Az Est, 1911 (2. évfolyam, 58-228. szám)

1911-03-09 / 58. szám

//, évfolyam * öS* szám I ' • ''o V Budapest, 1911 * Csütörtök * március 9* Előfizetési árak: Egész évre -.■*** ** 16*— korona, Félévre ****** — ~ 3*— korona Negyedévre ** *. 4*— korona Egy hóra ........ - 1*40 korona Egyes szám Ara a fővárosban és a vidéken 4 fillér Politikai napilap X» Felelős szerkesztő : Miklós Andor Megjelenik * naponként délután » Szerkesztőség és kiadó« hivatal ült., Miksa-u. 8. JHhenaeanupalota Paduk Március 14. — március 21. — A Képviselőház szünete. — egy képviselő neve, osztrák-len- a gyei képviselőé. Furcsa neve az által lett hires néhány nan alatt, hogy képviselői inkorrektségek derültek ki róla. Kijárta zegény feje. Pénzt vett föl a galíciai zsidó korcsmárosoklól azzal, hogy elvesztett italmérési joguk vissza­szerzéséért exponálni fogj a magát. Paduk azonban egyszerű pa­raszt ember, paraszt-képviselő. A politika pedig úri huncutság, nem parasztnak való. Szegény Padu­­kot tehát leleplezték és most vizsgálóbizottság elé állítják. De a bizottság működésére tulajdon­képpen már nincs is szükség, mPl'f l-w ! (Í xihgj jJllilCi. A bizottságnak egész n.as dugu £ lesz, mint a szfegéuy Paduk viselt dolgait firtatni. Sokkal, fontosabb dolga, a mely nagy és ravasz politikai gyakorlatot követel. El kell ugyanis tussolni a panamá­ban résztvett többi képviselő­nek az tizeiméit, a kik nem pa­rasztok, a kik nem hagyják ma­gukat olyan könnyen megfogni és a kik a szegény Padukot bűn­baknak dobták oda, hogy a botrányéhes közvélemény felfalja. Az ilyen kis ablakok, mint ez a Paduk-ügy, igen jók arra, hogy az ember bemutathasson az igazi politika mögé. Azért mert nem írjuk ki folyton, azért mi igen jól tudjuk, hogy az ország előtt hangosan kiabált jelszavak a képviselők háromnegyedrésze szá­mára csak szavak, a melyeknek az ő külön politikai nyelvükben egész má|6 jelentőségük van. Az egyik jelszó például igazgatósági tagságot jelent, a másik apósa birtokán való vasutat, a harma­dik ügyvédi karriért s a legtöbb pedig kis ldjárási jutalékokat. Ki hiszi például, hogy a leg­­fölháborodottabb ellenzéki és a legnőiesebb kormánypárti kép­viselőket, össze-vhsza, azért le­het naponta minisztériumok clő­­szobáibamtalálni, hogy ott is politi­káról folytassanak eszmecseiét!.. .. . Csakhogy a mi Padukjaink, a kik tán nem is sokkal kevésbé parasztok a szegény Paduknál, leleplezésük után is, mindörökre, a mig a halál nem jön, hogy meghatott és komolyan méltányló nekrológokat hozzon a számukra, tekintélyek maradnak ténykedé­sük mezején, mert még a lelep­lezett üzelmeik is csak a súlyú­kat növelik. Azt mondják róla^f Ez aztán az okos, ügyes ember* A képviselőház folyosóján a kor­mánypárti képviselők ma azt beszél­ték, hogy a Ház március 14-től 21-ig nem tart iilcst. E szokatlan és hosszú szünetelésnek érdekes politikai oka van. A szünet idejére esik ugyanis két nemzeti ünnep : március tizenötödike és Kossuth Lajos halálának évfor­dulója, március 20. Ellenzéki részről bizonyosan indítványoznák, hogy a Ház e két napon ne tartson ülést. A kormány el akarja kerülni az ebből származható vitákat és úgy oldja meg a kérdést, hogy a|Ház üléseit március 14-től 21-ig szünetelteti. A fiumei váiasztás. Uj Katonai léghajó. Bécs, már cius 8. (Az Est tudósítójától.) A Lebaudy-léghajó ma szállott fel I először. Reggel hét órakor indult el Fischainendből s néhány gyönyörű kanyarodó után biztos irányt tartva a simmeringi mező fölött elröpült | Bécsbc. A fővárosban ^rengeteg kö­zönség nézte a halfornláju katonai léghajót, a mely a harmadik és má­sodik kerület házai fölött manovriro­­zott, majd kilenc órakor visszatért kiindulási helyére. Félóra múltán a Lebaudy ismét Bécsbe röpült s ezút­tal a nyugati kerületek fölött végzett j pompás evolúciókat. Hagy porm áfia. zlús zavartalanul folyik. Tizénkét órakor a szavazatok ari'mya ez volt: Dr. Vio A.ntal (munkapán) 310. Zanella Richárd (pártonkivüli) 203. Szerecsen holttest a gyapot Közt. Páris, mái eins 8. (Az Est tudósilójától.) Castrebcn a gyapotraklárban a mun­kások figyelmeztették a felügyelőt, hogy lettenelfs hullaszag van a helyiségben. Egymásután bontották ki a bálokat és az egyikben egy szei ecsennek teljesen feloszlott hulláját találtálc. (Az Est tudósítójától., .\ belügyminisztérium utasítására a | kereskedelmi kormány megvonta a posta­­szállítás jogát a budapesti Union iro- i dalmi vállalat könyvjegyzékétől, a mely­nek címe: Könyvkatalógus mübarátok\ számára. Ez a jegyzék a legszemen­­szerbettebb pornográfia. Milyen idő várható? — .1 meteorológiai intézet jelentése. — Egyelőre lényegtelen hőaáltozás, semmi, vagy kevés csapadék és ké‘ sőbb hőemelkedés várható, J1 déli hőmérséklet 4° C. • TŐZSDE ■ BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE. Magyar hitel.................................................................... Osztrák hitel.................................................................. 4;>/o-os koronajáradék ................................................ Államvasut....................................................................... Jelzálogbank.................................................................... Leszámitolőbank............................................................ Hazai Bank....................................................................... Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság Rimamurányi ............................................................... Salgótarjáni ................................................................... Közúti Vasút.................................................................. Városi Villamos............................................................ Adria................................................................................. Atlantica.......................................................................... Belvárosi Takarékpénztár.......................................... Budapesti Bank ..............................‘............................. Irányzat: Nyugodt. BUDAPESTI GABONATŐZSDE. (50 kilogrammonkini.) Búza áprilisra............................................................. Búza májusra ................................................................ Búza októberre.............................................................. Rozs áprilisra ................................................................ Rozs októberre.............................................................. Tengeri májusra............................................................ Tengeri júliusra............................................................. Zab áprilisra.................................................................... Zab októberre................................................................ Irányzat: Csendes BÉCSI ÉRTÉKTŐZSDE. Osztrák hitel................................................................. Magyar hitel................................................................... Államvasut....................................................................... Alpesi ............................................................................... Déli vasút .................................\................................... Osztrák járadék ............................................................ Irányzat: Barátságos. Március 7 Mai árfolvamok zárlat 11 óra i óra 862 50 863*—862*50 672*—672*75 672*50 01*70 01*75 01*75 745*—745*50 403*50493*— 493 — 594*50505*50 505* — 304*50 305*—305-73100 732-731*50 678*—678*75 078*50 «61*—661 50 661 — 763*—762 — 761*50 300*50390*50 390 — 105*—_ 312 — 070*—_ 524 —-11*40 11*54 11*50 11*28 11*31 11*28 10*63 10*05 10*61 8 01 8*04 8*03 7*83 7*85 5*70 5 72 5*52 5*87— _ 8*50 8*60 8*58 7*24 7*2S 7*27 672*25 673*—673*25 862*50 86 V—86 V-746*—746 — 746*50 802*50709 — 799*50 i 11*50112*50 112*50 03*— A banktörvényt megszavazták Ujoncvita a napirenden A képviselőház ülése Január 11-től tartó folytonos tár­gyalás után a képviselőház ma be­fejezte a bankvitát. Nyolc hétig tartott a harc, a mely hangos puska­­ropogtatással kezdődött, de komoly I bajt nem idézett elő. A küzdelem első perctől kezdve céltalannak lát­szott és a pé.nzügvroinis.;: nem iS .... .... Ta. lat egyetlen betűjén sem enged vál­toztatni, mert hisz a javaslat az osztrák kormánynyal kötött meg­egyezésen alapul és minden betű megváltoztatásához az osztrák kor­mány beleegyezésére volna szük­ség. A pénzügyminiszternek pedig éppen eléggé szomorú tapasztalatai voltak, semhogy újból tárgyaláso­kat kezdjen az osztrák kormány­­nyál. Az ellenzék azonban kötelességé­nek tartotta, hogy legalább a zászló becsületét megvédelmezze és a siker minden reménye nélkül ment bele a küzdelembe. Ez volt az oka annak, hogy a harc nem tudott visszhangra találni az országban és hogy az ellenzék egyes frakciói is csak foly­tonos ostorcsapásoktól ösztökélve folytatták a harcot. A néppárt egy­általán nem vett részt a vitában, a Kossuth-párt csak akkor, ha nó­gatták és csak a Justh-párt dolgo­zott minden emberével. De még Justhék is letörtek a részletes vitá­nál és a bankvita eme része gyilkos közönybe fulladt. Most vége a csatának. Ma még Polónyi sütötte el fegyverét a hátra­levő három szakaszra, és aztán min­dennek vége volt. A munkapárton zajos éljenzés tört ki, tapsoltak, éljeneztek a miniszternek, az előadó­nak és a kormánypárt boldogan lélegzett fel, hogy ezt a veszedelmes­nek hirdetett ösvényt végre maga mögött tudta. Délben már az újoncok megajánlá­sáról beszéltek és vagy két hétig e körül folyik majd a harc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék