Amerikai Magyar Népszava, 1931. július (32. évfolyam, 182-212. szám)

1931-07-04 / 185. szám

­ REFORMÁTUS EGYESÜLET GYŰLÉSE ANYAGI KÉRDÉSEKRŐL HATÁROZOTT Fokozódó érdeklődés mellett folytatja tanácskozásait az Amerikai Magyar Református Egyesület, amely a ligonieri árvaházban gyűlt össze a múlt hétfőn négyévenkénti konven­ciójára. A 109 szavazatot kép­viselő 78 rendes gyűlési dele­gátuson kívül napról-napra ér­keznek vendégek, lelkészek, lelkésznők és világi tagjai kö­zül is számosan az egyesület osztályainak. A gyűlés tárgyai is elég ér­dekesek arra, hogy biztosít­sák az osztatlan figyelmet, ezek mellett azonban minden­nap valami, nem szorosan egyesületi dolog is előadódik és gondoskodik a változatos­ságról és az érdeklődés eleve­nen tartásáról. Csütörtökön a State Welfare Department képviselője láto­gatta meg a gyűlést és beszé­det intézett a delegátusokhoz. Rendszabály-tervezetet adott a kiküldött Miss Larrabee az­ árvaház vezetésére és a gyer­mekek fizikai és szellemi gon­dozására azzal a 19 pontban összefoglalt “Children’s Char­­ter”-rel, amely a Hoover elnök által összehívott Fehér Házi konferencia Háromezer delegá­tusának munkálata eredmé­nyeként állott elő. Ugyancsak csütörtökön je­lent meg a gyűlésen Mr. Wal­ker, az egyesület ügyésze, aki szintén beszédet mondott. A harmadik, érdekes tárgy­­sorozaton kívüli dolog, az ár­vaházi gyermekek képességei­nek bemutatása volt. A bete­geskedő árvaatya helyett Dr. Nánássy helyettes árvaatya mutatta be a hetven árva fiút és leányt, akik szavalatokkal, zenés tornagyakorlatokkal és dalokkal gyönyörködtették az udvar nyárfái alatt letelepe­dett delegátusokat. Végül meg kell emlékeznünk Mrs. Ruth Crawford Mitchel- ről, a pittsburghi Cathedral of Learning kancellárjának tit­kárjáról, aki igen érdekes elő­adást tartott erről az érdekes épületről, amelyben az eddig már biztosított angol, skót, ír, német, olasz, orosz, kínai, wa­lesi, lengyel, román, csehszlo­vák és jugoszláv termek tár­saságában helyet szeretne biz­tosítani a magyarnak is. Ra­vasz László püspökről is meg­emlékezett, aki elragadtatás­sal szemlélte a csodaszép alko­tást, amelyből semmiképpen s­em maradhat ki a magyar te­rem. Bemutatja a Magyaror­szágon készült művészi terve­ket, amelyek ezt a termet min­den eddigiek fölé fogja emelni ,megvalósítás esetén. A kon­venció a Magyar Terem Alap­ra, amely ez idő szerint mint­egy 87500-ból áll, de amelynek 25.000 dollárra kell kiegészít­tetni, 500 dollárt szavazott meg. Csütörtökön dőlt el az egye­sítés régóta vajúdó kérdése is. A konvenció másfél napot szentelt magának ennek a kér­désnek, amelyben végre is úgy döntött, hogy levette a napi­rendről azzal az indokolással, amelyet a konvenció erről szó­ló­ kommünikéjében kiadott. Pénteken a számvizsgáló, majd az indítványozó bizott­ság jelentését hallgatta meg a konvenció. Utóbbi során ki­mondotta, hogy egyházaknak nem nyújt az egyesület köl­csönt. Határozatba ment, hogy az egyesület főorvosi állását a jövőben csak is református vallású orvossal tölti be. Fel­hívja az egyesület tagjait, hogy lépjenek be az egyházba és viszont az egyházak tagjai legyenek tagjaivá az egyesü­letnek. Foglalkozott a konvenció egy taggyűjtő és iratterjesztő be­állításával és később reformá­tus könyvkereskedés kifejlesz­tésével, amelynek minden jö­vedelme az árvaház javára fordíttatnék. A református lelkészeknek az egyesületbe való kötelező belépését szor­galmazza a konvenció az egy­házmegyék útján. A munka­­nélküliség miatt fizetési köte­lezettségeiknek eleget tenni nem tudó tagok figyelmét fel­hívja az alapszabály idevágó rendelkezéseire és ezzel nyug­tatja meg a súlyos bajba jutot­takat. A 400 éves ju­belumot ülő sárospataki és pápai főisko­láknak, amelyekből annyi ki­váló férfiú került ki, amelyek egy Petőfit, Jókait, Aranyt, Kossuth Lajost adtak a ma­gyar nemzetnek — ezer-ezer pengőt adományozott a kon­venció az egyesület kezelési alapjából, e mellett a tagok között is gyűjtést rendezett a gyűlés folyamán. Adakozott az egyesület a nélkülözések közé jutott szegény bányász-tagjai felesgítésére. Nagyjelentőségű Határoza­tokat hozott a gyűlés a nagy egyletekkel való együttműkö­ dést illetőleg. Kimondotta, hogy miután az elaggottakról való gondoskodás elsőrendű kötelessége az amerikai ma­gyarságnak és az egyesület árvaházával kapcsolatban el­kezdett ilyen munka közel se elegendő a már eddig is fölme­rült igények kielégítésére, ezt a munkát a többi egyletekkel együtt óhajtja végezni a jö­vőben. Az elkészített és be­nyújtott tervezetet elfogadja a felállítandó közös agymen­­dázra vonatkozólag. De nemcsak ebben a kérdés­ben óhajt a Református Egye­sület együtt­működni a többi magyar egyletekkel. Felhívja a konvenció a másik három nagy egyletet, hogy alakítsa­nak vele együtt egy közös bi­zottságot, amelynek feladata az egész magyarságot érdeklő ügyekben eljárni. Ez a bizott­ság, amelybe a konvenció két tagot küld ki, később aztán ki­bővülhet kisebb egyletek csat­lakozása által, valamint egy­házak közreműködése útján. Dacára annak, hogy már a hét folyamán Takaró Géza de­legátus kettős indítványára úgy akart magán segíteni a konvenció a tárgyalások nagy mennyiségű anyagával szem­ben, hogy egyfelől a reggeli áhítatoknak a gyűlésterembe áthelyezése és egyben megrö­vidítése útján mindennap egy órával toldotta meg tanácsko­zásait, másfelől a hozzászólá­sokat öt percre redukálta, még szombaton se fejezhette be ta­nácskozásait. Pedig a bizott­ságok is erejük megfeszítésé­vel — nem egyszer hajnalig — dolgoztak. A gyűlés hetedik napja, szombat, csak az indítványozó bizottság jelentésének péntek­ről átutalt, továbbá az alap­szabály módosító bizottság ügyeinek letárgyalására volt elég. Utóbbiak során át a ta­gok biztosító osztályba felvé­telének határideje a 45 évről 50-re emeltetett. A gyermek­­osztályba a jövőben nem egy éves kortól, de már születésük­től fogva fölvehetők a tagok gyermekei, azonban a halál­eseti díj egyéves korig $25- ban állapíttatik meg. Ha a gyermekosztály tagja tagsága ideje alatt olyan betegséget kapna, amely miatt később nem léphetne be a felnőttek $1000-tól $3000-t biztosító osz­tályába, életfogytiglan benn maradhat a gyermekosztály­ban $300-as kötvényének ér­vényben maradása mellett. Vasárnap az istentisztelet végzésére Takaró Géza new ytyki lelkész kéretett fel. AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA AZ AMERIKAI MAGYARSÁG ÓRIÁSI LÁTVÁNYOS ÜNNEPÉLYE HUDSONMENTI MAGYAR NAP 5. Ió királynéj kapitán­y Regény sora írta: Tölgyessy Mihály (118-ik folytatás) — Mindenhez kötöm magam, amit az előbb előadtam! — jelentette ki Ágnes. — De én nem megyek bele! — mondta Jackson fellobbanva és másodszor is az asztalra csapott öklével. — Azt hiszem, hogy aki itt feltételeket szabhat, az nem kegyed, hanem én vagyok! — Nem áll, a tulajdonos én vagyok, te­hát csakis én szabhatom meg a feltétele­ket, melyek alatt lemondok a vagyonról. — Ezek a feltételek nem becsületesek! — üvöltött az intéző. — Hát az ön szándékai becsületesek? — vetette ellen Ágnes élesen. Jackson arcán a harag pirja égett, sze­mei villámokat szórtak. — Ez tehát utolsó szava? — kiáltotta rekerdten. Ágnes megőrizte higgadtságát és igy szólt: — Jackson, kapzsiságát ki akarom elé­gíteni és hagyom, hogy ön kifosszon en­gem, de ebben törvényes formákhoz kö­töm magam, éppen az ön érdekében. — Hogyan? — kérdezte Jackson. — Ne mondhassa senki, hogy ön engem kifosztott. Jackson rekedten kacagott fel. — Nagyon szép kegyedtől! — mondta gúnyosan. — De nem kérek belőle. Higg­­ye el, nem kérek! Én felőlem mondhat a világ, amit akar. Fittyet hányok minden­kinek, ha egyszer a vagyon a kezemben lesz. Egyébiránt, — tette hozzá utálatos vigyorgással, — a forma az által is meg lesz mentve, ha a szerződést itt csináljuk meg. — Nem! — tett elutasító mozdulatot a kezével Ágnes. — Úgy lesz, amint mon­dottam. Jackson valósággal ordított dühében. — Asszonyom! — kiáltotta — én most utoljára kérdem: aláírja-e rögtön a szer­ződést és ki fogja-e adni a pénzre vonat­kozó okmányokat mindjárt az aláíráskor? — Nem! — szegte hátra fejét Ágnes. — Tegyen, amit akar! Én ahhoz kötöm magam, amit mondtam. — Ördög és pokol! — ordította Jack­­son. — Akkor ütött utolsó órája! Vigyáz­zon, nehogy megbánja nyakasságát, de akkor már késő lesz. — Végeztünk hát? — kérdezte Ágnes halkan, de határozottan. — Távozzék! * Külsőleg bátorságot mutatott, titokban azonban remegett ettől a bőszült ember­től, aki ebben a pillanatban inkább vad­állathoz, mint emberhez hasonlított. Cora úrnője mellé állott és kész volt szükség esetén saját testével is védeni őt. Jackson tétovázva állott egy percig. Mintha azon tűnődött volna, hogy mi­tévő legyen. Ágnes annak jeléül, hogy a tárgyalás be van fejezve, elfordult tőle. (Folytatjuk) III ■ MM!'»­'Bell­iül ——* ' l M. __ ii t Július 5-én, vasárnap a remek Brandt’s Parkban, Yonkers, N. Y. legszebb pontján .;ar BELÉPŐJEGY 50 CENT S­tift MŰVÉSZET-MÚZ Füredi Marianne zongorata­nárnő növendékeinek vizs­gahangversenye Vasárnap délután 3 órakor tartotta Füredi Marianne zon­goratanárnő növend­ékeinek vizsgahangversenyét a Guild Hallban (Steinway Building). A fiatal s máris oly kitűnő hír­névnek örvendő pedagógus munkája iránt nagy érdeklő­dést tanúsít a közönség, leg­jobban bizonyítja ezt a tényt, hogy a nagy hőség dacára is megtelt a terem érdeklődő szü­lőkkel, zenebarátokkal, vala­mint neves zeneművészek is megjelentek és élvezettel hall­gatták végig a hangversenyt. Mert valóban gyönyörűség lát­ni s hallani, ahogy e nagysze­rűen előkészített gyermekek játszanak. A kis hétéves Deni­se Bunce, az alig irni-olvasni tudó csöppség leült a zongorá­hoz és eljátszott két darabot kotta nélkül. És ez bizonyítja Füredi Marianne pedagógiai rá­termettségét, hogy ennyire meg tudja értetni tanítványai­val, kicsivel, nagygyal, hogy hogyan és spint kell játszaniuk. Denise Bunce, Rhode Man­delbaum, Jeanette Fleischer, Ellen Hoffman, Melanie Duna­­jecz, Nadassa Lander, Anita Bunce, Rosemary Kiely, Eve­lyn Blitz, Shirley Goidel, mind. igen szépen, kedvesen játszot­tak a Burgmuller, Schumann, Spindler, Gurlit, Lack, Wanhal, Clementi, Bertini, Janke, Bach, Beethoven, Tschaikowsky és Schubert zeneszerzők müveiből. A haladó növendékek közül Roselin Fink, aki Tschaikow­sky Lark Song-ját és Beetho­ven Album Blatt “Für Elise”­­ját játszotta, valamint Ethel Nissen, aki Brahms A Fiat Waltz-ját és Schubert Imp­romptu­ját (op. 14&) játszotta, mindketten igen sokat ígérnek szép játékukkal. Kathleen Ni­cholson, aki Beethoven E­cos­­saise és Chopin Mazurkáját, valamint Miriam Dulberg, aki Scarlatti Pastorale, Schubert Moment Musi­cale C-sharp mi­nor és Beethoven Minuet in E flat-jét játszotta, már művészi produkciót nyitottak. De külö­nösen ez utóbbi keltett feltű­nést játékával. Érett előadásá­val és fényes technikájával iga­zi művészi élvezetet szerzett hallgatóságának. Ez a 13 éves leányka, aki a New York Mu­sic Week Association versenyén az ezüst­érmet nyerte, a jövő­ben még sokat fog beszéltetni magáról. A közönség élvezettel hall­gatta végig a hangversenyt és annak befejeztével melegen ün­nepelte az ambiciózus és tehet­séges fiatal tanárnőt, Füredi Mariannet. Bartal Jenő csellóművész és karmester Európába utazott Bartal Jenő, a híres magyar csellóművész, a WOR rádióállo­más és a brooklyni St. George Hotel zenekarának a vezetője, aki amerikai tartózkodása alatt nagy népszerűségre tett szert az amerikai magyarság között hangversenyei révén,­ teljes zenekarával a French Line “Paris” hajójával ma dél­után 6 órakr indul el Euró­pába. Bartal Jenő társasuta­zást rendez az amerikai magya­rokkal Magyarországba, az ő zenekara szórakoztatja az uta­sokat a hajón. Bartal Budapes­ten lakó szüleit, akiket nagyon szeret és öt év óta nem látott, látogatja meg és az ősszel visz­­szajön teljes zenekarával Ame­rikába. SPORT LONDOS EGY ÓRÁS KÜZDELEM UTÁN VÁLLRA TETTE RAY STEELE-T, AKI NAGYSZERŰ ELLENFÉL VOLT Szabó Sándor ,aki McMillennel mérte össze erejét, csak 10 per­cig birkózhatott az idő rövidsége miatt döntetlenben.­­ Óriási tömeg volt jelen Hétfőn este folyt le az idény legnagyobb sporteseménye a Yankee Stádiumban, legalább is 30,000 ember jelenlétében. Ott volt a sportvilág minden számottevő tényezője még messzi földről is és ott voltak a birkózás leglelkesebb hívei, akiknek páratlan élvezetet nyújtott az egész bő program és annak minden száma. Az est főmérkőzése termé­szetesen Jim Landos birkózó világbajnok és Ray Steele ösz­­szecsapása volt, amelyet min­denki a legnagyobb feszült­séggel várt. Amikor a bajno­kot és ellenfelét bemutatták, a közönség óriási tapsba kez­dett, mert mindkét birkózó igen népszerű. A mérkőzés 1 óra, 9 perc és 12 mp.-ig tar­tott. A meccs elején és annak első felében úgy látszott, hogy a görög világbajnok nem na­gyon agresszív és inkább Steele látszott fölényben lenni. Dolgozott is erősen, annyira, hogy a 45-ik percben Londos súlyosan fáradtnak látszott. De Steele is. Akik ismerik Londos módszerét és akik szakértelemmel nézték a bir­kózást, érezték és látták is, hogy a vége felé Londos súlyos fortélyhoz fog folyamodni és a meccset megnyeri. De azért — és ez már a tömegpszichológiá­­hoz tartozik — a sokaság na­gyobb lelkesedéssel fogadta Steele minden eredményét, mint a bajnok lassú és rop­pant óvatos akcióit. A mérkőzés vége felé Londos veszedelmes half Nelsonba ke­rült. Steele teljes erejével — és van neki belőle bőven — alkalmazta a rettenetes szorí­tást. Londos szívósságával azonban kihúzta magát a szo­rításból, de egészen kábult volt. Még vagy tíz percig tar­tott a lassúbb tempó és mind­kettő állva gyúrta egymást, míg egyszerre Londos teljes erővel nekiment Steelenek. Steele elugrott és a kötelektől elpattanva, önsúlyától féloldalt esett, mire Londos kettős kar­zárt és fél Nelsont alkalma­zott és oly rettenetes szorí­tást, hogy úgyszólván másod­percek alatt vállra szorította a Nyugat óriását, Ray Steelet. A bajnoki cím tehát megma­radt a görögnél. Kitűnő mes­tere a birkózásnak és kiváló is­merője az emberi testnek.Min­­den fogása biztos hatásában s annyira számító, hogy ellenfe­le sohasem tudhatja, mikor éri meglepetés. Landos a birkózás után ki is jelentette, hogy bár hivatalosan kettős karzár és fél Nelson volt az a fogás, amivel odaszegezte Steelet, a nyakfogás új és az ő speciális gyakorlata, amit most alkal­mazott először és amivel győ­zött is. Tény az, hogy Steele a meccs végén fizikailag telje­sen tehetetlen lett a rettentő szorítás után. Ami Steelet illeti, egyike a legerősebb és legjobb ellenfele a bajnoknak. Van annyira erős és jó, mint Londos, de a birkó­zás művészetét mégsem érti annyira, mint a görög. Nincs kizárva azonban, hogy adott esetben mégis le tudná győzni­ az éppen le nem győzhetetlen Londost is. Ezúttal azonban nem sikerült neki. A többi meccsek is igen ér­dekesek voltak. Teljesen ki­merítették az estét, annyira, hogy a Szabó—McMillen mér­kőzésre csak tíz perc jutott, amit minden sportkedvelő saj­nált. De a tíz perc alatt is a két birkózó szép mérkőzést produkált, különösen Szabó, akit melegen tapsolt meg a nagy aréna óriási közönsége. A tíz perc hamar letelt és így a mérkőzés döntetlen maradt. Hans Steinke döntetlenben maradt a volt világbajnokkal, Shikattal. Kaempfner, egy új német bajnok vállra tette Nick Zelezniakot. Herb Freeman le­gyűrte Mike Romanot, Rudy Dusek pedig Al Perettit tette vállra. Earl McGreary a nagy óriást, Sergej Kalmikoffot tet­te le. Norton Jackson new yor­­ki atléta Cy Williamsot, egy eddig ismeretlen birkózó fek­tette vállra. A meccs többi része is érde­kes volt és az est, amelyet Mrs. W. R. Hearst az ingyen tejalap javára Jack Curley-el vezetett le, teljes sikerrel zárult anya­gilag is. Jim Landos ORVOSI HÍR E­r. SCHRAMM M. BROXXI MAGYAR BELGYÓGYÁSZ, IDEG- ÉS GYERMEKORVOS rendelőjét, amely eddig 940 Simp­son Street alatt volt, a Hunts Point Apartment-be (1018 Eagt 163rd St., Bronx) helyezte át. Rendel naponta 12-től 2-ig és este 6-tól 8-ig. Vasár­nap­­ N1—12-ig vagy appointment szerint. 9—8 Az Amerikai Magyar Nép­szava chicagói irodája elköltözött 1506 Winona Street, Chicago, 111. — Új, kényelmesebb helyiségben ál­lunk Chicago és vidéke magyarsá­gának rendelkezésére. Sándor Péter, az Amerikai Ma­gyar Népszava irodavezetője Chi­cago és vidéke területén, június hó 30-án 1056 WINONA STREET, CHICAGO, III. címre költözködött, ahol az eddigi­nél is alkalmasabb felszerelésű és telefonnal is felszerelt irodájában, továbbra is egész napon át a ma­gyarság rendelkezésére áll. Az új irodahelyiség telefonszá­mát a közeli napokban szintén kö­zölni fogjuk. ma. FONTOS TUDNIVALÓ A HUDSONMENTI MAGYAR NAP ÜGYÉBEN Mindazok, akik a kolosszális mé­retű Hudsonmenti Magyar Nap ügyében a rendező bizottsággal érintkezésbe kívánnak lépni, szí­veskedjenek haladéktalanul