Állami főreál iskola, Arad, 1909

2 órán a gimn. VIII. oszt. egyesítve. Tananyag: A zsidók története az uj és a legújabb korban. Val­lás és erkölcstan. Tankönyv: mint a VII. osztályban. Az izr. vallású tanulók szombaton d. u. egy­negyed 8 órakor az istentiszteleten vesznek részt. Magyar nyelv. Tanár: Szabó Ernő dr.T.-k., Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom története, 11. l. Feldolgozott olvasmányok: Szemelvények Kisfaludy K., Katona, Fáy, Vörösmarty,­ Czuczor, Garai, Bajza, Vackor, Kerényi, Sárosy, Jósika, Eötvös, Kemény, Erdélyi, Kriza, Tompa, Petőfi, Arany, Szigligeti, Tóth, Vajda, Tolnai, Arany László, Rákosi, Jókai, Széchenyi, Kossuth, Deák, Szalay, Csengeri, Sala­mon, Gregus és Toldy műveiből. Magán olvas­mányok: Az ember tragédiája. Bánk bán. Falu jegy­zője. Buda Halála. Magyarország 1514-ben. Trón­kereső. Zalán futása. Az áldozat. Csehek Magyar­­országon. írásbeli dolgozatok: 1. Tiborc. 2. A „Zalán futása“ csodálatos alakjai. 8. Vörösmarty mint drámaíró. 4. Kisfaludy Károly hatása. 5. Borics tragikuma. 6. Gyöngyvér és Ildikó. 7. Petőfi a sza­badságharc költője. (I. A faráé tragikuma. Német nyelv. Tanár: Scholcz Róbert.­­Г.-k., mint a VII. osztályban. Földolgozott, olvasmányok: Das Lied von der Glocke. Der Spaziergang. Unterschied dichterischer u. bildnerischer Gämelde. Aus Heines Reisebildern. Die drei Einheiten im Drama. Die­ Ermordung Wallensteins. Szemelvények Schiller­nek Die Braut von Messina c. darabjából. Fordí­tás magyarból németre Schackból. Magánolvas­mányul szolgáltak Lessing, Goethe és Schiller leg­kiválóbb művei. írásbeli dolgozatok: Összesen 5 isk. és 8 házi dolgozat. A dolgozatok tárgya: fordítások, tarta­­lomközlések, értekezések. Francia nyelv. Tanár: Székely Salamon.­­Г.­k.: Macher Ede, Francia olvasókönyv, II. r. Képek .

Next