Athenaeum, 1842/2. félév

1842-11-03 / 54. szám

431 432 dég lépett ’fel, jutalom-játék volt, Carl’ jutalomjáté­­ka és utolsó vendégszerepe,mind annyi czímek, mely­­lyeknél fogva reményleni lehetett, sőt kellett, hogy nagy számú nézők fognak begyűlni , és íme még is olly kicsin számmal jelentek meg. Valljon , hol volt az é­­nekesnő’ publicuma, mellyet némellyek egy pár ízben hirdettek, mellyel Carl a’magyar színházi operát, mint mondják, fölemelte ? Miután a’ színházi czédula és hír­lapok jelenték, hogy Carl Henriette’ jutalom-játéka lesz , hogy utólszór lép fel, csak megjelenhetett volna nagyszámúnak hiresztelt közönsége, de bizony szá­­nandólag kevesen jelentek meg. Karzat, második eme­let, zártszékek, földszin , páholyok mind üresen ásí­­toztak az énekesnőre. Volt azonban taps és kihívás dühösnél dühösebb, ’s volt koszorú többnél több, ’s a’ mi csodálatos , mind ugyanazon egy köpenyeg alól röpült ki a’ színpadra. De mit érnek e’ koszorúk , lí­raim , mit a’sok erőretelt kihívás? Ezeken az énekes­nő csak egy pár keztyűt sem vehet magának. Ha ju­talmazni akarjátok azt, kit olly igen tiszteltek, hul­lassatok kevesebb koszorút a’ színpadra, de annál több koronát — koronás tallért­­ a’ pénztárba tiszteletetek’ jeléül, és jelenjetek meg számosan, akkor legalább, mikor az énekesnő’ búcsú-ünnepe van. Ha olly nagy számmal voltatok, kik tisztelőtek Carl Henriettét mint művésznőt, m­a illett volna megmutatni magatokat, hogy ne hagyassák az énekesnő csupán entimsiasta barátinak tapsai és ujongásai martalékává. Ez illy jó barátok'­­ulságai szokták elrontani a’ legn­dvesebb dol­gokat is. Illy jó barátokkal, minőket én azonban nem a’ derék Carl Henriettének , hanem ellenségemnek kí­vánnék csak , kik néha csupa jó akaratból a’legboto­­rabb dolgokat viszik végbe, gyakran van szerencsét­lenségük dicsekedni a’ művésznőknek. Illy jó barátok­nak köszönheti Seb­odelné is a’ mi vele történt; ha ő nem ezekre, hanem vélt ellenségeire hallgatott volna, ma is tagja lehetne a’magyar színháznak, és békésen húzhatná a’20,000 ft jövedelmet. De az illy jó barátok addig szokták eretetni a’ dolgot, m­ig idegenséget nem támasztanak a’legjobb ügy iránt,’s csömörletessé nem teszik még azt is, a’ mi különben kedves lehetett vol­na. Ments meg uram minden jó ügyet, és jó embert illyen jó barátoktól, ezek többet ártanak mint az el­lenség. Síi az énekesnő’ mai szerepét illeti, az sike­rültebbjei közé tartozik, azt ő dicséretes szorgalom­mal adá , és megérdemlette azon tetszést, mellyet a’ közönség nem­ vakbuzgó és sterotyphce tapsoló, ha­nem józan része nyilvánított. Az ezeken kivűl hallat­szó jó barátok’előre kicsinált bravór, kihívásai sokkal inkább elveszítették már hitelüket, minthogy itt csak említésre is méltók volnának. Kisérje jó szerencse az eltávozandó énekesnőt pályáján, és legyen elhitetve, hogy neki Pesten nem volt egy ellensége is, nem volt senki, ki ártalmára törekedett volna, hanem voltak számos jó baráti a’ hízelgők’ nyomorú czén­éből, és voltak fanaticusok , kik ügyének nem csak nem használ­tak semmit, hanem ártottak igen sokat. A*...... *. Octob. 26. Egy színész’ élete. Szinj. 4 felv. Desneyer Károly és Lábát Eugentől, ford. Egressy Benj. fekszik a’ sétálók’ szivét meglágyítani! Ezen fogások­­ közt különösen megindita engem az, — igy szól egy újabb kori utazó , — mellyel egy vak koldus szokott használni. Gyakran legnépesb utczákban lelem őt ku­tyájával, halk hangon énekelve kérő igéit; baljában botot tart, mellyel a’ sarokköveket motozza, jobb kezében pedig kutyája’ nyakszoritójához csatolt zsi­neget , mellyen urát vezeti a’ hű állat; örvétől csöngetyű függ, melly a’jövő-menőket urára figyel­mezteti. E’ kutya nem távozik a’ faltól, sőt inkább lehetőségig hozzá simul, midőn valaki előtt ki kell térnie , az utczasarkoknál ügyesen fordul be ,’s gyor­san halad keresztűl a’ benyíló utczákon, hogy vak gazdáját kocsi ne érhesse. Midőn kötele húzódik ,nyu­­gottan megáll, visszatekint, ’s csak akkor indul is­mét útnak , mikor botjával érinti gazdája. Ha csontot talál útjában, nem eszi azt meg azonnal, hanem csak szájába veszi , és akkor elégíti ki korgó gyomrát, mi­dőn ura pihen. — Egy kézen lábon nyomorék szama­­ras targonczán járja be Páris’ utczáit, ’s mögötte egy bérlett suhancz nyikorgó kintornát forgat. A’ nyomo­rék nem koldul , hanem csak szorgalmasan figyelmez­teti az embereket: ,Uraim , ne feledkezzenek meg a’ művészetről !‘ — Hasonlag koldulnak azon zenészek is, kik egy ház előtt sem állnak meg, ’s nem szólon­­gatják adakozásra az embereket, hanem várakoznak, mig önkényt megnyílik számokra a’ könyörű­let’ erszé­nye. A’legfinomabb , ’s egyszersmind a’legm­eghatóbb koldulás-nemet a’ Boulevardon látám. Egy 15—17 é­­ves fiú targonczát vont, mellyen beteg anyja ült, ki rimánkodva tekinte a’ sétálókra. A’ targoncza nehéz volt, az anya vastag, a’ fiú kissé gyönge, ’s az utcza meredek. A’fiú’ arczáról veríték csörgött, ’s mind­untalan meg kelle állapodnia , hogy lélekzethez jut­hasson. Legalább is minden ötödik ember nyújtott va­lamit e’ szerencsétleneknek, ’s minden arczon megin­dulást idéze elő , a’ gyermeki szeretet’ e’ magasztos példája. ,Türelem — szóla gyakran az anya, — türe­lem , fiam, majd megszabadít bennünket kóláinktól a’ halál !‘ — „Oh, anyám!“ — felele a’ fiú, olly meg­ható hangon , hogy könnyüket érzék szemeibe talul­ni. — E’ vonásokból alkalmasint nem tűnik ki olly nagy­­erkölcsi romlottság, minőt bizonyos urak olly igen törekednek a’ francziákra hárítani. Sisjátszekű­ levéli. Lavater , az ismert ph­ysi­­ognomista, ki egykor olly nagy Ik­ire tudott emelked­ni , most pedig már majd egészen feledés’ tengerébe me­rült , munkáiban levelet adott ki „Munkáim' vevőjéhez“ czimezve , melly alkalmasint egyetlen a’ maga’ nemé­ben. A’levél’kezdete én ez: „Nincs kinzóbb azon gon­dolatnál, mint, hogy munkáim’ megvétele által valaki megcsalatott ; az én czélom ez bizonyára nem volt. Szán­dékom azonban mindenkit kármentesíteni, kinek meg­­csalatását mint író, nem az én ítéletem, hanem saját meggyőződése szerint okoztam. Imé, itt tehát becsület­szavam : a’ ki valódi neve’ aláírásával, hozzám vagy ki­adómhoz valamelly munkámat, e’ nyilatkozat’ kíséreté­ben visszaküldi: ,,,Én ezen rósz munka’ megvétele ál­tal meg vagyok csalatva, ’s azért az ide mellékelt könyvre költött pénzemet ezennel visszakivánom“ , a­­zonnal vissza fogja pénzét­ kapni.­“ Rósz könyvek’ösz­­szefirkálása csakugyan csalás, de Lavater’­e’ levele mégis nagy gyermekeskedést tanúsít. —If*— Egyveleg. I párisi Lollin soli. Más országban isten , bib­lia ’s énekeskönyvhöz folyamodnak a’ koldusok , hogy könyörre indíthassák az embereket; a’ párisi koldu­sok e’ példát nem követik. Ezek csak elmondják szük­ségüket , ’s eszküsznek, hogy egy pár fillérrel bol­dogokká lehet őket tenni , ’s ha valamit kapnak , azt nem az isten, hanem saját nevükben köszönik meg. A’ párisi koldus gyakran igen sajátszerü módon vonja magára a’ figyelmet, ’s ki bírná azt gáncsolni, mi­dőn a’ szemérmes koldus ártalmatlan fogásokkal tö­­ mulattató. Jóm­egk­ülit­b­eztetés. Egy uracs hasztalan véré lovát, a’ makacs állat mozdulni sem akart helyé­ből. Egy másik úr , látván ezt, igy szóla : ,Ne gondolj vele, az okosabb enged!" A’ lovag boszúsan feleletre voná a’beszélőt , ez azonban nyugottan csak ezt vála­szoló:,Hiszen nem önhöz, hanem lovához szólottam.1 —ff*— Kiadók: Schedel és Vörösmarty. Szerkesztő: Bajza. — Nyomatik Budán a­ m. k. egyetemnél.

Next