Királyi főgimnázium, Arad, 1909

— 61 — ugrások, hátsó lefüggés és kelepfelhúzódás. Birkózás meghatározott és szabad fogással csak a földreterítésig. A kötélhúzás különféle nemei. Szertornázás. (Csapattornázás.) Magasugrás, távolugrás, zsámolyugrás, rohamugrás, bak, ló, nyújtó, korlát, mászás (rúdon és kötélen), gyűrűhinta, rézsútos létra, vízszintes létra, lebegőfa, súlyemelés, mélyugrás, rúdugrás távolba és magasba, hármas ugrás, kitartó futás 1—10 percig, versenyfutás 150 méter távolra, súlydobás távolba és magasba. Játék: Szemptember, október, április, május és június hónapokban he­­tenkint egy játékdélután két órában. Játék helyett: katonai céllövészet. VIII. osztály. Osztályfőnök: Kara Győző. Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra Tanár: Sátor József. Tk. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig nevezetes irodalmi művek alapján Részletekben tárgyaltuk azokat az ír­ókat, kiknek művei iskolai, vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Katona J., Vörösmarty M., Széchenyi, Jós­ka, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a föntebbieken kivü­l: Kisfaludy K. Irénje, Kérőkje, és vig beszélyei, Vörösmarty: A két szomszédvár, Czuczor: Botond, Fáy meséi és Béltegyháza, Erdélyi: A népköltészet, Szigligeti: A dráma és válfajai, Csikós: Jósika Abafija, Eötvös: A falu jegyzője, Kemény: Rajongók. Széchenyi Hitelje, Petőfi és Arany költői munkái teljesen, Alexander: Madách Ember tragédiája, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Katona Bánk-bánja és emlékbeszédei. A legújabb kor költői irányaiból, Petőfi és Arany követőitől szemelvények, a maiakból válogatott művek. Német nyelv. Hetenkint 3 óra Tanár: Rieger Imre. Tankönyv: Hirn- Paulay: Német irodalmi olvasókönyv II. kötet —Költői olvasmányok: Goethe: Mignon. Der Zauberlehrling. Hermann und Dorothea I., II., IV. és IX. ének. (A többi magánolvasmányként). — Schiller: Das Lied von der Glocke. — Uhland: Bertran de Born, Das Glück von Edenhall. Der Schenk von Limburg. — Heine: Im Oktober 1849. Belsazar. An das Meer. — Lenau : Die drei Indianer. Die Heideschenke. Die drei Zigeuner. — Grillparzer: „Die Ahnfrau“ — Prózai olvasmányok: Joh. Wolfg. Goethe, (Biographie). Goethe als Dichter. Goethes grössere Jugenddichtungen. Goethes in Italien gereifte Dramen. Nach der ita­lienischen Reise bis zu Schillers Tod. Goethes Dichtungen nach Schillers Tode. — Schillers Biographie. Schiller als Dichter. Die Gruppe jugendlicher Naturpoösieen. Schillers spätere Dramen. Schiller als Prozaiker. — Ludw. Uhland, Heinr. Heine, Nik. Lenau, Franz Grillparzer (Biographien). — Magyar szöveg fordítása németre: Goethe: „Egmont“, „Iphigenia“. Schiller: „A hara­miák“. — Magánolvasmány: Schiller: „Teil.“ — Mondattani ismétlések. — Beszédgyakorlatok. — Havonkint egy írásbeli dolgozat, összesen 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék