Alkotmány, 1903. május (8. évfolyam, 104-129. szám)

1903-05-07 / 108. szám

ALKOTMÁNY. 108. szám. Ocasek lelkészt, miután két írásszakértő Ocasek írását azonosnak találta a távirat kéziratával, melyet a távirati hivatal az érseknek kiadott. Később kiderült, hogy Ocasek ártatlan, mert a támadó cikket nem ő, hanem Hofer páter írta, ki ezt időközben bevallotta. Ezekből a tényekből azután Csimborasszókat csináltak a liberális la­pok. Ama vádat koholták az érsekre, hogy Strudot, Hofer gyóntatóatyját rá akarta venni, hogy a gyónás titkát árulja el s Hofer állításának igazságát így derítse ki. Hogy az érsek ellen mek­kora izgatás folyik, kitűnik abból, hogy az olmützi városi hatóság is állást foglalt az érsek el­len. Mitzke városi képviselő indítványára igen éles határozatot fogadott el az érsek ellen. A határozat azt mondja, hogy egész Morva­országban nagy izgatottságot keltett az érsek eljárása, hogy egy jogállamban papokkal és laikusokkal szemben oly módon lehet eljárni, amint azt Kohn érsek tette. A történtekről a város jelentést fog tenni az osztrák kultuszmi­nisztériumnak és a bécsi pápai nunciusnak. Bécsből pláne azt is jelentik, hogy az illetékes körök amaz óhajukat fejezték ki, hogy a Kúria Kohn érseket szigorú dorgálásban részesítse. Tarliani nuncius ugyanazon forrás szerint már régebben tett volna jelentést a Kúriánál, de eddig válasz nem érkezett. Az utóbbi napokban pedig több olmützi kanonok panaszkodott volna a nunciusnál Kohn érsek ellen s azt mondták, hogy az olmützi egyházmegyében a viszonyok tarthatatlanok. Mindeme hírekre az izgatottság s a felfujt Rectus ügy megértésére vonatkozólag s azért, hogy jobban feltűnjék, hogy honnan fuj a szél, a következőket jegyezzük meg. Mióta csak Kohn dr. elfoglalta az érseki széket s mint főpásztor megkezdte buzgó működését, melynek az lett positiv eredménye, hogy a «Los von Rom» moz­galom Morvaországban csirájában megfojtódott s lehetetlenné vált. a túlzó alldeutschok lapjai is Ivóim érseket folyton támadásokkal illették. A túlzó csehek meg azért támadták az érseket, mert úgy táncolt, amint ők fütyültek. A mérsé­kelt álláspontot elfoglaló főpásztort nem tar­tották jó hazafinak illetve jó cseh­nek. Termé­szetesen az érsek mindezekre nem reflektált, míg csak az a mélyen sértő cikk meg nem jelent a «Pozor»-ban. Az olmützi városi képviselőtestület, mely a fenti határozatot hozta, ultra csehekből és nagynéme­tekből áll. A bécsi forrás pedig zsidó-liberális forrás. Ha ezeket tudjuk, mindjárt más színben fog feltűnni Kohn érsek ügye még az esetben is, ha az érsek eljárását papjaival szemben túl szi­­gorunak vagy kevésbbé bölcsnek és tapintatos­nak lehetne is tartani. Magára a tényekre nézve egy-két nap előtt nyilatkozott nyílt levélben Suták Károly dr. az érsek majordomusa. E hi­vatalos jelentés szerint a dolog úgy történt, mint fentebb elmondtuk. A vicarius generalis pedig közli ama latin iratot is, melyet a klérus­hoz intézett az érsek, melyben közönséges rá­galomnak nyilvánítja azt a híresztelést, hogy a gyónási titok bármi módon meg lett volna sértve, vagy csak erre kísérlet is történt volna. Józan ember már magából e híresztelésből ítéletet al­kothatott a zsidó-liberális lapok csimborasszós híreiről és vádairól. A zsidó liberális sajtónak persze kapóra jött, hogy a belső egyházi disz­ciplína érvényesítése érdekében az eredeti táv­irat megszerzésekor a kellő határok nem min­denben tartattak be. Felhasznál tehát minden nemtelen eszközt, hogy a nekik nem tetsző egyéneket tönkre tegye. Új rigorozálási rend Ausztriában. Az osz­trák püspöki kar javaslatára Hartel közoktatás­­ügyi miniszter új szabályzatot adott ki a hittu­dományi doktorátus elnyerésére nézve, mely mint a Reichsgesetzblatt 42. számú folyó hó 8-án jelent meg. Az uj rend a jövő tanévvel kezdő­dik s csak azokra vonatkozik, kik a jövő tan­évtől kezdve teszik első szigorlatukat. Uj ren­delkezése főleg abban áll, hogy csak három szigorlatot kell tenni; azon szigorlat, melynek tárgyából valaki doktori értekezést készít, el­marad. De mivel a dogmatikai szigorlatot el­hagyni nem szabad, az új rendből az követke­zik, hogy éppen az alapvető és ágazatos hittan­ból nem lehet doktori értekezést készíteni. Ezen nagy hátrányt csak úgy lehet megszüntetni, hogy az ezen szakmákba vágó értekezéseknek valami történelmi keretet adnak s azokat úgy az egy­háztörténelemhez sorolják. A kiegyezés. A kiegyezési bizottság folytatja a vám- és kereskedelmi szövetség tárgyalását az V. fejezetnél. Kaftan amellett van, hogy a vám­hivatali utasítások végrehajtása Ausztriában és Magyarországon lehetőleg egyöntetű legyen. Az eddigi organizációban számos módosítást óhajt és azt ajánlja, hogy a nagyobb városok pálya­udvarain vámexpozitúrákat állítsanak fel. Miután még Ploj és az előadó beszéltek az V. fejezetet elfogadták. A VI. fejezetnél először Ellenbogen dr. beszélt, mire a tárgyalást délután 1 órakor 2 órára félbeszakították.­ ­ Csütörtök, 1903. május 7. TÁVIRATOK. A macedón forrongás. Bécs, május 6. Az a hir, hogy az Árpád tor­nyos hadihajót készenlétbe helyezik, hogy men­nél gyorsabban Szalonikiba indulhasson, nem felel meg a valóságnak. Konstantinápolyból és Párisból érkezett hírek szerint Szalonikiban, úgy látszik, ismét helyreállott a nyugalom. Ha ez az állapot pár napon át tartósnak mutatkozik, akkor az osztrák-magyar hadihajók, melyek most a szalonikii kikötőben horgonyoznak, azt az uta­sítást kapják, hogy folytassák a levantei vizeken való cirkálást. Az osztrák-magyar hajóknak a szalonikii kikötőben való megjelenése min­denesetre megnyugtatóan hatott a város lakos­ságára. Athén, május 6. Az itteni török követ barát­ságos előterjesztésére a görög kormány fegyver­kiviteli tilalmat bocsátott ki. Konstantinápoly, május 6. Török adatok sze­rint Gerassimos strumicai püspököt, ha önként el nem utazik, erőszakkal fogják eltávolítani. Hir szerint az összes macedóniai bolgár püspö­köket, mint gyanúsakat, szigorú felügyelet alatt tartják és a porta el van tökélve, hogy ellenük esetleg ugyanoly intézkedéseket tesz, mint Ge­rassimos püspök ellen. A leggyanúsabbaknak a monasztiri és köprülüi püspököket tartják. Állí­tólag még az exarchát is gyanúsítják török részről, titokban a rendőrség által őriztetik és komoly intézkedéseket tettek vele szemben meg­fontolás tárgyává. Konstantinápoly, május 6. A porta hír szerint kijelentette, hogy a monasztiri bolgár kereskedelmi ügyvivőt, mert kompromittálva van, többé el nem ismerik és visszahívását követelik. A többi kereske­delmi ügyvivők felett is felügyeletet gyakorolnak. A porta erélyesen felszólalt Szófiában és különböző komoly követeléseket támasztott. A várost a hatá­lyosabb őrizet szempontjából négy katonai zónába osztották hat parancsnok alatt. Perát a Jüdit-had­­osztály őrzi. Konstantinápoly, május 6. A Slatna faluban, Üszkübtől délnyugatra 10 kilométernyire, egy ban­dával történt összeütközésről közelebbi részletek nem ismeretesek. Szófia, május 6. Sem a kormány, sem a köz­vélemény nem gondolnak itt komolyan a Török­országgal való háború eshetőségére. Ellenben a macedón színezetű sajtó hamis hírek terjesz­tésével izgat. A Dnevni egy török miniszterta­nácsról hozott tudósítást, amely állítólag a had­üzenetet sürgette. A Vecserna Posta e cím alatt: «Törökország a háborút akarja a szalonikai tudó­sítást közöl, amely szerint ott 500 embert meg­öltek, a bolgár negyedben vérfürdőt rendeztek és Sopron bolgár kereskedelmi ügyvivőt személy­zetével együtt letartóztatták, bár mindezek a hírek nem nyertek megerősítést. Konstantinápoly, máj. 6. Egy szalonikii teg­napi keletű konzuli jelentés a megölt bolgárok számát 50-re teszi. A külügyminiszter közlése szerint az elfogott albán előkelőségek, akik a reformok ellentállóit vezették, útban vannak Kis-Ázsia felé, ahova száműzték. Az elfogott bolgárok, akik gyanúsak, de bűnösségük be nem bizonyítható, szintén Kis-Ázsiába fognak vitetni. A szalonikii vilajetben négy bolgár megkísérelte, hogy a török postára pénztekercsek alakjában csomagolt dinamitbombákat vessen, de a tett végrehajtása