Athenaeum, 1843/2. kötet

1843-11-15 / 9. füzet

360 40 kr cp. — 6. Czimbalom, mellyen, a’ ki olvasni tud, negyven uj dalt ver­het. Az ifjú köznépnek készítette és kiadta Szakál Lajos. K121. 73 1. fűz­ve 12 kr cp. A’ szerző, kijelén fo­lyóírásunkban is közlött egykét nép­dalt, úgy hiszszü­k , emlékezetében lesz még olvasóinknak, mint kinek a’ népköltéshez hivatása van. Ő lelkét ’s hangját visszaadja népdalainknak, de nemesítve,­­s így Czimbalma ked­ves ’s egyszersmind hasznos ajándék magyar népünkre nézve. — 7­ Magyar életképek 1843-ból. Rajzolva egy Za­la megyei adózótól. Nor. 161. fűzve 20 kr. — 8. Emlékvirágok Rutkay E­­mi­liik II­ 2r. 47­1. fűzve 24 krep. 1 9. A’ democratic Amerikában.. Toc­­qu­eville Elektől. A’ franczia eredeti­ből ford. Fábián Gábor, a’ m. acad. r. tagja. III. kötet 2301. IV­ d. 2521. fűzve 3 fz. E’ két kötettel be van fe­jezve Tocqueville’ megbecsülhetetlen munkája, mellyet minden a’ politicai érdekek által érdekeltek’ figyelmébe ajánlunk. — 10. Fény és árnytan. Mer-épitészeti tárgyak, az illető épí­tő mesterek, festők és más rajzoló művészek’ számára, melly után min­den előjövő körrajzi rajzolatokat ha­­tározott szabályok szerint, természet­­híven , fény- és árnyalattal egyben ki­ki magátol is elkészíthet, előkészü­letül a’ távrajzi árnyéktanra (melly később jelenend meg). XII táblában több mint 250 példákkal a’ magány tanulásra , valamint iskolát’ számára is alkalmazva, minthogy a’ táblákat egyszersmind előrajzul is használhat­ni. Rajzolta és kiadta Landau Leo­nard. Haránt ivrétb. XII tábla és 6 tv. Magyarél és németül, fűzve 3 fr 20 kr.—11. Prolusio academica de celeberrimis ut­­mnis r. scient. univ. hung. Dixit cum exordio anni sehol. 1842./3. quinta non. octobris in palatio majori Stephanus Horvát...ordinis phi­­los. h. t. decanus. Nor. 12 s. — 12. Dreizehntes Buch der jüdischen An- A­quitaeten des Flavius Josephus, enthaelt die Geschichte der Juden seit der Schlacht von Aza, in welcher Ju­das Makkabaeus fiel, bis zum Tode Alexandra’s. Ubers. u. durch Anmer­kungen erlaeutert von Dr. M. Hor­­schetzky. Gross Kanizsa , Verlag von J. Woidits, N­r. 107 1. fűzve 40 kr cp. Hartleben K. A. pesti könyv­árusnál megjelentek : 1. Nemzeti könyvtár, a’ Kisfaludy - Társaság’ pártfogásával kiadja Schedel Fe­­rencz. Második folyam tíz füzetben. Második füzet: Fanni Hagyományai befejezve , és Csokonai’ Minden Munkát megkezdve, névszerint en­nek Elegyes Költeményeivel, I. és II. könyv. Csokonai’ arczképe, kézí­rásának hasonmása , síremlékének rajza és életirása az utolsó füzettel adatik ki. A’kiadó e’geniális költőnk’ munkáit számos kiadatlanokkal kiegé­szítve, készülés szerinti idősorban’s az első nagy részt már igen ritka kia­dások, részint kéziratokhoz egyen­getve adja, a’ szerző’ és saját jegyze­teivel együtt; ’s reményű, hogy a’ kö­zönség e’ hajdani kedveltjét ez első teljes és becséhez mért pontosságú és szépségű kiadásban újra figyelemmel és méltatással fogadandja. Minden fü­zet’ ára csak 40 kr­ép. (nyomt. az e­­gyet. bet.) — 2. Külföldi Regénytár, kiadja a’ Kisfaludy-Társaság. XV. Xvi. és XVII. kötet: Ej és korány, Bulwertől, angolból ford. Vajda , 2 és 3-d. rész. A’ koros hölgy , Ber­­nardtol, ford. Petőfi Sándor. Minden 160 lapos, sűrű nyomatú kötet’ ára szinte csak 40 kr­ép. (nyomt. az egyet. bet.). — 3. Galletti J. Gy. Auguszt’ Egyetemi Világismerete, vagy föld­­irat­i , statisticai és statustörténeti en­cyclopaedia, minden országok’ föld— irati, statisticai és történeti rajzával, mellyben fekvésök , nagyságok, né­pességűk , miveltségök, legneveze­­tesb városaik , alkotmányaik és nem­zeti hatalmok ’s a’ régiebb és újabb történetek’ vázlata foglaltatik. A’ki­­lenczedik, földirati—statisticai része­

Next