a bi­zottság elnökéhez, Simkó Józsefhez fordulni, akinek helyes címe a kö­vetkező: Simkó József, 24-45—28th Street, Astoria, L. I., N. Y. telefon: Ravenswood 8-9116. Különösen az automobil tulajdo­nos honfitársainkat kérjük, hogy okvetlenül már előre jelentsék be, ha kocsijaikkal részt vehetnek a felvonulásban, mert az autósokra fontos feladatok várnak. Azok is, akik a rendezői gárdá­hoz csatlakozni és a július hó 5-iki nagy ünnepélyen a rend fentartásá­­ban segédkezni kívánnak, okvetle­nül és sürgősen jelentkezzenek Sim­kó József elnöknél a fenti címen. mn ÉRKEZŐ HAJÓK: (Magyar postát hoznak) Szerdán, július 1-én LEVIATHAN Csütörtökön, július 2-án AQUITANIA INDULÓ HAJÓK: (Magyar postát visznek) Szombaton, július 4-én: LEVIATHAN Y­ONKERS Irodavezető: LENCSÉS MIHÁLY 33 Jackson Street, Yonkers, N. Y. Fogarty polgármester és számos előkelőség a parkban Yonkers város polgármeste­re a város tekintélyes vezető embereivel és a megye képvi­selőivel jelenik meg a Hudson­menti Magyar Napon a tágas Brandts Farmon, ahol nagy és impozáns ünnepély fog lefoly­ni. Városi tanácsosok és álla­mi képviselők is jelen lesznek, valamint a magyarság barátai nagy számban. A yonkersi egyletek érdek­lődését a július 5-iki Hud­sonmenti Magyar Nap köti le Nagy a lelkesedés a yonkersi magyar egyleti tagok sorában, akik lelkes érdeklődéssel vár­ják a július 5-ikét, amikor is a Hudsonmenti Magyar Napot ünnepli meg New York és Yonkers városok és az egész környék magyarsága. A Hud­­sonparti magyar társadalom minden rétege megmozdult er­re a napra és úgy a katholi­­kus, mint a református és más vallású magyarság és a ma­gyarsággal r­o­k­o­n­s­zenvező nemzetiségek mind impozáns módon kívánnak részt venni a nagy nap ünnepségeiben. Még most is beszélnek a városban arról, hogy amikor Dávid Fe­renc plébános és a vezetése alatti küldöttség jelent meg Fogarty plogármesternél, aki szíves lelkesedéssel ígérte meg, hogy nemcsak megjelenik a Brandts Farmon a Magyar Na­pon, hanem minden tekintet­ben segítségére lesz a yonker­­sieknek abban, hogy ezt a na­pot valóban impozánssá te­gyék. Yonkers városa július 5-én SCHMIDT FERENC SZENZÁ­CIÓS TALÁLMÁNYA Új szerkezetet talált fel, mely­­lyel vízből és nyersolajból gázt fejleszt, ami hajtja a gépeket Schmidt Ferenc magyar szár­mazású new yorki gépg­yáros és gépészmérnök, egy újfajta gépszerkezetet konstruált, a­melynek segítségével vízből és nyers­olajból újfajta gázt fej­leszt, amely meggyújtva rob­banó lánggal ég és igen alkal­mas gépek hajtására és minde­nütt általában, ahol gáz, vil­lany vagy más erőt kell pótolni. A találmány pontos neve: “Oil Evaporizer Burners” és az Egyesült Államok szabadalmi hivatalában 546,805 June 25, 1931. szám alatt van bejelent­ve szabadalmaztatás végett. A new yorki “Paragon Oil Company” fényes ajánlatot tett Schmidt Ferencnek a szerkezet megvételéért és gyárthatásá­­ért. Schmidt Ferenc feltételül kikötötte, hogy az európai gyá­rat okvetetlenül Magyarorszá­gon kell létesíteni az amerikai cégnek. Schmidt Ferenc, a föltaláló, 1883-ban született Új aradon és kitűnő e­­edménnyel elvégezte­ az Aradi Fa- és Fémipar szak­iskolát, azután Amerikába ván­dorolt és Pittsburghban a Car­negie Technikumba iratkozott be és ezen a műegyetemen kap­ta meg a gépészmérnöki okle­velet. Itt említjük még meg, hogy Schmidt Ferencnek, aki 25 éve van