Az Est, 1914. január (5. évfolyam, 1-27. szám)

1914-01-01 / 1. szám

2. oldal. íasifiló tolláruk Earópában Észak- és Közép-Európából, , de különösen Németországból még min­dig óriási hóviharokról érkeznek hí­rek. Ma reggelre fehér hótakaró borí­totta Budapest utcáit is, dél felé azonban megenyhült az időjárás. Az országban több helyütt nagy hó­viharok voltak. Jelentéseink itt kö­vetkeznek : Fiume, december 31 Az éjjeli vihar nagy zavarokat idézett elő a telefon- és távíróhálózat­ban is. A táviróforgalom Zágráb, Budapest, Bécs és Zára felé meg­szakadt és csak Tr szttel lehet érint­­ezni. Az interurbán-telefon is fel­mondta a szolgálatot. Hir szerint a vihar Zágráb és Karlóca között húsz elefonpóznát döntött ki. Hét órakor i budapesti gyorsvonat egy órás eséssel érkezett meg. Kameralmo­­ravica és Fiume között hóekék köz­lekednek, hogy a pályát a reája zudult hótömegektől megszabadítsák. Karámebes, december 31. Tegnap itt nagy szélvihar volt, mely egy helyen a villamosvezeték dróthuzalait is elszakította. Leiken Péter fazekasinas megfogta a huzalt és az áram azonnal megölte. Berlin, december 31. Évtizedek óta nem volt olyan ha­vazás, mint tegnap este. A villamos­­vasutak már tegnap este is csak alig közlekedtek, ma reggel pedig el sem indulhattak a kocsik. Száz meg száz hókaparó lapátolja a havat, hogy az utakat szabaddá tegye. Hétfő dél óta egész Németország­ban hóvihar tombol. Különösen a Keleti tenger partvidékén nagy a pusztulás. Kiel, Flemsburg, Königs­berg és a fürdőhelyek nagy károkat szenvedtek. Tegnap a nagyobb ka­tonai helyőrségeket is felriasztották, a csapatok kivonultak segíteni, de estére visszatértek a kaszárnyába, mert mig a vihart tart, minden mun­kájuk céltalan. A vasutforgalom sok helyen megakadt. Kidben a tenger árja behatolt a kikötőhöz közel levő utcákba és eljutott az óvárosig. A jő­­postaépületet teljesen körülveszi a vi z Kopcnhága, december 31. Bornholm-szigeten tegnap orkán­­szerű vihar pusztított. A tenger hul­lámai döntötték a kikötő közelében lévő utcákat. A forgalmat csónakok­kal bonyolítják le. Varnemünde felé a közlekedés lehetetlen. Montreuoc, december 31. Vasárnap nagy forgószél pusztított a genfi-tó környékén. Montreux köz­pontjában egy épülőfélben lévő hat­emeletes ház tetővázát lesodorta a szél és a repülő gerendák nagy ká­rokat okoztak. A tó több helyen kicsapott medréből és elárasztotta a partmenti utakat. лм\л^лллллллллллллл/ллл NYILT-TER E rovatban foglaltakért nem vállal felelSaaéget a axsrksaxtéaég ! Minden KUISn értesítés helyed Székely Aladár úgy a maga, mint ! alulírott gyermekei és az összes rokonok nevében fájdalomtól megtört szívvel je­lenti, hogy felejthetetlen jó neje, a legjobb anya, nagyanya, gyermek, testvér és rokon Székely Aladárné szül. Böhm Katalin 1913. december 30-án, reggel 3 órakor, életének 56-ik, boldog házasságának 3ti-ik évében, hosszas szenvedés után jobblétre szenderiilt. Drága halottunk földi maradványait 1914. évi január 1-én délelőtt fél 11 óra­kor fogjuk a gyászházból, VI., Teréz­­köruí 6. örök nyugalomra az uj izr. teme­tőbe helyeztetni. Budapest, 1913. december 30-án. Ritter Mórná szili. Székely Uózaa, Szé­kely Anna, gyermekei. Orv. Böhm dó­­zaefné, mint anya. Ritter Mór, mint veje. Böhm D. Ignátz, mint testvér. Özv. Székely Árminná, özv. Goid Anna, mint sógornő. Ritter Lili, Agatha, Endre, Berger Nóra, Mergit, Ferenc, unokái ösodtömeg nyelte meg a milliós főnyereményt — Az Est tudósítójától. — Különös véletlen folytán a