Amerikai Magyar Népszava, 1984. január-június (85. évfolyam, 1-26. szám)

1984-05-04 / 18. szám

2. OLDAL AMERIKAI______________Ji35L. MAGTYAR NfiPSZAVA. _____________________________AjjgWjCAH^WNOARIAN PtORUR VO«Ct ^ • AN AMERICAN NEW IPAPER IN THE HUNGÁRIÁN LANCUAGE • niMJMtlO «VMV FMOAV (USPS 023-0960) Editor: ZOLTÁN GOMBOS Publbbed ererj Fridm; Second Clau Póttagé Pald at Clereland, Ohlo Edltorlal and Clrcolatlon Office Szerkeeztdaé( ét Kiadóhivatal The Liberty Publishing Co. 4527 MONTICELLO BLVD. CLEVELAND, OHIO 44143 Snbacrlptiont and Pajmenti Előfizetések ét egyéb pénzktlldeniénjek P.O. Box 72073-U, CLEVELAND, OHIO 44192 Előfizetési árak — Snbscrlption rates United States of America and Canada US $ Egy évre (one year): 20.00 US S Fél évre (hali year): 11.00 US $ Más országokba (other conntries) egy évre (one year): $25.00 fél évre (half year): $15.00 Adrertltlng Office — Hirdetési Iroda AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 303 EAST 80TH STREET, NEW YORK, N.Y. 1002* Telefoni (212) 737-9370 A HÍREK MÖGÖTT Amerikai népvándorlás Valamelyik fehérházi ta­nácsadó halászta ki Disraeli múlt századbeli angol állam­­férfiúnak azt a mondását, hogy „vannak hazugságok, gyalázatos hazugságok, és­­ statisztikák.” Rávették az el­nököt, hogy használja ezt a legutóbbi sajtókonferencián — elfelejtve azt, hogy éppen akkor, mint oly gyakran, sta­tisztikák hangzottak el a Fehér Házból állítólagos nagy ered­ményekről. Most megjelent egy érdekes és megbízható statisztika ar­ról, hogy miképpen alakul nagyvárosaink népessége. A népvándorlás Amerikában ki­­sebb-nagyobb mértékben min­dig is folyt, de most sokkal in­kább, mint bármikor. Két fő­oka van. Az egyik: munkaal­kalom keresése. A másik: új bevándorlók és törvénytelen bevándorlók további vándor­lása. Csak harmadik helyen említenek az adatgyűjtők na­gyobb gyermekáldást, keve­sebb halálozást, és egyéb oko­kat. A számadatok elég érde­kesek ahhoz, hogy egy soroza­tot idézzünk. Cleveland még jelenlegi emberemlékezetben úgy él, mint a harmincas években az ország 6. legnagyobb városa. Most a 19. helyen áll. Lakos­ságának közel 3 százalékát vesztette el az utóbbi években. Első helyen áll New York, lakossága félpercenttel nőtt. Követi Chicago, hasonlóan na­gyobb lakossággal, 3. helyen pedig Los Angeles áll, 2 száza­lékos emelkedéssel. Következnek, ebben a sor­rendben: Philadelphia, Houston, Detroit, Dallas, San Diego, Phoenix, San Antonio, Hono­lulu (ez közel 3 percenttel na­gyobb lakosságú lett, 12. hely­re került 782.000 lakossal), Baltimore, Indianapolis, San Francisco (2 percentes növeke­dés), San Jose, Memphis, Wa­shington (fél percenttel csök­kent, 16. helyen áll), Milwau­­kee, Columbus (1 percenttel nőtt, 20. helyen), New Or­­leans, Boston, Jacksonville (3 percenttel nőtt, 23. helyen), Denver (3 percenttel nőtt, 25. helyen) és Seattle. A legnagyobb lakosság­­vesztességet Detroitban mutat­ták ki, ahol tudvalevőleg rend­ AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA kívül nagy munkanélküliség van évek óta. Egy statisztika azzal is fog­lalkozik, hogy a városok hely­zete sok tekintetben függ poli­tikailag és pénzügyileg — és a kettő lényegesen összefügg — a kormány magatartásával. Ez pedig anyagilag riasztó képet mutat. „Minden egyes percben 341.600 dollárral többet adunk ki, mint amennyi a bevételünk. Ha magán­háztartásnál áll elő hasonlóan súlyos egyensúly­nélküli helyzet, a család tönk­rement... Nagyvállalatok, amelyeket a kormány szükség­­helyzetben megmentett, sokkal kevésbé görnyedtek szörnyű hiány miatt... Szónokolnak a kormány férfiak, vitatkoznak a törvényhozók — és 200.000.000.000 évi adósság a teher... tehát jóval több, mint az ország fennállásának egész ideje alatt előállt adósság ösz­­szege. ÖREGSZIK A LAKOSSÁG, Csökken a bűnözés WASHINGTON­­ 1983- ban hét százalékkal csökkent Amerikában a rendőrségnek bejelentett súlyos bűnök szá­ma. Ez már a második olyan év, amikor az F.B.I. a bűnö­zés hanyatlásáról számol be. „Ez a csodálatos hír bizo­nyítja, hogy kezdjük megnyer­ni a csatát a bűnözés ellen,” mondta William French Smith igazságügyi miniszter. A statisztikai adatok szerint az F.B.I. Bűnözési In­dexében található mind a hét kategóriában csökkenés van és ez az ország valamennyi vidé­kén megfigyelhető. Az ok persze hosszas tanul­mányozás tárgya lesz. A leg­valószínűbb, hogy — a jogi és biztonsági szervek érthető büszkesége ellenére — egysze­rűen öregszik az ország lakos­sága. Minthogy a bűnök nagy részét fiatalok (16-17 év a csúcspont) követik el, keve­sebb fiatal kevesebb bűnözést jelent. A hatvanas és hetvenes években szinte robbanássze­rűen emekedő bűnözésnek az amerikai társadalomra nézve alig felmérhető következmé­nyei lettek. Különösen az utcai bűnözés az amerikai városok egy részét valósággal lakhatat­lanná tette. A gazdasági ára­k rendőr­ség, börtönök, biztonsági őrök, kiégett épületek, stb. — elhal­ványul a mellett a bűnözés okozta lelki, szellemi ár mellett, amit az ország népé­nek okoz: a parkok, utcák ki­halttá váltak, az emberek, kü­lönösen az idősebbek lakásaik ajtaját elbarrikádozzák, való­ságos ostromállapotban élnek. Talán a legnagyobb kár ott van, hogy minthogy a bűnözés komoly részét fekete és latin fiatalok követik el, ez a tény a legnagyobb akadálya annak, hogy az ország különböző faj­tájú népe megértésben, béké­ben éljen egymással. Ennek köszönhető, hgy a szülők har­colnak az iskolába való „bu­szozás” ellen, hogy az ingat­lanügynökök manipulációi folytán egész városnegyedek el­néptelenednek. Elhunyt Bródy László BUDAPEST — 87 éves ko­rában elhunyt Bródy László, aki hosszú éveken át gyönyör­ködtette lapunk olvasóit köl­teményeivel. Az elhunyt költő 1897-ben született Sátoraljaújhelyen, ki­­lencgyermekes család legfia­­talabbjaként. Még iskolás évei­ben került Budapestre, ahol élete nagy részét töltötte. Bródi, aki foglalkozására nézve ügyvéd volt, több könyv, színdarab és számos vers írásá­val szerzett hírnevet hazájában és az amerikai magyarság kö­rében. Robbanás Washingtonban WASHINGTON — Egy rob­banás komoly károkat okozott a Washington Navy Yard tiszti klubjában. A terrorcselekmé­nyért a Gerilla Ellenállási Moz­galom nevű csoport vállalt fele­lősséget azzal, hogy az egyik salvadori gerilla csoporttal való szolidaritásból követték el. Az épületben senki nem tartózko­dott. Péntek, 198? Dióhéjban... LIMA, Peru — Maoista ge­rillák felakasztottak egy bal­oldali polgármestert, lelőttek egy kormányzóhelyettest és el­foglaltak egy rádióállomást, hogy ily módon „ünnepeljék” felkelésük negyedik évforduló­ját. ÚJ-DELHI — Öt napon belül másodszor voltak összetűzések az indiai-bangladeshi határon. Bangladeshi csapatok meg akarják akadályozni, hogy az indiaiak szögesdrót kerítést húzzanak fel az illegális be­vándorlók kívült­artására. COLUMBIA, Missouri — Egy atomreaktor segítségével an­tropológusok megállapították, hogy a Limában (Peru) talált csontok Pizarrohoz, a spanyol felfedezőhöz és hódítóihoz tar­toznak. Pizzaro 1532-ben győz­te le az inkákat. 1541-ben halt meg egy követőivel folytatott kard viadalban. Maradványait 1977-ben egy ólomkoporsóban találták meg a limai katedrális alatti kriptában. WASHINGTON - Miamiben a vámőrség elkobozta az Eas­­tern Airlines jumbógépét, amikor abban kokaint talál­tak. A kábítószer olyan helyre volt elrejtve, hogy azt csak a gép személyzete csempészhet­te. A gép Limából és Panamá­ból tartott New York-ba. BELGRÁD — Milovan Djilast és 27 más személyt tartóztattak le „ellenséges cselekmény” címén, jelentette a jugoszláv hírügynökség. Djilast másnap kiengedték és közölte, hogy egy magánlakáson tartottak gyű­lést és ott beszédet mondott. Djilas valaha Tito kormányá­nak második embere volt, amíg 1954-ben le nem tartóz­tatta. Később támogatta az 56-os magyar forradalmat. Összesen 9 évet töltött börtön­ben. MOSZKVA — A Szovjetunió Amerikának a mérgesgázok betiltására szóló javaslatát „abszurdnak és elfogadhatat­lannak” nyilvánította. A javas­latnak az a pontja, hogy csak az állami gyárakat ellenőrizzék diszkriminálni a Szovjetunió ellen, minthogy ott, ellentétben a kapitalista világgal, minden állami.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék