Athenaeum, 1842/2. félév

Mutató az Athenaeum 1842. 2. félévéhez

Szelet. Hurkay Emil. Egy szenvedő leányhoz . . . . 685 Sárosy Gyula. Emlékezet ........................................................358 Szalkay Máté. Az ólmos botok ...........................................838 Tompa Mihály Zokol 773. — Kedvesemhez 869. — Májusban 966. — Tavaszdal .... 1049 Vackor Sándor. F­ölengedt bú...............................................114­1 Vidtor Emil. Diego Leon 119.— Sylvester-éjben 229. — Párleány 284. — Komoly beszéd 374. — 1840-ből 439.— Nemzeti zászló alatt 518. — Temetések 581. — Indulunk 716.—Az életből 887. —Lenke 951. Em­­bergyű­lölő 1236-Vörösmarty. Az úri hölgyhöz....................................................21 SZÍNÉSZET. Színházunk’ jövendőjére .........................................................367 Színművek’ jutalma ...amb........................................................733 Spanyol színészet —yz—.........................................................971 A­ német dráma legújabb időkben —yz— . . 1133 Magyar játékszini krónika: Az áldo­zat. Gizul 27. — Egy pohár pálinka 61. — Norma 63. — Leány­kérés szabály szerint 77. — Chivri Diana. A’ velenczei kalmár 79. — Veszedelmes szomszédság. Ke­­gyencz 112. — Fekete asszony. Ki mer, nyer 127. — Gyámok 139. — Három egyszerre 175. — Chivri Dia­na 176. — Marino Faliero. Elmellőzés 207. — Két ala­kú 238. — Pajzán ifjú. Coriolán 253. — Zsigmond ki­rály’álma 254. — Dionysia 271. — Peleskei nótárius 302.—A’ vígjáték. Tudtán kivűl kém 317. — Szerdahe­lyi Kolozsvárt 365.— A’ szegény költő 366. — Bálés 381. — Fiesco 397. — Lázár pásztor 446. — Portréi né­ma 448. — Moori vásár. Bátori Mária 463. — Carl Hen­riette’vendégszerepei iránt 464. — Láncz 477. — Négy huszár és gyermekharisnya 512.—Chivri Diana. Há­zasság XV. Lajos alatt 559.—Enzersdorfi postalegény 655. — A’ fehérek 671. — Az aggszinész és leánya 687. — Fekete domino 688. — Felbér Mária Kolosvárt 693. — Egressy Gábor Kolosvárt 717. — Foster tesvérek 718.—Bálés. Fiatal házasok. Lear király 719. — Fe­kete domino 734. — Adelaide. Királyleány mint koldus nő 751. — Kean. Utazás közös költségen 781. — Don Alvaro 783.—Anikó 798. — Két Péter 799.— Vas ál­­arcz 831. — Szerelem és champagnes 832. — Othello. Devereux Róbert 846. — Varázs korona 909. — Saint Georges lovag 925. — Kézművesek’ pallérozottsága. — A’ magyar színészet félszázados emlékünnepe 941. — Az őrült’ gyermeke 959.— Mátyás király Ludason 978. — Tudtán kívül kém. Amerikai 1023. — Mátyás diák 1038. — A’ fehérek 1070. — Norma 1071. — Egy pohár víz 1135. — Marino F­aliero. Láncz 1149. — Még van idő. Chivri Diana. Norma 1215. — Liguerolles Luiza. Lorenzino 1227. KÉPZŐ­MŰVÉSZET. Az egri templom —e—.......................................................... 13 Róma művészeti tekintetben. Ocskovszky Ferencz.......................................................... 657. 673. 681 EGYVELEG. Régi művészség. Nevezetes holttetemek . 16. — Sánták. A’ zsidók. Japáni párviadal. Londoni és párisi kalmárok. Az amerikaiak’ fő ismertető jele. Camarilla 32. — Franczia udvariasság. Két garasos ájulás. Jele a’ civilisatiónak 46. — Hajviselet a’ férfiaknál. Hiány ma­trónákban. Rendkívüli büntetés. A’dühösködő néger 47. —Művészek az evésben 63.— Régi török jóslat. A’gaz­dagok’ iskolája. Királyi mondat 64. —‘Takarékosság. Jól kifizették. Franczia térítés Siamban 80. — Hiteles bizo­nyítvány 96. — Spanyol büszkeség. Chinai udvariság Mennyit tesz a’ név. Becsületmentés 128.—Serfözés Lon­donban 143.—Seidlitz’elhatározottsága 223.—Ideg-gyön­­geség.—Udvarias keményszivűség.—A’ szegény paraszt leány mint királyné anyja és két királyné’nagy anyja.Mű­vészet. Bámulatra méltó közönség. 303.—Szaporítás. Ér­dekes összehasonlítás. Angol különc­ségek. Az asszonyi szépségről 301.—Jó kielégítés. Jules Janin’házassága Szelet. 351. —Arany almák csonthüvelyben. Vasúti híd 325.— Afrikai replica 381.— A’ szolgák. A’ szabadság' ha­zája 382. — Kötél-instantia 415. — Párisi törvényszé­ki jelenet 416. — Igazság-kiszolgáltatás Marokkóban. Okos segédeszköz. Sikerült fogadás 431. — Őszinteség. Férj és feleség. Különös fogadás. Nyilm­érgek Brasi­­liában. Tieck iskolái’ bizonyítványa. Külföldi Goethe 432. — Az írói pálya Francziaországban. Humboldt Sándor 448. — A’ hajdani Velencze’ félelmessége. A’ spanyol királyok’ egyike. Beatrice 478. — Holttestek’ egyszerű bebalzaraozása. A’ legszebb asszony 479. — Közlekedési gyorsaság 526.— Oktalan tékozlás 527.— Az utczai légszelvilágítás. Emlékkövek. Egy trouba­dour korunkban. Ördög-literatura 528. — Eperjesen a’ szerelem és Champagnes adatot. Török polgárisulás. Énekesek’ dicsősége- Angol könyv Németországról 543. — Schiller és Seribe. Dickens és Freiligrath. A’ vak­merő hindu suhauez 544. — Furcsa hirdetmény. Elmés megjegyzés 559. — Sebesség és lassúság szellemi mun­kálatokban. Követésre méltó példa 569. — Nevezetes tengeri utazás 591. — Új színdarab Scribétől 592. — Vasutak 605.— Artézi kút Párisban 607. — Goethe’ emlékéről 608. — Rendkívüli erő. Rossini’ emlékezőte­hetsége. Drága álom. Óriási vendégfogadó 624. — Kü­lönös tanulmány. Boz Dickens külseje 720. — Kalap és frakk. Kávéivók’ számára.­ Hajdan és most 784. — Paii-kinevezés Francziaországban 846. — Egy hindu ítélete Taglioniról és az európai sik­rásokról. Zendü­­leti eszmék Chinában. Scott Walter’ emléke 847. — Szászország 864. — Barátom a’ vígjáték-iró. A’ szájöblítés 911. — Emlékek. Francziaországban az irói pálya 912. — A’ martiniquei kígyók 928. — Asz­­szonyi ármányok 943. — Polcinella’ származása 944. — A’ valódi cashemir-kendők 960. — Hum­boldt Sándor. Az alvás’ ideje 975. — Páris’ megerősit­­tetéséről 976. — Sheridan’ pénzzavarai 992. — Irodalmi halandóság. Csókszabadság 1008. — Balzac mint re­gényíró 1072. — Kérelemlevél azokhoz, kikre a’ neve­lés bízva van 1087. — Házi nevelő kerestetik. Az óhaj­tott égés 1088. — A’ szónok és szamár. — Marmontel Cleopatrája. A’ sorscsizmák. A’ kávéházak Berlinben 1104. — A’ ballada. Nemi aránytalanság. A’ magyar nyelv a’ tóttal rokon. Goethe’ háza. Szigorú zárdasza­bály 1120. — A’ megölt férj 1151. — Nemzeti illatok 1215. — Nászutazás. A’test megújulása 1216. — A’ke­letindiai főkormányzó 1230. — A’lengyel veto. Orosz catechismus. Külföldi ítélet Ferenczyről 12­31. — Indus páriák. Hallatlan becsületesség. Levelek’ szaporodása. A’ hazai nyelvet is elfeledhetni 1232. — Lessing tö­rököknél. É­­­y pohár víz. Irodalmi jutalomtételek 1241. ÉRTESÍTÉSEK. Szilasy Lelkipásztorság’ tudománya . ■ .48. 1209 Mezei naptár. Kacskovics Lajos .......................................U2 Nyilatkozás. Tretter György ..............................................02 Az Athenaeum ’s F­igyelmező mult éveki folya­mai iránt..........................................................................................144 Magyar académia. I­. Schedel F. titoknok • ■ 23/ Protestáns egyházi és iskolai lap.....................................240 Drámaírók’ jutalma. Szigligeti titoknok . ■ ■ 288 Rupp J. Magyarország’ ekkorig ismeretes pénzei 336 Felhívás a’ honi gyümölcstenyésztés’ ügyében . 445 A’ nemzeti színházban a’ légszesz-világítás ár­csökkentés mellett bérbe adatik ... 4/7 A’ pesti vizgyógy ’s edző intézet......................................496 Kisfaludy-társaság...........................................................................1128 Hálaszózat Batthyány Kázmér grófnak . • ■ 560 Magyar és Erdélyország’ történetét tárgyazó mű­vészeti és tudom. munka.Kiadja Ehrenreich / 67.848 Kliegel-könyv......................................................................................­*44 Természettudományi társulat............................................ 976 Történeti beszélyek Remellay Gusztávtól . • 976 Párbeszéd Szebeklébi és Egressy G. között . 1056 Kisfaludy-társ- Évlapjai .........................................................JJ®“ Soproni estvéri IV. füzet. Kis Jánostól • . ■ Huj Petrichevich Horváth Lázár’ munkái . . . • 184 Kiadók : Schedel és Vörösmarty. Szerkesztő: Bajza. — Nyomatik Budán a’m. k. egyetemnél.

Next