Athenaeum, 1842/2. félév

1842-12-04 / 67. szám

533 If­ü Ü­H­H Ju T­ü­g­e­c­x w Ti, o­r. Germain természetbúvár ollyan fölfedezésről tudó­sit a’ Toulonnaisban, mellytől gyarmataira legörven­­detesb eredményeket vár a’ kormány. E’ fölfedezést Lamoriciere tábornagy Mascarában véletlenül tévé. Az úgy nevezett indiai vagy berber-fügék’ érésidejekor vagyunk itt, igy ír Germain úr ; a’ katonák kedvökre esznek belőlük, mivel e’ gyümölcs szintolly jóízű­ mint egészséges. Lamoriciere tábornagy azt vévé azonban észre, hogy a’ katonák által elhányt vastag fügeh­éjak megbűzíték a’ levegőt. Megparancsoló tellát, hogy a’ fü­gehulladék rakásra hányatván, városon kívül ollyan helyre vitessék, hol az afrikai nap hamar felszárítja ’s ez által a’ sárszagot megsemmíti. Szigorúan tartat­ván meg a’ parancs, fügehulladékokból a’ nevezett he­lyen rövid idő alatt nagy rakások valának. Néhány nap mulva arra sétáltakor észrevévé a’tábornagy, hogy e’ rakások bizonyos fejér kéreggel bevonvák, hozzá­­jok lép ’s úgy találja, hogy e’ kéreg salétrom-üledék­hez hasonlít; bizonyos mennyiséget von tehát belőle, ’s pontos vizsgálat után fejér, jegedett ’s igen édes anyagnak találá azt. Azután vegybontáskor kisült, hogy ezen anyag a’ legtisztább, jegedt czukorból áll. Az indiai füge t. i. 's héja sok czukoranyagot foglal magában : a' nap’ nagy melege forrásba hozó az anya­got, a’ vízrészek’ elpárologtával szörppé sürüdött a’ nedv ’s ez a’ levegőn czukorrá jegedett, mi annál könnyebben történik, mivel a’ forró évszakban éji har­mat úgy szólván nem vala Mivel a’ berber- vagy cac­­tusfü­gék Algírban rendkívül olcsók, ki jön számítva, hogy e’ jeles czukor’ fontja alig kerülhet 20 étbe ’s az egész munka a’ fügék’ összeszedése­ ’s fölmetélé­­séből áll, mellyek azután napra tétetnek ’s róluk a’ czukorrészek puha kefével sepertetnek le. Hogy e’ durva bánásmódot nagy tökélyre viheti az ipar, magá­ban értődik. De a’ fölfedezés’ dicsősége a’ derék La­moriciere tábornagyé, ki e’ szerint iparférfivá is jön. — A’ főkormányzó Oranból visszatértekor ezen új fü­­­geczukorból mintegy egy fontot hozott Algírba, azon lakománál, mellyel Bugeaud az algíri előkelő ültetvé­nyeseknek adni szándékozik , bemutatandót. Mondják, hogy Bugeaud oda utasítá az új helységekben letele­­pülteket, miszerint igen sok cactusfü­gét ültessenek ; a’ kis hadcsapatok is Metidscha’ nagy részét illyen cactusfügével fogják beültetni, mi annál könnyebb, mivel a’ széles levelekből csak egy darabot kell a’ föld­be leszúrni, hol rövid idő mulva széles gyökereket ver. Illy ültetvények azonfelül a’ legszárazabb földben is sikerülnek. A’ tapasztalás régen megmutató, mi könnyű ’s bizonyos e’ becses berber­ fügék’ elterjesz­tése ; minden sáncz ’s az országutak mellett minden árok e’ növénynyel van már beültetve mind azért, mi­vel a’ felhányt földet leomlás ellen védi, mind pedig ’s jelesül azért, mivel levelei’ hosszú, kemény tövisei­vel jeles védsövényül szolgál. — Francziaországban e’ szerint a’ répaczukornak hatalmas vetélytársa akadt az ialgiri fügeczukorban ’s Lamoriciere a’gyarmat’jó­tevőjévé lön. Valósul-e az itt kimondott remény, az idő mutatja meg. 6. Nov. 17. Csalód­áso­k. Ered. vígj. 4 felv. Kis­faludy Károlytól. Nov. 18 Fekete domino. Víg opera 3 felvon. Irta Seribe, ford. Lengyel Dániel. Zenéje Aubertől. Nov. 19­ Lendvayné’ javára bérszünettel először . Matild. Dráma 5 felv. Irták Pynt és Sue. Ford Iri­nyi József. Néző olly nagy számú, mint csak rendkí­vüli esetekben látható színházunkban. Nov. 20. Pénz, dicsőség és nők. Vaude­ville 5 felv. írták Cogniard és Delaporte. Ford. Cse­­pregi. Zenéje Szerdahelyitől. Nov. 21. Fáncsy’ javára bérszünettel : Matild. A’ második felvonás után Della Eliza k. a. Belizár o­­perából Antonina’ első felvonási nagy áriáját éneklet­­te el a’ jutalmazott iránti szívességből. Néző nem olly nagy számmal mint először, de mégis sok. Nov. 22. B­e­l­i z­á r. Nagy opera 3 felv. Irta C­am­­marano Salvator. Zenéje Donizettitől. — Markovicané mint vendég Antonina’ szerepében. Nov. 23. Borostyán-koszorú. Szinj. 5 felv. Ziegler után. Nov. 24. Az ördög’ naplója. Vaudeville 3 felv. Írták Arago és Vermon. Ford. Egressy Benjam. Néző nagy számmal. Nov. 25. Gyámok. Szinj. 3 felv. Louvestre E­­mil után. Ford. Csepreghi Lajos a’ m. acad. költs. Nov. 26. Konti’ javára bérszünettel először : I’ á­­risi vízhordozó, vagy a’vész’ napja. Nagy opera 3 f­elv. Irta Bouilly, ford. Deáky F. Sámuel. Zenéje Cherubi­nitől. Nov. 27. Lázár pásztor. Dráma 4 felvon. Egy felv. előjátékkal. Bouch­ardy után francziából Sarlay Ferencz a’ m­. acad. költs. A’ mű többször adatván ’s többnyire ugyanazon személyek által, mint ma, csak néhány észrevételt akarok tenni. Engem Lendvay’ já­téka, kit ír1a először láttam a’ czímszerepben, érdekelt különösben. E’ szerepet Egressy Gábor*) nagyobb ré­szint jól adja, de vannak helyei — mint egykor bő­vebben előadóm e’ lapok’ 1842. 1.446-8. hasábjain — hol az ő játéka nemcsak nem gyönyörködtet, hanem bot­rányt gerjeszt mindazokban, kik megtudják gondolni, hogy a’ művészetnek más természete van, mint az élet­nek. A’ szerepnek ezen helyeit Lendvay jobban adá. Mozgása és beszéde rendkívüli volt ugyan és szokott­nál merészebb, de kellő korlátok közli és öntudattal mérséklete ; nem felejté el, hogy színpadon van, hol nem mezítelen valóságot, hanem az élet’ művészileg megnemesített képeit kell visszatükrözni. A’ színfal­­szaggató h­ánykolódás, a’ torzszerű vonaglások elma­radtak , nem ordítozott az elrekedésig, nem fetrenge földön, mint a’ kit bélgörcsök gyötrenek , ’s azért mégis ki vala fejezve az indulat, melly Lázár pásztor’ kebelében dúlong, szóval meg vala mutatva gyakorla­tilag és ténynyel, miképen nem szükség, ut scar,dala fiant, és mégis el valának ragadtatva a’ nézők. Juda­­el’ szerepében, mellyet Megyeri szokott adni, ma Fü­redi lépett fel mint vendég. Fiatal színész, de bír né­mi ügyességgel­ Értelmes beszéde, erős hangja van, mellyel idővel sokat lehetend tennie, ha a’szavalástan­ban előhalad. Néző nagy számmal. Szebeklébi. Magyar játékssini Krónika. Nov. 16. Hamlet. Szomorul.5 felv. Shakespeare­­töl. Ford. Vajda Péter a’ m. acad. költs. 534 Hah! mi kép leng a’ ködésben 2 Bájoló, mint a’ tavasz ..... Szőke fürttel..... kék ,szemekkel..... Hűtelen lyány, képed az ! Nincs tehát a’ nagy világon , Nincs h­ely, csalfa szép alak ! Hol sebemre ír csepegjen, Hol feledni tudjalak ? Petőfi­ Sándor. •­ A' Regélő’ 93. számában Henszlmann úr jónak látá tudtára adni az olvasó-közönségnek, hogy neki az Athenaeum’ szini birálatai nem tetszenek, nem tetszenek pedig főleg azok, melyeket én írok. Nem akarom senki’ tetszés-szabadságát

Next