Királyi főgimnázium, Arad, 1907

— 60 — Természettan. Hetenkint 4 óra. Tanár Szavasák József. Tk. Szíjártó „Kísérleti fizika“ A mechanika, akusztika és optika kísérleti alapon. Torna. Hetenkint 2 óra. Tanár: Nagy Sándor. Rendg­yakorlat. Kettős párokban (kettős rendekben) fejlődés és szakadozás menet közben. Kanyaro­dások menet közben. Szögvonulás és egyszerű felvonulások. Távolabb fekvő pont irányában való menetelés az irány megtartásával. Szabadgyakorlat: Négy­ütemes ellenoldalú gyakorlatok, súlyzó- és vasbotgyakorlatok, összekötve támadó és védőállásokkal minden irányba. Társgyakorlatok fabotokkal, a botot mély tartásban az alsó karokon és vállon tartva, ezekben támaszkodva ugrások, hátsó lefüggés és kelepfelhúzódás. Birkózás meghatározott és szabad fogással csak a földreterítésig. A kötélhúzás különféle nemei. Szertornázás. (Csapattornázás. Magasugrás, távolugrás, zsámolyugrás, rohamugrás, bak, ló, nyújtó, korlát, mászás (rúdon és kötélen), gyűrűhinta, rézsútos létra, vízszin­tes létra, lebegőfa, súlyemelés, mélyugrás, rúdugrás távolba és magasba, hármas ugrás, kitartó futás 1—10 percig, versenyfutás 150 méter távolra súlydobás távolba és magasba. Játék. Szeptember, október, április, május és június hónapokban he­tenkint egy játékdélután két játékórával, üsd a harmadikat, táboros, kötekedő, csalogató, határvédő, füleslabda, labdahajszoló, labdakergető, láncszakitás, fogolyszabaditás. Kirándulás. VIII. osztály. Osztályfőnök: Rieger Imre. Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra. Tanár dr. Hunyady József. Tk. Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig nevezetes iro­dalmi művek alapján. Részletekben tárgya­ták azokat az írókat, kiknek művei iskolai, vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Katona J., Vörös­marty M., Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a föntebbieken kívül Kisfaludy K. Irénéje, Kérőkje és víg beszélyei, Vörösmarty: A kér, szomszédvár, Czuczor: Botond, Fáy meséi és Béltekyháza, Erdélyi: A népköltészet, Szigligeti: A dráma és válfajai, Csikós, Csiky: Az ellenállhatatlan, Jósika Abafija, Eötvös: A falu jegyzője, Kemény: Rajongók, Széchenyi Hitelje, Petőfi és Arany költői munkái teljesen, Alexander: Madách Ember tragédiája, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Katona Bánk bánja és emlékbeszédei, Beöthy: Jókai emlékezete, Széchenyi és a magyar költészet, Greguss esztétikai értekezései. Német nyelv. Hetenkint 3 óra. Tanár Rieger Imre. Tankönyv Hirn-Paulay: Német irodalmi olvasókönyv II. kötet. — Költői olvasmányok: Goethe: Mig­non. Der Zauberlehrling. Hermann und Dorothea 1. II. IV. és IX. ének. (A

Next