Királyi főgimnázium, Arad, 1905

VIII. osztály. Osztályfőnök Besskó Jenő: Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Tanár Kövesdi Ignác (dec. 31-ig), dr. Hunyadi József. Tk. dr. Váczy János: A magyar nemzeti irodalom története. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig, nevezetes irodalmi művek alapján. Részletekben tárgyaltuk azokat az írókat, kiknek művei iskolai vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Katona J., Vörösmarty M., Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany és Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a fentebbieken kívül, Jósika Abafija, Eötvös : A falu jegyzője, Kemény: Zord idő, Jókai: Kárpáthy Zoltán és Magyar Nábob, Széche­ni Hitele, Riedl: Arany János, Petőfi teljesen, Alexander: Madách Ember tragédiája, Gyulai: Vörösmarthy életrajza, Salamon irodalomtörténeti értekezései, Gyulai: Széchenyi mint iró, Beöthy : Wesselényi, Jókai emlékezete, Széchenyi és a magyar költészet, Gre­­guss estetikai értekezései. Német nyelv. Hetenkint 3 óra. Tanár Rieger Imre. Th. Heinrich: Német tan- és olvasókönyv IV. k. Maywald József: Goethe „Iphigenie auf Tauris“. Schack: Magyar szöveg német fordításra. Olvasmányok : Goethes Leben und Wirken. Goethe: „Iphigenie auf Tauris* I. felv. 1, 3, 4. jel., II. felv, 2. jel., III. felv. 1, 3. jel., IV. és V. felv. (A többi mint magánolvasmány.) Schillers Leben und Wirken. Schiller: „Das Lied von der Glocke". Goethe: Epilog zu Schillers Glocke. .Marchien” v. Uhland. Heine: Frieden: Die Waalfahrt von Kevlaar. Lenau: Die drei Zigeuner. Die drei Indianeis. — Goethe : Die deutsche Literatur um 1770. Schlegel : Über die drei Einheiten im Drama. Magánolvasmányok: Schiller „Wilhelm Tell." „Die Jungfrau von Orleans." Magyar szöveg fordítása németre : Schiller utolsó évei és halála. Deák Fe­renc egy levele. Mondattani ismétlések. Beszédgyakorlatok. Havonkint egy írásbeli dolgozat, összesen 8. Latin nyelv. Hetenkint 4 óra. Tanár dr. Hunyady József. Tk. Wirth Gyula: Szemelvények Quintus Horatius Flaccus műveiből, Gyomlay: Szemel­vények Tacitus műveiből, Molnár: Stílusgyakorlatok. ( Olvasvány : 1) Horatii Carm. I. 1, 3, 11, 14, 16, 22, II. 7, 14, 17, 18, III. 1, 3, 9, 23, 29, 30, IV. 7, 9, Epod. 1, 10, Lat. I. 1, 4, 6, II. 6. Epist. I. 1, 2, 7, 9, 10, 20. De arte poetica; 2) Taciti Ann. I. 1—15, 24—28. o. ; a fordítási gyakorlatokból a la­tin olvasmánnyal összefüggő darabok fordítása latinra a nyelvtani ismeretek ébrentartásával. Irodalomtörténeti összefoglalások, magánrégiségek. Kétheten­­kint iskolai dolgozat. Görög nyelv. Hetenkint 4 óra. Tanár Vayer Lajos. Th. Csengeri . Sze­melvények Homeros Odysseiájából. Odyss. I. V. VI. VII. IX. XIV. 1-198. XVI. 173-320. XVII. 182-325. XIX. 96-398. 559-582. XX. 345—395. XXI.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék