Athenaeum, 1843/2. kötet

Tartalomjegyzék

Továbbá a’ képcsarnokok’ felügyelőinek bizonyos mesterek iránti elősze­retetével , a’ festésieknek régi képek iránti utálatával kell küzdeniük; mert a’ csarnok-felügyelők rendszerint festészekből választatnak, ’s ezek teljességgel nem kegyelhetik a’ régi képeket. A’ magányosak’ el­lenében pedig a’ mű­­­kereskedőknek nagyon sokszor hosszadalmas okát kell adniok utazás, olvasás és divat által sokfélekép szerzett fél műis­­merésöknek. E’ műkereskedők nagyon ritkán hoznak hozzánk antik márvány­­’s érczképeket, mert a’ szállítványozás ’s kivételi tilalom csak nem min­den országban, hol azok találtatnak, szerfölötti bajokkal ’s nehézsé­gekkel jár. Valóban csak a’bajor koronaörökös’ műszeretete, rendithet­­len állhatatossága ’s takarékossága szerkesztő egybe olly rövid idő alatt azon antik gyűjteményt, melly jelenleg München’ tulajdona. Azon for­radalom nélkül azonban, melly több hitbizományi sajátot teve magáévá, ’s Wagner M. lovag, bőismeretü, munkás és szemes római ügyvivő nél­kül hason gyűjtemény nem volt volna lehetséges, miután efféle birtok megszűnt volt kereskedésben forogni. Némileg jobban el van látva a’ vásár metszett kövekkel. A’ jeles azonban itt csakhamar kapós kezekbe kerül ’s annyi a’ csalás, utánzás és átdolgozás, hogy még a’ legnagyobb utiismerök is egészen ellen­mondatos ítéletekkel kelnek ki egymás ellen, és sok műkedvelő jól meg­gondolja, mielőtt tetemes pénzt koczkáztatna, hogy birtoka fölötti örö­me mindjárt az első által, kinek azt elömutatja, megrontatik. Biztosabb volt a’ kereskedés az antik üveg pastekkel (tészta­kövekkel). Tanulmá­­nyuk nagyon sokáig elhanyagoltatók , és több csak római és nápolyi kő­­metszők által másoltaték előbb, azután megsemmisitteték. Azonban már ebben is csalás és hamisítás játszák a’ főszerepet. Hasonlót, de még erősbet­űizenek az úgynevezett h­erruriai dísze­dényekkel, mig­nem Campo Scala és Bulci’gazdag kincsei eláraszták a’ vásárt. E’ díszedények ’s az aegyptusi gyűjtemények által az antikok’me­zeje nagyon kiterjesztetett, ’s az árak’arányos jutányossága több tekin­télyes cabinettnek olly teljességet szerze hirtelen, millyet előbb alig reménylhetett volna az ember. A’ pénzcabinettek, mellyek szinte a’ mükereskedés’ ágába tartoz­nak , szaporodott tudakozódás és tudományosan kiképzett utazók’ nagy száma által örvendetes növekvést nyertek, ’s azon könnyűség által, hogy kicsinyben és egyenként megszerezhetők, leghamarabb életben maradnak. De ha hallja az ember, mikép csalatott meg egy műkedvelő német 33 *

Next