Amerikai Magyar Népszava, 1928. március (29. évfolyam, 52-78. szám)

1928-03-30 / 77. szám

4 AmerikaiNépszava Published by the B. D. G? Company, Inc. Established by­ GÉZA D. BERKO alapította­_____________ " Editor: Mr.. GÉZA D. BERKÓ, felelős­ szerkesztő.___________ Edited fond Published at Serkestő«é* *« kladfihl­attl 24 UNION SQUARE NEW YORK, N. Y. Telephone: Stuyvesant 5770, 5771. 577S Cable Address ; BERKOR1US_____________________________ Käbelclm : BERKOBIC3 ELŐFIZETÉSI ÁR: Az Egyesi­­t Államodban. Canadalan, Cubaiban, Dél-Ameri­­káben Mexicoban: Egy évre $0.00, félévre $1100. _ Külföldre: kész évre $10.00, félévre $5­00­­ New York vétójéban: Lítész erre S8»0 America SUBSCRIPTION RATES: United States of America, Canada, Cuba, South Ame and Mexico, one year $0.00. half year $3.00. — Foreian Countries, one year $10.00. half year $5.00. — New York City, one year $8.00. half year $4 00. „„.„X n "Az Egyesült Államoknak csak az lehet jó utiKKU U. (IbLA: polgárit, aki szülőhazáját soha nem felejti el . A .. p ütötte rá a végzet sötét pecsétjét a tria- K 10* halim­oni békeszerződésre: a Big Four, vab - Amerika, Anglia, Franciaország és Olaszország képviselői hagyták jóvá a trianoni békeszer­ződést úgy, amint a határmegállapító bizottságok előter­jesztették. A Big Four tagjai közül egy: az olasz Orlan­do meghalt, Lloyd George, Clemenceau nincs hatalmon. Meghalt Wilson is, de élénk és aktív részt vesz a politikai életben helyettese, House ezredes, aki az amerikai béke­delegáció vezetője volt Wilson Amerikába való vissza­térése után. Lloyd George volt az első, aki pár hónappal ezelőtt a Rothermere sajtóban erős állást foglalt a tria­noni szerződés ellen. Lloyd George ma — sajnos — nem irányítja az angol külpolitikát, bár visszatérési kilátásai igen erősek. A halott Orlando helyett másodiknak síkra szállt most a trianoni revízió mellett Mussolini, a hatal­mas fascista Olaszország diktátora. Abban a nagyjelen­tőségű intervjúban, amelyet Lord Rothermerenek Ró­mában adott, azt a kijelentést tette, hogy Magyarország­­nak nem geográfiai, hanem etnikai határokra van szük­sége. Ez a Rothermere térkép inderzálását jelenti. A trianoni határokat ugyanis geográfiai, helyesebben gaz­dasági alapon állapították meg és az volt a mentség két­millió határmenti magyar idegen uralom alá juttatására, hogy a vonatkozó területek nélkül az utódállamok gaz­daságilag nem lesznek életképesek vagy stratégiailag kerülnek kedvezőtlen helyzetbe. Mussolini tehát ez el­len az elrendezés ellen foglalt most állást, és mindjárt megvonta az ellentét vonalát Olaszország és Magyaror­szág között, nehogy ellene fordíthassák az argumentu­mot, annak kijelentésével, hogy Magyarország helyzete merőben más, mint Olaszországé. Mussolini állásfogla­lásának kétségtelenül igen nagy visszhangja lesz Euróá­­ban. A Big Four közül ma csak Clemenceau abszolút intranzigens. House ezredes évek óta nem nyilatkozott. A közel­jövőben talán megszólal ő is. A trianoni prob­léma egyre dominálóbb jelentőségre tesz szert. Lord Rothermere csodálatos munkát végzett Magyarország­ért. Nem szabad túlzottan optimistának lenni, de a leg­erősebb konzervativizmusnak is el kell ismerni azt, hogy az idő közeledik a beteljesedés felé. A , ,yr « a technikának azok közé a vivmá-0107I nYai tartozik, melyekre nagy­­ szüksé­ge még a modern, ennek az egész modern világnak sem kell. Eltekintve attól, hogy a beszélő mozi az egész moziipart forradalmasíta­­ná, mert hiszen azok a moziszínészek, akik évtizedeken át dolgoztak a film szolgálatában, teljesen hozzáigazod­tak a mozi játékmodorához és évek kellenének ahhoz, hogy ezt a játékmodort megváltoztassák. De ettől elte­kintve, bármilyen tökélyre is vinnék a beszélő filmet, soha, de soha nem közelíthetné meg a legitim színpad nívóját. Más a mozi és más a beszélő színpad. A mozit éppen az teszi vonzóvá, hogy a zene hangjai mellett lát az ember mozogni alakokat, lát történeteket leperegni maga előtt és megérti, anélkül, hogy beszélni hallaná a szereplőket. Nem ebben az irányban látjuk mi a mozi fejlődésének lehetőségeit, hanem abban, hogy mind ke­vesebb felírással tudják érzékeltetni a történetet. Ép­pen ellenkező irányban tehát. A némajátékokat kell tö­kéletesíteni a filmen, amely alapja a mozinak. A mozi eléggé megtépázta a színpad tekintélyét és népszerűsé­gét. Ha a színpad saját eszközeivel folytatja a harcot a színpad ellen, ez a harci eszköz esetleg visszafelé sülhet el. A mozi saját eszközeire van szükség a színpaddal való harcában.­­ Ez az eszköz pedig semmi esetre sem le­het a beszélő mozi. g­­­­­jer növeli a világváros jó hírét AZ Udvarias rendvi * a polgárokat is könnyeb­ben szoktatja le az apróbb k­ihágásokról, mint az, aki indokolatlanul túl mereven és túlzord tekintélytartással akar érvényt szerezni a sza­bályoknak. A világvárosokban a polgárok akaratlanul is sokszor követnek el olyan kihágásokat, melyek nem a törvény semmibevevésében, hanem figyelmetlenségben lelik a magyarázatukat. Túl sok szabályozást igényel az utcai forgalomnak a lebonyolítása és ha a rendőr nem intézi dolgát kesztyűs kézzel, a legjelentéktelenebb ügyet is könnyen el lehet mérgesíteni. Nagyon sok eset­ben egy udvarias figyelmeztetés többet használ, mint a zord tekintélytartással alkalmazott büntetés. A törvény­­tisztelő polgár mindig több jóakaratot fog mutatni bizo­nyos szabályozások iránt, ha nem fordulnak mindjárt a legszigorúbb megtorláshoz és ha a rendőr udvariasan fi­gyelmezteti a közönséget a fegyelmezettség szükségére. Az udvariasság együttműködést biztosít a közönség és a rendőrség között, szolidaritást épít ki és egyik támo­gatja a másikat. A rendőrségnek is szüksége van a kö­zönség jóakaratára, nemcsak a polgárnak esik jól, ha a rendőr udvariasan és tapintatosan lép fel. Egy régi köz­mondás azt tartja, hogy az udvariasság előtt megnyílik minden ajtó. A rendőrnek nem muszáj minden egyes esetben büntető rendelkezéssel figyelmeztetni a polgárt, hogy hibát követett el, nem muszáj mindjárt megidézni a bíróságra, hacsak nem nyilvánvaló, hogy a polgár szán­dékosan követett el kihágást, vagy hogy rossz indulatú a törvényes szabályozásokkal szemben. Természetes, hogy az udvariasságnak és a tapintatnak van határa. Azok ellen, akik a polgárok életét semmibe sem veszik és akik a közlekedési szabályokat durván megsértik, a legnagyobb erélyt kell alkalmazni, az autóelgázolásokra és a holdup banditákra nem vonatkozik az udvariasság, ilyen esetben a rendőrnek a legzordabb kötelességtudás­sal kell fellépnie. Az új magyar ifjúság AZ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉGÉTŐL. — Kan Andor tudósítása Budapest, március hó Nagy baja a szegény, megcsonkított Ma­gyarországnak az is, hogy nincsenek olyan kiváló férfiai, mint amilyenre ilyen nehéz időkben szükség lenne. Illetőleg kevés ilyen emberünk van. Sem politikusaink, sem tu­dósaink, sem íróink és művészeink nem olyan nagyok, mint amilyenek a Kossuthok, Széchenyiek, Deák Ferencek, Eötvös Jó­zsefek, Jókaiak, Petőfiek, Aranyak, Vörös­­martyak, Liszt Ferencek voltak. Igen jóleső és megnyugtató érzés azonban, hogy a magyar ifjúság az összes hozzáértők szerint sokkal különbnek ígérkezik, mint amilyen a mai nemzedék. Vagyis a fiaink különbek lesznek, mint mi vagyunk. A tanárok és tanítók azt mond­ják, hogy a mostani ifjúság észben, jellem­ben, szorgalomban kiváló emberanyag, ha­sonlíthatatlanul jobb és különb, mint ami­lyenek mi voltunk ifjú korunkban. Ez pedig nagy szó, mert az ifjúságé a jövő. Talán egy kicsit fájdalmas is nekünk önmagunkról megállapítani ezt a szegénységi bizonyít­ványt és elismerni az utánunk következők kiválóságát saját magunkkal szemben. Elsősorban is a mai gyerekek erősebbek, egészségesebbek, mint mi. Ma sokkal na­gyobb súlyt helyeznek a gyerekek testgya­korlatára, izmosítására, mint a mi időnkben. A cserkészmozgalom ránevelte az ifjúságot arra, hogy sokat sportoljon, éljen a szabad­ban és megszeresse a természetet. A mi időnkben alig is ügyeltek erre és a falusi gyerek lenézte, lesajnálta a városi gyereket, aki penészvirág módjára nőtt a levegőtlen városokban; ma azonban a városi gyerek ideje legjavát erdőn, mezőn tölti és talán még edzettebb, kifej­lőd­öttebb a falusinál is. A most növekedő magyar ifjúság tehát testben, egészségben különb lesz nálunk. A tanárok véleménye szerint sokkal több eredményt mutatnak az ifjak a tanulásban is. Igaz, hogy ma sokkal jobbak a tanítási módszerek is, amelyeknek segítségével keve­sebb fáradtsággal, könnyebben és alaposab­ban tanul a gyerek, mint a mi időnkben, ami­kor a rossz tanulási rendszerek megutáltat­­ták az iskolát a gyerekkel és fölösleges mó­don úgy agyontömték a fejét szamárságok­kal, hogy az kimerülten, idegesen, túleről­­tetetten, nem tudta megjegyezni a komoly tudnivalókat. Különösen nagy sikert érnek el most a nyelvtanítás terén. A mi időnkben az iskolából kikerült gye­rekek, akiket agyonzaklattak két halott nyelvvel, — a latinnal és az ógöröggel — alig tanultak meg németül is, mert hiszen például abban a gimnáziumban is, ahova én jártam, hazafiságnak tartottuk azt, ha nem tudunk németül és megvetettük azt, nem tartottuk jó magyarnak, aki jól megtanult németül. Ma a középiskolából kikerült gye­rekek legtöbbje tökéletes német és emellett vagy a francia, vagy az angol nyelvet ta­nulta jól meg, de az sem ritkaság, hogy tizenöt-tizenhat éves gyerekek már az iskolában jól beszélnek németül, fran­ciául és angolul, vagyis még alig serdültek fel és anyanyel­vükön kívül már három idegen nyelvet bír­nak majdnem tökéletesen. Az is nagy hala­dás, hogy az ifjúság javarésze főként a számtan, fizika s általában a természettudo­mányok iránt érdeklődik. Ezek mellékes tárgyak­­voltak a mi időnkben, mert nálunk a legfontosabb volt az irodalom és történe­lem, most pedig azok a természettudomá­nyok, amelynek szeretetében elsőrangú mérnökök, orvosok, keres­kedők, stb. nevelődnek. Mi