Királyi főgimnázium, Arad, 1911

Lat. I. 4., 6. kurzív. I. 6. kurzív. Epist. I. 2. kurzív. 7., 20. Dei arte poetica; 2) Taciti Ann. I. 1—15. c. I. 72—73. c.; a fordítási gyakorlatokból a latin ol­vasmánnyal összefüggő darabok fordítása latinra a nyelvtani ismeretek éb­rentartásával. Irodalomtörténeti összefoglalások, magánrégiségek. Kétheten­­kint iskolai dolgozat. Görög nyelv: Hetenkint 4 óra. Tanár: Endrődi László. Tank. Kempf: Szemelvények Homeros Odysseájából. Qeréb: prózai szemelvények. Wag­­ner-Horváth: Gö­rög régiségek és irodalomtörténet. — Olvastattak: Home­ros Odysseájából: 1) 1—250, 2) 1—223, 5) 1—332, 450—490, 6) 149 210, 7) 133—225, 9) 1­38, 170 -542, kurzív: 11) 4—224, 13) 187—250, 16) ISO—224 19) 467 507, 21) 404—434, 22) 1—42, 24) 525—548. A közbeeső énekek tar­talmi összefoglalása műfordítás segítségével. A homerosi reáliák összefog­lalása Plato: Apologia és Krito. A nyelvtan rövid összefoglalása. — Görög irodalomtörténet és régiségtan. Havonkint Írásbeli dolgozat. Görög h. vál. irodalmi olvasmányok: Hetenkint 2 óra. Tanár: Román József. Tk. Földi Fiaton, Schill: Görög régiségek. Schill: Görög irodalom­­történet. Zsámboki: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. Ol­vasmányok: Platon dialógusaiból vett szemelvények. Sokrates egyéniségé­nek bölcseleti és művelődéstörténeti megismertetése, Apologia, Kriton, Phai­­don alapján. Sokrates élete, tanítási módja, iróniája, elitéltetésének és halálá­nak körülményei, etnikai bölcselete, sokratesi indukció, Platon viszonya Sokrateshez, Platon eszményi államrendszere, a Politeiából vett szemelvé­nyekből. — Görög szobrászati remekek ismertetése, tárgyuk, felfogásuk és stílusuk szerint, ezek alapján a görög szobrászat történetének és főműfajai­nak áttekintése. A görög templom stílusa, szerkezete és az antik színház berendezése. Az ókori festészet fősajátságai és technikája. Félévenkint egy dolgozat. Szabadkézi rajz: Hetenkint 2 óra. Tanár: Sima Dezső. Tk. Morvay Gerecze: A képzőművészetek története. A természet köréből vett egysze­rűbb tárgyak rajzolása, részben „schematizálva“, részben „naturalisztiku­­san“. Fejrajzolás gipszminta után. Fegyvertanulmányok. Műtörténelem: Ha­zánk építészete, szobrászata és festészete különös tekintettel műemlékei­re, valamint legújabbkori művészeink és műalkotásaink ismertetése. Történelem: Hetenkint 3 óra. Tanár: Kara Győző. Tk. Jászai Rezső: A magyarok oknyomozó történelme. Hazánk a kelták és rómaiak korában. A magyarság helye az európai népcsaládokban. Királyság, kereszténység. A Szent István korabeli államszervezet és módosulásai az Árpád-ház alatt. Rendi alkotmány kifejlődése. Anjouk. Az oligarchia uralma. A Hunyadiak. A mohácsi vész következményei. Hódoltsági viszonyok. Az abszolutizmus kí­sérletei és az ellenhatás. A francia eszmék befolyása viszonyainkra, majd a modern eszmék hatása alatt a nemzet újjászületése 1848—1867. Magyaror­szág mai állapota s Ausztriával való viszonya. Mennyiségtan: Hetenkint 2 óra. Tanár: Parecz István. Tank. Moc­­nik—Wagner: „Algebra“ és Borosay: „Geometria“. Permutatiók, combina-

Next