Alkotmány, 1901. augusztus (6. évfolyam, 182-207. szám)

1901-08-04 / 185. szám

ALKOTMÁNY. 185. szám. 13 közszolgálat érdekében, a szentgotthárdi állami gimná­ziumhoz, végre Mátrai Vilmos miskolci kir. kath. főgim­názium r. rajztanárt, jelenlegi minőségében, saját ké­relmére, a szolnoki állami főgimnáziumhoz helyezte át. Megbizás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Ko­vács Sándor mezőtelegdi áll. 'elemi iskolai tanítót a szilágy-sámsoni áll. elemi iskolához áthelyezte és Tőkés Gyula s Steiger Margit okleveles tanítót, illetve tanító­nőt, ugyancsak a szilágy-sámsoni állami elemi népisko­lához rendes tanítóvá, illetve tanítónővé kinevezte és az igazgatói teendők ellátásával Kovács Sándort bízta meg, Kardos Ignác szegzárdi államilag segélyezett községi polg. iskolai rendes tanítót jelenlegi minőségben áthe­lyezte a német-palánkai állami polgári fiú- és leány­iskolához és egyszersmind az igazgatói teendőkkel megbízta. Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisztérium ideig­lenes vezetésével megbízott miniszterelnök Gömör- Kishont vármegyében az alső-szkálnoki anyakönyvi kerületbe Bodnár Zoltán körjegyzőt, a harmad anya­könyvi kerületbe Motyvai János körjegyzőt anyakönyv­­vezetökké, a serkei anyakönyvi kerületbe pedig Glück Jenő segédjegyzöt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél'való közreműködéssel is megbízta. Pályázatok. A földmivelésügyi minisztérium szám­vevősége erdészeti csoportjánál, továbbá a kolozsvári és máramaros-szigeti erdőigazgatóságok mellé rendelt erdöszámvevőségeknél számtiszti állásra auguszlus 31-ig; —- az iloki, mitroviqai és a rumai adóhivatalnál hivatal­szolgai állásra szeptember 10-ig. Napirend 1901. augusztus 4. Naptár: Vasárnap, augusztus 4. Római katholikus: F.10. Domonk. — Protestáns: F. 9. Domonkos. — Görög­orosz (julius 22.) G. 9. M. Magd. A nap kel: 4 óra 26 perckor, nyugszik 7 óra’12 perckor. A hold kel: este 8 óra 52 perckor, nyugszik reggel 9 óra 12 perckor. A Szent Imre Onképző-Egyésület (IV. Irányi-utca 18. II. em.) nyitva reggel 8 órától este 9 órái?. Budapesti Katholikus Kör (IV. kér. Molnár-utca 11.) nyitva reggel 9 órától este 10 óráig. A miniszterek nem fogadnak. Nemzeti Muzeum. Képtár 9—1-tg. Országos képtár és metszetkiállitás 9—1-ig. Iparművészeti muzeum 9-től 1-ig. lermészetrajzi gyűjtemények múzeuma nyitva 10— 12 óráig, Mezőgazdasági museum (Kerepesi-ut 72. sz.) nyit\a 9—1 -ig. Közlekedési museum nyitva 9—12-ig. Magyar kir. Kereskedelmi Muzeum. Igazgatóság: V. Váci-körut 32. szám. Hivatalos órák 9—2-ig. Tudakozó osztály, kereskedelmi szakkönyvtár és keleti mintatér: Ugyanott. Hivatalos órák 9—12-ig és 3—6-ig. — A hazai termékek állandó kiállítása, a Kereskedelemtörténeli gyűjtemény és Háziipari kiállítás (melyben az üzlet­­vezetőség árusításokat is eszközöl) a Városligeti ipar­csarnokban nyitva : d. e. 9-től 12-ig, d. u. 3-tól 6-ig. Állóikért nyitva egész nap. Napirend, 1901. augusztus 5-én. Naptár: Hétfő, augusztus 5. — Római katholikus: Havi Boldogasszony. — Protestáns: Ozvald. — Görög­orosz: (jul. 23.) Jokasz. A nap kel: 4 óra 28 perckor, nyugszik 7 óra 10 perckor. A hold kel: délután 9 óra 24 perckor, nyugszik: 10 óra 27 perckor délelőtt. Pénzügyi államtitkár fogad 4 órakor. A főváros magánépitési bizottságának ülése 5 érakor az uj városházán. Nemzeti Muzeum. Természetrajzi tár 9—1-ig. Technológiai iparmuzeum nyitva 9—1-ig. Allatkert nyitva egész nap. _ VÍZÁLLÁS. aug.3. aug. 2. aug.3. aug. 2. Inn Schärding m o t c r. 2.— 1.08Tis-a M.-Sziget méter. 0.48 0.40 Dana Passau 2.812.61 « Tekeháza 0.—0.18 «Linz 0.150.16 « V.-Namény 0.24 0.0T «Bécs 0.820.34 « Tokai 0.060.12 «Pozsony 1.671.76 « Tisza-11 űröd 0.08 0.02 »Komárom 2.222.32 a 8 zol nők 0/9 0.— «Budapest 1.861.9? a Csongrád 0.140.— «Paks 1.421.44 a Szeged 0.590.71 Mohács 2.382.48 « T.-Becse 0.360.42 «Gombos 2.902.9’ « Titol 1.910.— «Újvidék 2.23o.pp Ondóvá Bártfa 0.320.— «Pancsova 1.201.12 Tanoly Hoór 1.101.04 «Orsvova 0.—0— Boprog Zemplén 0.320.37 Morva Magyarfalva 0.800.34 Saió Zsolcza 1.451.44 Vág Zsolna 0.200.19 Hernád H.-Németi 0.100.10 «Trcncsén 0.250.23 Berettyó Margita 0.100.14 «Szered 0.400.5C « B.-Ujfalu 0.380.36 Bába Sz.-Gotthárd 0__0.V Körös Csúcsa 0.—0.— a Sárvár 0.050.08 cc N.-Várad 0.010.05 «Győr 1.982.0r « Belenyes 0.380.— Dráva Pottau 1.351.25 c Tenke 0.110.10 «Zákány 0.—0.— « Gurahonc 0.—c.— «Barcs 0.610.67 « Borosjenö 0.-0.16 9 Eszék 0.—1.61 cc Békés 0.14o.li Mura M.-tízerdah.0.40 0.40 « Gyoma Gy.-Fohérv. 0.040.02 Száva Zágráb 0.320.32 Maros 0.320.16 «Sziszek 0.480.40 a Branyicska0.32 0.68 «Mitrovica 1.411.45 « Soborsin 0.—0.— Szamos Deós 0.160.16 « Arad 0.580.40 t Szatmár 0.680.— « Makó 0.4f0.73 Krasina N.-Majtény Munkács 0.—0— Temes K.-Kostély 0.640.— Latorca 0.06o.oe Béga Kiszetó 0.870.70 Laborca Homonna 0.100.05 « Temesvár 0.-0.54 Dug Ungvár 0.—0.02 a Becskerek 0.C90.58 Felelős szerkesztő: BONITZ FERENC. Kiadó- és laptulajdonos: MOLNÁR JÁNOS orsz. képv. Vasárnap, 1901 augusztus 4-én, Városligeti színkör. Németh József ur, a Népszínház tagjának vendég­felléptével: D. u. A peleskei nótárius. Eredeti énekes bohózat 3 szakaszban.. Este Svihákok. Vig operette táncokkal. 3 felvonásban. Zenéjét szerzó Zieher L. M. Magyarosították Feld Auréf és Mérey Adolf. Fővárosi nyári színház. D. u. Trilby. Színmű 4 felvonásban. Este Budapest szépe. Látványos operette 6 képben. lilák Faragó Jenő és Márkus Géza. Zenéjét szerzetté Barna Izsó. Kezdete 7 órakor. A többi színház zárva. LIGETI SÁNDOR I Budapest, IV., Papnövelde-utca 6. üvegfGsf&szeti ml in fizet®. Elvállal: templomablakok fes­tését minden modorban egyszerűtől a legdísze­sebb kivitelig. Ugyszinte lépcsőház-, étterem-, hálószoba- s veranda­ablakok festészetét. Továbbá üveg-maratás (edzés) ablakokba, ajtókba, könyv- és ebédlő­­szekrényekbe, vala­mint színes üveg ólom­mal való összeillesz­tése a fenti célokra a legjntányosabb árak mellett. Kívánatra színes vázlato­kat mérték és itylszerüleg díjtalanul küld. 214 A I MAROSY MÁTYÁS templomi müfestő TEMESVÁROTT. Erzsébetváros, Kisfaludy-tér 3. szám, (saját házában). A'főtisztélendő Clems, magas nemesség s. t. kegy­­uraságoknak szives figyelmébeajánlani bátorkodom tem­­plomfestészeti műtermemet. Művelem és elvállalom templomok festését minden stylben a beadott, vagy általam tervezett rajz után a legegyszerűbbtől a legdí­szesebb kivitelig, melyekről több bizonyítvány áll ren­delkezésre az általam elvégzett templomi festésekért Költségelőirányzatokat és terveket kívánatra bementve küldők. Szegényes községek e egyhazaknak kedvezmé­nyes art számítok, munka megtekintése céljain»! kivonatra sajat költségemen utazom bárhová. ¥ % Vasárnap, 1901. augusztus 4. r—--------------------------------------------------------­A világ legnagyobb és leggazdagabb biztosító-társasága. THE MUTUAL NEW-Y0RKI ÉLET­BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG Alapittatott 1842—ben. Tisztán kölcsönös. Részvényesei nincsenek. Yáltozatlan díjtételek utánfizetési kötelezettség nélkül. Kivonat az 1890. december 31. lezárt mérlegből i összes vagyon 1899 végén ...__Frank l,5635961.3tí4.30 Tehermentes nyeremény tartalék (felesleg)... 248,458.802.64 A biztosítottak között 1899. évre felosztandó nyeremények.................__...... — — —. 11,295.336.79 összes bevétel 1899-ben ... ......___... — 305,129.933./3 usszes kifizetések kötvénytulajdonosoknak .^Sr: 1899-ben ................ 136,627.132.38 Érvényben levő biztosítások ..........................5,454,223.894.51 Legszabadelvübb kötvényfeltételek. Díjtáblázatokkal és felvilágosítással szolgál a MAGYARORSZÁGI VEZÉRIGAZGATÓSÁG Budapest, IV., Károly-körut 26. sz. 397 Tekintélyes képviselők alkalmazást nyernek. a budapesti kármelita-zárdátian kapható (VI. kér., Hutea-utea 12. szám.) Icényvek: és ájtetessági eikkekFől» Kármelbegyi Rózsabimbók* Imádságos- és énekeskönyv ielnőttck számára. Ötödik kiadás. I. Vászonkötés 2 korona, il. Vászonkötés 8 korona. 111. Bőrkötés 4 korona. IV. Pcga­­moidkötés 6 korona. Párnázott borjuborkötés 9 korona. Plüsch­­kötés kasettával 14 korona. Dicsérjétek az Urat. lmádságos- és énekeskönyv. Fiata­lok számára. Harmadik kiadás. Vászondiszkötés aranymet­széssel 1 korona. Hóvirágok a kis Jézuskának. Magában foglalja a kis­ded Jézus tiszteletére irányuló imákat és áj tatosságokat. Fölötte alkalmas karácsonyi ajándék. Negyedik kiadás. Vászonkötésben 60 fillér, (Tót és német nyelven is kapható.) Liliomftizór. Emlékül az első szentáJdozásra. Első áidozók­­nak rendkívül kedves oktató- és imádságoskönyv. Ötödik kiadás. Díszes vászonkötésben 60 fillér. Páduai szent Antal. Imakönyv a nagy csodatevő Szent tiszteletének terjesztésére. Mostanában a legkeresettebb ima­könyv, mely két év alatt 60.000 példányban fogyott el. Vászon­kötésben 60 fillér. 50 péld. 28 kor., 100 péld. 52 kor. Kapható német és iót nyelven is,) A Rózsatüzér az Oltáriszontség előtt. Ez a kedves kis könyvecske a rózsafüzér 15 titkát foglalja magában színes képekben, rövidke imákkal. A képek és díszítések páratlanul szépek. Ily díszes kiállítású s ennélfogva bármily alkalomra illő, ajándékkönyv még nőm jelent meg a magyar könyv­piacon. Pcgamoidkötésben í kor. 50 fillér. Jézus ©ziv© a szeretet lángtengere. Kis alakú ima­könyv, melyet ízléses külalakja és szép tartalmánál fogva előkelő férfiak és nőknek ajánlunk. Vászondiszkötésben 1 kór., bőrkötésben 2 kor., párnázott borjubőrben 3 korona. Isten kertje, vagyis a szentek élete. Népies kiadas. Minden egyes szent élete külön füzetben, a rendkívül izleses boritokon az illető szentnek színes képével. Eddig megjelent: Szűz Mária, Szent József, Szent Anna és Szent Terézia élete. A sorozat folytatódik. Vizsgákra, bérmálásra, névnapra, stb. kedvesebb ajándék alig képzelhető. Egy-egy füzet ára 20 üli. 100 drb 16 kor. Szeráfhangok szent Teréziától. Magában foglalja a szentnek rövid élettörténetét, a Miatyánk magyarázatát, kilenci ájtatosságot előkészületül az ö ünnepére, v. szentnek intel­meit, a szentáldozás utáni fohászait stb. Jámbor lelteknek igen ajánlatos könyv. Vászonkötésben 2 kor. Az életszentség katekizmusa. Jámbor lelkeknek. Fő ép világi és szerzetespapok, szerzetesnök és azok növend^ kei, valamint a harmadrendek tagjainak alkalmas kézikönyv. Vászonkötés 1 kor. Boldog Dénes és Redemtus sarutl. kármelita vértanuk élete. 64 oldalnyi füzetke, drbja 20 till. A budapesti kármelita-templom története és leirása 10 képpel. Igen érdekes olvasmány, drbja 20 fillér. Im&íüzér. A tisztítótűzben szenvedő lelkek vigasztalására. Bucsuimák gyűjteménye, drbja 10 fillér. Skapuláré társ. felvételi lapok magyar, német és tét nyelven, drbja 2 till., 100 drb 1 kor. Skapulárék drbja 16 fillér. Olvasók öt tizedes barna vagy fekete kókusz, nagyság szerint 40—50—60 fill., gyöngyházból nagyság szerint 1 kor.-tól2 kor.-ig. A prágai kis Jézus olvasója drbja 10 till., érme 6 fill* Szent Antal olvasója drbja 10-fül* Különös figyelembe ajánljuk magyar szövegű, remek kivitelű, kisebb-nagyobb színes képeinket, melyekről kívánatra külön árjegyzékkel szolgálunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék