Királyi főgimnázium, Arad, 1915

52 másodfokú függvény elmélete, grafikai előállítása, reciprokegyenletek, a complex számok algebrai, trigonometriai és grafikai előállítása, a végtelen geometriai haladvány, a kamatos kamat és járadékszámítás. Stereometria alapfogalmai, szögletes és gömbölyű testek ismertetése és azoknak számí­tása. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Természettan: Hetenkint 4 óra. Tanár: Simon Kálmán. Tk. Fehér Sze­keres: „Kísérleti Fizika“. A mechanika, akusztika és optika kísérleti alapon. A kísérletek, minthogy a fizikai szertár az intézetnek katonai kórházzá tör­tént lefoglalása és berendezése folytán hozzáférhető nem volt, a lehetőség szerint táblán való rajzolással tétettek szemlélhetőkké. Tornatanítás nem volt. Játékórák és katonai céllövészet nem tartottak. Kirándulás volt összesen 4. mint V. osztályban. VIII. osztály. Osztályfőnök: Oberle József. Magyar nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: Schützenberg­er Alajos. Th. Pintér: Magyar irodalomtört. és olvasókönyv II. r. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig a nevezetesebb irodalmi művek alapján. Részletesen tárgyaltuk azokat az írókat, akiknek művei iskolai vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Katona J., Vörösmarty M., Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a fentebbieknek más nevezetes művein kívül: Kisfaludy K. Irénéje és vígjátékai, különösen Csaló­dások s Pártütők; Vörösmarty: Zalán futása, hazafias lírája; Czuczor: Bo­­tondja; Fáy: A Béltelky ház; Erdélyi: A népköltészet; Szigligeti: Csikós, Lelenc: Jósika; Abafi és Zrínyi költő; Kemény: Zord idők; Gyulai Pál: Arany: Az elveszett alkotmány; Tompa allegóriái és virágregéi; Eötvös: A falu jegyzője, Széchenyi Hitelje; Beöthy: Széchenyi és a költészet; Petőfi dalai és eposzai; Alexander: Madách, Ember tragédiája; Gyulai: Vörösmarty életrajza, Katona és Arany; Jókai: Magyar nábob és Kárpáthy Zoltán; Tóth: A falu rossza; Mikszáth: A jó palócok. A legújabb kor költői irányaiból sze­melvények, a maiakból válogatott művek. Havonkint 1 írásbeli dolgozat. Német nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: Dr. Koszó János. Tankönyv: Miklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv V. rész. Irodalomtörténeti olvasó­könyv. Olvasmányok: Goethes Jugend. Johann Gottfried Herder. Goethes Götz von Berlichingen. Die Leiden des jungen Werther. Goethe in Weimar. Die italienische Reise. Egmont. Euripides und Goethes Iphigenie. Goethe im Bunde mit Schiller. Goethes „Hermann und Dorothea.“ Goethes Alter. Goet­hes Faust. Schillers Jugend. Die Räuber. Die Verschwörung des Fiesko zu

Next