Alkotmány, 1903. szeptember (8. évfolyam, 206-231. szám)

1903-09-10 / 214. szám

alkotmány. 214. szám. ff Csütörtök, 1903. szeptember 10. nagy bajban hányódó hazánk hamarább tudna kibontakozni kétséges helyzetéből... Itt az ötö­dik évforduló. Meggyászoljuk, megsiratjuk újból azt a nagy és jó asszonyt és emlékére, lelke üdvéért újból gyászmiséket mondatunk, kegyele* tes ünnepélyeket rendezünk. Tanulja meg tőlünk a serdülő, az ifjú nemzedék, ki volt nekünk ma­gyaroknak Erzsébet királyné, hogy áldja öt haló porában és majdan tanítsa a későbbi nemzedé­keket az ő emlékének tiszteletére. A már említettünkön kívül a vöröskereszt-egyesület központi igazgatósága is holnap, e hó 10-én délelőtt 10 órakor legfőbb védőasszonyának, Erzsébet ki­rályné halálának évfordulója alkalmából misét mon­dat a vöröskereszt-kórház kápolnájában. Ugyancsak a flókegyesületek is rendeznek istentiszteleteket az évforduló alkalmából. — (Személyi hirek.) Vilma hollandi királynő a jövő tavaszszal férjével, Henrik herceggel Szent* Pétervárott meg fogja látogatni a cárt. — (A király elutazása.) A király ma dél­után 3 óra 30 perckor kíséretével a nyugati pályaudvarról Bécsbe utazott. Az ut mentét, amerre a Felség kocsija elhaladt s a pályaház előtti környéket jóval előbb nagy közönség szállta meg s mindénfelé lelkesen éljenezte meg az uralkodót, aki Paar Ede gróf főhadsegédével nyitott kocsiban hajtatott a vasúthoz. A Felség 6 perccel érkezett meg az indulás előtt s addig szívélyesen elbeszélgetett a királyi váróterem­ben Márkus József főpolgármesterrel, Lud­­vigh Gyula államvasuti elnökigazgatóval és Rudnay Béla fökapitánynyal, akik diszmagyar­­ban jelentek meg fogadására. Az udvari kí­séret tagjai ezalatt sorfalat képeztek az in­­dóház belsejében s hozzájuk csatlakoztak Daróczy állomásfönök és Bornemissza rendőr­­főparancsnok is. Indulás előtt szívélyesen szorí­tott kezet az urakkal a Felség és katonás tisz­telgéssel sietve haladt el kísérete előtt a szalon kocsiba s a vonat azonnal kirobo­gott a pályaházból. Udvari kíséretének tag­jai közül Bécsbe utaztak: Paar Ede gróf és Bolfras Hugó főhadsegédok, Dietrich­stein herceg hadsegéd, Apor báró őrnagy, Driancour őrnagy és Pathoranszky őrnagy szárnysegédek, Kerzl dr. udvari orvos, Schiessl lovag kabinet-irodai főnök, König osztályfő­nök, Nagy báró udvari titkár és Pápay Jenő udvari fogalmazó, Smirsitz katonai kabinet­irodai titkár és Maresch Zdenkó udvari pénztá­ros. A vonatot Ludwig elnökigazgató, Décsey üzletvezető, Kotányi igazgató-helyettes, Lendvay és Steinhut felügyelők vezették. — (László főherceg halálának évfordulója.) László főherceg halálának évfordulója alkalmából Klotild főhercegasszony megjelent a Vöröskereszt Egyesület kórházának kápolnájában s részt vett az ott tartott csendes misén. A fenséges asszony az­­.után sétát tett a kórházban. — (A pápa levelei.) Rómából táviratözzák: A pápa Vanutelli Vince, Rampolla, Ferrata és Vives di Tuto bíborosokhoz levelet intézett, mint a XIII. Leó pápától a szeplőtlen fogantatás dogmája 50 éves jubileumának lehetőleg ünne­­pies megülése kérdésében kiküldött bizottság tagjaihoz. Ezen levéllel egyidejűleg a pápa a Szent Szüzhöz intézett imádságot tesz közzé, amelylyel az azt elmondóknak 300 napi búcsú adatik. — (Az interparlamentáris béke-konferencia.) A mai ülésen Plener elnök bejelenti, hogy üdvözlő­táviratok érkeztek a norvég parlament Nobel-bizott­­ságának elnökétől, Loewlandtól. Horst referens (Nor­végia) a skandináv államok semlegességének kérdé­sét adja elő és azt mondja, hogy boldog, hogy a konferenciával közölheti, hogy a norvég kormány a jelen pillanatot alkalmasnak tartja választott bírósá­gokra vonatkozó szerződéseknek életbeléptetésére. Ezután az interparlamentáris bizottságtól már 1901. szeptember 2-án elfogadott határozatai lettek elő­terjesztve és elfogadva. Ezek a következők: 1. azok az államok, melyek a hágai konvención nem vettek részt, nyilvántartassanak. 2. A háborúra vonatkozó elfogadott jogszabályok mindenütt pontosan betar­tassanak. 3. A nemzetek között támadt minden viszály alkalmával a nemzetközi békebiróság vétes­­'sék igénybe. A konferencia ezutáni tárgya a béke eszméje mel­lett a sajtó-unió létesítése volt. Lewakowski (len­gyel) után Apponyi Albert gróf beszélt francia nyel­ven. Annyi szónoki finomsággal beszélt, hogy saját anyanyelvén se beszélhetett volna jobban és nem­csak beszédének tartalmával, de finom hangsúlyozá­sával és különösen pompás orgánumával, mely az osztrák képviselőház ismert rossz akusztikáját le­győzte, mély hatást tett. Apponyi, akinek minden szava a terem legszélső zugaiban is tisztán kivehető volt, a sajtónak a békeeszméhez való viszonyáról beszélt. Apponyi ama reményének adott kifejezést, hogy még fel fog támadni az az ő eszméje, mely arra irányul, hogy a békeeszme támogatására nem­zetközi sajtó-uniót hozzanak létre. Tisztában van egyébként azzal, hogy a sajtó-unió megalkotása elé akadályok gördülnek, mert míg egyfelől a sajtó egyrésze a választott biróságot ellenzi, másfe­lől a sajtó más része kijelentette, hogy a békeeszme érdekében tevékenységet fog kifejteni akkor is, ha a sajtót e célra nem szervezik. Beszédje után mindenki sietett a szónokot üdvözölni. S ezzel az interparlamentáris konferencia ma délben véget is ért, A konferencia tagjai közül kétszázau holnap reggel 9 óra 10 perckor különvonattal Buda­pestre érkeznek. A kirándulókat Apponyi és Berzeviczy fogják vezetni, * Az interparlamentáris magyar csoport rendes főbizottsága azt az értesitést teszi közzé, hogy a külföldi törvényhozók tiszteletére a Park-klubban rendezendő estély pénteken, e hó 11-én este tarta­­tik meg, egyúttal felkéri a tagokat, hogy az estélyre szóló jegyeket a képviselőház háznagyi hivatalában minél számosabban megváltani szíveskedjenek. — (A pécsi egyházmegye interregnuma.) A pécsi káptalan a püspöki szék üresedésének időtartamára Walter Antal dr. pápai prelátust vá­lasztotta meg káptalani helynöknek. A káptalan­hoz tegnap még Plósz és Darányi miniszterek küldtek részvéttáviratokat. — (A spanyol anyakirályné Bécsben.) Má­ria Krisztina spanyol anyakirályné délelőtt meg­látogatta a kapucinusok templomában levő csá­szári sírboltot és csendes imát mondott atyjának, Károly Ferdinánd főhercegnek, Erzsébet király­nénak és Rudolf trónörökösnek sírboltjainál. — (A magyar király angol tábornagy.) Londonból jelentik nekünk: A hivatalos Gazette formaszerüen közli a magyar királynak az angol hadsereg tábornagyává történt kinevezését. — (Ibsen betegsége.) A nagy drámairó betegsége súlyosbodott. Teljes apáthiába merült, még környe­zetét sem ismeri fel. Felgyógyulásához nincs remény. — (Maróczy Géza a katedrán.) Maróczy Géza, a világhírű sakkmester, aki hét esztendő óta az ösz­­szes nemzetközi sakktomákon részt vett és becsüle­tet szerzett a magyar névnek, visszatért eredeti pá­lyájára és tanár lett a székesfőváros szolgálatában. Maróczy a műegyetemet végezte s a mennyiségtan és mértan tanára lett. Oklevelének mindeddig nem vette gyakorlati hasznát. A sakkversenymesteri élet izgalmai után azonban csendesebb foglalkozásra vá­gyik és ezért folyamodott tanári székért Bárczy Ist­ván dr. tanácsoshoz, a fővárosi tanügyi osztály ve­zetőjéhez, áld ki is küldte Maróczyt a ferencvárosi polgári iskolába a matematika professzorának. — (Búcsú Mária-Eemetén.) Ezen a Budapest és környéke lakosságának annyira megkedvelt helyén, tegnap majd több mint 8000 ember gyűlt össze; az ünnepi szent beszédet és misét Váraay Árpád cím­zetes püspök mondotta fényes asszistenciával. Egyben értesítjük a közönséget, hogy ugyanott szeptember 13-án, vasárnapon délelőtt 10 órakor, Mária neve­­napján Kánter Károly apát, udvari plébános nagy segédlettel ünnepi misét és szent beszédet fog tar­tani. Ezen a budai hegyek közt oly regényesen fekvő hely látogatása napról-napra fokozódik; éppen azért már itt volna az ideje, mivel a nagy közönség is már kívánja, hogy ezen a nép ezrei által látogatott és a fővárosnak vételre felajánlott szép erdőbirtok végre valahára megvétessék, miáltal a lővá.ros összes a lakossága hálára köteleztelnék. — (Ág- ev. egyházkerületi közgyűlés.) A bányai ág. hitv. evangélikus egyházkerület ma reggel kezdte meg évi közgyűlését a Deák-téri gimnázium díszter­mében Zsilinszky Mihály kerületi felügyelő és Sár­kány Sámuel szuperintendens elnöklete alatt. Zsi­linszky Mihály panaszos beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, hangsúlyozván a vallási érdekek iránt való általános közönyt és az anyagi szegény­séget. Az utóbbi baj ellen segítséget az 1848: XX. törvénycikk végrehajtásától vár. (Nem hinnők, hogy az államtitkár is titkos hive a — szekularizáció­nak !) — Sárkány Sámuel szuperintendens évi jelen­tésében azt mondja, hogy se haladás, se hanyatlás nem volt nagyobb mérvben észlelhető a múlt évben. Ellenben panaszolja, hogy a házasulók tavaly is sok esetben mellőzték az egyházi esketést s azonfelül kitérések sokkal nagyobb számban fordultak elő, mint áttérések. Az egyház csak ezen a címen 274 hivet veszített. A «püspök» nem vádolja emiatt a lelkészeket, tudván, hogy a kitérők «nem meggyőző­désből, hanem külső érdekből» hagyják el hitüket. Mégis fokozottabb éberségre s nagyobb körültekin­tésre inti a lelkészeket. A közgyűlés holnap folytatja tanácskozásait. — (A szerb trónörökös a hadseregben.) A trón­örökösnek a szerb hadseregbe való ünnepies beso­­rozásánál ma, mint Belgrádból jelentik a banicai tábor­ban jelen volt az egész királyi család, a kormány tagjai és a belgrádi helyőrség valamennyi tisztje. Solarovics hadügyminiszter a közkatonai egyenruhá­ban megjelent trónörökösnek a fegyvert beszéd kísé­retében