Athenaeum, 1839/1. félév

1839-05-26 / 42. szám

703 Aztán a’ hölgy’ jobbjára ültető Michel Angelót, ’s maga baloldalán fogott helyet. E’ jelre minden jelenlevők letelepedőnek, ’s a’ sütőleány, ki fölkoszorúzva mint ég’ békéjét hozó angyal jelent meg, kedves mosolylyal tekinte a’ két nagy művészre, megfogó kezeiket, ’s egyesítve azo­kat, azon kecsesei, melly benne olly kedves vala, monda : — Legyen barátság a’ művészetek közt, ’s egyesítse őket a’ szerelem — ’s a’ két mű­vész meg­szorító egymás’ jobbját, ’s érzésteli pillanattal felel­tek egymásnak. Ekkor a’ vendégek , megtöltvén habozó itallal öblös kelyheiket, kéjjel éltetők a’ két nagy mestert és a’ szép hölgyet, ’s vigadva ismétlők: — Legyen barátság a’ művészetek közt, ’s e­­gyesítse őket a’ szerelem. Korányi Samu: Magyar játékszíni krónika. Máj. 13. Hedvig. Máj. 14. A’ színház’ egyedüli javára fölemelt áron bérletszünéssel: Ole Bull’ h­angászati acade­­demiája, két szakaszban. I. szakasz: Eskü’ opera első felvonása. II. szakasz : 1) Ouverture a’ „Tolvaj szarka'4 czimír operából. 2) Ilecitativo adagio, amo­roso con pollaca guerriera szerz. és előad. Ole Bull. 3) Aria ,,a’ Puritánok 44 czimír operából, éneklé egy mitkedvelőné. 4) Adagio religioso szerz. ’s előad. Ole Bull. 5. Az álom, Nell Johanna bárónő’ költemé­nye , muzsikára tette Hackel, zongora és violoncell kísérettel; éneklé Sátorfy , a’ zongorát játszó Erkel karmester, a’ violoncellt Schlesinger. 6) Magyar han­gok szerz. ’s előadá Ole Bull. Máj. 15. Lear király. Lear Megyery. Máj. 16. P­a­j­z­á­n i­f­j­ú. Máj. 17. Z­r­í­n­y­i. Máj. 18. Nőragadás az álorczás bálból. Máj. 10. A’ színház zárva. Máj. 20. Peleskei nótárius. Máj. 21. A’ pesti színpadon először: János, Finnland’ herczege. Színj. 5 felv. Irta Weis­­senthurn Johanna, fordította Kossuth Lajos. Máj. 22. Csel. Máj. 23. Intermezzo. Szerdán máj. 29-d. a’ karszemélyzet’ jutalmául először fog adatni: Don Juan. Nagy opera Mo­zarttól. — Nyomatik Budán * a’ magyar kir. egyetem’ betűivel 704 Egyveleg. A’ tajték. — A’ tajték fehér, föld’ tekintetű, mindig puha, de száraz tapintata ásvány. Ezekben vagy veseidomu darabokban talál­tatik Serpentin kövek közt, Egribosban Negroponte’ szigetén , Eszki Sehir­­ben Anatoliában, Brossában az Olympus’ aljában, Baldisseronál Piemontban , Cornwallis’ Serpentin te­lepjeiben , stb. Mikor kiásatik , puha , kövér ’s hab­zik mint a’ szappan ’s ez okból a’ tatároktól ruha­mosásra használtaik. Az ismeretes tajtékpipák taj­tékból csináltatnak, majdnem úgy mint a’ cserépe­dény. A’ Németországban divatos tajtékpipák először faggyúban, utóbb viaszban főzetnek ki, végre meg­­sikároltatnak. Uj világítás. — Az austriai Lloyd társaság Triestben nem rég új világítási rendszerrel tön pró­bát. Parabol­idomit és 72 gyu­lpont távolságú kristály­tükör, Selkowszki által föltalált gyertyával világít­va , téteték föl a’ kikötő’ szélén egy magas duezra. A’ tükör’ világossága az egész kikötőt és a’ város’ közel részét úgy megvilágító mint a’ teljes hold, ’s 600 lépésnyire a’ tükörtől a’ legkisebb írást könnyen lehete olvasni. Uj próba is téteték rész idő’ alkalmá­val és nem kevesebb sükerrel. — E’ világítással még van némi nehézség összekötve, de a’ föltaláló re­ményű, hogy fog rajtok győzedelmeskedni. Oyttrittlesfákat késő fagytól megvéd­­ni. — Ez úgy történik, hogy télen a’ fák’ gyökerei kitakartatnak, megkötendők 's így a’ nedvet a’ fába későbben eresztök, így a’ virágzás egypár héttel ké­sőbbre marad, tehát a’ hideg nem olly könnyen árt neki. Francziaországban több kertész kisérté e’ mó­dot már meg, melly hasznosnak mutatkozik, főké­­pen mandula , baraczk , cseresznyefáknál. Goethe. — A’ melegség és világ legnélkülöz­­hetlenebb életgyönyörei valónak Goethének. A’ telet utálta és gyakran mondó tréfálódva: az ember magát őszszel felakasztaná , ha a’ tél’ undoksága felől va­lódi előképzelete lehetne. Valamint Schiller a’ gyümölcs­szagot, főleg a’ dohos , elért, csaknem rohadt almá­nak szagát szerette, úgy Goethe a’ bezárt, csaknem büdös szobalevegőt. Csak nagy fáradsággal lehetett rá venni, hogy ablakot nyisson ’s dolgozó és háló szo­báját kiszellőztesse. Kész szagok iránt nem volt érzé­keny, hanem a’ legkisebb rendetlenség iránt szobá­jában. Ha egy könyv vagy ív papiros az asztal’ szélé­vel nem volt közegyenben, az neki rendkívül kelle­metlen volt. Szinte nem szenvedhette , ha valaki a’ gyertya’ hamvát élvévé. Ellenére volt, ha valaki kér­dező : hogyan van ? Többször m­ondá szeszélyesen: „Szemtelenség valakitől kérdeni hogyan van, ha ked­ve vagy hatalma nincs rajta segíteni.“ A’ betegséget Goethe a’ legnagyobb földi csapásnak tartá. David, az éneszes. — Olaszországban a’ művészi lelkesedés főpontjára h­ága. A’ most annyi hírt arató dalnok, David, anconai első tenorista, majd mint egy dalra tiszteltetik. Sonettek és koszorúk hullottak számára. Egyik versezetben a’ művészt a’ daliás’ tökéletes mesterének , minden élő dalnokok’ fejedelmének , Olaszország’ gőgének, Ancona’ csoda­fiának és Europa’ gyönyörének nevezik. A’ tetszés’ viharáról fogalmat is nehéz kapni. Az előadás után fáklyákkal kisértetik haza. Egyik későbbi előadásakor tizenháromszor hivaték. Ifjak’ javító háza, — Ujyork, Philadelphia és Bostonban javító házak építtettek ifjak’ számára. A’ legszükségesebb tárgyakban, oktatáson kívül, ta­nítást kapnak a’ székcsinálók, szabók, vargák, szeg­­csinálók’ stb. mesterségében. A’ leányok mosni, varrni és főzni tanulnak. Huszadik évükig az intézet gyám­kodik fölöttök. Ha a’ tanítványok utóbb nem viselik magokat jól, vissza kell az intézetbe térniek. Nem hibáznak serkentések a’ jóbani versenyzésre ’s a’ kö­telességek’ teljesítésére, érdemjegyek és intések ál­tal, így új föld készíttetik az új vetésnek. Az ujyorki intézet’ költsége 23,000 dollárt tesz , a’ tanítványok’ munkái- és ajándékokból pedig 25,000 dollár veze­tik be. A’ vese-sült-evő. — Nem rég egy fiatal ele­gáns belépe egyik párisi étházba, tengeri csigát ren­dele magának és diablisi bort, ’s el kezdé éhét csil­lapítani. Nem sokára egy másik vendég érkezik meg, a’ csigaevővel szemközt ül le, ’s egy adag vese-sül­tet kér. A’ dandy nyomban kiált a’ pinezérnek , vi­gye el terítékét a’ másik asztalhoz. Nem ülhetek, úgy­mond, olly emberrel egy asztalnál, ki étvágyát vese­­sülttel csillapítja­ A’ pinezér követé a’ parancsot; a’ sült­evő nem zavartatá magát az által. Miután a’ pi­­peröcz készen vala csigáival, szelíd vállütést éreze. A’ sültevőt látá maga előtt, a’ barátságosan így szó­lót: ,,Ön megvető velem egy asztalnál enni, de nem vetendi meg velem párbajra kelni.“ — Másnap a’ csi­gaevő sült iránti iszonyát egy szép vágással arczáján fizeté le. Egyetemek’ száma Európában száz négy, a’ tanulóké bennök hetvenkilencz ezer. K­ávéházak. — Bécsben 88 kávéház van­, Párisban 6,000.

Next