Királyi főgimnázium, Arad, 1906

elvű eszmék és alkotmányos nemzetiségi, gazdasági élet. Európa és Amerika államainak birtokai és gyarmatai más földrészekben. Mennyiségtan. Hetenkint 3 óra. Tanár Besskó Jenő. Th. Mocnik—Wag­ner „Algebra" és Babiák „Geometria". A másodfokú egyenlet teljes elmélete, a végtelen geometriai h­aladvány, a kamatos kamat és járadékszámítás. Stereo­­metria alapfogalmai, szögletes és gömbölyű testek ismertetése és azoknak számítása. Havonkint egy iskolai írásbeli dolgozat. Természettan. Hetenkint 4 óra. Tanár Besskó Jenő. Tk. Szíjártó „Kísér­leti fizika." A mechanika, akusztika és optika kísérleti alapon. Torna. Hetenkint 2 óra. Tanár Nagy Sándor. Rendgyakorlat. Kettős párokban (kettős rendekben) fejlődés és szakadozás menet közben. Kanyaro­dások menet közben. Szögvonulás és egyszerű felvonulások. Távolabb fekvő pont irányában való menetelés az irány megtartásával. Szabadgyakorlat: Négy­ütemes ellenoldalú gyakorlatok, súlyzó- és vasbotgyakorlatok, összekötve támadó és védőállásokkal minden irányba. Társasgyakorlatok fabotokkal, a botot mély tartásban az alsó karokon és vállon tartva, ezekben támaszkodva ugrások, hátsó lefüggés és kelepfelhúzódás. Birkózás meghatározott és szabad fogással csak a földreterítésig. A kötélhúzás különféle nemei. Szertornázás: (Csapattornázás.) Magasugrás, távolugrás, zsámolyugrás, rohamugrás, bak, ló, nyújtó, korlát, mászás (rúdon és kötélen), gyűrűhinta, rézsútos létra, vízszin­tes létra, lebegőfa, súlyemelés, mélyugrás, rúdugrás távolba és magasba, hármas ugrás, kitartó futás 1—10 percig, versenyfutás 150 méter távolra, súlydobás távolba és magasba. Játék: Szeptember, október, április, május és június hónapokban he­tenkint egy játékdélután két játékórával l üsd a harmadikat, táboros, kötekedő, csalogató, határvédő, füleslabda, labdahajszoló, labdakergető, láncszakítás, fogolyszabadítás. Kirándulás. Vili. osztály. Osztályfőnök: Rieger Imre. Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra. Tanár dr. Hunyady József. Tk. Váczy János: A magyar nemzeti irodalom története. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig nevezetes irodalmi mű­vek alapján. Részletekben tárgyaltuk azokat az írókat, kiknek művei iskolai, vagy házi olvasmányul szolgáltak : Kisfaludy Károly, Katona ,„ Vörösmarty ”„ Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany és Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a fentebbieken kívül: Jósika, Abafija, Eötvös. A falu jegyzője, Kemény: Zord idő, Jókai: Kárpáthy Zoltán és Ma­gyar nábob, Széchenyi: Hitele, Petőfi teljesen, Alexander: Madách Ember tra­gédiája, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Beöthy: Jókai emlékezete, Széchenyi és a magyar költészet, Greguss esztétikai értekezései.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék