaknak kedvezmé­nyes art számítok, munka megtekintése céljain»! kivonatra saját költségemen utazom bárhová.­­ . LIGETI SÁNDOR : Budapest, IV., Papnövelde­ utca 6. üvegfestészeti ml in fizet®. Elvállal: templomablakok fes­tését minden modorban egyszerűtől a legdísze­sebb kivitelig. Ugyszinte lépcsőház-, étterem-, hálószoba- s veranda­ablakok festészetét. Továbbá üveg-maratás (edzés) ablakokba, ajtókba, könyv- és ebédlő­­szekrényekbe, vala­mint színes üveg ólom­mal való összeillesz­tése a fenti célokra a legjutányosabb árak mellett. Kívánatra színes vázlato­kat mértek és italszerüleg díjtalanul küld. 214 r—--------------------------------------------------------­A világ legnagyobb és leggazdagabb biztosító-társasága. THE MUTUAL NEW-YORKI ÉLET­BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG Alapittatott 1842—ben. Tisztán kölcsönös. Részvényesei nincsenek. Változatlan díjtételek utánfizetési kötelezettség nélkül. Kivonat az 1890. december 31. lezárt mérlegből­­ összes vagyon 1899 végén ...__Frank­­,5635961.3114.30 Tehermentes nyeremény tartalék (felesleg)... 248.458.802.64 A biztosítottak között 1899. évre felosztandó nyeremények.................__...... — — —. 11,295.336.79 összes bevétel 1899-ben ... ......___... — 305,129.933.33 Összes kifizetések kötvénytulajdonosoknak .^Sr. 1899-ben ................ 136,627.132.38 Érvényben levő biztosítások ..........................5,454,223,894.51 Legszabadelvűbb kötvényfeltételek. Díjtáblázatokkal és felvilágosítással szolgál a MAGYARORSZÁGI VEZÉRIGAZGATÓSÁG Budapest, IV., Károly­ körút 26. sz. 397 Tekintélyes képviselők alkalmazást nyernek. a budapesti karmelita-zárdáb­an kapható (VI. ker., Hutea­ utca 12. szám.) I­önyvek­ és ájtetessági cikkekről. Kármelhegyi Rózsabimbók. Imádságos- és énekeskönyv felnőttek számára. Ötödik kiadás. I. Vászonkötés 2 korona, il. Vászonkötés 8 korona. 111. Bőrkötés 4 korona. IV. Pega­­moidkötés 6 korona. Párnázott borjuborkötés 9 korona. Plüsch­­kötés kasettával 14 korona. Dicsérjétek az Urat. Imádságos- és énekeskönyv. Fiata­lok számára. Harmadik kiadás. Vászondiszkötés aranymet­széssel 1 korona. Hóvirágok a kis Jézuskának. Magában foglalja a kis­ded Jézus tiszteletére irányuló imákat és áj­tatosságokat. Fölötte alkalmas karácsonyi ajándék. Negyedik kiadás. Vászonkötésben 60 fillér. (Tót és német nyelven is kapható.) Liliomfü­zer. Emlékül az első szentáldozásra. Első áldozók­­nak rendkívül kedves oktató- és imádságoskönyv. Ötödik kiadás. Díszes vászonkötésben 60 fillér. Páduai szent Antal: Imakönyv a nagy csodatevő Szent tiszteletének terjesztésére. Mostanában a legkeresettebb ima­könyv, mely két év alatt 60.000 példányban fogyott el. Vászon­kötésben 60 fillér. 50 péld. 28 kor., 100 péld. 52 kor. Kapható német és sót nyelven is.) A Rózsafüzér az Oltáriszentség előtt. Ez a kedves kis könyvecske a rózsafüzér 15 titkát foglalja magában színes képekben, rövidke imákkal. A képek és díszítések páratlanul szépek. Ily díszes kiállítású s ennélfogva bármily alkalomra illő, ajándékkönyv még nem jelent meg a magyar könyv­piacon. Pegamoidkötésben 1 kor. 50 fillér. Jézus ©ziv© a szeretet lángtengere. Kis alakú ima­könyv, melyet ízléses külalakja és szép tartalmánál fogva előkelő férfiak és nőknek ajánlunk. Vászondiszkötésben 1 kor., bőrkötésben 2 kor., párnázott borjúbőrben 3 korona. Isten kertje, vagyis a szentek élete. Népies kiadás. Minden egyes szent élete külön füzetben, a rendkívül ízléses boritokon az illető szentnek színes képével. Eddig megjelent: Szűz Mária, Szent József, Szent Anna és Szent Terézia élete. A sorozat folytatódik. Vizsgákra, bérmálásra, névnapra, stb. kedvesebb ajándék alig képzelhető. Egy-egy füzet ára 20 áb­. 100 drb 16 kor. Szeráfhangok szent Teréziától. Magában foglalja a szentnek rövid élettörténetét, a Miatyánk magyarázatát, kilenci ájtatosságot előkészületül az ő ünnepére, v. szentnek intel­meit, a szentáldozás utáni fohászait stb. Jámbor lelteknek igen ajánlatos könyv. Vászonkötésben 2 kor. Az életszentség katekizmusa. Jámbor lelkeknek. Fő ép világi és szerzetespapok, szerzetesnők és azok növendé­kei, valamint a harmadrendek tagjainak alkalmas kézikönyv. Vászonkötés­­­kor. Boldog Dénes és Redemtus sarud­. kármelita vértanuk élete. 64 oldalnyi füzetke, drbja 20 fill. A budapesti kármelita­ templom története és leirása 10 képpel. Igen érdekes olvasmány, drbja 20 fillér. Imafüzér. A tisztítótűzben szenvedő lelkek vigasztalására. Bucsuimák gyűjteménye, drbja 10 fillér. Skapuláré társ. felvételi lapok magyar, német és tót nyelven, drbja 2 fill., 100 drb 1 kor. Skapulárék drbja 16 fillér. Olvasók öt tizedes barna vagy fekete kókusz, nagyság szerint 40—50—60 fill., gyöngyházból nagyság szerint 1 kor.-tól 2 kor.-ig. A prágai kis Jézus olvasója drbja 10 fill., érme 6 fill* Szent Antal olvasója drbja 10­ fül* Különös figyelembe ajánljuk magyar szövegű, remek kivitelű, kisebb-nagyobb színes képeinket, melyekről kívánatra külön árjegyzékkel szolgálunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék