Alkotmány, 1918 (23. évfolyam, 255-256. szám)

1918-10-31 / 255. szám

XXIII. évfolyam. 255. szám. Csütörtök, Budapest, 1918. október 31. ELŐFIZETÉSI ÁR: -----------kor. 88.— BTegyedévi» — — « 22.— Egy tidnsor» _ — « "-80 SZERKESZTŐSÉG ÉS LAPKIADÓ-HIVATAL Vil­., Samikirilyi-utca 28b. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban. kéziratokat nem adunk vissza. ih­rde­ésak miniméter - számitással, dijasabda setrinL Kiadók hr. telefon­szám: József 65. Egyes film ára Wyben és vidéken 30 fil, vasúti íBemásekon 40 8B. Kész utcáik naponként reggel, kivéve hétfőn. SierksuL WefoéKiáje: utMf 66.AIROTHSNY Az uj minisztérium. Hadik János az éjjeli órákig a következőképpen állította össze a kabinetjét: Elnök: Gróf Hadik János, őfelsége személye körüli miniszter: RubkoVSZky István orsz. képv. Beügy: Kávay Lajos orsz. képv., Pénzügy: Grun János államtitkár. Vallás- és közoktatásügy: Huszár Károly orsz. képv., államtitkára: Benedek János orsz. képv. Kereskedelem: Fenyő Miksa, a Gyáriparosok Szövetségének igazgatója, államtitkára: Emich Gusztáv. Igazságügy: Juhász Béla, államtitkára: Bakonyi Samu. Kérd­mivelés ügy: Szabó István (nagyatádi) orsz. képv., államtitkára: Czettler Jenő. Honvédelem: báró Balás Manó tábornok, államtitkára: Urmánczy Nándor. Közélelmezés: báró Kürthy Lajos. Párthíveinkhez! Ezekben a történelmi pillanatokban, mikor hazánk sorsa van kockára téve, a leg­végzetesebb következményekkel járhat a tájékozatlanság és határozatlanság. Mivel illegális szervezetek is beszélnek a nemzet nevében, növekedőben van a fogalomzavar. A keresztény szociális néppárt ennélfogva szükségesnek tartja, hogy párthíveit az aláb­biakra figyelmeztesse: Akarjuk a magyar nemzet tökéletes függetlenségét és szabadságát az állami önren­delkezés alapján. Ezt a legális kormány közreműködése mellett óhajtjuk törvényileg biz­­tosítani, életbe léptetni, fentartani és minden támadás ellen megvédelmezni. Felszólítjuk a kormányt, hogy igyekezzék azonnal nemzeti becsületünket meg nem alázó békét kötni. Követeljük, hogy haladéktalanul gondoskodjék határaink erős védelméről, nehogy a háborúban meggyengült nemzetet újabb csapások érhessék. A határ védelmét bízza okvetetlenül magyar csapatokra. A belső béke megteremtésére iktassa ,azonnal­ törvénybe az egyenlő, általános, titkos, községenkénti kötelező szavazati jogot. Követeljük, hogy a népjó­ét emelésére keresztény szellemű demokratikus refor­mokat alkosson. Ezek keretében haladéktalanul gondoskodjék a hadiözvegyekről, árvák­ról, rokkantakról és hősökről, úgy hogy azokat lehetőleg házitűzhelyhez és gazdasági telephez juttassa Követelünk gyökeres birtokreformot a kisbirtok erős szaporítására. Hárittassék át az állam háborús terhe a hadigazdagodásra. Követeljük az áruuzsora kíméletlen üldözését, hogy végre gyökeresen kiírtassék. Minden körülmények között ragaszkodunk koronás királyunkhoz és Magyarország területi épségéhez. Nem magyar anyanyelvű testvéreinket támogatni fogjuk abban a törekvésükben,­ hogy nyelvük jogát a közoktatásban, közigazgatásban és b­ráskodásban érvényesíthes­sék, valamint mindazon igényeik kivívásában, amelyeket a magyar állam keretei között óhajtanak megvalósítani. A békét, az ország függetlenségét, területi épségének védelmét, a törvényes rend biztosítását akarjuk. Támogatunk mindenkit, aki ezt akarja és szembeszállunk azokkal, k ezek ellen törnek. Ezt teszi kötelességünkké keresztény demokrata programmunk és e kötelességet csitse e nehéz időben minden testvérünk. A Keresz­ény Szociális Néppárt. 1 ■» »—F ■■■»■■■ ■!■■■>)'■ ■ ■■>■■■■■ ■> ......................m................................................—■ n iip 9 ■ w 1,1 A pro$ramm. Budapest, okt. 30. Hadik János miniszterelnök első nyilat­kozatából világos, hogy az ő miniszterel­nöksége nem szembehelyezkedés akar­ lenni a nemzet programmjával, ami röviden: béke, függetlenség, demokrácia. Sőt ma nyilatkozott József főherceg is, kinek mint homo regiusnak tanácsára történt meg Hadik miniszterelnökké való kinevezte­­tése. József főherceg egyenesen azt mondja, hogy arra törekedett, hogy Károlyi Mihályt és pontikját teljesen összhangba hozza a bal­pártiakkal, mert meggyőződése, hogy ezek­nek együtt többsége van az országban. József főherceg ezután maga teljes hatá­rozottsággal azt mondja, hogy: — A programm nem lehet más, mint az önálló, független Magyarország, integ­ritásának megvédése, tökéletesen demo­kratikus irány, ennek megfelelően az ál­talános, egyenlő, titkos választójog még­pedig azonnal, gyors békekötés, a wilsoni elveknek a nemzetiségek tekintetében való teljes érvényesítése, tehát barátsá­gos, végső, tökéletes megegyezés a nem­zetis­égekkel és új irányú birtokpolitika. Valóban a legvérbelibb demokrata sem beszélhetne másképp és mivel ma mindez egyaránt programmja azoknak, kik régóta hirdetik s küzdenek a képviselőházban összeverődött többség alkudozása, rövid­látása és pártpolitikája ellen, talán mégis csak sikerülni fog belső forradalom elkerü­lése nélkül valóra váltani e programmot. Erre vall az is, hogy a Nemzeti Tanács is, mely, sajnos, vétót mondott Károlyinak a balpártokkal való jövetele ellen, kezdi látni, hogy itt nem elalkuvási kísérletről, nem is pártok hatalmának megmentéséről, hanem a szükséges programm komoly meg­valósításáról van szó. Ha a Nemzeti Tanács, mint mondja, ellenőrző szerepet akar gyako­rolni,­ hogy a programm valóban megvaló­­síttatik-e, ezt jogában van tennie, mert a közéletben voltaképpen ezt teszi minden tár­sadalmi vagy politikai szervezet, melynek programmja van és aszerint viseltetik bi­zalommal vagy bizalmatlansággal a poli­tikai tényezők iránt. Ez az álláspont és fel­fogás egészen más, mintha a Nemzeti Ta­nács alkotmányon kívül az erőszak eszközé­vel akarta volna vagy akarná azt a hatal­mat magához ragadni vagy gyakorolni, melyet csak törvényes kormányok leírhat­nak s amitől ha eltérünk, a forradalmak megállíthatatlan zsilipjeit nyitjuk meg. A­­ horvátországi egészen közeli példa pedig mutatja ■— nem is kell az orosz példához menni — hogy hová vezetnek az erőszakos lépések. A magyar nemzet higgadtsága, politikai­­ érzéke tehát, reméljük, ezúttal is megóv a belső forradalomtól, mikor nyilvánvaló, hogy mindaz a megvalósulás útján van, amire ma az országnak szüksége van. Hadik ígéretek, kormánynyilatkozat he­lyett mindjárt kész törvényjavaslatokkal

Next