Királyi főgimnázium, Arad, 1914

Történelem: Hetenkint 2 óra. Tanár: Kara Győző. Tk.: Vaszary—Né­meth: Világtörténelem III. rész. — Az új és legújabb kor 1648—1789­, s 1789-től napjainkig. Tananyag: A francia absolutizmus és elsőség korszaka. A művelődés fejlődése a 16., 17. és 18. században. A felvilágosult német absolutismus korszaka.­­ A francia nemzet forradalma a felvilágosultság hirdette politikai és társadalmi eszmék megvalósítása érdekében. Alkotmá­nyos nemzeti és államhatalmi törekvések és küzdelmek kora. A művelődés fejlődése a 19. és 20. században. A társadalmi (gazdasági) kérdés. A legne­vezetesebb európai, amerikai és ázsiai országok politikai földrajza. Mennyiségtan: Hetenkint 3 óra. Tanár: Simon Kálmán. Tank.: Lévay .Algebra“ és Borosay „Geometria“. A másodfokú egyenlet teljes elmélete, a másodfokú függvény elmélete, grafikai előállítása, reciprokegyenletek, a complex számok algebrai, trigonometriai és grafikai előállítása, a végtelen geometriai haladvány, a kamatos kamat és járadékszámítás. Stereometria alapfogalmai, szögletes és gömbölyű testek ismertetése és azoknak számí­tása. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Természettan: Hete­nkint 4 óra. Tanár: Simon Kálmán. Tk. Fehér Sze­keres: „Kísérleti Fizika“. A mechanika, akusztika és optika kísérleti alapon. A kísérletek, minthogy a fizikai szertár az intézetnek katonai kórházzá tör­tént lefoglalása és berendezése folytán hozzáférhető nem volt, a lehetőség szerint táblán való rajzolással tétettek szemlélhetőkké. Tornatanítás nem volt. Játékórák és katonai céllövészet nem tartottak. VIII. osztály. Osztályfőnök: Dr. Wágner József. Magyar nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: Nagy István. Tk. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom ismertetése. II. r. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig a nevezetesebb irodalmi művek alapján. Részletesen tárgyaltuk azokat az írókat, akiknek művei iskolai vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Katona J., Vörösmarty M., Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a fentebbieknek más nevezetes művein kívül: Kisfaludy K. Irénéje és vígjátékai, különösen Csaló­dások s Pártütők; Vörösmarty: Zalán futása, hazafias lírája; Czuszor: Bo­­tondja; Fáy: A Béltelky ház; Erdélyi: A népköltészet; Szigligeti: Csikós, Lelenc, Jósika; Abafi és Zrínyi költő; Kemény: Zord idők; Gyulai Pál: Arany: Az elveszett alkotmány; Tompa allegóriái és virágregéi; Eötvös: A falu jegyzője, Széchenyi Hitelje; Beöthy: Széchenyi és a költészet; Petőfi dalai és eposzai; Alexander: Madách, Ember tragédiája; Gyulai: Vörösmarty

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék