Athenaeum, 1839/1. félév

1839-05-30 / 43. szám

707 708 tett­e —. §.2. Hogy a’ szegény jobbágyok­­nak a’ mult években bár­mi okból eltörölt szabadságra visszaad­assék, és szabad legyen ezentúl azoknak, kik valamellyik (netalán szi­gorúbb és kegyetlenebb) úr vagy nemes’ ura­sága ’s hatalma alatt élni nem akarnának, m­ás helyre költözni.3 . A’ feltételek, mellyek alatt az megengedteték, röviden ím ezek: „Mindenek előtt tartozik a’ költözni szán­dékló jobbágy a’földesurat, kihez menni akar, és eddigi szolgabiráját e’ szándékáról, a’ szol­­gabiró pedig a’ jobbágy’ eddigi urát tudósí­tani; ’s ha a’jobbágy urától tizenöt nap alatt a’ maradásra rá nem vétethetik, a’ szolgabiró egy más nemes’ társaságában a’ jobbágynál megjelenvén, a’ helység’ bírája ’s lakosai e­­lőtt esküt veend tőle arról, hogy nem gyű­­lölségböl ’s egyéb akármi okból, hanem egye­dül azért költözik el, mivel urától törvény­telen terhekkel zaklattatott. Esküjét letevén, köteleztessék a’ jobbágy mindenért, mivel tar­tozik, mindenkinek eleget tenni. Házát , mellyet jó karban kell átadnia, ura elfoglal­ván, tetszése szerint másnak adhatja; pőreit ’s viszályait lakostársaival elmente előtt eli­gazítsa , ’s végre földbérét lefizetvén, a’ szol­gabiró és a’ mondott nemes’ jelenlétében köl­­tözh­essék.“ Ekként tehát a’ törvényhozás visszaadta ugyan a’ párnak költözési jogát, de milly összeszorító és százféle akadálytételekre al­kalmat nyújtó feltételek alatt. De ezen en­gedménynyel sem élhetett a’ parasztság sza­­kadatlanúl és mindenütt, miután azt majd ma­ga a’ törvényhozás ismét felfü­ggeszté, vagy csak némelly megyékre terjeszté ki, majd pe­dig számos urak’, sőt egész megyék’ fékte­lensége és ellenszegülése azt gyakoroltatni törvénytelenül nem engedé. Mi ezen jog’ életben­ gyakorlatának el­ső akadályát illeti, mindjárt a’ következő, 1548-diki törvénykönyvben találunk illy ér­telmű czikkre (32-dik): „Ámbár a’ múlt nagy­­szombati gyűlésen a’ jobbágyok’ szabad köl­tözése megengedtetett, de mivel e’ rövid idő alatt nagy engedetlenséggel viseltettek uraik iránt a’ jobbágyok, ’s még egyéb, itt ki nem mondott okokból, azoknak költözési joga a’ jövő gyűlésig felfü­ggesztetett, így tehát is­mét magokra vonták az istennek, áltatok e­­zen okból származtatott bosszuló haragját! Hasztalan kapcsoltatok e’ rendelményhez (§. 2.), hogy a’ jobbágyok mind a’ mellett szabadsá­gaikban megtartassanak, ’s uraiktól ne zak­­lattassanak. Kérdem, minő szabadságaik ma­radtak még fenn, miután ismét úgy földeik­hez szorittattak, mint igásaik ? És milly biz­tosítások vala uraik’ zaklatása ellen? A’ tör­vénynek illy zsarlást tiltó ereje ? De volt-e maga a’ törvény is biztosítva megszegés, e­­rőszak ellen ? ... De még is — hiszen rendel­tetett, hogy a’jobbbágy’ terhei ’s adózásai a’ régiek maradjanak! Igen, ’s a’ régi törvé­nyes­, de embertelen renddel, a’ régi törvény­telen rendetlenség is visszaállott. Igaz ugyan, hogy a’ 42-dik czikkely még is megadatja a’ vármegye’ útján a’ szabad költözést azon e­­gyetlen esetben, ha a’ „sem isten’ — a’ tör­vény’ szavai — sem ember’ félelmétől nem indíttatott úr“ egész a’ türhetlenségig zaklat­ná jobbágyát; de mennyi föltételek neh­ezí­­ték ezt, ’s mi kétséges volt legigazságosb panaszára is a’ jobbágy’ diadala! Az országgyűlés, mellyre a’ pórság’ e’ jogának visszaadása halasztatott, 1550-ben Pozsonyban tartatott. Az emberiséges király’ ismételt sürgetésére és közbejárására a’ fő­papok és világi nagyok’ néhányat minden föltétel nélküli, teljes költözési szabadságért szavaztak, de a’ többség csak korlátolt sza­badságot víván ki, tizennégy föltétel alatt helyezé vissza elidegeníthetlen jogába a’ sa­­nyargó pórságot; de csak azon esetben, ha panasza a’ földesúr ellen a’ megyei küldött­ség által alaposnak találtatik, ellenkező eset­ben urának fizetendő húsz forintnyi bírságra ítéltetvén (art. 37). Ezen törvényszabály te­hát semmiben sem kedvezőbb a’ pórságnak, mint az elöbbeni 1547-ki, mert ellátható, hogy a’ szegény per ebbeli pere’ vesztésétől ’s a’ bírságtól , igazsága’ ellenére is, sok helyt talán méltán tartván, csak végső eset­ben, hat. i. zaklattatása már tűrhetetlenig nö­vekedett ’s annak bebizonyítására tanúkat is állíthatott, folyamodott a’ megyei hatósághoz; de, mi szinte nehezítő föltétel volt, nem sze­mélyesen, hanem azon földesúr által, kihez költözni szándékozott. Világosan kitűnik e’ törvényczikkböl a’ rendeknek azon ingadozá­sa, mellynél fogva sem a’ királynak a’ pór­ság’ szabadságát olly régtől sürgető intéseit megvetni, sem saját érdeküket ’s illetőleg hasznukat, mint hivék, csökkenteni ’s össze­­szoritani nem akarták. Terhei azonban e’

Next