Autó-Motor, 1977. január-június (30. évfolyam 1-12. szám)

1977-06-06 / 11. szám

tartozott, amelyeket a Habs­burgok sem romboltattak le. A török hódoltság után kez­dődött építkezések — átépí­tések, átalakítások és bőví­tések — kapcsán a XVIII. század folyamán alakult ki a jelenlegi formája. Tulajdon­képpen barokk főúri várkas­tély, kétemeletes, kaszárnya­szerű, teljesen körülzárt ud­­varú épületrendszer, külön­böző korokból fennmaradt építészeti emlékekkel. 11­66-ban Járó Péter har­kányi zsellér vezetésével — az ú­rbéri törvények megvál­toztatásáért — csaknem 500 jobbágy rohamozta meg a várat. A jól felszerelt várőr­ség azonban szétverte a vá­rat ostromló jobbágyok gyér fegyverzetű csapatát, s közü­lük 200-at a helyszínen le­mészárolt. Batthyány Kázmér viszont, mint a vár ura és a környék földbirtokosa, még az 1848-as törvények kihir­detése előtt felszabadította jobbágyait. A közelmúlt években a várkomplexumot kiállítási és turisztikai célokra alakí­tották ki. A belső várban reprezentatív szállodát és tu­ristaszállót, 100 személyes, korszerűen berendezett elő­adótermet, tárgyalóhelyisége­ket és rendkívül hangulatos pinceéttermet létesítettek. Többi helyiségeiben építé­szeti emlékeket bemutató kő­tárakat, bútor- és kerámia­kiállítást tekinthetünk meg. Majdnem eredeti állapotában mutatják be a pincebörtönt és a kínzókamrát. Külön fi­gyelmet érdemel a rendkívüli szépségű, gótikus szentélyű, egyhajós várkápolna, mely­nek karzata reneszánsz, ha­jója két oldalán pedig korai reneszánsz freskómaradvá­nyok láthatók. A hagyomány szerint a kápolna melletti falszorosnál volt Kanizsai Dorottya kedvelt virágoske­rt­­je. A belső vár északi oldalán húzódó bástyasétányról igen szép kilátás nyílik a bástyák­kal ékesített külső várgyűrű­re, Harkányra, az Ormánság­ra és a Villányi-hegység sző­lővel borított lankáira. A siklósi várban és kör­nyékén forgatták a nagy si­kert aratott Tenkes kapitánya című tévéfilmsorozatot. Siklós tőszomszédságában — Villány irányába haladva — találjuk a 21-es és 22-es km­­kó között a szabadtéri mű­vésztelepet. A Szársomlyó­­hegy oldalán levő művészte­lephez vezető út igen rövid, aszfaltozott, bejáratánál ké­nyelmes parkolóhelyet létesí­tettek. A hegyoldal egy része a folyamatos bányászás kö­vetkeztében már elfogyott, s itt alakították ki a szabadtéri szobrász művésztelepet, s egyúttal a szabadtéri szobor­parkot. A hazai és külföldi — elsősorban fiatal — szob­rászok helyszínén, sokszor a szemünk előtt formálódó al­kotásaiban gyönyörködhe­tünk.­ ­ALMÁSSY TIBOR felvételei) Szabadtéri mű­vésztelep. Goichi Kitagawa japán és Gulyás Gyula (gömbkompozíció) magyar szobrászművész alkotása A várkápolna — a reneszánsz karzattal és freskómaradványokkal kínzókamra a deressel .......és akkor jött a Tenkei kapitánya ..." — és furfanggal ostromolta ezt a kaput is ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék