Királyi főgimnázium, Arad, 1911

Játék: Szeptember, október, április, május és június hónapokban he­­tenkint egy játék délután két órában. Játék helyett: katonai céllövészet. VIII. osztály. Osztályfőnök: Endrődi László. Magyar nyelv: Hetenkint 3, összesen 84 óra. Tanár Dr. Hunyady Jó­zsef. Tk. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom ismertetése II. r. Tan­anyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól nap­jainkig nevezetes irodalmi művek alapján. Részletekben tárgyaltuk azokat az írókat, akiknek művei iskolai vagy házi olvasmányul szolgáltak. Kisfa­ludy Károly, Katona .J., Vörösmarty M., Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a fenteb­­bieknek más nevezetes művein kívül: Kisfaludy K. tragédiái és vígjátékai, Vörösmarty, Zalán futása, Czuczor, Botond, Fáy regényei s novellái, Er­délyi: A népköltészet, Szigligeti 3 népszínműve, Eötvös: A falu jegyzője, Széchenyi Hitelje, Petőfi lírai és Arany epikai munkái, Alexander: Madách Ember tragédiája, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Jókiának tipikus regényei, Mikszáth: Jókai, Szigetinek és Csikynek 1—1 jellemző drámája, Toldy iro­dalomtörténete. A legújabb kor költői irányaiból szemelvények, a maiakból válogatott művek. Havonként 1 írásbeli dolgozat. Német nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: Rieger Imre. Tankönyv Hirn— Paulay: Német irodalmi olvasókönyv II. kötet. — Költői olvasmányok: Goethe: Mignon. Der Zauberlehrling. Hermann und Dorothea I., II., IV. és IX. ének. (A többi magánolvasmányként.) — Schiller: Das Lied von der Glocke. — Uhland: Bertran de Born. Das Glück von Edenhall. Der Schenk von Limburg. — Heine: Im Oktober 1849. Belsazar. An das Meer. — Lenau: Die drei Indianer. Die Heideschenke. Die drei Zigeuner. — Prózai olvasmá­nyok: Joh. Wolfg. Goethe, (Biographie.) Goethe als Dichter. Goethes grös­sere Jugenddichtungen. Goethes in Italien gereifte Dramen. Nach der italie­nischen Reise bis zu Schillers Tod. Goethes Dichtungen nach Schillers Tode. — Schillers Biographie, Schiller als Dichter. Die Gruppe jugendlicher Natur- Poésieen. Schillers spätere Dramen. Schiller als Prózaikén — Ludw. Uhland, Heinr. Heine, Nik. Lenau (Biographien). - Magyar szöveg fordítása né­metre: Goethe: „Egmont“, „Iphigenia“. Schiller: „A haramiák“. — Magánol­vasmány: Schiller: „Teil“. — Mondattani ismétlések. — Beszédgyakorlatok. — Havonkint egy Írásbeli dolgozat, összesen 8. Latin nyelv: Hetenkint 4 óra. Tanár: Endrődi László. Tk. Wirth Gyula: Szemelvények Quintus Horatius Flaccus műveiből, Gyomlay: Szemelvények Tacitus műveiből, Csernye­ Dávid: Stílusgyakorlatok III. J. Wagner: „Ró­mai régiségek“ az irodalom tört. vázlatával. Olvasmány: 1) Horatii Carm. I. 1­ 3„ 4., 7., 11., 14., 22., 24., 37. kurzív. II. 3., 10., 14., 16. kurzív, 17., 18. III. 1. kurzív, 3., 9„ 30. kurzív. Carmen Saeculare. Epod. 1„ 2„ 7., 10.,

Next