Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-10-15 / 7. füzet

T­Á­R­C­Z­A. t eszrevé­telele Warga Já­nos* Termés­zett­ana' bí­rálatára. (Vége.) 56. §. Hogy őszszel és tavasz­­szal érzünk melegebbet estvefelé, a’ napsugároknak egyenesen álló tes­tünkre­ függélyes’ esése miatt, és nem nyárban, sem reggel, oka az, mert nyárban a’ függélyeshez köze­lítőleg esnek délben a’ napsugárok , és igy olly nagy hevet fejtenek ki, hogy ehhez aránylag a’ kérdéses est­­vefelét meleg elenyészik; ellenben őszszel, és tavaszszal, még elég dü­­lősen esvén délben is a’ napsugár, nem fejthet ki annyi meleget, hogy mellette a’ függélyes irányú estveki meleg elenyésznek. Látja királó , mi sajátságos fogalom-zavarba, esett, mi­dőn szerzőt sajátságos gondolattal a­­karja gúnyolni. Ezen §-ban a’ lég’ összenyomulásából származott hő kö­rüli gi­zmálkodásokra nincs mit mon­dani, csak azt, hogy ha a’ kénsa­­vany és viz­ vegyület nem szerkezeti állapot-változás , tessék bírálónak a’ kénsavanyos vizet, viz helyet meginni. 57. §. Biráló azt mondja, hogy szerző a’ hónak saját meleget tulaj­donít. Hol mondja ezt szerző? Mu­­tattassék ki. Látja biráló, itt a’ foga­­lom-zavari hiba, és a’ piszmálkodási félbűu mellett, egy nagyobb bűnbe esik, nem mond t.i. igazat. Az 59. §-ban felhozott okot pedig, mi a’ felsőbb természettan­ból tudjuk, jelesül, hogy a’ viz 3°­­nál legtömörebb ’s l°-nál is tömöt­­tebb mint 0°-nál. — Azt is tudjuk mi, biráló úr, hogy ezen szép ta­pasztalatot Stampfertől tanulta, de ez messze ok ; illy könyvben mint a’ kérdéses, mindig a’ legközelebbit kell felhozni, sőt oktatásbani elvünk sze­rint másban is a’közelebbről kell lép­ni a’ távolira; igy a’ jég-úszásnak közelebbi oka csakugyan az lesz, hogy annak likacsaiból hideg által a’ jég kihajtatván , jegedék-képezés ál­tal is térfogata nagyobbá). A’ 60. §-ban megkötött meleg’ világositása túlzó piszmálkodás. A’ 61. §-ban, hogy a’ vissza tar­tóztatott párák a’ forrást nem mozdít­ják elő, bírálónak igaza van , vala­mint lehet igaza a’ jégdara’ képezé­­séről adott tanának is. — A’ 70. §-ból fölhozottakra néz­ve utasítjuk bírálót egy olly fürdő -

Next