Alkotmány, 1903. május (8. évfolyam, 104-129. szám)

1903-05-07 / 108. szám

ALKOTMÁNY 108. szám. 3 Csütörtök, 1903. május 7. 4034/tb. 899. Mosonmegye alispán­ hivatala átteszi a szolnoki iskolára vonatkozó s a megyei levéltárban elhelye­zett iratokat. Végzés. Kobleter Ignác szolnoki plébános, mint a szolnoki római katholikus iskolaszék elnökének folyó évi szeptember 20-án 3700/1k. sz. a. tényleges birtoklás alapján tulajdonjog bejegyzése iránt benyújtott kér­vényét a kvi járásbíróság mint tkvi hatóság az 1893. évi 24366/1. M. sz. rendelet 126 ill. 36. §-ai értel­mében — tárgyalás mellőzésével — elutasít­ja, mert a bemutatott községi bizonyítvány, melynek alapján a kiigazítás kéretik, megyehatóságilag jóvá­hagyva nincs; már pedig a kiigazittatni kért szolnoki 102. sztjkv­­ből, valamint a becsatolt községi bizonyítványból, továbbá az 1868. XXXVIII. t-c. 39. §-ának, illetve az 1871. Lili. t.-c. 88. §-ának rendelkezéseiből az látszik fenforogni, hogy a kiigazítás kérdésénél Szol­nok községe mint erkölcsi testület, illetve mint jogi személy közvetlenül érdekelve van, amennyiben a kiigazítás tárgyát képező ingatlanok eredetileg Szol­nok község tulajdonául voltak telekkönyviig beje­gyezve s amennyiben a jelzett ingatlanok tulajdono­sának a kérvényező szolnoki római katholikus hit­községen kívül (tekintve, hogy a telekk­önyvben most bejegyezve levő «Iskola Szolnokon» jogi személy­nek nem tekinthető) csupán csak Szolnok községe vélelmezhető annyival is inkább, mert az iskola ka­­tholikus jellege, illetve azon tény, hogy az ingatla­nok, illetve azok jövedelme mindeddig a római katholikus jellegű iskola céljaira szolgáltak, egyma­gában még nem zárja ki azt, hogy a római katho­likus iskolai célokra szolgáló ingatlanok községi va­gyont és községi tulajdont képezzenek. Ennélfogva, minthogy az eljárás alapjául szolgáló községi bizonyítvány tartalma a község mint jogi személy érdekébe ütközőnek látszik, az a felsőbb hatósági jóváhagyást nem nélkülözheti annál ke­­vésb­é, mert a telekkönyv előbbi kiigazításának alap­jául szolgált községi elöljárósági nyilatkozat sem látszik olyannak, amely az annak idején érvényben volt törvények és szabályok szerint a község mint jogi személy ellen minden kétséget kizárva bizonyí­tékul szolgálhatna. Ezen okokból s tekintettel arra, hogy a bemuta­tott községi bizonyítványnak jelzett hiánya esetleges tárgyalás útján sem látszik pótolhatnak, a kérvény tárgyalás mellőzésével elutasítandó volt. Mirel a kérvényező Bobleter Ignác szolnoki római katholikus plébános a bizonyítvány és telekkönyvi kivonat kiadása mellett e végzés kézbesítésével ér­­tesittetik. A megyei levéltárból beszerzett iratok e végzés jogerőre emelkedése után fognak oda visszaküldetni. M.-Óvári kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható­ság 1899. évi október hó 16-án. Virágh kir. albiró. Képzelhető, minő vegyes érzelmekkel fogad­tam ezt az érdekes elutasító ítéletet indokaival együtt; nem talál jogalanyt; éppen a megyei beleegyezésre fekteti a fősulyt, sat! Szégyenszemre megapelláltam is,­­ az ered­mény elutasító volt! Ki fogja most már a szolnoki iskola fekvő vagyonának jogi természetét véglegesen meg­állapítani ? Itt elvi kérdésről van szó, ki viszi azt döntésre? Az ügyvéd is azt tanácsolta (!!): hagyjam a dolgot, nem bolygatja senki, a községgel csak nem perlekedem,­­ mintha a község azt bánta volna! Én a per folytatását abbanhagytam, de meg­jegyzem : nem az ügyvéd tanácsára. Ma inkább meg vagyok győződve, mint valaha, hogy katholikus érdekek hathatós képviseletére kellenek külön egyházi megyei ügyészek, s ezek nélkül bele sem mehetünk önálló hitközségek szervezésébe­­kező nézetet valló kormányt a törvényen kívüli állapotba nem követhet. Már­pedig a kerület a szabadelvű párt programmján tisztelte meg bi­zalmával, azért kötelessége, hogy a mandátumá­ról is lemondjon. Óváry azt is kifejti, hogy miért nincs egy nézeten a kormánynyal. Az újonclét­­számfelemelési törvényjavaslat s a követett el­járás — úgymond — kezdettől nélkülözte a gondos előkészítésnek elengedhetetlen mérté­két és a legfontosabb nemzeti érdekek megóvá­sára irányított folytonos törekvést. Szerinte is mindenekelőtt az országos költségvetést kellett volna letárgyalni s igy az ex-lex-állapotba jutás lehetősége is ki lett volna zárva. A kormány aligha fog örülni e nyílt levélnek, mely ugyancsak fején találja a szeget. Keres is már a kormány a ki­lépések, a feliratok, küldöttségek ellensúlyozá­sára bizalmi nyilatkozatokat Nemrég Vas megye, most Trencsén vármegye választmányi ülése, Pozsony város közgyűlése helytelenítték az in­­demniti ellen való obstrukciót. Széli ugyancsak hosszú és meleg hangú válaszszal köszönte meg a vasmegyeieknek is a nyilatkozatot. De azt nem veszi észre Széli, hogy tulajdonképpen az obstrukciót előidéző okot: a katonajavaslatokat — ezer — «bizalmi» nyilatkozatok sem ítélik el. Pedig ez nagy különbség. A néppárt is elítéli az obstrukciót, de a katonajavaslatokat s a kor­mány eljárását is. A városok is aligha így nem gondolkoznak, csakhogy nem bátrak és őszinték nyilatkozataikban. Zsidó szemtelenség. A zsidó-liberális lapok politikai pletykái között találjuk a következőt: Szentiványi Árpádnak ezt mondta egy néppárti képviselő: — Igaznak bizonyul a betyárvilág politikája, hogy a betyárokból válnak a legjobb pandúrok. — Az lehet — felelt a tréfás megjegyzésre ügyes riposzttal Szentiványi — de ti még a betyárság stádiumában vagytok. Erre a zsidó viccre a következő megjegyzésünk van: Aki kitalálta, az —úgy látszik— hozzá van szokva az ilyen megjegyzések zsebretételére. A néppárt azonban nincs. A néppárt ilyen inzultust nem vág zsebre. Különben nagyon jól tudja ezt az illető is, azért takarta be magát a névtelenség tógájába, mikor a fórumon ilyen szemtelen híre­ket kol­portált. Lukács László pénzügyminiszter a mai napot Bécsben töltötte. A magyar pénzügy­­miniszter bécsi útja tárcája ügyeinek intézésével van összefüggésben. Lukacs miniszter a nap folyamán tanácskozott Böhm-Bawerk lovag osztrák pénzügyminiszterrel úgy a valutával összefüggő kérdések dolgában, mint a cukor­kérdés ügyében, amely utóbbi ügyben a meg­beszélést a külföldről hazaérkezett Hieronymi­nek és Baermreiternek jelentései tették kívána­tossá. Mint Bécsből táviratoztak, Lukács László pénzügyminiszter ma este Budapestre vissza­utazott. Minisztertanács. Ma délután minisztertanács volt, amelyen a kabinetnek a fővárosban időző valamennyi tagja részt vett. Apponyi Albert gróf, a képviselőház elnöke — mint értesülünk — gyengélkedik s ezért ma nem elnökölhetett a képviselőház ülésében. Küldöttség a Házban Dunakecelről ma délelőtt küldöttség járt a képviselőházban Pozsgay Miklós vezetése alatt, népgyű­lési kérvényt hozva az újonclét­­számra vonatkozó törvényjavaslat ellen. A küldöttsé­get Tallián Béla, a Ház alelnöke fogadta. A zárszámadási bizottság ma délután 6 órakor ülést tartott. Tárgyalás alá került az igazságügyi tárca zárószámadása, amelyet Nagy Sándor előadó referált s amelyet a bizottság többek hozzászólása után tudomásul vett. A tárcának hiteltúllépése nem volt, sőt megtakarítást mutatott fel.­­ A zárszám­adási bizottság legutóbbi ülésére vonatkozólag a Magyar Távirati Iroda következőket közli: «A kép­viselőhöz zárszámadási bizottságának május elsején tartott üléséről egy napilap az állami számvevőszék elnökének az országgyűléshez intézett jelentéséről szólva, azt állította, mintha Szüllő Géza képviselő kérdésére Rakovszky István elnök kijelentette volna, hogy jelentésének szövege teljesen hibás s ezért ő vezekelni fog. Budapest, május 6. A képviselőház holnap, csütörtökön délelőtt 10 órakor ülést tart, amelyen az irományok elő­terjesztése után folytatják a vitát a miniszter­­elnök ex-lex-jelentései fölött. Ennek befejezése esetén az indemnity-javaslatot tárgyalják. Az ülés végén a máról elmaradt interpellációkat teszik meg. Bizalom és bizalmatlanság. Tegnap már megírtuk, hogy Óváry Ferenc lemondott a man­dátumáról. Lemondásának oka, mint nyílt leve­lében megírja, az, hogy meggyőződésével ellen­ez a közlemény határozottan tévedésen alapul. Az állami számvevőszék elnöke, Rakovszky István nemcsak nem dezavuálta jelentésének szövegét, de azt és az abban kifejtetteket mint törvényen alapuló­kat teljes mértékben fenntartotta.» Tisztviselők a kormánynál. Az állami tisztvise­lők országos egyesületének igazgató-választmánya tegnap Vörös László nyugalmazott államtitkár el­nöklésével ülést tartott. Az ülésen elhatározták, hogy a napokban küldöttséggel fogják megkérni a kormányt, hogy a tisztviselők fizetésemelés dolgá­ban benyújtott­­ javaslatot minél előbb tárgyalja a képviselőház. A horvát regnikoláris küldöttség —mint Zágráb­ból jelentik — 10 órakor újból ülést tartott, amelyen véglegesen elfogadták Vrbanics módosítását, melyet felvesznek a nunciumba. Holnap hitelesítik a nun­­cium szövegét. Az obstruk­ció folyik. — A képviselőház ülése. — Budapest, május 11. Dániel Gábor, a «vihar­elnök» nyitotta meg az ülést, tehát ha mindjárt az ülés végén is, de viharnak kellett lenni, ez vele jár azzal a nép­szerűséggel, amivel Dániel az ellenzék részéről dicsekedhetik. Napirend előtt Lengyel Zoltán tette szóvá, hogy oda át a Lajthán­ t­úl sorozzák a magyar fiúkat. Fejérváry báró nyomban fe­lelt, kijelentve, hogy ez csupa méltányosságból történt, nehogy az illetők többször legyenek kénytelenek szülőföldjükre hazautazni. Áttérve a napirendre, legelőbb is a tegnapról áthozott név szerinti szavazáson estek át, mely­ben a honvédelmi miniszter válaszát tudomásul vették. A hátralevő időt, kedélyes kormánypárti diskurzus mellett Roth Endre olvasta ki, ameny­­nyiben közel kétórás beszéde fölolvasásokból állott. Hodossynak egy régebbi obstrukciós be­szédét olvasta a többség fejére. Ekkor nagyobbszabású napirend-vita indult meg az elnöknek a fölött az indítvánia fölött, hogy a holnapi ülésen a Ház a mentelmi ügye­ket tárgyalja. A mostani kormány «Jó Bénije»: Ballagi Géza rukkolt ezután elő a többség által kieszelt újabb stiklivel, amiben bizonyára részes a főminiszter is és azt rebegte el, hogy legjobb lenne, ha holnap a Ház pihentetné a mentelmi ügyeket és folytatná az állandónak ígérkező in­­demnitási vitát. — Hogy elévüljenek a mentelmi ügyek! — kiáltotta Zboray. Polónyi ellenzi Ballagi indítványát már csak azért is, mert ha még tovább is elodázzák a mentelmi ügyeket, azok elévülnek és így a Ház is bűnrészes lesz az eltussolásban. Feilitzsch erősen pártolja Ballagi indítványát, amihez Széll Kálmán is hozzájárul szerény felszólalás alak­jában. Stubik Béla fulmináns beszédben kikelt a nyilvánvaló erőszak ellen, kijelentve, hogy a fő­miniszternek nem elég, hogy lábbal tiporta a törvényt és ugyanígy akar tenni a házszabályok­kal, hát magának tulajdonítsa a következmé­nyeket. Nagy zaj keletkezett erre a pretoriánusok kö­zött, mire Kubik rájuk szólott: — Ezek az apjukat is megölnék! Nem tür­­jük a gazságukat ! Kubinyi torkaszakadtából ordított erre, a főminiszter szűkebb testőrsége , G­aj­dry, Vészi és a szép Gyula verték a padokat. Jó félóráig tombolt a vihar, midőn ellenzéki részről bead­ták a zárt ülést kérő ívet. Itt egymásután szóvá tették a felszólalók a tervezett stiklit, amire nézve Széll Kálmán ki­jelentette, hogy ilyen esze ágában sem volt, mire ismét nyílt üléssé változott a zárt, amely­ben a többség leszavazta az elnök indítványát, amivel Györff­y Gyulát fonógépestül együtt futni hagyta. Az ülésről, mely fél ötkor ért véget, a követ­kező tudósításunk számol be: Elnök: Dániel Gábor, később Tallián Béla. Jeyzők: Szőts, Dedovics, Endrey. A kormány részéről jelen voltak: Széll, Fe­jérváry b., Láng, Plósz, Cseh.

Next