inkább a műveltségre nevelődtünk, ők inkább a tudásra és főként a szaktudásra, amiért is belőlük inkább lesz a gyakorlat em­bere, az élet embere, mint belőlünk. Nálunk a jogászi pálya volt a divatos, a mai ifjak pedig különös előszeretettel mérnöki, orvosi, kereskedői és műiparosi pályára készülnek. Ez ifjaknak, ha felnőnek, könnyebben meg fog nyílni a világ, mert hiszen aki számolni tud, aki a villanyossághoz ért és aki az élet­nek szánt tudományokat bírja, könnyebben boldogul bent is, kint is, mint mi, akik ver­sekben és regényekben évődtünk és akik jogászokká lettünk, úgy, hogy a magyar értelmiség háromnegyed része jogászi vég­zettségű volt, amivel bizony alig tud a mai nemzedék boldogulni, nemcsak kint, hanem itthon is. Emellett a tanárok véleménye szerint van fogékonyságuk az ifjaknak a törté­nelem, irodalom és művészet szépségei iránt is és így még ebben a tekintetben is kiválóbbak lesznek azok, akik utánunk jönnek, mint amilyenek mi vagyunk. Nem kell hát kétségbeesni a magyarság jövője felett, mert egy olyan erős, egészsé­ges, becsületes gondolkodású és tanult ifjú gárda növekszik, amelyik naggyá fogja ten­ni hazáját. És erre nem is kell sokáig várni, hiszen pár év múltán már a mi sorainkba állanak az ifjak első korosztályai és mind­inkább kiszorítanak minket ők, akik életre­valóbbak. Talán fájdalmasan fog ez nekünk esni, de meg kell benne nyugodnunk, sőt örülnünk is kell annak, ha utódaink külön­bek lesznek, mint mi és felkészültebbek lesz­nek arra, a hogy visszavívják azt a régi, boldog Magyarországot, amelyik a mi ke­zünkből csúszott ki, ha nem is a mi hibáink következtében. Megégett egy új Fokker repülőgép és több luxus jacht 250,000 dolláros tűzkár egy gyártelepen Egy új Fokker repülőgép, mely 60,000 dolláros költség­gel épült Harold S. Vanderbilt számára és egy 100 láb hosz­­szúságú pompás jacht, amit Caleb Bragg sportember szá­mára készítettek a Purdy Boat Company gyárában, továbbá több luxus jacht égett el a gyárépületben és Bay-View Colonyn levő hangárban, mely a gyárépület közelében van. A kár mintegy 250,000 dollár. Megégett két 35 láb hosszúsá­gú jacht is, az előbbi Vander­bilt, az utóbbi pedig Thomas Taylor részére készült. A tűz keletkezéséről nem tudtak semmit megállapítani. A Purdy-telop délnyugati ré­szén egy faépület kigyulladt s a tűz gyorsan terjedt el. Mire Porth Washingtonból megér­keztek a tűzoltók, akkor már az egész gyárépület lángba bo­rult és a tűz gyorsan elpusztí­totta a költséges jachtokat s a Fokker repülőgépet. A Vanderbilt hangárban a tű­z belekapott a gazolintar­tályba is és a tűzoltókat visz­­szadobta a robbanás. Később pedig azért nem haladhattak előre a tűzoltók, mert a villa­mos vezetékek is leszakadtak. Bay View Colony a villamos­­vezetékek elszakadása követ­keztében egész éjszaka sötét­ségben maradt. A nagy tűz messziről több ezer automobil­utast vonzott a helyszínére. Bragg jachtjának csak a váza maradt meg. A tűz­ nagyon kö­zel volt Bragg repülőhangárjá­­hoz is és a port washingtoni Yacht Club épülete is veszély­ben forgott. Valószínű, hogy a gyárat felgyújtották. Egy nap­pal előbb Port Washingtonban egy hatalmas garage égett le és sok autó pusztult el benne. Vanderbilt új Fokker repülő­gépe csak egyszer szállott fel Cogswell pilóta vezetése