Autó-Motor, 1978. január-június (31. évfolyam 1-12. szám)

1978-01-21 / 2. szám

Rajzok Wessely „Colonel” kocsijáról és a „lépegető” jármű szerkezetének részleteiről. Az ábrán tanulmányozható mind­az, amit hosszú ideig titkosnak minősítettek. Így például látjuk a hajtóművet a mozgató lábakkal, amelyek a kocsi kerekeit, vagyis magát a járművet hozhatták mozgásba. Kü­lön rajz szemlélteti a hajtómű fogazott kerekeit és a fogas­íves kormányszerkezetet talajhoz feszíti és ezáltal a kocsi előre­­mozdul. Wessely hiába írta be sza­badalmába: „Kocsimon min­dent újnak nyilvánítok, de mivel az én kocsim rajzban és metszetben minden más kocsival megegyezik és min­den tetszőleges formát felve­het, mely a divatnak is alá van vetve, így a szabadalom könnyen kijátszható.” Ez a szabadalmi leírás — vagyis Wessely terve — a gőzgépek korában már alap­jaiban túlhaladott volt... Érdekes viszont a Wessely­­szabadalmat igazoló okmány, amelynek másolatát itt be­mutatjuk. Elsősorban a kife­jezési mód, a fogalmazás ad érdekességet ennek a gőzgé­pek korában íródott 855-ös számjelzést viselő papírnak, amely a következőket tartal­mazza : „Mi, első Ferencz József, Isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország királya, sat. és Magyarország apostoli királya emlékeztetőül adjuk ezennel mindenkinek, kit il­let, hogy Wessely György ko­csigyáros Budapesten, (megh. Malits György köz és váltó ügyvéd Budapesten). Nekünk legalázatosabban előterjesz­tette, miként legjobb tudo­mása és lelkiismerete szerint újnak tekintendő kocsit talált fel »Colonet« néven, mely lo­vak segélye nélkül hajtható.” És ezzel le is zárul egy korszak, amely után már az automobil, az autógyártás hazai úttörői kerülnek elő­térbe. Róluk legközelebb esik szó...

Next