Királyi főgimnázium, Arad, 1913

Tolni: Hetenkint 2 óra. Tanár: Striffer Ferenc. Rendgyakorlat: Ket­tős rendekben fejlődés és szakadozás menet közben. Kanyarodások helyben és menet közben. Szögvonulás és egyszerű felvonulások. Távolabb fekvő pont irányában való menetelés az irány pontos megtartásával. Szabadgya­korlat. Négyü­temes egyoldalú gyakorlatok, súlyzó- és vasbotgyakorlatok összekötve támadó és védő állásokkal minden irányban. Testgyakorlatok fa­botokkal, a botot mély tartásban az alsó karokon és vállon tartva, ezekben támaszkodva, ugrások, hátsó lefü­ggés és kelepfelhúzódás. Buzogány gyakor­latok, kar- és csuklókörzések. A kötélhúzás különféle nemei. Szertornázás. (Csapattornázás.) Magasugrás, távolugrás, rohamugrás, ló, nyújtó, korlát, mászás (rúdon és kötélen), gyűrűhinta, rézsútos létra, vízszintes létra, rúd­ugrás távolba és magasba, hármas­­ugrás.­­A svéd szerek­en, boomon, palánkon, és rácson a megfelelő gyakorlatok, kitartó futás 1—10 percig, versenyfutás 150 méter távolra, súlydobás távolba és magasba. Játék: Szeptember, október, április, május és június hónapokban he­tenként egy játék délután két órában. Játék helyett: katonai céllövészet. VIII. osztály. Osztályfőnök: Dr. Hunyady József. M­agyar nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: dr. Hunyady József. Tk. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom ismertetése II. r. Tananyag: A­ magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig neve­zetes irodalmi művek alapján. Részletesen tárgyaltuk azokat az írókat, akik­nek művei iskolai vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Ka­tona J., Vörösmarty M., Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a fentebbieknek más nevezetes művein kívü­l: Kisfaludy K. Irénéje és vígjátékai, különösen Csa­lódások s Pártütők; Vörösmarty: Zalán futása, A két szenátor és hazafias lírája; Czuczor: Botond; Fáy: A Bélteky ház;; Erdélyi: A népköltészet; Szigligeti: Csikós, Lelenc: A dráma válfajai; Jósika: Abafi és Zrínyi költő; Kemény: Zord idők, Gyulai Pál; Arany: Az elveszett alkotmány; Tompa allegóriái és virágregéi; Eötvös: A falu jegyzője, Széchenyi Hitelje; Beöthy: Széchenyi és a költészet; Petőfi dalai és eposzai; Alexander: Madách Ember tragédiája; Gyulai: Vörösmarty életrajza, Katona és Arany; Jókai: Magyar nábob és Kárpáthy Zoltán; Csiky: Proletárok; Tóth: A falu rossza, Mik­száth: A jó palócok. A legújabb kor költői irányaiból szemelvények, a maiak­ból válogatott művek. Havonkint 1 Írásbeli dolgozat. N­émeth nyelv: Hetenkint 3 óra t­anár: Rieger­mre. Tankönyv Miklós— Kaiblinger: Német nyelvkönyv V. rész. Irodalomtörténeti olvasókönyv. Ol­vasmányok: Goethes Jugend. Johann Gottfried Herder: Goethes Götz von Berlichingen. Die Leiden des jungen Werther. Goethe in Weimar. Die ita­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék