Athenaeum, 1843/1. kötet

1843-05-01 / 8. füzet

T­A­R­C­Z­A, JTMester Károly, magyar z­enekü­ltő. Az opera és zene’ elhirhedt pár­tolásából azt vélné az ember, hogy honunkban minden, mi zeneművészet­hez tartozik, hőkeblekkel fogadtatik ’s nagy részvét van iránta, pedig a’ dolog egészen máskép áll. Itt is kü­l­­földieskedünk mint sok egyébben. Ha külföldről jó hozzánk zenész , vagy olasz, német opera adatik, rohanunk a’ színházba, a’ hangversenyekbe; el­lenben honi talentumainkról ’s azok’ termékeiről hallani tudni sem aka­runk. Kevés volna inkább pártolan­dó e’ korban, midőn a’ nemzetiség’ nagy eszméje átkezdi hatni keblein­ket, mint a’ magyar zene, kevés in­kább mint azon szándék, hogy honi költőink’ jeles mivei ének által is nyerjenek életet a’ magyar ajkakon, ’s íme e’ hasznos, e’ szent eszme is mi kevés részvétre talál, erre legyen elég ez úttal csak egy példát felhoz­nunk. Hányan ismerik Magyarorszá­gon Mester Károly úr’ nevét? Alig valaki, de ismerik-e elegendőleg Er­délyben is? Nem igen mondhatjuk. Pedig e’ szép tehetségű N. Enyeden lakó Erdély szülte fiatal hazánk’ h­a rég fáradoz azon eszme’ valósításán, hogy költőnk’ elmeműveit énekelhe­­tőkké varázsolja ’s így mintegy a’ nemzet’ ajkára adva népszerűbbé és hatékonyabbá tegye. Minő sikerrel , fáradott legyen eddig is már e’ pá­lyán, tanúsítja több szerencsés com­­positiója, tanúsítja nevezetesen Vö­rösmarty’ Szását ’ , mellynek szöve­ge általa zenére téve a’ n. enyedi is­kola’ teljes zene- és énekkara által több ízben előadatván , olly tetszéssel és lelkesedéssel fogadtatott, mind azoktól, kik hallak. Ezen kivűl több jeles költőink’ érdekes dalait hallok már tőle, de csak mi, kik kis körébe tartozunk , mert költséghiány áll ellent, hogy több mint 60 darab kész művét a’ nagy közönség elébe nem bocsáthatja. Kéz­iratban hevernek azok , csak keve­sektől bámulva, kik őt mint lelkes zeneköltőt olly örömmel ölelik kö­rükbe. Magyar költőktől következő mű­vek vannak nála muzsikára téve ké­szen : Vörös m­­artytól: 1) A szép leány. Duett zongora vagy gitár-ki­­sérettel. 2) K. M.dzru, duett z. vagy g. kisérett. 3) Kis­lány’ baja , solo, zongora kísérettel. 4) A­ szép haja­don. Solo zongora-kísérettel. 5) Szó-

Next