előtt rájöttek a dologra. Egyikük öngyilkos lett. A görög kormány az első pillanatban szintén hadihajót akart kiküldeni Szalonikibe a görög gyarmat védelmére, de ettől a porta kívánságára elállott. Mint portai körök­ben hire jár, a minisztertanács elhatározta, hogy a monasztiri bolgár kereskedelmi ügy­vivő vissza­hívását fogja követelni. A határozatot azonban a szultán mint egyelőre szükségtelent nem szente­sítette. A ma itt elterjedt hírek, hogy elfogtak volna bolgárokat, akik Perában egy házban dina­mitbombákat gyártottak, nem nyer megerősítést.A szófiai török biztos szintén azt jelentette, hogy a bizottságnak állítólag az a szándéka, hogy holnap, György napján csínyt hajt végre Kon­stantinápolyban. Ennek következtében az óv­intézkedéseket kiterjesztették. Úgy látszik azon­ban, hogy ismét puszta híresztelésről van szó. Itt a folytonos nagyszámú házkutatáson és letartóztatáson kívül, amelyeket bolgárok el­len foganatosítottak, de amelyek még a török adatok szerint is csak csekély eredményre vezettek, eddig egyáltalában semmi nyugtalanító dolog nem történt, de a lakosság közt csak most ismeretessé vált szalonikas események, amelyekről az itteni lapoknak még mindig nem szabad írni és amelyeket a nép fantáziája mértéktelenül túloz, izgatott hangulatot kelte­nek, amely a legszokottabb rendőri eljárá­sokat és utcai eseményeket nyomban össze­köttetésbe hozza a bizottságokkal és nyugtalan­ságot kelt. Például ma, midőn késő délután a görög lakosság összecsoportosult, hogy megnézze Gryparis új görög követnek bemutatkozó kihall­gatásához való kocsizását és onnét való vissza­tértét, forgalmi zavarokra vezetett az utcán, amit a járó­kelők, akik az okot nem tudták, félremagyaráztak és még pániknak is tekintet­tek, ami ismét nyugtalanító híresztelésekre adott alkalmat. Konstantinápoly, május 6. Prizrendben és környékén eddig, hír szerint, több mint har­minc albán főnököt és előkelőséget fogtak el, akik a reformok elleni ellenállást vezették és akiket Konstantinápolyba visznek. Jelenleg Omer Rusdi basa marsallnak a megkezdett akcióra 84 nizam-zászlóalj, 32 redif-zászlóalj, három lovas­ezred és 15 üteg áll északkeleti Albániában rendel­kezésére. Omer Rusdi basa műveleteinek folytatá­sáról nem érkeztek újabb jelentések. Úgy látszik, hogy azokban szünetelés állott be. Újabb jelenté­sek megerősítik, hogy az ellentálló albánok fegy­veres ellenszegülésre készülnek, de ezeket a híre­ket is fentartással kell fogadni, mert az utóbbi időben az albánok ismételten bocsátottak világgá félrevezető jelentéseket. Az a szenzációs hír, hogy Omer Rushi basa csapatainak egy része vonakodott az albánok ellen fellépni, utalással arra, hogy azok mohamedánok, nem nyer meg­erősítést. A venezuelai bonyodalom: Caracas, május 6. Matos tábornok Barquisimetóba érkezett, ahol 2000 felkelő gyűlt össze. A kormány négy csapattestet, összesen 7500 embert küldött ki a város körülzárására. A város ellen támadást vár­nak. Matos helyzetét reménytelennek tekintik. A francia kongregációk: Páris, máj. 6. Nacionalista részről azt állít­ják, hogy a tegnapi minisztertanács foglalko­zót a püspökök tiltakozásaival is a miniszter­­elnök legutóbbi rendeletei ellen, amelyekkel a szerzetesek hitszónoklatait eltiltotta és a kolos­tor kápolnái bezárását elrendelte. A miniszter­­elnök hangsúlyozta, hogy múlhatatlanul szük­séges határozottan fellépni a püspökök ellen és egyúttal megjegyezte, hogy a javadal­mak felfüggesztését és a hivatalos hatalom­mal való visszaélés miatt foganatosítható egyéb intézkedéseket elégteleneknek tartja. A minisztertanács ennek következtében elhatá­rozta, hogy tárgyalásokat indít a pápai kúriá­val, hogy a pápa közvetlenül lépjen közbe és szólítsa fel a francia püspököket, hogy tartsák meg a konkordátumnál alávont korlátokat. A miniszterelnököt megbízták, hogy fejtse ki a kúria előtt, hogy a francia kormánynak igen nehéz lesz a radikális és szocialista képviselők­nek az állam és az egyház szétválasztására irá­nyuló indítványai ellen küzdeni, ha a püspökök

Next