Az Est, 1914. január (5. évfolyam, 1-27. szám)

1914-01-01 / 1. szám

? Budapest, Csütörtök ■< január X Előfizetési árak: Bgé*x évre * — — — IS.— korona Félévre ......о 9 — korona Negyedé óra « - .. «О korona Egy hóra 1.60 korona Egymy ex ám dra a fóodroebaa ée a oldéken 6 fillér. Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR <» Megtelentk délután » Sxerkcsztőeég . OH* kerület. Miksáé utca Se «*. Kiadóhivatal * Oil. kér-., Erxsébetekördt 90. Flókekl adóhivatal» V. kerület. Uácl-körúi te аж. flz olios Ausztria j mikor pénzre van szüksége s В kénytelen u] adókat kreálni, nem i ront neki rögtön a parasztnak § és a szegény munkásnak, hanem 1 radikális és demokratikus széllé-1 méhez híven akarja megoldani i a kérdést. Most is odajutott H Ausztria, hogy pénzforrásokat 1 kell nyitnia. A jó magyar példa I szerint neki kellene gyürkőznie s fel kellene emelnie az élelmi­szerek s a legprimitívebb tömeg­cikkek adóját. E helyett egy nem eléggé helyteleníthető forradalmi mozdulattal a nagyurak zsebébe nyúl s a pezsgőt, az automobilt és a lóversenyt akarja és fogja megadóztatni. Igen ám, de a lóverseny, a nagyuraknak a szegények pén­zén tartott metreszsze, szintén közös úgy," a melyet Ausztriai köteles Magyarországgal egyfor- | mán elintézni. Jó, jó, de a Magyar В Lpvaregylet, a mely kívül áll I minden törvényen és fölötte áll Ej a kormánynak is, nem engedi 1 meg, hogy a jelenlegi állapoto- | kon változtassanak. Ha azonban | Ausztria mégis megadóztatja a | lóversenyszenvedélyt, mig nálunk | minden a régiben marad, akkor 1 a lóverseny kivándorol Ausztriá- gf hói s magyar állampolgár lesz. i Ezen a ponton tehát fel van § ébresztve Ausztria féltékenységé- | nek oroszlánja, a melyet most az | Urakháza képvisel. Nehogy pe- § dig a magyaroknak haszna legyen i Ausztria egy törvényes intézke- i déséból, inkább vigye el az ördög ■ a demokráciát és a radikalizmust. | A jobbágytartó magyar urak ко- В noksága tehát megfosztja Ausz- | tria népiéit egy okos és üdvös И törvénytől, a mely az osztrák 1 parlamenten körösztülröpült. Sj Szerencsére odaát van még az embereknek gerince és bizonyos, hogy a Reichsrath, a mely a ló­versenyadó: követeli, nem nyug­szik bele, hogy a magyar mágná­sok megakadályozzák az ö aka­ratát. Ausztriában az a véle­mény, hogy ha a dúsgazdag urak mulatni akarnak, nyúljanak a zsebükbe, de ne potyázzanak a nép keserves garasain. Hiába hozakodnak ott elő a lótenyész­tés hazugságával s a hadsereggel, az ilyen frázisok csak nálunk hatnak. Ausztria követeli, a ló­versenytörvényt, a melyét ezen az alapon nekünk is meg kell csinálnunk. Ez az a pont, a hol hálások leszünk .Ausztriának, mert belenyúlt egy belső dol­gunkba. I Gróf StürgKh beteg Bécs december 'ól. fAz Esi tudósítójától) A miniszterelnök meghűlt és kénytelen az ágyat őrizni. He­lyette ma báró Heinold belügy­miniszter ment el kihallgatásra Schönbrunnba A gömöri vadorzó Rimaszombat, december Itt. lAz Est tudósitójától./ Kabiniji Géza, gömöri főispán nem­rég tudvalévőén egy közismert vad­orzót akart behozni a törvényható­sági bizottságba. Ez az ügy most ki­újult és tegnap lármás jelenetek kap­csán napirendre került a vármegye közgyűlési termében is. Az alispáni je­lentéshez hozzászólott dr. Goíthilf rozsnyói ügyvéd és a megyei ellenzék nevében felelősségre vonta a főispánt, inéit a dei no: kőiben egy Г .71. Zű­rösen büntetett vadorzót smart a törvényhatóságba beerőszakolni cs a főszolgabírót elcsapással fenyegette, mert nem működött közre jelöltje érdekében és nem vo't hajlandó a vad­orzóknak fegyvertartási engedélyt adni. A főispán kétizben megszakí­totta Gotthilfet és kijelentette, hogy panasza nem a tárgyhoz tartozik. Gotthilf azonban elégtételt követelt , mert szerinte a főispán visszaélt hivatali hatalmával. E kijelentés után Kubinyi megvonta a szót Gotthilf­­t6l, mire az ellenzék zajos tapsba tört ki, mig a munkapárt mindvégig csendben maradt, csupán a főispán fia, ifj. Kubinyi Géza helyeselt. A gyűlésen különben a megyei főügyészi állásra az ellenzék jelöltjét, dr. Mi­­halik Dezső nagyrőcei polgármestert választották meg. ÖngyilKos mérnoKné Debrecen december 31, (Az Est tudósítójától. , Pintér László debreceni mérnök hu­szonöt. éves felesége mellbelőtle magái. Az asszony válófélben van férjétől, a la az öngyilkosság alkalmával. Nyír egy­házán volt. A revolverdörrenésre be­futott a cselédség. Pintérné eszméleténél volt és rendelkezett, hogy hívják el egy férfi-ismerősét. Hir szerint ez a férfi el akarta venni Pintérnél a válás után. de. a házasság elé akadályok gördüllek és ezért akart megválni az élettől. Pin­­térnének két gyermeke van. Súlyos sérüléseivel szanatóriumba száUilolLák. KöSakfil . éi ela V5Ä — Az Esi tudósítójától. — Kossuth Ferenc az ijje.lt nyugodtan töltötte. Alá reggel meglátogatta báró Mittler Kálmán tanár, és megeltapi­­toila, hogy Kossuth állapotában javu­lás állott tie. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézel jelentése. — Hideg és még szeles idő várható, helyenként havazással Sürgöny* prognózis: Hideg, szeles, sok he* lyen csapadék. Déli hőmérséklet: — O S c-» ■ TŐZSDE • Érték Magyar fiitei................ Osztrák hitel ........... 4%-os koronajár. Osztr.-magy. államv. Jelzálogbank............... Leszámitolóbank .... Hazai Bank ............... Magyar Bank ........... Keresk. Bank ........... Rimamurányi ........... Salgótarjáni ............... M. Ált. Kőszénb. Közúti Vasút ........... Városi Villamos .... Adria ............. Gabona (60 kg.-kőnt.) Búza 191 áprilisra .. Rozs 1914 áprilisra .. Zab 1914 áprilisra.... Tengeri ‘1914 májusra Bécsi éríéto ('sztrák hitek .........*. Magyar hitel............... Qr.ztrák-magy. államv. Déli vasút.................... Alpesi.................... Skoda .............. December 30 zárlat Hal árfolyamok tlótozsdö zárlat Déli tőzsde megnyitás 843 50 842 6t 843 — 034 -634 25 634 60 83 85 83 85 82 00 710 50 713 -713 5C 435 -435 -486 -534 -524 -525 — 289 -380 -280 — 531 —532-533 -3830 -3830-3830-641 —64*2 -043 -738-738 -730 -1005 -1005 -1007 -620 -020-630-348 —348 -349-678 ­■M2-kor'v,i-kor 11 44 11 44 11 46 8 86 8 67 8 68 7 48 744 7 40 6 55 6 55 6 56 633 50 634 -• 034 60 841 -841 - ■ 841 60 710 Üt711 5i 7 11 76 104 - .L04 04 -780 75.782 -782-762 Б0 ^ 763 -763 ­Érték A tőzsde barátságosabb han­gulatban indult, de az üzlet méretei kisszerűek . olíak. Na­gyobb kereslet mutatkozott ma is Magyar illamossági iránt, a mely újabb tiz koronával egé­szen 550 -oronáig. emelkedett. A spekuláció a társaság vá­ró sitását befejezettnek tekinti. Egyéb értékek nyugodt irány mellett a tegnapi árfolyamon zárulnak. B-dCS. Mivei a piac kedvezőb­ben Ítélte meg a parlamenti helyzetet és a nemzetközi pénz­viszonyok javultak, az elö­­tőzsde szilárd irányzattal nyílt meg. Magyar Villamosság^ 20 koronával magasabb. Áru Kevés üzlet mellett változat­lanok az árak. A trónörös Köszöneté Hivatalosan jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök a következő táviratot kapta: Schloss Komp isi. Gróf Tisza István min iszter elnöknek Budapesten. Ö császári és királyi Fensége Fe­renc Ferdinánd főherceg megbízott azzal hogy felkérjem Excellenciádat, hogy a magyar képviselőhá- emöksé gének legőszintébb és legmelegebb köszönetét méltóztassék tolmácsolni azon szerencsekivánatokért. moho­két születésének ötvenedik évfor­dulója alkalmából kifejezett. Rummerskirch főudvarmester, A szultán egészséges Konstantinápoly december 31. (Az Est tudósítójától) A szultán egészsége teljesen helyre­­aliott. A bulletinek kiadása,, beszün­tetik. öt miiló jótéKonycélra Berlin, december 31. (Az Est tudósitó/átál.J Az elhunyt Repphahn tőkepénzes végrendeletében öt millió márkát hagyott Berlin városára, hogy ezen az összegen jótékony intézményeket támogassanak. Az örökhagyó nem volt berlini, nem is német, hanem orosz származású, szülei régen el­kerültek Németországból Oroszor­szágba. _______ A máramarosszigeti főtárgyalás Máramarossziyct, december 31. (Az Est tudósilói álól. i A íőlárgyalást ma délelőlt pont­ban kilenc órakor nyitotta meg Tóth Aurél elnök. A mai délelőtt Papkani­­necz Mihály liuszti íöldmives kihall­gatásával lelt el. A királyi ig\és?­­ség azzal vádolja, hogy Huszton a há­zában és a piacon nagyobb gyüle­kezet előtt arra akarta rábírni a hívőket, hogy térjenek át a görög­keleti vallásra. A vádlott hevesen tiltakozón a vád ellen: — Váljak cölöppé cs essen ki mind a két szemem, ha ezeket mondottam. Beismeri ugyan, hogy Kabalyuk és vádlott társai közül többen jártak nála Huszton, de ő senkit sem igyekezett rávenni arra, hogy elhagyja vallását. Az elnök: „Mondta-e maga a bálá­nál, hogy hogyha áttérnek a hívők, akkor az orosz cár az izaiaknak templomot épít 7 — Nem mondtam ezt soha. Végül elmondja, hogy gróf Во. brinszky es az orosz püspök nevét nem smeri. Egyedül csak a Ge­­rovszky- tikról hallott beszélni. Orosz folyóiratokat és könyveket küldtek ugyan bozzá. azokat ő elolvasta, de nem terjesztette.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék