Az Est, 1914. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1914-02-02 / 28. szám

лэм * Vasárnap * február X F. évfolyam * 2<У. szám. Előfizetői' árak г ffgésx ávra Лт* и« /<5,— ко г о ас. Fáié or a ет т. — mm— 9.— kora na N agy adó or a — me m. 4JfO korona Egy hóra —mmmem 3.60 korona Egyxssxám ára t fővárosban és a vidéket Ö fillér. Vedé a MM és gyere művész. ünnepelni, pik­tor barátom. A-zjt az ellenvetése­det, hogy délb ж nem szokás frakkot ölteni, r em fogadom el. Igaz hogy arisztokrata urak dél­ben nem szoktat frakkot viselni, de annál kötelezőbb a frakk pin­céreknek és mü\ eszeknek, a mi­kor arisztokraták it szolgálnak ki. Mondd ki mine járt, hogy nincs frakkod. És mondd ki, hogy a Benczur-ünnepék en épp azért tették kötelezővé a frakkot, hogy ti otthon maradh issatok, — ron­gyosok. A hol az elért sikereket táncolják körül, ott délben is frakk a báli ruf a és ott nincs keresni valód nel ed, a ki a mű­vészetből csak г tépelődést, a kiizködést vállal ad. Brokátok, bársonyok, aram ozott bútorok hódolóját, fölma« asztalóját ün­nepük, — maracj a vackodon, szegény piktor bz rátom .,. ... Az a beszéd, a mit gróf Andrássy Gyula tegnap elmon­dott a Benczur-t nnepélyen, egy kis sűrített remelmü volt. Szí­nekkel, a melyeket biztos kézzel vászonra vetett, 15 más színek­kel, a melyeket h tenyészve ki­hagyott, az egész 1 íenezurt klasz­­szikusan jellemezt i. De viszont az ünneplők össze/álogatása, az ünneplés módja az egész magyar művészetet jellem« zte. Mi a magyar mi vészeti siker? Mi a pénz, az eüsr íerés, a rang? Egy csomó királ; -arckép, egy csomó püffedten n osolygó amo­­rett, a mely versei yt dagadozik a főúri termek tulti mott rokokó­jával, és egy csonó államilag megrendelt kép, a r telynek jelen­tőséget ad a hizelgt festői ecset. Kabinetirodán, aris :tokraták ko­mornyikjain és álls mi hivatalok előszobáin vezet < 1 a magyar művész érvényesülésének útja. Szerencsésebb országokban jó­­izlésü és jómódú középosztály lett a művészetek táplálója, — nálunk még mindig az dönti el a harcot, hogy ki festi le szebben a miniszterelnököt. . . . Mikor a Mi ntmartre-on Villette-et ünnepeli k, elhozták modelljeit, a kik va aha ecsetjét inspirálták. Eljöttek a kis köny­­nyedléptü Pierrettek, a bolondos Pierrot-k, a szegénység lármás verebei mind. Ugyai ezt a bájos btletet ismételték me ga Benczur­­önnep rendezői is. Elhozták a «pester inspiráló motívumait, a nagyar társadalom brokátjait, airsonyait, aranyozó :t díszeit. Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor V «nt/’.n . Megjelenik délután Sxerkasxtőség 9 DU. kerület, Miksa*utca А. а Kiadóhivatala DJI. term, ErxsébeUkórát Я Flókekladóhloatat9 Dm kerülete Vácí-körát 34. л гШВЯ BEA Maxim Gorkij halálos beteg Páris, iannár 31. fAг Est tudósilójától.) Az :>Eclairc táviratot kapott római tudósítójától, a ki meghitt viszonyban volt Maxim Gorkijjal s elbúcsúzott tőle, mikor visszatért hazájába. A táv­irat elmondja, hogy a nagy orosz költő napjai meg vannak számlálva. Eleinte nem is gondolt rá Gorkij, hogy az am­nesztiát igénybe vegye, de orvosa végre is megmondta neki, hogy tüdőbaja gyógyíthatatlan. A költő hazament i meghalni. Angol néptanítói* sztrájkja London, január 31. (Az Est tudósítójától./ Három év óta követelik Herfort­­shire grófság néptanítói fizetésük javítását, mert őket fizetik leg- I rosszabban egész Angliában. Tavaly októberben az egész tartomány nép­tanítói elhatározták, hogy odahagy­­ják állásaikat, ha nem adnak nekik fizetésj avitást. Százhetvennyolc ta­nító felmondott az iskolafentartók­­nak, az államnak és a községnek egyaránt. Ezek közül nyolcvan ta­nító fölmondása a jövő hétfőn jár le és hétfőtől kezdve nyolcvan elemi I iskolában nem lesz tanítás. A többi tanító 4. fölmondási határideje két hónapon belül fog lejárai. Jogi tanszék a Műegyetemen — Az Est tudósítójától. — A műegyetemi tanács — a mint Az Est megírta — elhatározta, hogy a mérnökök intenzivebb jogi kikép­zése végett jogi-enciklopédiai tan­széket szervez, Jankovich Béla kul­tuszminiszter ehhez beleegyezését adta. A műegyetemi tanács most el­határozta, hogy a tanszéket meg­hívás utján tölti be és dr. Friedmann Ernőt, Jankovich Béla kultuszmi­niszter titkárát hívja meg az uj katedrára. Merénylő KeresKedősegéd Bécs, január 31. (Az Est tudósítójától.) Egy csemegeüzletben a Schotten­­felsstrassen tegnap este űzletzárás iuéjen Leinweber Ernő 'tizeunyotcéves kereskedősegéd meg akarta ölni gaz­dáját, Pühler Albert kereskedőt. Be­toppant hozzá az irodába és szó nélkül többször rálőtt. Az egyik golyó a kereskedő arccsontját törte össze. A merénylőt sikerült kézre­­keriteni. A rendőrségen megtagadott minden felvilágosítást, azt mondja, kérdezzék meg a gazdájától. Pühler sebesülése komoly. Állítólag azért akarta megölni a kereskedőt segédje, mert egy vevő újévi ajándékot adott Leinweber számára és Pühler magá­­tartotta a pénzt. na TŐZSDE Érték Magyar hitel.......... Osztrák hitel ......... 4%-os koronajár. Osztr.-magy. államv. Jelzálogbank............. Leszámitolóbank .... Hazai Bank............. Magyar Bank.......... Keresk. Bank ....... RÍ mamurányi ......... Salgótarjáni ............. M. Ált. Kőszénb. Közúti Vasút ......... Városi Villamos .... Adria........................ Gabona (50 kg.-kánt.) Íánrilis........ mái us.............. I október ...... Rű»f 4KaLS........... október ...... ** Tengeri májasra .... Bécsi érték Osztrák hitel .......... Magyar hitei........ Osztrák-газет- áliainv. Déli vasút................. Alpesi........................ Skcda u U UV u uu Január 30 tárlat 848 - 639- 83 80 717 ­­<142 25 524 - 289- 522 50 3332 - 049 60 759 50 1059 - 623 — 330 50 585 -1184 11 85 tO 91 8 90 8 53 7 74 77;73 67X 638- 845 60 716- 103 60 815 7S 701-Mai árfolyamok ElofozsdeDéli tőzsde zárlatmegnyitás 850-851 -640-641 -84 35S4 50 718-7X9 — 448 -449 — 526-527 -290-291 -521 —522 — 3830 —3832 -652 -654 — 760 —762 — 1060 —1063 — 626 — 328 —329 — 593-“ •/,12-kor■M-kor 11841187 11 8811 89 10 9110 94 8 908 92 ,8 528 53 7 747 71 7 747 72 6 70 674 689 60 848-t&z 717 60 718 50 103 60 104-818 —819-701-762-Erték A kedvezi pénzpiaci hírekre és 3 magasabb külföldi jegyzé­sekre viharos hausse-mozgalom támadt az előtözsdén, melynek legkiemelkedőbb momentuma a Koronajáradék félszázalékos emelkedése volt. Az összes bnnk­­értákek, főleg a két Hitel, a Jel­zálogbank, Lcszámitolóbank, az Agrárbank s Kereskedelmi Bank lényegesen emelkedett, csak a Magyar Bank, a Közúti és a Városi emelkedett mérsékeltebb kurzusokon. A helyi piacon Is nagy szilárdság van, a Dräsche 1085, Szászvári 430, Urikány 330, Vasutjorgalmj 140 korosán köttetett. BÉCS. A járadékok élénkek, egyébként a pia« szilárd. Ma­gyar koronajiradék 81’10 K, májusi járadék Si’30 E. Áru Kevés üzlet mellett nyűgeit a hangulat és jobbára vált«, zaUaack аз árlciyamsk. A rutén pör Máramarossziget, január 31. (Az Est tudósítójától.) Dr. Klein védő ma táviratot ka­pott Pétervárról gróf Bobrinszkgtőt, a ki bejelenti, hogy a jövő hét elején Máramarosszigetre érkezik. A mai tárgyaláson a szőlősegresi (Ungmegye) tanukat hallgatták ki. A tanuk között néhány vádlott zsol­tárokat, imakönyveket terjesztett, de Sztajkó Illés községi biró úgy val­lott, hogy tizenöt éve, mióta ő a község élén áll, ott nem volt scíiizma,­­mozgalom. Hajókatasztrófa Norfolk, január 31i (Az Est tudósítójától.) Rock Island közelében tegnap a niocroe gőzös a nagy ködben össze-* ütközött a Nantucki hajóval és a Monroe alig negyedóra alatt elme­rült. A Nantudd a szó szoros értel­mében kettészelte a Monroet. Hiva­talosan azt jelentették tegnap este, hogy a Monroe huszonhárom utasa és huszonnégy matróza a tengerbe fűlt, harmincegy utas és huszonöt matróz megmenekült. Norfolk, január 31. (Az Est tudósítójától.j A Nantucki, a mely maga is erő­sen megsérült, idehozta az elsulyedt Monroe 85 megmentett utasát, ösz­­szesen 48 ember veszett a tengerbe. A megmenekültek azt beszélik, hogy hajójuk egy negyedóra leforgása alatt két részre szakadt és eltűnt a hullámok közt. Igen sok utas a ron­csokra kapaszkodott föl s igy me­nekült meg. A norfolki kikötőben a nép, a mely [ tudomást szerzett a hajótörésről, meleg ruhákkal várta a menekülteket a kik majd megfagytak. A Nantucki kapitánya maga mentett ki a jég­hideg vízből egy nászutaspárt. A férfi hajánál fogva tartotta a vizszi­­uen fiatal feleségét, felöltőjének gal­lérját fogával szorította össze, mert [ már-már kimerült. Még mielőtt Nor­­folkba ért volna aíNantucki, a fiatal asszony méghalt. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézel jelentése.—} A fagy gyöngülése mállóét, egye. lőre még hideg és túlnyomóan szá* ráz Idő oárható. Sürgönyprognó­zis : Semmi, vagy kevés csapadék, később enyhébb. Dili hőmérsékleti 8 Z C. • ír*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék