Alkotmány, 1901. augusztus (6. évfolyam, 182-207. szám)

1901-08-04 / 185. szám

ALKOTMÁNY. 185. szám. 14 Vasárnap, 1901. augusztus 4. Ml A .fehér galambjához.. Alapittatott 1780-ben. KRICKL és SCHWEIGER cs. és kir. udv. selyemein és templomi szövetszállitók. 1 BÉCS, I., Kohlmarkt Mr. 2. I ........ . Ajánlanak 309 liturgikus stilszerü miseruhákat, dalmatikák, pluviá­­ék, batriachinok, templomzászlók, velumok, stólák, monstráncok, kelyhek, ciborium, oltárlámpák, gyertya­tartók, csillárok, füstölök, oltár- és szentkeresztúti képek, sessionok, szent sírok, stb. stb., mindennemű templomi szereket a legjobb kivitelben és a legolcsóbb gyári árak mellett. Dj, gazdagon illusztrált föárjegyzékünket kivá­­p !_____________ natra ingyen és bérmentve küldjük meg. || wwwwwwwwwwwerwwwwwwws Nevelőül ajánlkozik helyben (esetleg vidékre) egy vagy két tan­évre egy a zenében is jár­tas kath. tanárjelölt. Cim a kiadóhivatalban. Mírkertész, 25 éves nőtlen, ki a kerté­szet összes ágaiban, neve­zetesen a­ virágtenyésztést faiskolatenyésztés, kötészet zöldségtenyésztés és szőlé­szetben teljes jártassággal bír, melyről kitűnő bizonyít­ványai is tanúskodnak, ke­res megfelelő állást bár­mikori belépésre. Beszél magyarul, németül és szlá­­vul. Cím a kiadóban. 947 BrAlyl elismerés és számos . A világ legjobb gyártmányra . ZONGORÁI. Bármily rendszerű, Állandóan nagy választékban. M­ignon, egész térid zongora 800 frttíl lett. 1000 Míg. M a.Lirsftf. féllövid szárnyzongora 400 forinttól feljebb dus.w»#Auv vf 1200 forintig. Szalon, fél rövid szárnyzongora 500 írttól felj. 1500 trag. Ti-Jonínn barna diófából vagy fekato óbenfa-fényezettel­­. MUtUU, 3oo forinttól folj. 500 forintig. Sza3.021“TfS1l_551E3­S19Sint barna diófából vagy fekete K9£«ULUA1 pi«­nAn«, ébenfa-fényezettd. aranyvé­sésekkel 400 forinttól folt, 600 forintig. 5 évi jótállás 1-5 évi Jótállás | Saját gyjártmányi­ valamint amerikai templomi és iskolai harmoniumok. STERNBERG ÁRMIN és TESTVÉRE cs. és kir. udv. hantisaergyAr Budapest, VII. szer., Kerejtesi­ot 36. Árjegyzék ingyen kapható. Fr. Schlauch Lőrinc dr. bíboros püspök ur ö eminenciájának és cserneki és tarkeői Dessewffy Sándor Csanádi püspök ur ö excel­­lenciájának udvari számitói. ..Alapittatott 1890-ben. Alapittatott 1890-ben. Készítek új oltárokat, szószékeket, Szent sziveket Lourdi Máriát barlanggal, Szentszobrokat kőből, fából, műkőből, műfából és gipszből, minden nagyságban. Páduai szent Antal szobrait és 869 Jézus, Mária Szive szobrait művésziesen kidolgozva és jutányos ár mellett elké­szítem. A legközelebbi időben Nagyméltóságu Csanádi­­ püspök ur megrendeléséből a lelei uj templom beren­dezéseit. Magyar-Bácska, Békés, Szent-András, H.-M.­­Vásárhely, Kun-Szt-Márton, Zenta,­­ Nagy-Kikinda, Csanád-Palota, Kun- Félegyháza és még több helyek­ről jó bizonyítványaim igazolják a jókivitelü munkáimat. Azonkívül s oltárképeket hírneves festőművés­­ szék közreműködésével helyre­­állítom. Műtermembe tük­ör-foncsoro­­zást is készítek jutányosan és jótállás mellett. Nagy Nép. János Első délmagyarorszá­li oltár­­építészet, szobrászat és arag­ujozó műterme. Temesvár—Józsefváros. Miskertész, családos, ki több évig ura­dalmi kertészet vezetésével volt megbízva, hasonló ál­lást keres kath. uradalom­nál. Házmesteri vagy irnoki állást is elfoglalna. Magya­rul és németül ír és beszél. Cím: Weisz Ferenc, Túr­­tereb (Ugocsam.). Nevelőnek ajánlkozik következő tan­évre főúri családoknál ne­velőként működött tanár­jelölt. Megkeresések :Ta­nárjelölt, Pozsony, Széles­­kuta címre kéretnek. Fűszerü­letbe tanuló felvétetik. Hausinger Ernőnél. Damjinich­ u. 2. -----------------------------------1 Gr. CSÁKY L. ^ özv. gróf Hunyady Lászlóné­­ excellentiája tulajdona. Készít öntött vasból igen szép a környéket is diszitő szentképtarlókat. CZEDLER GYŐZŐ műegyetemi tanár tervrajza szerint .—i.—i. Magasság 273 óra., súly­­a 240 kg. i .....m Ára 170 korona.­­ Ára 170 korona. Posta-, vasút- és távirda-állomás Prakfala. Ha természet adta jó, erős, zamatos borokat óhajt­ani, fordulom­ egyszer bizalommal cégemhez. M­inden borivó elismeréssel leszen és pártolólag fog barátai és ismerősei körében ajánlani, ha boraim jó minőségét megismeri. Mintaládát (5 kgr.), melyben tízféle bor foglaltatik, bérillentve 3 koronáért küldök, mely a jó minőség meggyőződéséül és választásul szolgál. Szétküldés vasúton 50 litertől kezdve, saját hordó­mban, melyek kölcsön adatnak avagy vételárban fölszá­mítva lesznek. 777 Cím: Pauk Ödön Fiume. Arlap ingyen és bérmentve. Krn­yázi festészeti műterem­ 1! HLAVKA J. műfestő Prag-Weinberge, Gerakovsky -Gasse Nr. 9. Ajánlja elismert kitűnő utánzatait, melyeket a leghíresebb művészek után készít, továbbá saját eredeti rajzokat és festményeket megrendelés szerint, vászonra vagy érclemezre, minden nagyságban és kivitelben, templomok, kolostorok és plébániák számára. Készít Oltár-, Madonna-, Szentképeket, Keresztutak, Zász­lóképeket stb. Krisztus-testek érclemezekre festve, mezei keresztek számára. Igen jutányos áron. I. Minták kívánatra bérmentve küldetnek, ns Egy templomi orgona majdnem tejesen nj, 8 regiszterrel (6 mannáléval, 1 pe­dállal), kitűnd jó aranyozva, jutányosan eladó, banga, gazdagba Hankó József Magyar - Hradisch (Morvaország). Kitüntetve: 1897, cs. és f­.sr. állami díjjal. Eddig 83 új orgona szállítva. Szállítok új orgonákat is a legújabb szerkezet szerint pneumatikkal vagy a nélkül. 1­­5 évi fótáll&SOEEE Ugyanott javítások vagy átdolgozások eszközöltetnek. Szakmabeli kérdezősködésekre 823 azonnal válaszolok. KELEMEN MÁRTON egyházi szobrász és oltárepita GYŐRÖTT, Andrássy - ut 24. szám. Ajánlja magát szobrok és oltárok szakszerű elkészítésére. Tervrajzot és költség­­­vetést díjmentesen küld. A sok elismerő okmányok­ból álljon itt a következő : Sz­ölgyén, 1899 jul. 9. Tisztelt Uram! A szándékolt körlevél összeállí­tásához értesítem, hogy úgy a tirdi szobor és oltár, mint az ön által Magyar-Szölgyénbe szállítóttól üzent Mihály-oltár teljes megelégedésünkre szolgál s azért jó lélekkel ajánlhatjuk az ön műtermét a ketyes pártfogók szives figyelmébe. Tisztelettel, alázatos híve 888 Török­ István, plébános Alapittatott 1840. Alapittatott 1810. Komig Frigyes gőzömre berendezett harang- és érezöntöde Arad, Bárkóczy-utcza 11—28. Ajánlja több évi jótállás és ked­­velt fizetési fel­tételek méltatta han­goknak előre való meg­határozásával, saját találmánya cs. és Ur, szabadalmazott harangjait, me­lyeknek előnye a, más szerkezetű­ harangokkal szemben az, hogy 35 kVo súly- és ár­megtakarítás mel­lett is — erősebb és kellemesebb zen­gésű hangjuk van. — Forgatható vasfelszere­léseit és vasharang-állványait, melyeknek alkal­mazásával a harangok a megrepedéstől megóvatnak, s a legnagyobb harangok is lódíthatók a nélkül,hogy a tornyot megingatnák. Régi harangoknak forgatható vasszerelésre való átalakítását, repedt harangoknak újraöntését, vagy új harangokkal való becserélését, a legolcsóbb árak és kedvezőbb fizetési feltételek mellett. Költségvetések és képes ár­lapok kívánatra bérmentve küldetnek. 761 1890. A legnagyobb állami éremmel kitüntetve.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék