Ardealul Nou, 1948 (Anul 3, nr. 105-158)

1948-01-04 / nr. 105

Trăiască Republica Populară Română! Dorim cititorilor oostri Anul T-wcit Abdicarea Regelui Mihai I. PROCLAMAŢIE: Noi Mihai I. Rege al României! La toţi de faţă şi viitori sănătate! In viaţa de stat a României în ultimii ani s’au produs schimbării impor­tante politice, economice şi sociale, cari au creat raporturi noi între factorii de răspundere ai statului. Astăzi aceste raporturi nu mai corespundeau constituţiei ţării, condiţiunilor constituţiei şi au cerut o grabnică schimbare. Faţă de această situaţie şi în înţelegere cu factorii de răspundere ai statului, deplin conştient de răs­punderea noastră, cred că forma monarchiei nu mai corespunde vieţii noastre de stat şi reprezintă o piedică serioasă în calea progresului României şi în consecinţă cu deplină conştiinţă a răspunderii, în interesul poporului român, abdic pentru mine şi pentru urmaşii mei la tron, renunţând totodată la toate prerogativele regale. Las poporului român să-şi aleagă noua formă de guvernământ. Dat la Bucureşti azi la 30 Decembrie 1947. MIHAI I Proclamaţia guvernului Muncitori, ţărani, intelectuali, soldaţi, subofiţeri, ofiţeri, cetăţene şi cetăţeni ai României! Regele Mihai I. a abdicat astăzi dela tren. In actul de abdicare semnat azi, 30 Decembrie 1947, constată că în viaţa statului român s’au produs schimbări adânci în ultimii ani cari au creat noi raporturi între factorii de răspundere ai statului. Având în ve­dere această situaţie în înţelegere cu factorii de răspundere ai statului, Regele consideră că regimul monarchic nu mai corespunde cerinţelor vieţii noastre de stat, el reprezentând o piedică serioasă în drumul desvoltării României. Astfel poporul român a câştigat dreptul de a-şi alege r.oua foimă de guvernământ, republica populaiă. Eliberat de sub asupritorii Hitlerişti în 1944 şi de sub jugul slugilor acestora din ţară, poporul român şi a luat soarta în propriile sale mâini. In frunte cu clasa muncitoare, aliată cu ţărănimea Muncitoare, poporul român a scuturat jugul moşierilor, a pedepsit pe trădători. A alungat dela cârma ţării pe aceia care au apărat interesele exploatatorilor. Astfel poporul român a reuşit să instaureze un regim democratic, pe care continuă să-l întărească. In des­­voltarea ţării noastre monarchia a constituit o piedică în drumul spre democraţia populară, care asigură buna stare economică şi culturală tuturor celor ce muncesc. Prin înlăturarea monarchiei se deschid perspective uriaşe în faţa democraţiei populare. Muncitori, ţărani, intelectuali, soldaţi, subofiţeri, ofiţeri, cetăţene şi cetăţeni, să înălţăm noua formă a stalului nostru Republica Populară Română! * (Semnează toti membri guvernului) Director prof. Zeno Vancea Redacţia şi ad-ţia: Târ?u-Mureş, Str. En esett 2 - Tel. 699 ziar democratic Anul III Nr. 105. 4 pagini Lei 5 Duminică 4 Ianuarie 1948 Taxa poştală plătită în numerar conform aprobării Dir. űen. PTT. Nr. 179.868/946.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék