Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-10-15 / 7. füzet

27- re, hanem csak ébreszt és fejt ezen meleget. És épen ezen hőfejtés’ ered­ménye az , mi nyárelő’ 22. után sok­szor nagyobb mértékben mutatkozik. Íme’ sorban mentünk azokon, mi­ket bíráló hibás tanoknak nevezett, ezekbe mint méltóbbakba részleteseb­ben bocsátkoztunk, a’ nyelv és elő­adásra nézve kimondtuk elvünket. Nézzen vissza már bíráló ezen ész­revételekre , de nem amúgy francziá­­san, mint az idézett anyagi franczia példabeszéd mutatja, hanem komo­lyan, és főleg lelkiismerettel; meg­­látandja, hogy helyes észrevételei méltányolva vannak, de zavart fogal­mai és piszmálkodásai, — ha ujjai­­ra szedi is azokat — sokkal halad­ják helyes észrevételeit, ezután húz­zon magára corollariumot, ’s söpör­­­jön előbb a’maga háza előtt’s azután czirkálgassa a’ másét. — Pszihistai Antal múlt évi természettan-hallgató és társai. Helyeslés. Miután közvisgálatunk’ alig vé­geztével történt utazásomból vissza­tértem, és az Athenaeum’ folyó fél­évi II. füzetet is megkaptam, tüstént kötelességemnek érzem­ természetta­nom’ bírálatát azon növendékeimmel közleni, kik szünidőben is körűlem­ vannak. Ezért az első füzetbeni bírá­latot is komolyabb tárgy alá vevénk, mint azt utazásom’­épen beállásával magam is átpillanthatom­. Helyesel­tem növendékeim előtt a’ helyes ész­revételeket, rászaltam a’ hibásokat. És növendékeim ezen észrevételeket összeszedek ’s velők megleptek, mi­ket én ezennel helyeztek, kivévén né­­melly helyen a’ modort, mi lehetett volna kissé humánusabb. De hiszen, miilyen az áldja meg, ollyan a’ fo­­g­adja isten is. *) Bizony­ bizony nö­vendékeim majd köszönetein’ vissza­vonására szoritanak, de csak marad­jon köszönetem­. Én kevés érdemért is inkább többet adok, mint keveset. Warga János: ió’ palermói catacom­­bák A’ halál’ sajátképein országa a’ palermói catacombákban látható. Az ottani capucinus egyházban egy pin­­czeboltozat van, mellynek földréte­ge és lég­ faja különös nemét eszköz­li az enyészetnek a’holtesteken. Kis­sé több mint négy hónapi idő alatt a’ testek félrohadási állapotba jutván, azon túl évekig alig változnak. Ezek nem kapnak múmiákéhoz hasonló sű­rűséget , melly által az emberi emlé­kezetből elenyésznek; nem száradnak ki azon mértékben, mint némelly fel­ső olaszországi sírboltokban, sem az életnek azon színét nem tartják meg, mellyet ném­ellyeken észrevenni, ha­nem a’ hús nyúlós kocsonyává zsu­gorodik, melly néhány év alatt szi­lárdabbá leszen, utóbb pedig ismét elmorzsálódik és elporlik. Ezen holt­testek’ színe sárga fakóból hamuszür­kévé és ónkékké változik; az arcz’ egyéni jelleme nem törlődik le, ha­nem a’ vonások a’ kiszáradás’ kisebb nagyobb fokaihoz képest, megfeszül­nek és elfonnyadnak. Az egyház és kolostor alatt a’ capucinusok magas és téves folyosókat hagytak ; kiért bi­zonyos öszveg fizettetik, annak teste néhány holnapra ama’ rohasztó bolto­zatba tétetik és azután e’holtak’csar­nokában állíttatik föl. Több sorjával állnak, ülnek és fekszenek itt a’ha­lottak, csavarok által tartva, mellyek azonban nem láthatók. Mindenik ama’ *) Óhajtanak , hogy íróink a’ magyar közmondásokat, mellyek többnyi­re igen jellemzetesek és szabato­san vannak mondva, ne változtat­nák. A’ fönnebbi köz­mondás így él a’nép’ ajkain: „Miilyen a’jó nap, ollyan a’ fogadj isten. A’ szerk.

Next