Amerikában, Szalay Pál tanár Kispesten az apósa. New Yorkban gépgyára van Schmidtnek és az új szerkeze­tű gázfejlesztő gépe technikai körökben nagy feltűnést kel­tett és szakemberek nagy jövőt jósolnak a gépnek, mert köny­­nyen kezelhető és igen prakti­­ kus. *** Dr. WINTER MIKLÓS Hlmipft lerrfffibb iftajryar fofomi 96G Lexington Aye., N. Y. (70 és 70. utcá k között) Modern, fájdalo­ nnélküli fogdpo- 1A«. mérsékelt Áron. órAkj 9-től 7 30-ig. Pénteken zftrr* —Telephone: Rhinelander 4-4949- tüntető vendégszeretettel­ fo­gadja majd a vendégek ezreit — mondotta a polgármester — és szívesen bocsát rendelkezé­sére a yonkersi bizottságnak a rend fentartására annyi rend­őrt, amennyire csak szükség lesz. A Magyar Napon a pol­gármester is nagy beszdet tart. Az iskolák is zárnak nyári vakációra A yonkersi iskolákban e hé­ten vannak a záróvizsgák és tornaversenyek. Ezek végezté­vel kezdődik aztán a nyaraló szezon a fiatalság részére és a campel és a Hudson mentén és a hegyekben Yonkerstől észak­ra. A református egyház már jelezte magyar nyári iskolájá­nak megnyitását Yonkersen s most itt csak ismételhetjük, hogy a magyar szülők helye­sen teszik, ha gyermekeiket járatják a nyári iskolába,hogy ott megtanulják a magyar szót, magyar betűt és magyar­ írást. Az amerikai magyar­ságnak szüksége van még ar­ra, hogy a következő nemze­dék értse a magyar nyelvet és használja is azt, mert hiszen a magyarság még Yonkersen is elég tekintélyes számban él és vesz részt hasznos társadalmi mozgalmakban. A Peoples Savings Bank értesíti üzletfeleit, hogy a nyár folyamán is épp úgy ren­delkezésére áll minden tekin­tetben üzletfeleinek, mint máskor. A turisták és haza­utazók forduljanak bizalom­mal legmegbízhatóbb yonkersi intézetükhöz, amely közel 65 év óta áll fenn és becsülettel végzi munkáját a magyarság szolgálatára is. A bank a haza­utazók rendelkezésére áll ab­ban is, hogy csekkjeiket itt állíttassák ki, hogy az utón és Európában fennakadást ne szenvedjenek. . Nyári iskola Yonkersen A yonkersi “Szent Margit róm. kath. magyar hitközség” július és augusztus hónapok folyamán, okleveles tanító ve­zetése alatt, a 76 Locust Hill Avenuen levő helyiségében “nyári iskolá”-t tart fenn, amelybe e héten már be lehet iratkozni és a rendes tanítások a jövő hétfőn, július 6-ikán ok­vetlenül megkezdődnek. Kéretnek a szülők, hogy gye­rekeiket a “Nyári iskolába” mielőbb írassák be és rendesen küldjék fel, mert magyar nyel­ven tanulhatnak katekizmust, bibliát és írni és olvasni, vala­mint földrajzot, történelmet, magyarul szavalni és énekelni is. Augusztus hó végén nyilvá­nos vizsga-ünnepélyen mutat­hatják be a két hónapi tanu­lásnak eredményét. Tanítás minden reggel 9-től 12 óráig. Tandíj havonkint 1 dollár. 1-3 WILLIAM J. McCUE VASÁRQUÁZA Hazai konyhai felszerelések, szer­számok, kályhák — műhely-felsze­relések dús raktáron — Olesó árak. 64 Main St., Yonkers, X. Y. Telephone Yonkers 412 YONKERSI MAGYAR­SÁGNAK JÓBARÁTJA John Duchinsky TEMETKEZÉSI VÁLLALKOZÓ 46 Washington Street YONKERS, N. Y. Tel. Yonkers 3002 ~ , YONKERS LEGNAGYOBB­­ MAGYAR HENTES ÉS ■ MÉSZÁROS ÜZLETE Golden Rule Market 137 New Main Street ELSŐRENDŰ HÚSOK, SZÁR­ H­NYAS ÉS TENGERI CSEMEGÉK E9 FÜSTÖLT ÉS PÁCOLT KÜLÖN­ H­LEG­ESSÉG­EK, PAPRIKÁS SZA-­I­LONNA SAJÁT FARMUNKRÓL. HH MÉRSÉKELT ARAK I Yonkers, 4026—7610 S­ OLYHA S­­YARMAS tulajdonosok

Next