alatt és két hónapja használatlanul volt a hangárban. AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA MEGNYÍLT A NEW YORK— PÁRISI TELEFON New Yorkból nemcsak Lind­bergh repült Párisba, de átre­pül a szó is a rádiótelefonon. Felvették az új érintkezési kapcsolatot a 3300 mérföldes távolságon keresztül. Az Ame­rican Telephone Company és a Bell Company élete legszebb napjának tartotta a mostanit, amikor az óceánon át Párisba is lehet beszélni. Három perces beszélgetés $48.50 és a meg­nyitás napján 35 hívás történt New Yorból Párisba. Union Square Layings Bank INCORPORATED 20 Union Sq., Cor. 15th St NEGYEDÉVI OSZTALÉK 1928 ÁPRILIS HÓ 1-ÉN iratik fővít 4% , évi kamatozással minden $5.00-tól $7.000-i­ge terjedő összeg után és 1928 április hó lfz­ikán vagy azután k­erül kifizetésre. POSTAI BANKSZOLGÁLAT Kecdien takarék»*$mlát $1.00-ral. Irodai órák: Hétfőn 10—7-ig. Szom­baton 10 12-ig. Más napokon 10— 3-igr. ünnepek kivételével. ^ Április 4-én vag­y előbb elhelyezett betétek 1928 április 1-től kamatoznak ÖNGYILKOS LETT EGY LEÁNY ÁLLÁSTALANSÁG MIATT Szeptember óta vár arra Miss Jeanette Davidson, 18 éves Hunter Collegiumot vég­zett leány, hogy kinevezzék helyettes tanítónőnek. Mivel nem tudott állást kapni, ön­­gyilkosságra szánta magát. Ki­nyitotta a gázcsapot St. Mark avenue 1473 szám alatt levő lakásukon s megmérgezte­­ma­gát. Mire anyja ráakadt, már halott volt. CSINÁLJON E TAVA­S­Z­B­Ó­L Field’s CLUB STYLE ÖLTÖNYÖK SZEZONJÁT Kérdezze meg azt a férfit, aki ismeri Field’s ruhák értékét és a kiszolgálást. Tudja meg, hogy miért pártolják a Field’s Club Style ruhákat mindenütt. Ha ön nehezen talál magának val­ó öltönyt, jöjjön be a mi új speciális osztályunkba, amely arra szolgál, hogy a nem ren­des növésű emberek igényeit elégítse ki. Kövérek, alacso­nyak, hosszúak, karcsúak....mi szolgálunk 54-es site-al és oly gyorsan,, mint röviddel. CSAK EGY ÁR: $22,50 FIELD’S CLUB STYLE CLOTHES Bronxi üzlet: 408 East 149th St. Közel a 3-ik Avenue-höz. B’lyni üzlet: 86—88 Flatbush Ave. Egy block a L..I. állomástól. Apró Mák A KEGYELET ADÓJA a nagynéni képe előtt a sajátke­­züleg kötött harisnyákért. RETTENETES HELY — A dédapám Valley Forgenál vesztette el a lábát. — Az egy rettenetes hely. A papa ott vesztette el a golfbotját. N­AGYSZER*IT MEGOLDÁS — Sokba kerülhet két ikergyerek iskoláztatása. — Nem nagyon. Ha hasonlítanak,­­ felváltva lehet őket az iskolába kül­­­­deni. AZ A SZEGÉNY ASSZONY — Nagyon komornak látszol. Mi a baj ? — Elutasítottam egy szegény as­szony kérelmét kölcsön iránt. Egész éjjel fülembe csengett a hangja. Nem tudtam aludni. — Nagyszerű szíved van. Ki volt az a szegény asszony? — A feleségem. ÉRTE­LMEEZÉS DOLGA — Nem látja a táblát, hogy itt nem szabad halat fogni ? — Még nem fogtam. Horgászni csak szabad? ROSSZ ORVOS — És hogy van megelégedve az orvossal, akit ajánlottam? — Már ne ajánlotta volna. — Miért? — Azt rendelte, hogy nyitott ab­lak mellett aludjak. Hát nem ellop­ták első éjszaka az órámat. IDŐKÉRDÉS •— Valaki azt mondta rám, hogy gyönyörű. — Mikor? — Ma. — Nem azt kérdem. Mikor volt gyönyörű? gy NAP A TENGEREN Magyarországba vagy onnan ide BRÉMÁN ÁT A legnagyobb és legyorsabb a német hajón, a COLUMBUS-ON vagy e vonal más hajóin. Kizárólag csinos 8. osztályú­­ Stateroomok. Leszállított­­ áru körutazási hajójegyek,­­ Felvilágosításért forduljon a helyi ügynökhöz, vagy 32 Broadway, New York { NORTH GERMAN J LLOYD M Életmentő Ezen kiválóan érdekes és tanul­ságos könyv mindkét nem által, akár fiatal, akár öreg—figyelem­mel olvasandó. Nagy fontossággal biz úgy házasulandók, valamint olyanokra, akik boldogtalan há­zasságban élnek. Részletesen fog-s lalkossik minden férfi és női ideg­­gyengeséggel, vér-, bőr- s króni­­kus bajokkal, leirja az emlékező gyengeség okait, egyáltalán elő­sorol minden előforduló betegsé­get s annak mikénti gyógyítását. Az Eskőr (Epilepsia) betegségnek valamint gyógyításának külön lap van szentelve. Ára bélyegben 15 cent, ajánlva 25 cent. Kiadja az IXL A.­tricius Remedy Co. 185 PEARSALL AVENUE, JERSEY CITY, N. J. 5s. Orvosi tanács és se­gélynyújtás. MEGSZAKADT a nagy munkában? Nem ön az első és nem is az utolsó. E miatt hasztalan keseregne. A fontos az, hogy sza­kadása és sérve ellen biztosan ható orvosi kezelésben részesüljön. Erre a kezelésre nyújtok alkalmat min­denkinek, aki sérvét operáció nélkül, vérveszteség nél­kül, fájdalom nélkül és ágyban fekvés nélkül akarja ki­­gyógyítani. Ezren és ezren bizonyítják, hogy én nem vagdosom a sérvben szenvedőket, nem veszem vérü­ket Az én kezelésemben nem gyötri fájdalom és kin a beteget. Az én kezelésem alatt a sérvben szenvedők meggyógyulnak. Aki sérvben, szakadásban, vagy olyan bajban szen­ved, melyet a régi módi tudás késsel gyógyított, az for­duljon hozzám, mert én kés nélkül gyógyítok. írjon a sérvről írott magyar könyvemért és küldjön postakölt­ségre bélyegekben 6 centet erre a címre: DR. O’MALLEY ANDRÁS 68 SO. FRANKLIN ST., WILKES-BARRE, PA. MAKDARALO! EURÓPAI GYÁRTMÁNY, GARANTÁLT JÓMINŐSÉG Ez a mákdaráló, melyet Ön óhajtott, ami­lyet az óhazában használnak. — ön gyor­san és könnyű terrel darálhat vele mákot, fűszereket, cukrot stb. bármily finomra. Ne küldjön pénzt, csak nevét, címét és fizessen a postásnak, amikor a csomagot kézbesíti. HÁROM DOLLÁRT, pm MI GARANT­ÁIM UK A .IOLAGOT, VAGY VISSZAADJUK A PÉNZT. H. G. CO. 330 S. WELLS ST., CHICAGO, ILL. ROOM 1100. $1 BÚTORÜZLET $1 1 HETENKÉNT SZÁMLÁT NYIT NÁLUNK! CHRS. KOSCHEL ALAPÍTTATOTT 1892-BEN. KÉT NAGY ÜZLET: First Ave. és 75. utca sarok, First Ave. és 14. utca sarok, NEW YORK CITY. Mindkét üzlet hétfőn és szombaton esténként is nyitva. Az&Q m gyermekét szereti, annak vig kedélyét és szellemi fejlődé­sét elő akarja mozdítani, annak nem LESZ E érdektelen, ha figyelmét felhívjuk az ÉRDEKY-FÉLE­­ GYERMEKSZÖRP készítményre, mely a gyermek és cse­­­­csemők legtökéletesebb gyógyszere és­­ A MAGYAR E anyák állandóan adják gyermekeiknek, székrekedés, gyo- , mór- és bélfúvódás, görcsök, láz, álmatlanság és giliszták E ellen. Mint a KIRÁLY E a trónon, akként uralkodik ez a növényi készítmény az ösz-­­­szes gyógyszerek felett, mert szabályozza a kis gyermek­­ életrendjét, előidézi a gyors emésztést. E Egy üvegnek az ára postai szállítással együtt 45 cent. E Három üveg ára postai szállítással együtt $1.00. E Megrendelhető az egyedüli készítőnél: I Érdeky Kálmán gyógyszertárában | 1019 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa­­ ríiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiimmiiMiiMiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiimiimiiimi

Next