nyújtotta át, melyben arra emlékeztette, hogy egy napon azon hadsereg legfőbb hadura lesz, melynek szellemében és katonai erényeiben ez időtől fogva lesz nevelendő. Ezután elvonultak a csapatok, miközben úgy a trónörököst, mint a ki­rályt a csapatok és a közönség lelkesen éljenezte. Délelőtt 10 órakor a templomban ünnepies istentisz­telet volt. A város fel van lobogózva. — (Veni Sancte a Ranolder-intézetben.) A ferenc­városi Ranolder-intézetben ma tartották meg az uj iskolai év ünnepélyes Veni Sanctéját. Krizsán Mihály pápai kamarás, az intézet igazgatója a kápolnában misét mondott, melyen a tantestület tagjain és a növendékeken kívül igen nagy előkelő közönség volt jelen. Istentisztelet után a díszterembe gyűltek össze, ahol Krizsán igazgató szép beszédben buzdította a leányokat szorgalomra és kitartásra. — (A budai «Urak Mária-kongregációját») An­dor György dr, pápai kamarás, hercegprimási titkár, a kongregáció prezese szeptember 11-ére, péntek este 7 órára hívja össze először a nyári szünet után, Azontúl kéthetenkint lesz egyelőre összejövetel. — (Csányi találmánya.) Ma délelőtt mutatta be Csámji Henrik érdekes találmányát a m. kir. me­teorológiai intézetben Konkoly-Thege Miklós inté­zeti igazgatónak, aki a bemutatás és megvizsgálás eredményeképpen a következőket mondja a feltaláló elemeiről: Csányi elektromos eleménél első sorban az a ké­tely merült fel, hogy uj találmány-e az, vagy nem? Minden ember, aki talán mint laikus foglalkozik az elektromos-telepekkel, tudja azt, miszerint olyan telep, amelynek az elektródja szénből és horganyból áll, egész sereg áll rendelkezésünkre. Ez tehát idáig semmiesetre nem uj találmány. Ezt különben maga a feltaláló sem állitja. Azonban Csányi egy olyan folyadékot alkalmazott elemébe, amilyent még eddig tényleg nem használt senki sem, amelyre az egész világon a szabadalmat is megkapta. íme ez arra mutat, hogy Csányi találmánya uj. A Csányi-féle telep hatása különben valóban meglepő. A frissen megtöltött telep ampérméterbe lett rövidzárással kaocsolva, amely 48 ampért mutatott és kö­rülbelül busz perc alatt az ampérméter, nem úgy, mint az más elemeknél lenni szokott, hogy tudniillik csökkent volna, hanem fölemelkedett 52 és fél ampárre, ahol azután hosszabb ideig megál­lóit, Mielőtt azonban az emelkedés a kulminációját elérte volna, az idő rövidsége miatt, a bateriát már más kísérletre fordítottuk. Ekkor Csányi bekap­csolt az áramkörbe egy körülbelül tíz cm. hosszú és egy mm. vastag vörös rézhuzalt és ezzel a kapcso­lással több mint háromnegyed óráig volt az elem kapcsolva, amidőn az ampérméter 22 ampérról le­szállóit 19-re. Ne feledjük azonban, hogy a sodrony ellentállása a melegedés által mindig növekszik; ek­kor az izzó sodronyt lehütöttük, mikor is visszament az ampérméter mutatója a normálisra. Nevezetes mindenesetre ennél a tanulmánynál azon körülmény, hogy 15 ilyen elem, mint amit Csányi bemutatott, egy lóerejü elektromotort tiz órahosszat elhajtana, ami azt jelentené, hogyha más valami előre nem lát­ható nehézségek nem merülnek fel, Csányi találmá­nya által az elektromos automobilok probíémája egy * csapással meg lesz oldva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék