Athenaeum, 1842/2. félév

1842-12-04 / 67. szám

Hírlapi ellenőr. K*»k­or«-fláról: T. szerkesztő úr! Én tót va­gyok ugyan, de nemcsak nagy barátja a­ magyaroso­dásnak, hanem egyszersmind hathatós előmozdítója an­nak, mennyiben csekély erőmtől kitelik , mert benső­­leg meg vagyok arról győződve, hogy csak az alkot­mányos szabadsága Magyarországban lehetünk boldo­gok, mig az éjszaki önkény alatt csak sanyaruságra tarthatnánk számot. Hogy e’ gondolkozásomnál fogva a’ magyar hírlapokat szorgalmasan olvasom, az igen természetes, valamint az is, hogy nagy örömet érzek, valahányszor olly tényeket olvasok, mikből tót roko­nimnak magyarosodása tűnik ki. Ellenben mindenkor mély szomorúság borítja el lelkemet, midőn ollyasmi­­ket olvasok , mellyek azt mutatják , hogy a’ magyar nemzetisedén még sem áll olly jó lábon , minőn én azt látni szeretném. Illy szomorgás lepett meg akkor is, mi­dőn a Regélő’ ez évi 80. számában egy igen lealázó czikket olvastam a’ magyar irodalom ellen, melly czikk­­re az Athenaeum’ oct. 25. számában t. Káldy úr fed­­dőleg szólalt fel. K­r isten! gondolám magamban, u­­gyan mi czélja lehet a’ Regélőnek, hogy saját fészkét illy meggondolatlanul piszkolja be? E’ gondolat nem hagyott nyugodnom ’s a’ Regélő’ több számát még egy­szer átolvasám­. E’ nem legkellemesb munka után vég­re abban állapodott meg szerény véleményem, hogy a’ Regélő pánszláv érdekeket törekszik előmozdítani, mert egyik legmunkásabb dolgozótársa innen a’ mi tót megyéinkből véve eredetét, ’s most, a’ pánszláv elvek­hez ragaszkodva, a’ magyar irodalmat és írókat ma­gyar nyelven gyalázgatja, hogy annál nagyobb hatást ’s hitelt eszközölhessen kártékony szavainak. A’ fran­­czia színműveket, véleményem szerint, szinte pánszláv érdekből gáncsolja a’ Regélő és azon bizonyos ur, mi­vel a’ francziák ellenségei minden önkénynek és zsar­nokságnak, ’s ezen irányukat majd minden színdarab­jaikban lehetőségig kiemelni törekszenek , a’ mi pán­szláv rokonaimnak természetesen nem tetszhetik , mi­­tagadni’ vagy korlátolni; valamint Henszlmann urnak szabad roszalni az én ,,csevegéseimet'­ — mint ő különös tudós gőggel mondja — okkal, ok nélkül, a’ mint kedve van hozzá, úgy nekem is szabad volna megmondanom, hogy Henszl­­mann urnák csevegései viszont nekem nem tetszenek, ’s hogy czélszerű,jellemzetes és eleve­n r­é­g­i ta­nításait, mik alapját teszik az ő aestheticájának, egy cseppet sem irigylem , ’s rá foghatnám amúgy általánosan , hogy ő meg „örökké" a’ drámai hatás ellen „csevegvén“ egy drámai unalom-iskolát akar felállítani , mit szeren­csétlen „Konczával ” gyakorlatilag is megkezdett már. Azonban én nem szeretem a’ motiválatlan általános csevegéseket ’s igy hallgatok, nem akarván puszta csevegést csevegéssel vissza­­tartani. Van azonban ollyasmi, mit nem szabad legalább nem illik tennünk, sem neki sem nekem , mit ő azonban mégis megteve, s ez abból áll, hogy Henszlmann ur dolgokat cse­veg a’ közönségnek történtek gyanánt, mik azonban nem tör­téntek meg, csupán Henszlmann ur­ agyában koholtattak. Ilyen az , hogy én E­g­r­e­s­s­y G­­eleintén magasz­taltam, később pedig méltatlanul üldöztem. Ezt szabad legyen kereken tagadnom. Én ugyan Egressy G.-t „legjelesebb“ magyar színésznek nem’mondom, mint Henszl­mann úr, mert superlativus gradusban nem szeretek beszél­ni, azt azonban többször nyilvánítom mind eleinte, mind később, és nyilvánítom — Henszlmann úr’ meglépésére!— még most is, hogy Egressy G. egyike legjelesebb színésze­inknek. Hogy most talán magyarábban mondom meg Egres­sy Gábor’ hibáit — miket t. i. én hibáknak tartok — mint ezelőtt, ennyi igaz lehet , de én ennek okait már egyszer elmondottam ,­­s ha azt Henszlmann ur tudós figyelmére méltatta volna , fölfedezhető , hogy a’ következetlenség nem az én irataimban van, hanem Henszlmann ur’ fejében. E­­gyébiránt üldüzés­e az, ha a’ színbiráló megmondja a’ szí­nész’ játékának hibáit, e’ kérdés felett gondolkodjék Henszl­mann ur,­­s ha gondolkodván igennel felelend, akkor legyen szives magát is az üldözők’ sorába számítani, mert iratainak négy ötödrésze hiba-rovogatásokból ’s igy mások’ üldözésé­ből áll. Sz­­után ők egészen ellenkező irányt tűztek ki magoknak. Ebben látom én tehát a’ Regélő’ legújabb mozgalmai­nak kulcsát, ’s ezen soraimat azon egyetlen őszinte óhajtással fejezem be, bár ezen káros és sajnos irányt minél előbb elhagyná a’ Regélő ’s azon tót rokono­mat is megtérítené, kinek buzgó fohászokkal könyör­­gök magyar szellemet a’ mindenhatótól. M­resniczk Márk *): Egyveleg. Ru­h­arendszer. Valamint mindent példás rend­szerrel szokás gyakorlani Németországban , úgy szin­te tudjuk, hogy korábbi időkben még a’ ruházatra nézve is külön rendszabályok alkottattak, mikkel a’ szegényebb néposztálynál az öltözeti fényűzést akarák gátlani a’ törvényhozók. Egyébiránt már a’ középkori olasz köztársaságok is példát szolgáltattak erre.A’ ti­­zes-tanács Velenczében például színét és szabását is meghatározta az öltözetnek. A’ férfiak , kivévén a’ ta­nács’ tagjait és orvosokat, csupán fekete vagy sötét kelméket viselhettek. 1442-ben, tehát épen 400 év e­­lőtt, midőn épen nagy drágaság uralkodott, a’ némbe­­reknek megtiltatott az arany-himzésü kelmék’ viselé­se, kivévén a’ rendkívüli ünnepélyeket, miken illy szövetekben is szabad volt megjelenniük. 1410-ben a’ ha­j­fonadék és ruhauszály’ hosszúsága határoztatott meg. Három évvel utóbb a’ ruhaujjak’ rendkívüli bősé­gét szabályozá a’ törvény, valamint a’ viganók’ alsó részének iszonyú bőségét is szőkébbre szabatta. A’ tizes­ tanács olly nagy fontosságot tulajdonita e’ rend­szabályoknak , hogy a’ szigorú őrködést fölöttük a’ status-inquisitióra bízta. Később 1668-ban, ugyancsak az inquisitio parancsot kapott az iszonyú nagyságú parókák’ elnyomatására. Statuselv volt külsőleg lehe­tő legnagyobb egyenlőséget hivatoztatni a’ nép’ külön osztályiban, ’s ez elv’ következtében valamennyi saj­kának kivétel nélkül feketének kelle lenni, melly szo­kás még m­áig is divatban van. Kivételre e’ tekintet­ben csak egyetlen példa van. Malibran, nagyhírű éne­kesnő, ugyanis, Velenczében tartózkodván, igen díszes kék sajkát készíttete magának, mit az austriai kor­mány’ hathatós közbeszólás’ következtében csakugyan szabad is volt használnia. —»-*■— Böngészel. — Az emberi míveltség’ épülete kúp alakú, csú­csát hegyesnek akarja, de az, mit ma épitünk, maga­sabb annál, mi tegnap építtetek. Mi bárgyuság tehát nagyobb míveltségünek tartani a’ hajdani időt, holott a’ mostani kor áll annak vállain ! — Képzeljetek egy tanítót, egy atyát és egy a­­nyát; mind hárman igy szólnak : ,­ érték , gyermekek, figyeljetek rám, mert tanítanálak, mint kell a’ hazát szeretni!­ — Ön, mennyire különbözendik az anyának hangja az elsőnek, sőt magának az atyának hangjától is! Szava hívebb, vonzóbb, tekintete kellemesb, arcza nyájast­, úgy sikere is tanításának bizonyosb. — Zavarosban jó halászni, de a’ ki tisztítani a­­karja a’ vizet, arról azt következtetjük , hogy nem a­­kar halászni, nem pedig azt, hogy azért akarja tisztí­tani a’ vizet, miszerint annál jobban halászhasson. darán­g­ *) Ugyan kérem a’ t- szerkesztő urat, méltóztassék legközeleb­bi ujságboritékomába egy kis czédulát rejteni 's azon nekem gyilkos kiejtésű nevem helyett valami jó magyar hangzatút ajánlani. H. M. Kiadók: Schedel és Vörösmarty. Szerkesztő: Bajza. — Nyomatik Budán a­ m. k. egyetemnél.

Next