Jel« záloghitelbank sorsjegyeinek leg­utóbbi húzásán a milliós főnyere­ményt egy csődtömeg nyerte meg, a mi a főnyeremények történetében igazán ritka és szokatlan jelenség. A regényes történetről a következő értesítéseink vannak • A csődtömeg milliós főnyereménye. Most őszszel csődbe került Óbecsén egy ismert régi cég, a Müller és Mar­berger cég, a mely a tőzsdén néhány százezer koronát vesztett, és jóllehet hitelezőivel 25%-os egyezséget kö­tött, néhány vidéki kisebb hitelező türelmetlensége folytán mégis csődbe került. A cég jelenlegi tulajdonosai Marberger Mihály, özvegy Müller Árminné és Marbérger József. A cég tulajdonában volt a Jel­záloghitelbank egy konvertált sors­jegye, a mely december 27-én meg­ütötte a főnyereményt. Marberger Budapesten tartózkodott, mert a csőd elrendelése óla feszélyezve érezte magát odahaza. Marberger nyomban Óbecsére utazott, közölte az örömhírt családjával és feleségé­vel, a kit annyira meglepett a nagy szenzáció, hogy az izgalomtól el­ájult. Marberger hétfőn ismét Buda­pesten volt, eljárt a hitelezőknél, és tegnap a hitelezők nagy részét, különösen a tőzsdehitelezőket, hu­szonöt százalékos kvóta arányában kielégítette, A hitelezők. Időközben azonban a tőzsdei hi­telezők is megtudták, hogy mi tör­tént. Minthogy a főnyeremény a csődtömeget illeti és igy egész kö­vetelésük a milliós főnyereményből kielégíthető, természetesen nyom­ban tiltakoztak az egyezségi kvóta alapján való kiegyenlítés ellen és bejelentették igényüket követelésük teljes kielégítésére, mert szerintük megtévesztés; történt és ők csak abban a Íriszemben fogadták el az egyezségi kvótát, hogy a cég csőd­ben van és nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. A csődtömeggondnok, dr. Müller óbecsei ügyvéd már intézkedett, hogy a szerencsés sorsjegyre eső nyereményösszeg a tömeg részére értékesíttessék. A csődválasztmány már régebben össze volt hiva e hó végére s a hitelezők akkor fognak hivatalosan értesülni, hogy milyen óriási vagyon all rendelkezésükre. Valószínű azonban, hogy időközben kielégítik majd az összes hitelezőket és a csőd' megszüntetését fogják kérni, úgy hogy további csődeljá­rásra már nem lesz szükség. Egy más verzió. A Jelzáloghitelbank milliós nyere­ményérői még egy hir terjedt el. a mely szerint a főnyereményt nem a csődtömeg nyerte, hanem Marberger Mihály egy rokona, dr. Marberger Sándor fővárosi orvos. Mikor ugyanis anyagi bajai támadtak Marberger Mihálynak, rokona Sándor megvásá­rolt tőle néhány értékpapirost, kö­zöttük a Jelzáloghitelbank szeren­csés sorsjegyét is. A vásárlásról és a sorsjegygyei kapcsolatos megálla­podásokról dr. Székely Dezső fő­városi ügyvéd, dr. Marberger Sándor jogtanácsosa a következőket mon­dotta Az Est munkatársának : A szerencsés rokon. — Mintegy kilenc vagy tiz hó­nappal ezelőtt történt, hogy Mar­berger Mihálynak anyagi zavarai tá­madtak. Eladott néhány értékpapi­rost, a melyek között ott volt a Jelzá­loghitelbank ama sorsjegye is, a me­lyet most milliós nyereménynyel húztak ki. Mikor Mihály átadta Sán­dornak a sorsjegyet, Sándor igy szólt: — Ha nyerünk, te is kapsz a nyere­ségből. — Ez az eset bekövetkezett és a két Marberger, a kik mindig a leg­jobb rokoni viszonyban éltek, meg­osztozik a nyereményen. A sorsjegy tulajdonosa, Marberger Sándor, ki­fizeti a nyereségből a volt tulajdo­nos összes adósságait, körülbelül 150.000 koronát. Ezzel felszabadul Sándor zár alatt levő kettőszázezer koronányi vagyona és igy helyzete teljesen tisztázódik. A szerencse-sorsjegy. — A mi a nyereség felvételét illeti, arra nézve a következőket mondha­tom. Tegnap délelőtt megjelentem dr. Nagy Sándorral, Marberger Mi­hály óbecsei ügyvédjével és dr. Mar­berger Sándorral a Jelzáloghitel­bank nádor-utcai polotájában, a hol benyújtottuk agnoszkálás végett a sorsjegyet. Minthogy déifelé járt az idő, az agnoszkálást délutánra ha­lasztották. Délután újból megjelen­tünk a sors jegygyei, a melyet át­vettek tőlünk, agnoszkáltak, min­dent rendben találtak és kliensem nevére egy millió százezer korona erejéig folyószámlát nyitottak. A felvétel azonban a sorsjegyhatároz­­mányok érteimében csak március 27-ikén történhetik meg. Kizártnak tartom, hogy a két rokon között a nyeremény miatt pör támadjon. Hogy a két verzió közül melyik a hiteles, azt e pillanatban nem lehet biztosan megállapítani. Őfensége inkognitóban holnap csütörtökön jelen К meg először a TIVOLIBAN CsütÖr^n, anuár 1. —■a НННШЯ1 Földes hely *tt Sághy A függetlenségi pé j ujesztendeje — Az Est tudi lójától. — Addig, a mig a jelenleg egye­sült függetlenségi és 48-as párt két részből állott, nem okozott gondot az újévi üdvözlés, mert a Kossuth­­párt üdvözölte Kossuth Ferencet, a Justh-párt pedig Justh Gyulát. Most azonban, hogy a pártok egye­sültek és Kossuth Ferenc és Justh Gyula elnökök mellett gróf Károlyi Mihályt választották meg az egye­sült függetlenségi és 48-as párt ügy­vezető elnökévé, a pártban több megbeszélés folyt a tpkintetben, hogy ezidén miképp történjék az újévi üdvözlés. A kérdés elintézését a pártkör két igazgatójára, Beck Lajos és Zlinszky István képviselőkre bízták, a kik azt a megoldást ajánlották a párt­tagoknak, hogy újév első napjának délelőttjén az egyesült pártkor helyi­ségében a párt testületileg üdvözölje gróf Károlyi Mihály ügyvezető elnö­köt és azután a párt tagjai gróf Károlyi Mihály vezetésével kiilön­­külön keressék fel lakásukon Kossuth Ferencet, Justh Gyulát és gróf Apponyi Albertet. A párt tagjai hozzá is járultak Beck Lajos és Zlinszky István pártköri igazgatók propoziciójához és ennek alapján az üdvözlőbeszéd megtartására Föl­des Bélát, az egyesült függetlenségi és 48-as párt elnökrtanácsának tag­ját kérték fel. Ezt a lűrt napokkal ezelőtt a párt egyik félhivatalosa közzé is tette. Tegnap este azonban a párt másik félhivatalosa a következő kommü­nikét közölte: *A függetlenségi párt tagjai ja­nuár elsején délben gyülekeznek a pártkör helyiségében, a hol Sághy Gyula fogja üdvözölni Károlyi Mi­hály grófot.« Ez a félhivatalos közlés tehát megerősítette azt a hirt, a melyet a függetlenségi párti képviselők na­pok óta beszélgettek egymás között, tudniillik hogy nem Földes Béla tartja az újévi beszédet. Földes Béla lemondását természetesen a leg­­különbözőképpen kommentálták. Főképpen azt hozták fel, hogy Földes Béla apprehundált a miatt, hogy a delegációba nem választották volt be. Az Est munkatársa Földes üdvözlő beszéde elmaradása okai­ról információt szerzendő, felkereste Földes Bélát, a ki a következőket mondotta: — Azok a kommentárok, a me­lyeket az üdvözlőbeszéd el nem mondásához, illetve el nem vállalá­sához fűztek, téveselr. A mi a de­­legációs tagságot illeti, én nem akartam ezt vállalni, hiszen erről az egyesült függetlenségi és 48-as párt elnöksége hivatalos kommüni­két is adott ki. Egyszerűen nem óhajtottam az üdvözlöbeszcdet tartani. * A függő! 1« ségl párt tagjai a párt­körben lel tizenkettőre & ülnek össze.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék