Autó-Motor, 1978. július-december (31. évfolyam 13-24. szám)

1978-08-06 / 15. szám

Változtak a vizsgadíjak A KÖZÚTI JÁRMÜVEK forgalomba helyezésével és forgalomban tartásá­val kapcsolatos egyes díjakat 1969- ben, illetve 1970-ben állapították meg. Az azóta eltelt évek részben a költsé­gek növekedését idézték elő, részben a közúti járművekkel kapcsolatos el­járási szabályok változtak. Ez utób­biról a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 8/1977. (XII. 20.) KPM számú rendelet életbe lép­tetésével kapcsolatban az Autó-Motor ez év elején számolt be részletesen. A régi Kresz hatályon kívül helye­zését követően a rendőrhatósági köz­úti közlekedési igazgatásról szóló sza­bályok is megváltoztak, amit az 1 1976. (I. 10.) BM számú rendelet tett közzé. A közúti járművek forgalomba he­lyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos díjakat nemcsak az árak és költségek változásához, hanem e két rendelethez is igazítani kellett. Számos olyan tétel vált díjkötelessé, ami korábban csak általános illeték lerovási kötelezettséggel volt terhel­ve. Ilyenek: a típusbizonyítvány ki­adása, a jármű-összeépítés engedélye­zése, a jármű-átalakítás engedélyezé­se, a lassú jármű, valamint pótkocsi­jának időszakos vizsgálata, a jármű­­alkatrészekre, járműtartozékokra vagy járműtulajdonságokra vonatko­zó minőségi jel, illetve jóváhagyási jel használatának engedélyezése. Az említett kérdéseket a közúti jár­művek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 4/1978. (VII. 6.) KPM—BM számú együttes rendelet szabályozta. A ren­delet szerint azokat a díjakat, ame­lyek rendőri eljárással kapcsolatosak, illetékbélyegben kell leróni, azokat a díjakat, amelyek a KPM Autófel­ügyelet eljárásaival kapcsolatosak, a KPM Autófelügyelet Költségvetési folyószámla Budapest elnevezésű, 232—90173—8807 számú csekkszámlá­ra kell befizetni. Ezt az utóbbit úgy lehet teljesíteni, hogy magánszemély esetében a KPM Autófelügyeletnél beszerezhető sárga színű átutalási postautalványt lehet felhasználni, közületek (vállalatok, intézmények stb.) esetében bank-átutalással is le­het teljesíteni a befizetést. A TÍPUSBIZONYÍTVÁNY kiadásá­hoz szükséges típusvizsgálat költsé­geit, továbbá a" járműalkatrészekre, járműtartozékokra vagy járműtulaj­donságokra vonatkozó minőségi, ille­tőleg jóváhagyási jel használatának engedélyezéséhez szükséges vizsgálat költségeit a díjak nem tartalmazzák. Ezeknek a vizsgálatoknak a költségét a kérelmezőnek külön meg kell té­rítenie. Magánszemélyek részéről ál­talában ezek az eljárásfajták nem merülnek fel. A jármű-összeépítés és a jármű­átalakítás engedélyezésének a díja magában foglalja az engedély kiadá­sához szükséges hatósági vizsgálat költségeit is. Ezért a díjon felül to­vábbi költséget nem kell téríteni. A forgalomba helyezés előtti vizs­gálat és az időszakos vizsgálat díja közlekedésbiztonsági hozzájárulást is magában foglal. Ezáltal a közlekedés biztonságát szolgáló különböző tevé­kenységek pénzügyi alapjai egyene­sen terhelődnek a közúti közlekedést megvalósító járműállomány tulajdo­nosaira. A jármű műszaki állapotának eseti vagy telephelyi ellenőrzése során el­rendelt vizsgálat díja az időszakos vizsgálat díjával azonos összegű. A díjat az üzembentartó abban az eset­ben köteles megfizetni, ha az Autó­felügyelet a vizsgálat alapján a) megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg; b) megállapítja, hogy a járművet átalakították és átalakítás után az Autófelfigyeletnél nem mu­tatták be; c) a jármű hatósági engedélyének érvényességi határidejét — az üzembentartó kérelmére — meg­hosszabbítja. A rendelet a kihirdetése napján — tehát 1978. július hó 6-án — lépett hatályba; egyidejűleg az e kérdésben korábban szabályozó 1/1969. (III. 7.) BM—KPM számú, és az ezt módosító 3/1970. (III. 5.) BM—KPM számú együttes rendelet hatályát vesztette. A RENDELET HATÁLYBALÉPÉ­SEKOR már folyamatban levő eljá­rásokban a korábbi jogszabályban megállapított díjakat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy pl. azoknak a jár­művizsgáknak a díja, amely vizsgák­ra való jelentkezés 1978. július 6-án vagy azt megelőzően lett postára ad­va, vagy az Autófelügyelet megyei (budapesti) irodáiban vizsgára való jelentkezés céljából leadva, még a régi rendelet szerint kell megállapí­tani, az azutáni postai feladású, vagy jelentkezési időpontú ügyekben már az új rendelet szerint kell a díjakat megállapítani. Tekintettel arra, hogy az átmeneti időszakban sok olyan vizsgára jelent­kezés és egyéb ügy keletkezett, amelynél a kérelmező (járműtulajdo­nos) később tudta csak meg a díj vál­tozását, mint a kérelem benyújtását megtette, mód van arra, hogy a díj­különbözetet a már említett módokon (sárga átutalási postautalványon) be­fizesse és arról a postahivatalban iga­zolást kérjen, vagy ha még erről sem szerzett tudomást kellő időben, a vizsga helyén és időpontjában a vizs­gabiztosnál fizethesse be készpénzben a díjkülönbözetet. Ez az utóbbi intéz­kedés természetesen csak átmeneti jellegű, annak elkerülését szolgálja, hogy a járműtulajdonosokat sétáltas­sák, amikoris az feltehetően nem te­het arról, hogy a változásról nem ér­tesült. A MEGVÁLTOZOTT DIJAK: 1. Forgalmi engedély ki­adásának a díja Elveszett vagy használ­hatatlanná vált forgal­mi engedély helyett ki­állított új forgalmi en­20 Ft gedély kiadásának díja Rendszámtábla kiadásá­nak díja; — háromkerekű motor-30 Ft kerékpár 50 Ft — személygépkocsi 60 Ft — egyéb gépjármű — mezőgazdasági von­40 Ft tató 40 Ft — pótkocsi Elveszett vagy használ­hatatlanná vált rend­számtábla pótlásáért a fenti díjak másfélszere­sét kell fizetni. 30 Ft 4. Ideiglenes forgalmi en­gedély és ideiglenes rendszámtábla kiadásá­nak együttes díja 250 Ft Elveszett vagy használ­hatatlanná vált ideigle­nes rendszámtábla pót­lásáért 90,— Ft-ot kell fizetni. 5. A kísérlethez vagy ki­próbáláshoz szükséges „Indítási Napló” kiadá­sának díja 20 Ft 6. Típusbizonyítvány ki­adásának díja 5000 Ft 7. Jármű-összeépítés enge­délyezésének díja — motorkerékpár 2000 Ft — személygépkocsi, autóbusz, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, valamint gép-8 DR. MÉSZÁROS ÁRPÁD:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék